Vaasan yliopiston kompleksisuustutkimuksen ryhmän julkaisut

Tieteelliset artikkelit

Jalonen, H. (2022). En tiedä, mutta olen – tietämättömyyden tutkimisesta. Tieteessä tapahtuu, 40(4), 21–24.  https://www.tieteessatapahtuu.fi/numerot/4-2022/en-tieda-mutta-olen-tietamattomyyden-tutkimisesta

Paananen, S., Raisio, H., Puustinen, A. & Jalonen, H. (2022). Embracing dynamic tensions: Peacekeeping as a balancing act of complexity. Public Administration Review, DOI: 10.1111/puar.13535
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/puar.13535

Virtanen, P., Lehtonen, T. & Raisio H. (2022). Reaching Into the Dark Side of Organisations: The Banality and Emergence of Administrative Evil in the Light of Two Case Examples. Scandinavian Journal of Public Administration 26(2). https://ojs.ub.gu.se/index.php/sjpa/article/view/4994/4160 

Jalonen, H. (2022). Complexity-informed interpretation of social innovation. Public Money & Management 42(5), 356-359.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540962.2021.1981039 

Autioniemi, J. & Demmke, C. (2022). Eettisten toimintapolitiikkojen kompleksisuus hallinnollisissa systeemeissä. Hallinnon Tutkimus 41 (1), 20–34. https://journal.fi/hallinnontutkimus/article/view/109183/68465

Rantamäki, A. & Jalonen, H. (2022). Hallinnan informaatioresilienssiä etsimässä – Tutkimusmatka käsitteen juurille. Hallinnon Tutkimus 41(1), 35–51.  https://journal.fi/hallinnontutkimus/article/view/107861/68464

Autioniemi, J. (2022). Tiedollinen tilivelvollisuus kompleksisessa sote-uudistuksessa. Focus  Localis50(1).  https://journal.fi/focuslocalis/article/view/115344

Rajala, T. & Jalonen, H. (2022). Stress tests for public service resilience: introducing the possible-worlds thinking, Public Management Review, DOI: 10.1080/14719037.2022.2048686 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2022.2048686?scroll=top&needAccess=true

Jalonen, H. (2022). Kompleksisuusajattelulla mukautuvaa kyvykkyyttä? Teoksesssa Mäki, A. (toim). Johtamisvainu – näkemyksellisyyttä johtamiseen, 213–231. Basam Books, Helsinki. 

Autioniemi, J., Kosonen, J., Mäntylä, N. & Pernaa, H-K. (2021). Muuttuva julkinen hallinto ja työelämäkompetenssien suuntaviivat suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Hallinnon Tutkimus 40 (2), 94-110. https://journal.fi/hallinnontutkimus/article/view/95637/65145

Raisio, H., Puustinen, A. & Valtonen, V. (2021). Co-Creating Safety and Security? Analyzing the multifaceted field of co-creation in Finland. International Journal of Mass Emergencies and Disasters 39(2), 263–291.

Raisio, H., Kuorikoski, T., Rantala, T. & Rask, M. (2021). “After all, no one is superhuman here”: An Analysis of the Perceived Effects of Managerial Athleticism. Administrative Sciences 11(4), 123. https://doi.org/10.3390/admsci11040123

Raisio, H. & Puustinen, A. (2021). "Kompleksinen turvallisuusympäristö vaatii ketterämpää ja läpileikkaavampaa yhteistyötä": Turvallisuusalan päällystöopiskelijoiden näkemyksiä toimintaympäristön kompleksisuudesta. Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja, 2021, 113–132. (pdf)

Niskanen, V-P., Rask, M. & Raisio, H. (2021). Wicked problems in Africa – A systematic literature review. Sage Open, July-September, 1–19. https://doi.org/10.1177/21582440211032163

Raisio, H., Kuorikoski, T., Rantala, T. & Rask, M. (2021). Grogilaseista märkäpukuihin ja joogamatoille – johtajien kokemuksia kompleksisuuden kasvusta ja siihen sopeutumisesta. Työn tuuli 2/2021: 33–39.

Jalonen, H. (2021). Sote-uudistus – mitä, kuka, missä ja miten? Focus Localis, 49(1), 68–76. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042927938

Jalonen, H. (2020). Sote-uudistus – kompleksisuusteoreettinen tulkinta. Hallinnon Tutkimus, 39(4), 302–309. https://journal.fi/hallinnontutkimus/article/view/102254

Jalonen, H. & Helo, T. (2020). Co-creation of public service innovation using open data and social media: Rhetoric, reality, or something in between? International Journal of Innovation in the Digital Economy, 11(3), 64–77.

Kirjavainen, H. & Jalonen, H. (2020). The many faces of social withdrawal in Hikikomero. In Cacace, M., Halonen, R., Li, H., Orrensalo, T. P., Li, C., Widén, G. & Suomi, R. (eds.) Well-Being in the Information Society. Fruits of Respect, 156–168, Springer.

Puustinen, A., Raisio, H. & Valtonen, V. (2020). Security Cafés: A deliberative democratic method to engage citizens in meaningful two-way conversations with security authorities and to gather data. In Lehtimäki, H., Uusikylä, P. & Smedlund, A. (eds.) Society as an Interaction Space: A Systemic Approach, 311–330. Springer.

Raisio, H., Puustinen, A. & Vartiainen, P. (2020). Kompleksisuusjohtajuus organisaation adaptiivisuuden mahdollistajana – tutkimuskohteena Opetushallitus. Teoksessa Johtaminen kompleksisessa maailmassa: Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, toim. P. Vartiainen & H. Raisio, s. 108–132. Helsinki: Gaudeamus.

Raisio, H. & Vartiainen, P. (2020). Oppeja kompleksisuuskuilun kaventamiseen. Teoksessa Johtaminen kompleksisessa maailmassa: Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, toim. P. Vartiainen & H. Raisio, s. 289–295. Helsinki: Gaudeamus.

Jalonen, H., Puustinen, A. & Raisio, H. (2020). The hidden side of co-creation in complex multi-stakeholder environment: when self-organization fails and emergence overtakes. In Lehtimäki, H., Uusikylä, P. & Smedlund, A. (eds.) Society as an Interaction Space: A Systemic Approach, 3–22. Springer.

Jalonen, H., Ketonen-Oksi, S., Pitkänen, J. & Lehtimäki, H. (2020). Sitä saa, mitä tilaa? – Kompleksisuuden kohtaaminen ja performatiivinen johtajuus sosiaalisessa mediassa. Teoksessa Vartiainen, P. & Raisio, H. (toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa – Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, 133–159. Gaudeamus, Helsinki.

Puustinen, A. & Jalonen, H. (2020). Kompleksisuusajattelu organisaatiotutkimuksessa – ymmärtämistä edistävä uusi lähestymistapa vai vanhaa viiniä uudessa pullossa? Teoksessa Vartiainen, P. & Raisio, H. (toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa – Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, 15–36. Gaudeamus, Helsinki.

Lähteenmäki-Smith K & Virtanen P (2020) Mission-oriented public policy and the new evaluation culture. In Lehtimäki H et al. (eds.) Society as an interaction space: a systemic approach. Springer, Cham, pp. 69-87.

Uusikylä, Petri & Tommila, Paula & Uusikylä, Ida (2020). Disaster Management as a Complex Adaptive System. In Lehtimäki, H. & Uusikylä, P. & Smedlund, A. (Eds.). Society as an Interaction Space. A Systemic Approach. Translational Systems Sciences. Singapore: Springer.

Lundström, N. & Mäenpää, A. (2020). Pirullisia ongelmia ja pirullisia pelejä - kuka pelaa ja millaista peliä? Teoksessa Vartiainen, P. & Raisio, H. (toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa – Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, 37–59. Gaudeamus, Helsinki.

