Avainluvut

Kansainvälisesti vaikuttava tutkimusyliopisto

Vaasan yliopisto on kansainvälinen, yritys- ja ekosysteemisuuntautunut sekä monitieteinen tutkimusyliopisto. Me Vaasan yliopistossa opiskelemme ja teemme tutkimusta nykymaailman ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi.

Tutkimus

Teemme kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, joka vastaa globaaleihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi. Keskeisiä teemojamme ovat kestävä liiketoiminta, energia ja yhteiskunta. Haluamme sitouttaa teollisuuden ja yhteiskunnan yhteistyökumppanit tutkimustoimintaamme.

Tutustu tutkimuksen tunnuslukuihin.

Image

Julkaisujen kokonaismäärä vuonna 2023 oli 724 julkaisua. Määrä kasvoi vuoteen 2022 verrattuna (687 julkaisua). Julkaisufoorumiluokituksen (JUFO) 3 laatuluokan lehdissä ja kustantajilla julkaistaan edelleen aiempien vuosien tapaan. 

Image

Kokonaisuudessaan vuonna 2023 kilpailtua tutkimusrahoitusta käytettiin 5 780 021 euroa. Kasvua vuodesta 2022 on 11 prosenttia. Kilpaillun ulkomaisen rahoituksen määrä kasvoi 11 prosenttia ja kilpaillun muun rahoituksen määrä 10 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Koulutus

Tarjoamme työelämään valmistavan opiskelukokemuksen, joka perustuu opetuksen huippuosaamiseen, laadukkaisiin oppimisympäristöihin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä yhteisöllisyyteen. 

Tutustu koulutuksen tunnuslukuihin.

Image

Vaasan yliopistossa hyväksyttiin vuoden 2023 aikana 567 ylempää korkeakoulututkintoa, 496 alempaa korkeakoulututkintoa ja 27 tohtorin tutkintoa. Alempien korkeakoulututkintojen määrä nousi 18 prosenttia, kun taas ylempien korkeakoulututkintojen määrä laski. Tohtorin tutkintojen määrä jatkoi kasvamistaan.

Image

Perustutkinto-opiskelijoiden määrä vuonna 2023 oli 5293 opiskelijaa ja jatkotutkinto-opiskelijoiden määrä 296 opiskelijaa. Myös kansainvälisten opiskelijoiden määrä lisääntyi, ja kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita oli 346 eli 6,5 prosenttia perustutkinto-opiskelijoista. 

Image

Kandidaattiohjelmiin tuli vuonna 2024 hakemuksia 7302, mikä on 26,1 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Suomenkielisiin maisteriohjelmiin tuli hakemuksia 2074, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Hakemuksia tutkinto-opiskelijaksi tuli avoimen yliopiston väylän kautta 134. Nousua edellisvuoden hakemusmääriin oli 6,3 prosenttia.

Vuonna 2023 kansainvälisissä maisteriohjelmissa kokonaishakemusmäärä (6381) kasvoi peräti 216,2 prosenttia (v. 2022: 2018). 

Image

Vaasan yliopistosta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti, ja työnantajat arvostavat Vaasan yliopistosta saatua tutkintoa. Kuviossa esitetään vuonna 2022 valmistuneiden työllistymistilanne vuosi valmistumisen jälkeen.

Henkilöstö

Menestyksemme ja tuloksemme perustuvat osaavien ja sitoutuneiden tutkijoidemme, opettajiemme ja asian­tuntijoidemme panokseen. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja urakehitykseen. Työyhteisönä arvostamme monimuotoisuutta, ja yhteisöllinen työkulttuurimme edistää inklusiivisuutta ja tasa-­arvoa.

Image

Vaasan yliopiston henkilöstömäärä on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2023 lopussa henkilöstömäärä oli 656 henkilöä, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 611.  

Akateemisissa yksiköissä työskenteli 57 prosenttia, tutkimusalustoilla 7 prosenttia, tukitoiminnoissa 25 prosenttia ja erillislaitoksissa 11 prosenttia henkilöstöstä. 

 Työsuhteisen kansainvälisen henkilöstön osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä oli lähes 34 prosenttia. Kansainvälinen henkilöstö koostui 49 eri kansallisuudesta. 

Vastuullisuus

Vaasan yliopisto ottaa huomioon kestävän kehityksen sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset ulottuvuudet kaikessa toiminnassaan. Yliopisto työskentelee puhtaan energian, talouskasvun, teollisuuden innovaatioiden sekä vastuullisen kulutuksen ja tuotannon puolesta ja on arvostettu ja luotettava kumppani Pohjois-Euroopan suurimmalle energia- ja ympäristöalan yritysklusterille. 

Image

Hiilijalanjälki tarkoittaa ilmastopäästöjä, joita syntyy ihmisen toiminnan seurauksena. Vuonna 2022 Vaasan yliopiston hiilijalanjälki oli noin 2,62 tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalentteja kasvihuonekaasuja. Hiilidioksidiekvivalentti tarkoittaa, että kasvihuonekaasujen yhteisvaikutus on ilmaistu kuin ne olisivat kaikki hiilidioksidia. Käytetyin ympäristövaikutusten laskemiseen kehitetty standardi on GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) eli Kasvihuonekaasuprotokolla. Siinä päästöt jaetaan kolmeen luokkaan:

Scope 1 -luokkaan kuuluvat päästöt, joihin organisaatio voi suoraan vaikuttaa ja joita se voi helpoimmin itse kontrolloida. Päästöt syntyvät paikan päällä organisaation oman toiminnan seurauksena.

Scope 2 -luokkaan kuuluvat tuotannon ja muun toiminnan epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt esimerkiksi sähkön ja lämmön kulutuksesta.

Scope 3 -luokkaan kuuluvat tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet päästöt eli kaikki epäsuorat päästöt. Niitä ovat muun muassa jäte- ja vesihuolto sekä tavaroiden hankinnan ja kuljetusten päästöt.

Vaasan yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Vastuullinen sijoittaminen

Vaasan yliopiston sijoitustoiminnassa huomioidaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Vastuullisena sijoittajana noudatamme voimassa olevaa lakia ja oikeudellisesti
sitovia määräyksiä ja hyvää hallintotapaa.

Tavoitteemme on lisätä tuottopotentiaalia ja vähentää tuottoriskiä ottamalla huomioon vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Käytämme varainhoitajia, joiden sijoitustoiminnassa otetaan huomioon vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Uusia sijoituspäätöksiä ja omaisuudenhoitosopimuksia tehtäessä vastuullisuus on keskeinen tekijä. Edistämme vastuullista sijoittamista myös tutkimuksessamme sekä kauppatieteellisessä koulutuksessamme.

Vaasan yliopisto on Finland’s Sustainable Investment Forumin (FINSIF) jäsen.
Lisätietoja: professori Sami Vähämaa, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, puh. 029 449 8455