Hallintotieteiden kandidaattiohjelma

Hyvän hallinnon huippuosaajia

Yhteiskunnan uudistajaksi

Oletko kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista ja julkisen vallankäytön haasteista? Mietitkö, mihin verorahat hupenevat tai toimivatko johtajat eettisesti? Kiinnostaisiko asiantuntijatyö ministeriössä, kunnassa tai Euroopan unionissa?

Hallintotieteiden opintoihin voit tutustua avoimen yliopiston järjestämällä maksuttomalla tutustumiskurssilla.

3 hyvää syytä valita Vaasan hallintotieteet

Työmarkkinoilla kysyntää

Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt ja hallinnon uudistukset luovat kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille ja takaavat uusia työpaikkoja.

Käytännönläheistä opetusta

Käytännön opetuksemme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.

Johtamaan muutosta

Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen ja johtamaan muutosta.

Opintojen eteneminen

Kuva
Hallintotieteiden kandidaatti

Opintosuunnat

Aluetieteessä tarkastellaan yhteiskuntaa ja hallintoa alueellisen näkökulman kautta. Saat monipuolisen kuvan ihmisten, yritysten ja julkisen sektorin toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja niiden kehityksestä. Painopisteet ovat aluetalous ja aluekehittäminen.

Julkisjohtaminen keskittyy organisaatioiden johtamisen kysymyksiin. Opinnot antavat valmiudet toimia erityyppisissä organisaatioissa. Korostamme julkisen toiminnan erityishaasteita, kuten toiminnan eettisyyteen kohdistuvia vaatimuksia ja julkisen toiminnan kytkeytymistä muuhun yhteiskuntaan.

Julkisoikeudessa käsitellään julkisen hallinnon, erityisesti valtion, maakuntien ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Painopisteet ovat hallinto-oikeudessa, perus- ja ihmisoikeuksissa sekä hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaali- ja ympäristöoikeudessa.

Moderni julkinen hallinto on oikeudellisesti säänneltyä toimintaa, mikä edellyttää hallintoon liittyvän juridiikan osaamista. Julkinen hallinto on avointa ja usein median valokeilassa. Oikeusnormeja tarvitaan reunaehdoiksi, jotta hallinnon toiminta on luotettavaa ja vaikuttavaa unohtamatta taloudellisuutta.

Sosiaali- ja terveyshallintotiede tarkastelee hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

Hallintotieteiden opinnot ovat sinua varten, jos pidät yhteiskuntatieteistä ja huomaat miettiväsi seuraavia asioita:

 • Kohteleeko yhteiskunta kansalaisia reilusti ja oikeudenmukaisesti?
 • Tuleeko vallankäyttäjän toimia rehellisesti ja eettisesti?
 • Luotatko poliittisiin päätöksentekijöihin?
 • Onko yhteisöllisyys kadonnut ja eriarvoisuus lisääntynyt?
 • Mihin verorahat hupenevat?
 • Voiko äänestämällä vaikuttaa?
 • Onko koulutusjärjestelmä tasa-arvoinen?
 • Toimiiko oikeusjärjestelmä luotettavasti?

Koulutamme laajakatseisia asiantuntijoita ja johtajia valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten palvelukseen. Saat ajantasaista tietoa hallinnosta ja palveluiden kehittämisestä sekä valmiudet toimia esimies- ja johtotehtävissä. Hallintotieteistä valmistuneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Mitä opiskelet?

Vaasan yliopiston hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Meillä hallintotieteiden opiskelijoista kasvaa hallinnon ammattilaisia, jotka osaavat suhteuttaa ajan ilmiöt kansainvälisiin, kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiin.

Opintojaksoilla hyödynnetään verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa. Ryhmätyöt, monimuotoiset luennot ja ongelmalähtöiset keskustelutehtävät kannustavat opiskelijoita vuorovaikutukseen opettajien, virastojen, yritysten ja toisten opiskelijoiden kanssa. Tämä kehittää työelämässä tärkeitä yhteistyö-, argumentointi- ja esiintymistaitoja. Monilla kursseilla harjoitellaan myös konkreettisia työelämän päätöksentekotilanteita.