Pernaa, H. K. (2020). Participative Policymaking in Complex Welfare System: A Delphi Study. In H. Lehtimäki, P. Uusikylä & A. Smedlund (Eds.) Society as an Interaction Space. Springer, Singapore, 109–132.

Pernaa, H. K. & Neuvonen, A. (2020). Antisipaatio – tulevaisuuden ja kompleksisuuden tuore liitto. Teoksessa P. Vartiainen & H. Raisio (Toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa: viisautta pirullisten ongelmien ratkaisemiseen. Helsinki: Gaudeamus. 199-213.

Raisio, H., Puustinen, A., Norri-Sederholm, T. & Jalava, J. (2019). “Those who agree to play on our terms will be taken in”: A qualitative study of the perceptions of public authorities and NGO representatives regarding self-organizing fourth-sector activity. Public Administration Quarterly 43(3): 4–44.

Raisio, H. & Lindell, J. (2019). ”Tuska ei vähentynyt, mutta ymmärrys lisääntyi”: Johtajien ja esimiesten kokemuksia kompleksisuusajattelun opetuksesta. HAMK Unlimited Scientific 3.9.2019. Saatavilla: https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ymmarrys-lisaantyi

Asaduzzaman M, Virtanen P, Kaivo-oja J, Stenvall J, Huque AS (2019) Building trust and partnership in local government: how do service-dominant logic and co-governance contribute to build trust and partnership in the local government of Bangladesh? Indian Journal of Public Administration July-Sept 2019, pp. 39-49.

Jalonen, Harri & Uusikylä, Petri & Hyttinen, Ritva (2019). Monimuotoisuuden kohtaaminen ja johtaminen. Teoksessa Pietiläinen, Ville & Syväjärvi, Antti (toim.). Johtamisen psykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Mäenpää, A. & Lundström, N. (2019). Entrepreneurial discovery processes through a wicked game approach: Civil society engagement as a possibility for exploration. In Mariussen, Å., Virkkala, S. Finne, H. Aasen, T.-M. (eds.). The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development: New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation, 74–91. Routledge.

Jalonen, H., Jäppinen, T. & Airaksinen, J. (2019). Ennakoinnin avulla lintuperspektiiviä hallinnollisiin uudistuksiin. In Kyösti, A., Parkkinen, J., Kolehmainen, J. & Koivisto, J. (eds.) Reformeista evoluutioon? 93–114. Acta 274, Suomen kuntaliitto, Helsinki. http://shop.kuntaliitto.fi/download.php?filename=uploads/acta274kaitse_ebook.pdf

Jalonen, H. (2019). Julkisten palvelujen yhteiskehittäminen – kaunista puhetta vai suomalaisen julkishallinnon arkea? Hallinnon Tutkimus, 38(4), 305–311.

Vartiainen, P. & K. Lehto (2019). Kompleksisuutta ymmärtävä johtaja – onnellinen johtaja? Teoksessa: Meidän Riitta – Tutkija, opettaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. (Toim. N. Koivunen & S. Kultalahti). Vaasan yliopisto, Acta Wasaensia 419, 92-100. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-857-3

Raisio, H., Puustinen, A. & Vartiainen, P. (2018). The Concept of Wicked Problems: Improving the Understanding of Managing Problem Wickedness in Health and Social Care. Teoksessa The Management of Wicked Problems in Health and Social Care, toim. Will Thomas, Anneli Hujala, Sanna Laulainen & Robert McMurray, s. 3–20. Lontoo: Routledge. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001273565

Raisio, H., Puustinen, A., Vartiainen, P., Lindell, J. & Ollila, S. (2018). Teaching public administrators and leaders to handle complexity. Complexity, Governance & Networks 4(1): 80–91. http://dx.doi.org/10.20377/cgn-54

Vartiainen, P., Raisio, H. & Viinamäki, O-P. (2018). Kompleksisuuden johtaminen. Teoksessa Kohti vaikuttavaa päätöksentekoa ja johtamista hyvinvointipalveluissa, Lammintakanen Johanna & Laulainen Sanna (toim.), s. 103–112. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2906-8

Jalonen, H. & Lehti, M. (2018). Sosiaalinen investointi – jotain uutta, vähän vanhaa, paljon lainattua. Hallinnon Tutkimus, 37(2), 140–147.

