Mutkikkaiden oikeusjärjestelmien resilienssi kestävyysmurroksessa (RELIEF)

Hankkeessa tutkitaan tieteidenvälisesti oikeusjärjestelmän roolia ja vaikutuksia oikeudenmukaisen kestävyysmurroksen toteutumisessa. Kestävyysmurroksella viitataan erityisesti kunnianhimoisten ilmasto-, luonto- ja ympäristöntilatavoitteiden saavuttamiseen 2020-luvun aikana, mutta niin, että oikeusjärjestelmän keskeiset arvot – ja tätä kautta yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus – turvataan. Tällaisia arvoja ovat muun muassa demokraattinen päätöksenteko, toimivallanjako eri julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä yhteiskunnassa sekä kilpaillut markkinat. Hankkeen tutkimus kiinnittyy läheisesti valtionhallinnon valmistelemiin lainsäädäntö- ja strategiahankkeisiin sekä edelläkävijäyritysten ja -yhteisöjen strategioiden päivittämiseen. Hankkeessa selvennetään julkisen vallan ja yksityisten toimijoiden toimintamahdollisuuksia kestävyysmurroksessa ja tuotetaan menetelmällinen työkalupakki oikeudellisen sääntelyn ja eri toimijoiden roolien ja vaikutusten arvioimiseksi.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
454 385€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Kompleksisuustutkimus
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio