Laadunhallinta

Vaasan yliopisto tavoittelee kaikessa toiminnassaan korkeaa laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Laadunhallinta on jatkuvan kehittämisen mallin mukaisesti keskeinen osa yliopiston johtamista. Laatupolitiikka määrittelee yliopiston laatutavoitteet, laadunhallinnan keskeiset toimijat ja osallistavan laatukulttuurin.

Laatupolitiikka

Vaasan yliopisto toteuttaa tehtäviään visionsa, strategiansa ja arvojensa ohjaamana. Yliopiston tavoitteena on, että sen toiminta on kansainvälisesti korkealaatuista, vastuullista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. 

Yliopiston laadunhallinta on kiinteä osa yliopiston johtamista jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti. Kokonaisuudesta vastaa rehtori, ja jokainen työntekijä ja opiskelija vastaa tulosten ja toiminnan laadusta omassa tehtävässään ja roolissaan, osana yliopistoyhteisöä. Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät osallistuvat jatkuvan kehittämisen eri vaiheisiin. Yliopisto hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä laatuarviointeja ja akkreditointeja laadunhallinnan tukena. 

Yliopiston laatujärjestelmän tehtävänä on auttaa ja varmistaa, että yliopisto pystyy toimimaan tavoitteidensa mukaisesti. Laadunhallinnan käsikirja kuvaa laatujärjestelmän kokonaisuuden, vastuut ja keskeiset menettelytavat.

Laadun johtamisen ja jatkuvan kehittämisen malli

Laadun johtaminen on linjassa eurooppalaisen EFQM-viitekehyksen mukaiseen jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, ja toimintaa jäsennetään laatukehän eli PDCA-kehän (PLAN, DO, CHECK, ACT) avulla. 

Image

Laadunhallinnan käsikirja 

Yliopiston laadunhallinnan käsikirjaan on koottu yliopiston laatujärjestelmä, eli laadun johtamisen periaatteet, yliopiston kehittävän toimintakulttuurin elementit, tärkeimmät ohjaavat säädökset ja sekä keskeisimmät toimintaprosessit ja vastuut. Laatukäsikirja on tarkoitettu sekä yliopistoyhteisölle että sidosryhmille. 

Kunkin luvun loppuun on koottu linkkejä laadunhallinnan työkaluihin yliopiston sisäisessä verkossa.

Laatuarvioinnit ja akkreditoinnit

Laatujohtamisessa on käytössä myös koulutusohjelma-, koulutusala- sekä yliopistokohtaisten kansainvälisten laatuakkreditointien tarkentavat työkalut.