Virtanen, P., Stenvall, J., Kinder, T., Hatem,O. 2018. Do accountabilities change when public organisations transform to service systems: A new conceptual approach. Financial Accountability & Management 34(2): 166-180.

Doz Y., Kosonen M., Virtanen P. (2018). Strategically agile government. In: Farazmand A. (ed.): Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance. DOI:10.1007/978-3-319-31816-5_3554-1.

Lundström, N. & Mäenpää, A. (2017). Wicked game of smart specialization: a player’s handbook. European Planning Studies 25(8), 1357-1374.

Raisio H. & Lundström N. (2017). How to Manage Chaos: Lessons from Movies on Chaos Theory. Administration & Society 49(2): 296–315.

Hanén, T. & Raisio, H. (2017). Kompleksisuustieteet sotatieteellisessä tutkimuksessa – järkevä suunta vai harhapolku? Tiede ja Ase 75: 100–123. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001071396

Vartiainen, P. (2017). Lähijohtajat kompleksisuuden ytimessä. Teoksessa Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa (Toim.) Laaksonen, H. & Ollila, S. Edita, s. 33-42.

Pakarinen M, Virtanen P (2017) Matrix organizations and cross-functional teams in the public sector: a systematic review. International Journal of Public Sector Management, Vol. 30 Issue: 3, pp.210-226, doi: 10.1108/IJPSM-04-2016-0065

Lundström, N., Raisio, H., Vartiainen, P. & Lindell, J. (2016). Wicked games changing the storyline of urban planning. Landscape and Urban Planning 154: 20–28.

Vartiainen, P., Raisio, H. & Lundström, N. (2016). Kompleksisuuden johtaminen – Kohti uutta ymmärrystä. Teoksessa Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen, toim. A. Syväjärvi & V. Pietiläinen. Tampere: Tampere University Press, 227–267.

Virtanen, P., Kaivo-oja, J., Ishino, Y., Stenvall, J. & Jalonen, H. (2016). Ubiquitous revolution, customer needs and business intelligence? Empirical evidence from Japanese healthcare sector. International Journal of Web Engineering and Technology, 11(3), 259–283.

Jalonen, H. (2016). Social networking sites (SNSs) – smart platforms for public service innovation? International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 8(3), 1–15.

Raisio, H. & Vartiainen P. (2015). Accelerating the Publics Learning Curve on Wicked Policy Issues: Results from Deliberative Forums on Euthanasia. Policy Sciences 48(3): 339–361.

Raisio, H. & Lundström, N. (2015). Real Leaders Embracing the Paradigm of Complexity. Emergence: Complexity & Organization 17(3): 1–5.

Nordin, P. & Jalonen, H. (2015). Hyvinvointiverkosto institutionaalisena yrittäjyytenä: Tapaustutkimus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman toteuttajaverkostosta. Hallinnon Tutkimus, 34(2), 123–142.

Jalonen, H. (2015). Tiedolla johtamisen näyttämö ja kulissit. Teoksessa Virtanen, P., Stenvall, J. & Rannisto, P-H. (toim.) Tiedolla johtaminen – Teoriaa ja käytäntöjä, 40–68, Tampere University Press, Tampere.

Virtanen P., Kaivo-oja J. (2015), Public services and emergent systemic societal challenges, International Journal of Public Leadership Vol. 11 No. 2, pp. 77-91.

Virtanen, P., Vakkuri, J. 2015. Searching for organizational intelligence in the evolution of public sector performance management. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy Vol. VIII, No. 2, pp. 89-99.

Jalonen, H. (2014). Dancing with the paradox – Social media in innovation through complexity lens. International Journal of Innovation Management, 19(1), 1–26.

Lindell, J. (2014). Fostering organizational change through deliberations: The deliberative jury in a university setting. Tertiary Education and Management 20 (1), 30-43.

