Image
background

Yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelma

Tietoa ohjelmasta

Yhteiskuntatieteellisestä tohtoriohjelmasta valmistuu hallintotieteiden ja filosofian tohtoreita. Ohjelmasta valmistuneet tohtorit toimivat vaativissa tutkimus-, asiantuntija-, koulutus-, kehitys- ja esihenkilötehtävissä julkisella sektorilla sekä elinkeino- ja järjestömaailman palveluksessa. Tieteidenvälisessä koulutuksessa painotetaan yhteiskunnallisten ilmiöiden syvällistä ymmärtämistä, kriittistä ajattelua ja eettisesti kestäviä tutkimusasetelmia sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta.

Yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelma jakaantuu yhteiskuntatieteellisen alan ja humanistisen alan jatkotutkintokoulutukseen. Hallintotieteiden tohtorin (HTT) tutkinnon seuraavissa pääaineissa: aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus ja sosiaali- ja terveyshallintotiede. Pääaine valitaan hakuvaiheessa. Filosofian tohtorin (FT) tutkinnon pääaineena viestintätieteet. Hakija valitaan suoraan pääaineeseen.

Jatkokoulutuksessa korostuu valmius itsenäiseen tutkimustyöhön ja se antaa valmiudet oman tutkimusalan lisäksi yleiseen tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisutapoihin.Opinnot koostuvat useista osista, kuten perehtymisestä oman tutkimusalan teoriaperinteeseen, yleiseen tieteenteoriaan, tutkimuksenteon metodologiaan ja tutkimusetiikkaan. Ohjelma on verkottunut kansallisesti ja kansainvälisesti. Ohjelman puitteissa järjestetään seminaareja, osallistutaan aktiivisesti kansainvälisiin tieteellisiin seminaareihin ja ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Ohjelman keskeiset painopisteet ovat

 • Julkishallinto- ja julkinen johtaminen monimutkaisessa toimintaympäristössä
 • Median ja viestinnän sosiokulttuuriset ilmiöt

Tohtoriohjelman johtajana toimii professori Harri Jalonen.

Tutkimusryhmät

Ohjelman tieteenalat:

Tohtoriohjelman pääaineita hallintotieteissä ovat aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Keskeiset painopisteet tieteenaloittain ovat

 • aluekehittäminen- ja talous,
 • julkisen johtamisen ja etiikan tutkimus: eettinen päätöksenteko ja ongelmien tunnistaminen, hyvä esimiestyö ja johtajuus,
 • muuttuva hallinto ja perusoikeudet sekä
 • sosiaali- ja terveyspalveluiden ja -järjestelmien tutkimus: kansalaisten osallistuminen, kompleksisten ongelmien hallinta ja johtaminen.

Tutkinnot ja opinnot

Yhteiskuntatieteellisen alan tieteellisen jatkotutkinnon voi suorittaa seuraavissa pääaineissa:

 1. aluetiede,
 2. julkisjohtaminen,
 3. julkisoikeus,
 4. sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Hallintotieteiden tohtorin tutkinnon (HTT) suorittamiseksi vaaditaan tutkimustyötä ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat jatko-opinnot (40 op) sekä väitöskirja (200 op). Tohtorin tutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa päätoimisesti opiskellen ja tutkinnon kokonaislaajuus on 240 op.

Opetussuunnitelmat

Uusi tutkintorakenne ja opetussuunnitelmat tulivat voimaan 1.8.2020 alkaen. Väitöskirjan laajuus on 200 op ja jatko-opintojen laajuus 40 op.

Hallintotieteiden jatko-opinnot (40 op) 1.8.2020 lukien:

 • Yleistieteelliset opinnot 10 op
 • Menetelmäopinnot 10 op
 • Tutkimusalan opinnot 15 op
 • Tutkimustyötä ja tutkijan uraa koskevat opinnot 15 op

Tutkinnon rakenne ja pakolliset opinnot muodostavat pohjan jatko-opiskelijan henkilökohtaiselle opintosuunnitelmalle (HOPS), joka laaditaan yhdessä ohjaajien kanssa heti opintojen alussa. Jatko-opintojen sisällöt ja suoritustavat täsmennetään vuosittain laadittavassa HOPSissa.

Hallintotieteiden jatko-opinnot (60 op) 1.1.2014–31.7.2020:

Ennen 1.8.2020 aloittanut tohtoriopiskelija voivat noudattaa ao. opetussuunnitelmia tai voi siirtyä suorittamaan jatko-opintoja uusien vaatimusten mukaisesti sopimalla asiasta ohjaajan kanssa.

