Image
background

Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelma

Tietoa ohjelmasta

Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmasta valmistuu kauppatieteiden tohtoreita vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Vaasan yliopisto on yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisistä koulutusyksiköistä ja yliopiston kauppatieteellisillä aloilla on pitkät perinteet kansainvälisesti korkeatasoisessa tutkijakoulutuksessa.

Yliopiston painoalat ovat johtaminen, rahoitus sekä energia. Kauppatieteellisen alan opinnot ja tutkimus liittyvät etenkin johtamisen ja rahoituksen sekä osin energian painoaloihin. Ydinosaamisalueita ovat: rahoitus ja tilintarkastus, johtaminen sekä kuluttajakäyttäytyminen. Kansainvälisen liiketoiminnan näkökulma nähdään näitä osaamisalueita poikkileikkaavana vahvuutena.

Tohtorintutkinto suoritetaan pääaineissa johtaminen, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousoikeus tai taloustiede. Kauppatieteelliseltä alalta valmistuu vuosittain noin 12 tohtorintutkintoa.

Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmassa perehdytään syvällisesti tieteenalan keskeisiin tutkimuskysymyksiin, kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Tohtoriohjelmassa jatko-opiskelijat saavuttavat valmiudet korkeatasoiseen itsenäiseen tutkimustyöskentelyyn. Tohtoriohjelman opinnot koostuvat yleistieteellisistä ja metodiopinnoista, pääaineopinnoista, vapaavalintaisista opinnoista sekä väitöskirjasta. Tavoitteena on, että opiskelija valmistuu ohjelmasta kauppatieteiden tohtoriksi neljässä vuodessa.

Kauppatieteellisellä alalla toimii useita tutkimusryhmiä. Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman opiskelijat kytketään tutkimusryhmien toimintaan mielekkäiden tutkimusaiheiden, ryhmätoimintaosaamisen sekä intensiivisemmän ja monipuolisemman ohjaustoiminnan mahdollistamiseksi. Tohtoriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten tutkijakoulujen (KATAJA, KAVA ja OMY) kanssa. Yhteistyö mahdollistaa osallistumisen tutkijakoulujen järjestämiin tapahtumiin sekä kansallisten ja kansainvälisten kurssien ja seminaarien organisoimisen. Jatko-opiskelijat pystyvät hyödyntämään eri tutkimusryhmien kontaktiverkostoja myös yritysyhteistyön muodossa. Liiketoimintaosaamisen jatko-opintoihin sisällytetään yleensä myös vierailujakso ulkomaisessa yhteistyöyliopistossa.

Tohtoriohjelman johtoryhmän puheenjohtajana toimii professori Arto Rajala ja jäseninä professori Sami Vähämaa ja yliopistotutkija Niina Koivunen.

Ohjelman osaamistavoitteet

Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmassa perehdytään syvällisesti tieteenalan keskeisiin tutkimuskysymyksiin, kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Tohtoriohjelmassa jatko-opiskelijat saavuttavat valmiudet korkeatasoiseen, itsenäiseen tutkimustyöskentelyyn.

Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman osaamistavoitteina on, että opiskelija

  • Saavuttaa monipuoliset valmiudet toimia vaativissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä sekä yliopistossa että muussa yhteiskunnassa;
  • Tuntee hyvin oman tutkimusalansa teorioita ja menetelmiä, tuntee laajasti alansa tutkimusta ja kysymyksenasetteluja ja osaa arvioida erilaisten lähestymistapojen ja menetelmien merkitystä tutkimukselle;
  • Kykenee tekemään synteesejä ja kriittisiä arviointeja, joita vaaditaan monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa sekä muilla yhteiskunnan aloilla;
  • Saavuttaa valmiudet korkeatasoiseen itsenäiseen tutkimustyöskentelyyn, mutta kykenee myös hyödyntämään osaamistaan tutkimusryhmissä ja –verkostoissa;
  • Osaa työskennellä tieteenalallaan vastuullisesti ottaen huomioon eettiset ja kestävät näkökohdat ja hänen työnsä tiedeyhteisössä noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä.
  • Osaa perustella ja puolustaa sekä kirjallisesti että suullisesti tutkimukseensa liittyviä olettamuksia ja väitteitä.

Tutkimusryhmät

Erityisesti kauppatieteellisen alan tutkimustoiminta, mutta myös opetus sekä erilaiset muut aktiviteetit, tapahtuvat suurimmaksi osaksi eri tutkimusryhmien toimesta. Tutkimusryhmät liittyvät eri oppiaineisiin seuraavasti:

Tohtorikoulutusverkostot

 

Tutkijakoulun sekä tohtoriohjelmien järjestämien kurssien lisäksi jatko-opiskelijoiden on mahdollisuus suorittaa myös muiden organisaatioiden järjestämiä kursseja. Vaasan yliopiston ulkopuolella järjestettävien kurssien suorittamisesta ja niihin osallistumisesta jatko-opiskelijan tulee sopia aina etukäteen yhdessä ohjaajan kanssa.

Eri tutkimusaloilla on omat tohtorikoulutusverkostonsa. Laskentatoimen, rahoituksen, johtamisen, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusaloilla merkittävin verkosto on KATAJA, joka toimii valtakunnallisesti jatkokoulutuksen tehostajana ja se tarjoaa kauppatieteellisen alan jatkokoulutusta valtakunnallisesti. KATAJA tarjoaa vuosittain n 20 kurssia ja sen opetusohjelma koostuu yleis-, erityis- ja tutkimusvalmiuskursseista, sekä ainekohtaisista tutoriaaleista. (www.kataja.eu). Taloustieteen tutkimusalalla tärkein verkosto on FDPE (https://www.fdpe.fi/)  ja rahoituksen tutkimusalalla tärkeimmät verkostot ovat NFN (Nordic Finance Network) sekä NARN (Nordic Accounting Research Network).

Kansainvälisellä tasolla kauppatieteellisen alan tärkein tohtorikoulutusverkosto on EIASM (https://www.eiasm.net/) joka tarjoaa vuosittain kursseja sekä workshoppeja jatko-opiskelijoille.

 

Yhteystiedot

Kysy lisää ohjelman opinnoista ja suorittamisesta

Kuva
Arto Rajala

Arto Rajala

Professori, liiketaloustiede, erityisesti markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498141
Toimisto
Tervahovi B309
Avaa profiilisivu
Kuva
Juuli Honko

Juuli Honko

Asiantuntija, jatko-opintoasiat
Yliopistopalvelut, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498133
Toimisto
Tritonia torni 5. krs
Avaa profiilisivu