Uusikylä, Petri (2014). Kompleksisuus, kausaliteetti ja keskinäisriippuvuudet arvioinnin haasteina – kohti uutta paradigmaa? s. 16-37. Teoksessa: Näkökulmia arviointiin ja tarkastukseen. Lasse Oulasvirta & Lili-Anne Kihn & Pietu Mänttäri & Jani Wacker (toim.). Tampereen yliopisto. Tampere University Press. 2014.

Ollila, Seija & Vartiainen, Pirkko (2014). Strategic Competence-Based Management in Finnish Health-Care Services. In: Strategic Management in Public Organizations. European Practices and Perspectives, 194–204. Paul, Joyce & Anne, Drumaux (eds). Routledge, New York.

Virtanen, P., Stenvall, J. (2014). The Evolution of Public Services from Co-production to Co-creation and Beyond – An Unfinished Trajectory for the New Public Management?  The International Journal of Leadership in Public Services Vol. 10. No. 2 (2014), pp. 91-107.

Lindell, J. & Juppo, V. (2013). A multidimensional approach to change management – the synthesis of the entity and the relational perspective. Conference of the International Journal of Arts & Sciences. 6 (3), 93–103.

Lundström N. & Raisio H. (2013). Elokuvat tieteellisten teorioiden popularisoijina: Kaaosteoria kolmen elokuvan näkökulmasta. Tieteessä tapahtuu 31(5): 24–29.

Lundström N. & Raisio H. (2013). Kansalaisraadit aluekehittämisen pirullisissa peleissä. Deliberaation mahdollisuuksista muuttaa näkemyksiä alueen kehittämisestä. Hallinnon tutkimus 32(3): 179–196.

Jalonen, H., Lindell, J., Puustinen, A. & Raisio, H. (2013). Yhteistyön kääntöpuoli – kun itseorganisoituminen epäonnistuu ja ilmaantuminen yllättää. Hallinnon Tutkimus, 32(4), 284–300.

Jalonen, H. (2013). Systeemisen innovaation omaksumisen tiedonhallinnalliset haasteet. Hallinnon Tutkimus, 32(2), 95–112.

Jalonen, H. (2013). The knowledge–innovation nexus in the welfare service ecosystem. International Journal of Knowledge-Based Development, 4(1), 34–49.

Virkkala, S., Lundström, N. & Katajamäki, H. (2014). Aluekehittäminen ja pirulliset ongelmat. Teoksessa: K. Lehto (toim.). Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon, 122–140. Vaasan yliopiston julkaisuja: opetusjulkaisuja 65. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-581-7:

Jalonen, H. (2012). The uncertainty of innovation: a systematic review of the literature. Journal of Management Research, 4(1), 1–47.

Vartiainen, P (2012). Sosiaali- ja terveysreformit pirullisina ongelmina. Teoksessa: Näkökulmia hallintotieteisiin, E. Hyyryläinen (toim.). Vaasa: Vaasan yliopiston julkaisuja, Opetusjulkaisuja 63; 94-117. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-380-6

Jalonen, H. & Juntunen, P. (2011). Enabling innovation in complex welfare service systems. Journal of Service Science and Management, 4(4), 401–418.

Vartiainen P. & Raisio H. (2011). Hallintotiede uuden ajan kynnyksellä: Näkökulmana kompleksisuusajattelu. Teoksessa Suomalainen hallinnon tutkimus - Mistä, mitä, minne? Toim. Turo Virtanen, Pertti Ahonen, Antti Syväjärvi, Pirkko Vartiainen, Juha Vartola, Jari Vuori, 388–412. Tampereen Yliopistopaino Oy: Tampere.

Lindell, J. (2011). Ongelmat muokkaamassa johtamista: Organisaatiomuutos ja muutosjohtaminen pirullisten ongelmien yhteydessä. Premissi 6/2011, 24–30.

Lindell, J. (2011). Muutos systeemittömästi ymmärrettävässä organisaatiossa. Hallinnon tutkimus. 1/2011, 56–71.

