Image
Kampus syksyllä

Vaasan yliopiston ilmoituskanava

Vaasan yliopisto suhtautuu kaikkiin rikkomuksiin, väärinkäytöksiin ja muuhun epäasialliseen toimintaan vakavasti. Vaasan yliopiston eettisten linjausten, politiikkojen ja muiden toimintaohjeiden tavoitteena on pyrkiä varmistumaan siitä, että Vaasan yliopisto, sen työntekijät ja opiskelijat toimivat toimintatapojemme mukaisesti kaikissa tilanteissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Vaasan yliopisto haluaa mahdollistaa palautteen antamisen toiminnastaan erilaisten palautekanavien, mm. Vaasan yliopiston ilmoituskanavan, kautta.

Mikäli yliopiston työntekijä tai yliopiston kanssa muuten työtehtäviensä puolesta tekemisissä oleva henkilö on saanut tietoa lainsäädännön vastaisesta toiminnasta työssään tai sen yhteydessäja epäilee väärinkäytöstä, haluamme tietää siitä. Ns. Whistleblower-direktiivin kansallisen toimeenpanevan ilmoittajansuojalain mukaisissa asioissa asiasta voi tehdä ilmoituksen Vaasan yliopiston ilmoituskanavan kautta.

Vaasan yliopiston ilmoituskanavan kautta voit turvallisesti ja luottamuksellisesti ilmoittaa yliopiston toimintaan liittyvästä rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä. Ilmoittajasuojakanavan kautta tehtävän ilmoituksentekijän identiteetti suojataan vahvasti koko ilmoituksen käsittelyprosessin ajan. Ilmoittajansuojan yleisenä edellytyksenä kuitenkin on, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon paikkansapitävyyteen ilmoittamishetkellä, ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan. Mikäli ei ole varma, liittyykö väärinkäytösepäilysi yliopiston vai jonkun muun organisaation toimintaa, voit tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

Väärinkäytösepäilyt

Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä ns. Whistleblower-direktiivin kansallisen toimeenpanevan ilmoittajansuojalain (1171/2022) mukaisissa, alla yksilöidyissä asioissa. Ilmoittajansuojaa koskevan lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti ilman pelkoa ilmoituksen johdosta häneen kohdistuvista mahdollisista seuraamuksista.

Ilmoitukset tulee tehdä omalla nimellä ja vilpittömässä mielessä. Huomaathan siis jättää nimesi ”Ilmoituksen tarkemmat tiedot” – kenttään, koska tämä on edellytys ilmoituksen käsittelylle ilmoittajansuojalain mukaisessa menettelyssä.

Ilmoituksia käsittelevät vain siihen erikseen nimetyt, asiasta riippumattomat henkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus ja velvollisuus yliopiston edustajina suojella ilmoittajaa. Aiheet, joihin liittyvissä Vaasan yliopistoa koskevissa väärinkäytösepäilyissä voit tehdä ilmoituksen tämän kanavan kautta ovat:

 • julkiset hankinnat (lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja);  
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;  
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;  
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus; 
 • liikenneturvallisuus;  
 • ympäristönsuojelu; 
 • säteily- ja ydinturvallisuus; 
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi; 
 • Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys;  
 • kuluttajansuoja;  
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja; sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.  

Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi työsuhteen ehtoihin liittyvien erimielisyyksien käsittelyyn tai laskutukseen taikka sopimusehtoihin liittyvän asiakas/toimittajapalautteen antamiseen. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. Esimerkiksi yliopiston toiminnan kehittämiseen liittyvän ehdotuksen voit tehdä Vaasan yliopiston Ideakanavan kautta.

Vaikka ilmoittajansuoja koskee myös epäilyitä rikkomuksista tai väärinkäytöksistä, ilmoittajansuojaa ei saa vahingoittamistarkoituksessa tehdyissä ilmoituksissa – ilmoittajansuoja koskee siis vain vilpittömässä mielessä tehtyjä ilmoituksia. Ilmoittaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, mikäli vilpillisellä mielellä tehdystä ilmoituksesta aiheutuu haittaa ilmoituksen kohteelle tai yliopistolle. Ilmoittajan vahingonkorvausvastuu rajautuu kuitenkin aina vain tahalliseen menettelyyn, jossa ilmoittaja on vahingoittamistarkoituksessa ilmoittanut tai julkistanut perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja. Ilmoittajansuoja koskee edellä kuvatulla tavalla myös ilmoittajaa avustanutta henkilöä tai sellaista henkilöä, jolla on läheinen yhteys ilmoittajaan.

Vaasan yliopisto sitoutuu tutkimaan kaikki Vaasan ilmoituskanavan kautta jätetyt ilmoitukset riippumatta esimerkiksi siitä, onko ilmoituksen kategoria valittu oikein. Nimettömänä jätettyjen tai esimerkiksi opiskelijan tai apurahatutkijan taikka muuten ilmoittajansuojalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävien ilmoitusten osalta ei sovelleta ilmoittajansuojalakia, ml. siihen liittyvät määräajat. Tällaiset ilmoitukset tutkitaan noudattaen Vaasan yliopistossa kyseiseen tapaukseen sovellettavia voimassa olevia sääntöjä ja käytänteitä. Kaikkia ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja kaikkia ilmoituksia tutkittaessa noudatetaan esteellisyyteen liittyviä yliopiston tavanomaisia käytänteitä.

Vaasan yliopiston ilmoituskanava