Tohtoriopinnot

Väitöskirjatutkimuksen lisäksi tohtorintutkintoon sisältyy myös opintoja. Tutkimusalasta riippuen opintojen laajuus on joko 40 op tai 60 op ja ne sisältävät yleistieteellisiä opintoja, menetelmäopintoja sekä oman tutkimusalan opintoja. Opintojen tarkempi rakenne ja sisältö löytyy opinto-oppaasta

Tohtoriopintoja järjestävät Vaasan yliopiston tutkijakoulu, tutkimusalat sekä kansalliset ja kansainväliset tohtorikoulutusverkostot. Opinnot suunnitellaan heti opintojen alussa yhdessä ohjaajan kanssa siten, että ne tukevat tutkimustyötä ja opiskelijan osaamistarpeita.

Tutkijakoulun opintotarjonta

Vaasan yliopiston tutkijakoulu järjestää tohtorin tutkintoon kuuluvia yleistieteellisiä ja menetelmäopintoja sekä tutkijan uraa ja työelämävalmiuksia tukevia kursseja. Tutkijakoulun opinnot täydentävät Vaasan yliopiston tohtoriohjelmien sekä kansallisten että kansainvälisten tohtorikoulutusverkostojen tarjoamaa koulutusta.

Tutkijakoulun opintotarjonta löytyy opinto-oppaasta. Suurin osa Tutkijakoulun kursseista järjestetään verkko-opetuksena tai muutoin itsenäisesti. Löydät kurssikuvaukset opinto-oppaasta.  Kursseille ilmoittaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla Pepissä. Vain aktiiviset ja läsnäoleviksi ilmoittautuneet tohtoriopiskelijat voivat ilmoittautua kursseille. Läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskeljat voivat aktivoida tunnuksen IT-palveluiden sivuilta löytyvän ohjeistuksen avulla.

Tutkijakoulun kursseille voidaan hyväksyä myös Vaasan yliopiston henkilökuntaan kuuluvia tutkijoita edellyttäen että kursseilla on tilaa.

Tiedustelut graduateschool@uwasa.fi

Tutkijakoulun palautelomake

Tutkimusalan opinnot

Tutkimusalan opinnoissa perehdytään oma tutkimusalan tieteenteoriaan ja teoriaperinteeseen sekä väitöskirjan aihepiirin aiempaan kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimukseen.Tutkimusalan opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä väitöskirjan tutkimusalalta.

Tutkimusalan opinnot voivat olla jatko-opintokursseja tai muita, ohjaajan kanssa sovittuja opintosuorituksia. Kurssimuotoisten suoritusten tulee pääsääntöisesti olla jatko-opintotasoisia, jollei opetussuunnitelmassa ole toisin mainittu. Tutkimusalan jatko-opintokursseja voi suorittaa oman yliopiston lisäksi myös muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa, tohtorikoulutusverkostoissa sekä kesäkouluissa.

Jokainen tohtoriopiskelija osallistuu tutkimusseminaariin, joita järjestävät sekä tutkimusalat/pääaineet että tutkimusryhmät. Kaikkien tohtoriopiskelijoiden tulee oman tutkimusseminaarinsa lisäksi esiintyä vähintään yhden kerran kansallisessa tai kansainvälisessä konferenssissa. Tohtoriopiskelijoiden tulee lisäksi mm. perehtyä oman tutkimusalansa väitöskirjoihin sekä osallistua väitöstilaisuuksiin (katso tarkemmin väitöskirja-analyysi opetussuunnitelmasta).

Tutkimusalan opintoihin voi sisältyä tieteellisiä kirjoja ja artikkeleita sisältäviä kirjallisuuspaketteja opiskelijan tutkimusalalta. Opiskelijat suorittavat näitä perinteisinä kirjallisina tentteinä, kirjasta tai tutkimusartikkeleista laadittavina referaatteina tai suullisina kuulusteluina. Opintoihin voi sisällyttää myös muita ohjaajan kanssa sovittuja opintosuorituksia tohtoriohjelman opetussuunitelmassa ilmenevällä tavalla. Näitä voivat olla esimerkiksi konferenssiosallistumiset, väitöskirjaan kuulumattomat tieteelliset julkaisut sekä erilaiset tieteelliset tehtävät.

at campus

Tohtorikoulutusverkostot

Tohtorikoulutusverkostot tekevät koulutusyhteistyötä seminaarien, kurssien, kesäkoulujen ja tapahtumien merkeissä, verkottavat opiskelijoita keskenään ja tarjoavat heille vertaistukea.

Vaasan yliopisto on mukana mm. seuraavissa verkostoissa, joiden toimintaan ja kursseille jatko-opiskelijat voivat osallistua:

  • Doctoralcourses.fi - Tohtoriopintotarjottimen kursseja, jotka ovat avoinna kaikille väitöskirjatutkijoille, joilla on jatko-opiskeluoikeus suomalaisessa yhteistyöverkostoon kuuluvassa yliopistossa, joita ovat Aalto-yliopisto, Hanken, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.
Networks

Muu opintotarjonta tohtoriopiskelijoille

Tohtorin tutkintoon voi sisällyttää myös muissa yliopistoissa suoritettavia jatko-opintotasoisia opintoja jotka tukevat tutkimustyötäsi. Opintoja tarjoavat myös kotimaiset ja kansainväliset tohtorikoulutusverkostot ja kesäkoulut. Katso lisätietoja opinto-opaasta sekä tohtoriohjelmien sivuilta. Akateemiset yksiköt myöntävät myös tukea muualla suoritettavien opintojen matka- ja kurssikustannuksiin.Tohtoriopiskelijat voivat esittää myös kurssitoiveita Tutkijakoululle.