Lisätietoja ohjelmasta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakoekirjallisuuden näet Opintopolku-palvelusta.

hallintotieteiden opiskelijat

Sinusta voi tulla esimerkiksi:

♥ henkilöstöpäällikkö ♥ koulutussuunnittelija ♥ kunnanjohtaja ♥ laatupäällikkö ♥ palvelujohtaja ♥ toiminnanjohtaja ♥ ylitarkastaja ♥

Lue valmistuneiden tarinat

Sanna-Mari Kauko
Hallintotieteet
Sanna-Mari Kauko
HR Partner

Henkilöstöasioiden asiantuntijatehtävissä työskentelevä Sanna-Mari Kauko muistelee, kuinka jo opiskeluaikana puhuttiin hallintotieteiden antavan hyvät valmiudet erilaisissa tehtävissä toimimiseen. Hän kokee, ettei yhteiskunnallisesti merkittävää…

Noora Marjeta
Hallintotieteet
Noora Marjeta
Suunnittelija

Noora Marjeta työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella suunnittelijana. Opiskeluajoista Vaasan yliopistossa jäi käteen paitsi hallintotieteiden maisterin paperit, niin myös lukuisia ystävyyssuhteita ja hauskoja muistoja. Opiskeluaikaiset…

Hanna-Kaisa Järvi
Hallintotieteet
Hanna-Kaisa Järvi
Toiminnanjohtaja

Hanna-Kaisa Järvi on kiitollinen, että jaksoi opiskeluaikana päntätä oikeushistoriaa ja valtionsäätöoikeuden pykäliä – nykyisin hän työskentelee toiminnanjohtajana, jonka monipuoliseen työnkuvaan kuuluu vaikuttamistyötä, suunnittelua sekä…

Krista-Marilla Foudila
Hallintotieteet
Krista-Marilla Foudila
Palvelupäällikkö

Krista-Marilla Foudila työskentelee palvelupäällikkönä Helsingin kaupungilla. Hänen työhönsä kuuluu julkisten hankintojen kilpailutusprosessien läpivienti ja hallinnointi. Tehtävä edellyttää hyvää tuntemusta lakiasioista, itsenäistä…

Hae ohjelmaan

Hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Valintaperusteet lyhyesti

Alta näet hallintotieteiden yhteisvalinnan valintaperusteiden pääkohdat lyhyesti. Kokonaisuudessaan valintaperusteet esitellään Opintopolussa sekä hallintotieteiden yhteisvalinnan verkkosivuilla, www.hallintotieteet.fi.

Vaasan yliopiston hallintotieteiden kandidaattiohjelma on mukana hallintotieteiden yhteisvalinnassa yhdessä Tampereen yliopiston kanssa.

Sisäänottomäärä

90 (joista ensikertalaisia 70 %)

Valintajonot

 1. Todistusvalinta:
  46 aloituspaikkaa, vain ensikertalaisille. 
 2. Valintakoevalinta: 
  44 aloituspaikkaa, joista 17 ensikertalaisille

Pisteytys

Todistusvalinnan pisteytys

Todistuspisteiden maksimimäärä on 157,9. Todistusvalinnassa on saatava vähintään 78,95 pistettä, jotta voi tulla valituksi. Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän on suorittanut ylioppilastodistuksessa äidinkielen vähintään arvosanalla C (ns. kynnysehto).

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään viisi ainetta:

 1. äidinkieli (arvosanan tulee olla vähintään C)
 2. parhaat pisteet tuottava aine painotetusta aineesta:
  filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi (kansainvälisillä yo-tutkinnoilla on omat painotetut aineet, ne on esitelty Opintopolussa).
 3. parhaat pisteet tuottava arvosana ainereaalikorista
 4. parhaat pisteet tuottava arvosana kielikorista
 5. parhaat pisteet tuottava arvosana matematiikkakorista

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

Pisteytystaulukko on nähtävillä Opintopolussa.

Valintakokeen pisteytys

Hakija voi saada valintakokeesta enintään 60 pistettä. Valintakoeteoksesta tehtävien kysymysten pistemäärä on enintään 30 ja aineistokokeen pistemäärä enintään 30 pistettä.

Aineistokoe arvostellaan vain valintakoeteokseen perustuvassa koeosiossa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 350 hakijalta.

 

 

Valintakokeet

Valintakoe järjestetään keskiviikkona 2.6.2021 klo 14-18.

Valintakoe edellyttää valintakoeteoksen hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista.

Valintakoeteos julkaistaan sähköisessä muodossa hallintotieteellisen alan yhteisillä verkkosivuilta osoitteessa www.hallintotieteet.fi/hakeminen/valintakoe/ viimeistään 3.5.2021. Teos voi sisältää suomenkielisen tekstin ja materiaalin lisäksi tai asemesta englanninkielistä tekstiä ja materiaalia. Mikäli teos sisältää englanninkielistä tekstiä, teoksessa julkaistaan ydintermien käännökset.

Valintakoe sisältää valintakoeteokseen perustuvan koeosion ja aineistokokeen. Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida hallintotieteiden alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa.

Valintakokeessa jaettavan aineiston kysymykset voivat perustua ennakkoon julkaistavaan valintakoeteokseen ja/tai valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Hakija vastaa molempien osioiden kysymyksiin.

Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen.

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)uwasa.fi
puh: 029 449 8005

PL 700, 65101 Vaasa

Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutusvastaava

puh: 029 449 8175
sähköposti: hall-opintoneuvonta(at)uwasa.fi