Jalonen, H. & Juntunen, P. (2010). Vaikka läpi harmaan kiven – Innovaatiotoiminnan rajoitteita kompleksisessa hyvinvointipalvelujärjestelmässä. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 3/2010, 240–269.

Jalonen, H. (2010). Hyvinvointipalvelujen johtaminen kompleksisuusteoreettisessa tulkintakehyksessä. Hallinnon Tutkimus, 29(2), 111–133.

Raisio H. & Lindell J. (2010). Kuinka kasvattaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia selviytyä yhä haastavammiksi kasvavista hallinnon ongelmista? Esimerkkinä dialogikartoitus. Peda-forum: Yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu 17(2): 22–26.

Vartiainen, P. (2010). Changes and Challenges in Finnish Health Care Management. Society and Economy 32:1, 123-136.

Raisio H. (2009). Health care reform planners and wicked problems: Is the wickedness of the problems taken seriously or is it even noticed at all? Journal of Health Organization and Management 23(5): 477–493.

Raisio H. (2009). Pirulliset ongelmat terveydenhuollossa: Esimerkkeinä Kansallinen terveyshanke ja hoitotakuu-uudistus. Teoksessa Paras mahdollinen julkishallinto: Tehokkuuden monet tulkinnat, Vakkuri J. (toim.), Gaudeamus Helsinki University Press: Helsinki, 73–91.

Virtanen, P., Uusikylä, P. (2009). Evaluators as Information Brokers – Approach to enhance social capital and policy coherence. Evaluation Connections Vol 1/2009 (April), pp. 3-8.

Vartiainen, P. (2009). Ihmisillä on oikeus tietää - Arvioinnin demokraattiset piirteet. Teoksessa, Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin (toim.) T. Rajala & L-M. Sinervo & J. Vakkuri. Tampereen yliopisto, 267 – 295.

Vartiainen, Pirkko (2009). Kansalaiset terveydenhuollon uudistajina. Teoksessa J. Vakkuri (toim): Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinnat. Helsinki: Gaudeamus; 172-186.

Raisio H. (2008). Wicked-problematiikan käsitteellinen tarkastelu: Uusia näkökulmia terveydenhuollon johtamiseen. Premissi 2(1): 32–42.

Vartiainen, Pirkko (2008a). Health Care Management in Finland: An analysis of the wickedness of selected reforms. Review of Business, Vol. 28: 2, 41-55.

Uusikylä, Petri - Valovirta, Ville (2007). Three Spheres of Performance Governance: Spanning the boundaries from single-organisation focus towards a partnership network', Evaluation 13(4).

Jalonen, H. (2006). Kompleksisuusajattelu yhteiskuntatieteissä. Politiikka, 2/2006, 115–126.

Vartiainen, P. (2006). Institutional Tendencies of Legitimate Evaluation: A Comparison of Finnish and English Higher Education Evaluation. Higher Education in Europe, 30: 3-4, 371-384.

Vartiainen, P. (2005). Wicked Health Care Issues: An Analysis of Finnish and Swedish Health Care Reforms. Advances in Health Care Management: International Health Care Management 5: 163 – 186.

Virtanen, Petri & Uusikylä, Petri (2004). Exploring the Missing Links Between Causes and Effects. A Conceptual Framework for Understanding Micro-Macro Conversions in Programme Evaluation. Evaluation 1/ 2004.

Monografiat ja toimitetut teokset

Väyrynen, H., Helander, N. & Jalonen, H. (Eds.) (2023). Public Innovation and Digital Transformation. Routledge.  

Vartiainen, P. (2022). Suurmiesteoriasta kompleksisuusjohtajuuteen. Teoksessa H. Laaksonen & S. Ollila (toim.); Henkilöstöjohtamisen moninaisuus - Ajateltua, koettua, tutkittua. Oppian, Helsinki, 12 – 21.