 • Tieteenfilosofia 5–10 op
 • Tutkimusetiikka 5–10 op
 • Metodologia 10–15 op
 • Jatkokoulutusseminaarit 5–10 op
 • Muut tutkimusalaan liittyvät opinnot 10–15 op
 • Akateemiset ja muut työelämätaidot 5–10 op

Väitöskirjan laajuus on 180 op.

Yhteystiedot

1.8.2020 aloittaneiden uusien tohtoriopiskelijoiden HOPS-lomake ja ohjaussopimus

HOPS-lomake

Ohjaussopimus

Ennen lukuvuotta 2020-21 aloittaneiden HOPS-lomake

HOPS-lomake

Kuva
Harri Jalonen

Harri Jalonen

Professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498596
Toimisto
Fabriikki F320
Avaa profiilisivu
Kuva
Juuli Honko

Juuli Honko

Asiantuntija, jatko-opintoasiat
Yliopistopalvelut, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498133
Toimisto
Tritonia torni 5. krs
Avaa profiilisivu

Viestintätieteiden tohtoriopinnot antavat sinulle valmiudet laaja-alaiseen ja kansainväliseen tutkijan työhön. Opinnot koostuvat viestintää ja mediaa koskevista teoreettisista, käsitteellisistä ja metodologisista lähestymistavoista sekä niiden soveltamisesta käytäntöön.Tohtoriopinnoissamme yhdistyvät luontevasti digitaalisen median, organisaatioiden viestinnän ja teknisen viestinnän tutkimus.

Tohtorin tutkinto ja tutkintorakenne

Tohtorin tutkinto muodostuu väitöskirjasta sekä tutkimustyötä ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevista jatko-opinnoista. Jatkotutkinnon opintokokonaisuudet ovat seuraavat:

Tutkintorakenne (240 op) 1.8.2020 lukien:

 • Väitöskirja 200 op
 • Jatko-opinnot 40 op:
  • Yleistieteelliset opinnot 10 op
  • Menetelmäopinnot 10 op
  • Tutkimusalan opinnot 15 op
  • Tutkimustyötä ja tutkijan uraa koskevat opinnot 5 op

Tutkinnon rakenne ja pakolliset opinnot muodostavat pohjan jatko-opiskelijan henkilökohtaiselle opintosuunnitelmalle (HOPS), jonka hän laatii yhdessä ohjaajien kanssa heti opintojen alussa.

Tohtorin tutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa päätoimisesti opiskellen. Jatko-opintojen suorittaminen edellyttää jatko-opiskelijalta oma-aloitteisuutta ja huomattavassa määrin itsenäistä työskentelyä. Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot tukevat tieteellisen ajattelun kehitystä ja kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön.

Ohjaus

Tohtoriopiskelijalla on oikeus saada ohjausta tutkimustyössään ja opinnoissaan. Hyväksymispäätöksen yhteydessä opiskelijalle nimetään kaksi ohjaajaa, jotka ovat palvelussuhteessa Vaasan ylipistoon.

Vastuullisena ohjaajana toimii ensisijaisesti oppiaineen professori. Poikkeustapauksessa vastuulliseksi ohjaajaksi voidaan nimetä yksikössä työskentelevä dosenttitasoinen tutkija. Toisena ohjaajana voi toimia väitellyt, alaan perehtynyt tutkija. Ohjaajien roolit ja vastuualueet täsmennetään tohtorikoulutettavan kanssa tehtävässä ohjaussopimuksessa, joka on integroitu HOPS-lomakkeeseen.

 

Yhteystiedot

1.8.2020 aloittaneiden uusien tohtoriopiskelijoiden HOPS-lomake ja ohjaussopimus

HOPS-lomake

Ohjaussopimus

Ennen lukuvuotta 2020-21 aloittaneiden HOPS-lomake

HOPS-lomake

Muut tiedostot

Kuva
Tanja Sihvonen

Tanja Sihvonen

Professori, viestintätieteet
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498269
Toimisto
Fabriikki F232
Avaa profiilisivu
Kuva
Juuli Honko

Juuli Honko

Asiantuntija, jatko-opintoasiat
Yliopistopalvelut, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498133
Toimisto
Tritonia torni 5. krs
Avaa profiilisivu

Tohtoriopiskelijan linkit