Jalonen, H., Virtanen, P. & Pernaa, H. (2021). Hyvinvoinnin johtaminen. Teoksessa Kalliomäki, H., Karppi, I. & Mäntylä, N. (toim.) Julkinen toiminta murroksessa, 80–92, Vaasan yliopiston raportteja 42, Vaasa. https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/12468

Jalonen, H., Helander, N. & Mäkelä, L. (toim.) (2020). Arvostustalous – Kuinka arvostus rakentuu ja rakennetaan digiyhteiskunnassa. Vastapaino, Tampere.

Vartiainen, P. & Raisio, H. (toim.) (2020). Johtaminen kompleksisessa maailmassa: Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Lehtimäki, H., Uusikylä, P. & Smedlund, A. (eds.) (2020). Society as an Interaction Space: A Systemic Approach. Springer.

Virtanen, P. & Tammeaid, M. (2020). Developing Public Sector Leadership New Rationale, Best Practices and Tools. Springer.

Vartiainen P., Ollila S., Raisio H. & Lindell J. (2013). Johtajana kaaoksen reunalla: Kuinka selviytyä pirullisista ongelmista. Gaudeamus: Helsinki.

Ollila S. & Raisio H. (toim.) (2013). Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä: Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Acta Wasaensia 277. Vaasa: Vaasan yliopistopaino. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-444-5

Väitöskirjat

Pernaa, H-K. (2020). Hyvinvoinnin toivottu tulevaisuus: tarkastelussa kompleksisuus, antisipaatio ja osallisuus. Väitöskirja. Acta Wasaensia 443. Vaasa: Vaasan yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-910-5

Uusikylä, Petri (2019). Endeavour to Find Evidence. The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance. Academic Dissertation. University of Helsinki, Publications of Faculty of Social Sciences 130/2019. Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3415-8

Kukkola, Päivi (2018). Luottamusmiesjärjestelmä systeemisenä ilmiönä – tarkastelussa yksityisen terveyspalvelualan luottamusmiesjärjestelmä. Acta Wasaensia 399. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-807-8

Lindell, J. (2017). Muutosjohtajuuden pirullinen puoli. Artikkeliväitöskirja. Acta Wasaensia 375. Vaasa: Vaasan yliopiston paino. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-745-3

Lundström, N. (2015). Aluekehittämisen pirullinen peli. Artikkeliväitöskirja. Acta Wasaensia 326. Vaasa: Vaasan yliopistopaino. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-623-4:

Raisio H. (2010). Embracing the wickedness of health care: Essays on reforms, wicked problems and public deliberation. Artikkeliväitöskirja. Acta Wasaensia 228, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 5. Vaasa: Vaasan yliopistopaino. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-317-2

Jalonen, H. (2007). Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä. Akateeminen väitöskirja. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 693. Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-200810021039

Raportit

Mäntylä, N., Karjalainen, V., Refors Legge, M. & Pernaa, H-K. (2021). Pukki kaalimaan vartijana – kuka valvoo peruskouluja?. KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö. Tutkimusjulkaisu 111. https://kaks.fi/wp-content/uploads/2021/10/111_pukki-kaalimaan-vartijana.pdf

Lähteenmäki-Smith, K., Manu, S., Vartiainen, P., Uusikylä, P., Jalonen, H., Kotiranta, S., Lintinen, U., Annala, M., Gronchi, I., Leppänen, J. & Mertsola, S. (2021). Government steering Beyond 2020: From Regulatory and Resource Management to Systems Navigation. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2021:17, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-162-9

Uusikylä, Petri; Jalonen, Harri; Lintinen, Urho; Kotiranta, Sami; Jaakkola, Suvi (2021). Julkisen sektorin systeeminen muutos : Kokemuksia maailmalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:15. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-127-8

Lähteenmäki-Smith, Kaisa; Manu, Samuli; Vartiainen, Pirkko; Uusikylä, Petri; Jalonen, Harri; Kotiranta, Sami; Lintinen, Urho; Annala, Mikko; Gronchi, Iacopo; Leppänen, Juha; Mertsola, Silva (2021). Government steering Beyond 2020 : From Regulatory and Resource Management to Systems navigation. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2021:17. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-162-9

Uusikylä, Petri (2020). Towards Innovative Pedagogy and Learning Business Ecosystem. The Final Evaluation of the IRIS Project (HEI-ICI: Turku University of Applied Sciences and Tumaini University Dar es Salaam College (TUDARCo). Turku: Turku University of Applied Sciences.

Uusikylä, Petri & Stenfors, Sari & Salminen, Vesa & Kotiranta, Sami & Lamminkoski, Helka (2019). Yhteiskunnan muutosvalmiuden tukija. Sitran "Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi" vaikuttavuustavoitteen arviointi. Sitran julkaisuja 2019. https://media.sitra.fi/2019/07/05132314/sitraselvityksiaosallistavahallintoverkkoon.pdf

Fox, C., Jalonen, H., Baines, S., Bassi, A., Moretti, V. & Willoughby, M. (2019). Co-creation of Public Service Innovation - Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Tech. Reports from Turku University of Applied Sciences 259, Turku.

Wallenius, Tapio, & Uusikylä, Petri & Tran Minh, Anh Thu (2019). Final Evaluation of the Innovation Partnership Programme (Finland-Vietnam), Phase II. Ministry for Foreign Affairs.

Raisio, Harri & Jalonen, Harri & Uusikylä, Petri (2018). Kesy, sotkuinen vai pirullinen ongelma? Tiedon käyttö yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sitran selvityksiä 139. Marraskuu 2018. Sitra, Helsinki. https://media.sitra.fi/2018/11/26102309/kesy-sotkuinen-vai-pirullinen-ongelma.pdf

Uusikylä, Petri & Tommila, Paula & Rinne, Pasi & Valtari, Heidi (2017). FRC International Disaster Preparedness and Disaster Risk Reduction (DPDRR) Programmes Thematic Study. Finnish Red Cross. Helsinki.

Uusikylä, Petri, Sharpe, Mike et. al (2017). The Mid-term Evaluation of the AAL2 (Assisted Living Programme) Joint Programme. European Commission, Brussels.

Johanson, Jan-Erik & Husman, Päivi & Uusikylä, Petri (2015). Viisto, väistö ja vuorovaikutus - Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kanssakäymisen muotoiluja. NodeHealth-hankkeen synteesiraportti. Työterveyslaitoksen julkaisuja. Juvenes Print. Helsinki 2015.

Laitinen, I., Jalonen, H. & Stenvall, J. (2014). Se toimii sittenkin – Kohti organisaatiotutkimuksen pragmaattista kompleksisuusteoriaa. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 42, Turku.

Pakkasvirta, Jussi & Kanninen, Markku & Koivusalo, Meri & Uusikylä, Petri & Moore, Annica & Rönkkö, Mika (2013). Global Challenges and Future Research - Swedish Support Enabling Poor People to Improve Their Lives. Sida, Sweden. 2013

Busquin, Philippe & Aarts, Emile & Dózsa, Csaba & Mollekopf, Heidrun & Uusikylä, Petri (2013). Final Evaluation of the Ambient Assisted Living Joint Programme. European Commission.

Uusikylä, Petri (2013). Transforming Silo-Steering into Performance Governance System: The Case of the Finnish National Government. New Directions for Evaluation, 137.

Lähteenmäki-Smith, Kaisa & Uusikylä, Petri & Haila, Katri & Eronen, Antti & Kettunen, Pekka (2011). Network Governance and the Finnish Strategic Centres for Science, Technology and Innovation. Tekes Review 280/2011.

Jalonen, H., Aarva, I., Laihonen, H., Laitinen, I. & Lönnqvist, A. (2011). Arvoverkkoa kokemassa – Saaliina tuottavuutta ja innovaatioita. Suomen Kuntaliitto Acta nro 226, Helsinki.

Uusikylä, Petri (2009). Intercultural Navigators – Network Analysis. Pilot Studies from Finland, Denmark and Poland. British Council – Finland. Helsinki.