Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielma on itsenäinen tieteellinen opinnäyte, jonka aihe sovitaan tutkielmasta vastaavan opettajan kanssa. Kandidaatintutkielmaksi hyväksytään kandidaattiseminaarissa tarkistettu ja saadun palautteen pohjalta korjattu kandidaatintutkielma. Otathan huomioon riittävän aikaisessa vaiheessa, että kandidaatintutkielman tulee täyttää myös alkuperäisyyden ja lähdeviitteiden osalta annetut vaatimukset. Kaikki opinnäytetyöt tarkistetaan Turnitin plagiaatintunnistusohjelmalla.

Kandidaatintutkielman tekeminen alkaa oman koulutusohjelmasi tutkielmaseminaarikurssilla. Tutkielmaseminaareja järjestetään pääsääntöisesti sekä syksyllä että keväällä. Tutkielmatyöskentelykurssi tukee sinua kandidaatintutkielman tekemisessä ja saat työllesi ohjaajan. Ilmoittaudu kurssille HOPSissasi olevan suunnitelmasi mukaisesti. Kandidaatintutkielmaan kuuluvat yleensä johdantoluennot, seminaari-istunnot ja kandidaatintutkielman laatiminen. Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää valmiuksia itsenäiseen tiedonhankintaan tutkimusaiheesta, tutkimusongelman muotoiluun ja rajaamiseen sekä harjaannuttaa opiskelijaa tieteellisen kirjoittamiseen. Kandidaatintutkielman on täytettävä itsenäiselle akateemiselle työlle asetetut vaatimukset, osoitettava perehtyneisyyttä tieteelliseen ongelmanasetteluun, eri lähestymistapoihin ja metodeihin.

Kandidaatintutkielman jättäminen viralliseen tarkastukseen

Työlle ei tehdä erillistä teknistä tarkastusta. Opiskelija itse vastaa, että työssä on noudatettu kirjoitusohjeita.

Kun opinnäytetyösi ohjaaja on antanut luvan työsi palauttamiseksi, palauta se plagiaatintunnistukseen Moodle -alustalle. Tämän version tulee olla sama kuin Osuvaan ja ohjaajalla jätettävä työ (Kandidaatintutkielma palautetaan Osuvaan sekä sähköpostitse ohjaajalle, katso ohjeistus Osuvaan tallentamisesta Vaasan yliopiston opinnäytteiden julkaisuohjeista LibGuides). Arviointiperiodi alkaa siitä kun ohjaajasi on saanut tutkielmasi sekä olet tallentanut tutkielmasi Osuvaan. Ohjaaja arvioi opinnäytetyösi, saat arvioinnin tietoosi kun työ on arvioitu.

Kandidaatintutkielman tarkastajana toimii tutkielmasta vastaava opettaja. Tarkastajan on annettava lausunto 30 päivän kuluessa siitä, kun työ on jätetty tarkastettavaksi (Vaasan yliopiston tutkintosääntö, §16).

Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa on esseetyyppinen kirjoitelma opinnäytetyön aihepiiriin liittyvästä aiheesta. Kypsyysnäytteeseen voit ilmoittautua sen jälkeen, kun olet jättänyt opinnäytetyön lopullisessa muodossa arvosteltavaksi. Suosituksena on, että kirjoitat kypsyysnäytteen viimeistään kahden kuukauden kuluessa opinnäytetyön palauttamisesta. Kandidaatintutkinnossa kypsyysnäyte suoritetaan pääsääntöisesti EXAM-tenttinä. Kandidaatintutkinnon kypsyysnäytteestä tarkistetaan sekä oman tieteenalan että koulusivistyskielen hallinta. Jos olet jo aiemmassa suomalaisessa korkeakoulututkinnossa kirjoittanut kypsyysnäytteen, josta on hyväksytysti tarkistettu koulusivistyskielen hallinta, tarkistetaan kandidaatintutkinnon kypsyysnäytteestä vain oman tieteenalan hallinta.

Voit täyttää Valmistumishakemuksen kandidaatin tutkintoon sen jälkeen kun kaikki tutkinnon pakolliset suoritukset ovat rekisterissä (myös kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte).

Plagiaatintunnistus

Sähköinen plagiaatintunnistus on osa koulutuksen ja tutkimuksen laatujärjestelmää. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ei ole erillinen ohjauksen tai arvostelun muoto tai tapa, vaan järjestelmä toimii apuvälineenä ohjaus- ja arvosteluprosessissa.

Vaasan yliopistossa laadittaville opinnäytteille (kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt sekä väitöskirjat) tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen. Tarkastuksesta tulee merkintä myös opintosuoritusotteelle. Ohjelmana on Turnitin.

Opiskelija vie opinnäytteensä plagiaatintunnistusohjelman tarkistukseen (Moodleen) viimeistään siinä vaiheessa, kun työ aiotaan jättää arvioitavaksi. Löydät oman koulutusohjelmasi palautuslaatikon, kun kirjoitat Moodlessa hakuikkunaan sanan Turnitin. Kun ohjaajasi on tarkastanut plagiaatintunnistusraportin, eikä työssä ole huomautettavaa, ohjaaja antaa sinulle luvan palauttaa lopullisen opinnäytetyösi arvioitavaksi ja arkistoitavaksi Osuva julkaisuarkistoon. 

Kandidaatintutkielman arviointi

Tutkielma arvostellaan erillisellä arviointilomakkeella asteikolla 0-5 (hylätty, välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen). Hyväksytty kandidaatintutkielma lasketaan mukaan opintosuunnan arvosanaan.

Opiskelija saa kopion arvioinnista

Document
Document
Tekniikka - PDF (57 KB)
Document
Document

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Document
Document
Document

Valmistumisen aikataulu lukuvuosi 2023-2024

Täytä valmistumishakemus Pepissä viimeistään valmistumisaikatauluun merkittynä päivänä ennen valmistumispäivää. Tutkinnon sisältö on hyvä tarkistuttaa omaohjaajalla hyvissä ajoin ennen valmistumishakemuksen täyttämistä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten tulee olla tallennettu rekisteriin valmistumishakemusta täytettäessä.

Valmistumishakemuksen
viimeinen jättöpäivä

Valmistuminen

pe 11.8.2023 pe 25.8.2023
pe 15.9.2023 pe 29.9.2023
pe 13.10.2023 pe 27.10.2023
pe 10.11.2023 pe 24.11.2023
ma 4.12.2023 ma 18.12.2023
pe 15.12.2023 pe 29.12.2023*
pe 12.1.2024 pe 26.1.2024
pe 9.2.2024 pe 23.2.2024
ke 13.3.2024 ke 27.3.2024
pe 12.4.2024 pe 26.4.2024
pe 3.5.2024 pe 17.5.2024
pe 17.5.2024 pe 31.5.2024
ke 5.6.2024 ke 19.6.2024
pe 28.6.2024 ke 31.7.2024**

*Todistus toimitetaan valmistuneelle tammikuussa 2024
**Todistus toimitetaan valmistuneelle elokuussa 2024

Erityistapauksia

Opinnäytteeseen ei sisällytetä liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Jos opinnäytteessä käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa. Opinnäyte on julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua. 

Salattu tausta-aineisto

Tilaustutkimuksen ollessa kyseessä saattaa työn tilaaja edellyttää opinnäytetyön tai sen osan pitämistä ei-julkisena vetoamalla liike- tai ammattisalaisuuteen. Tällaisessa tapauksessa liike- tai ammattisalaisuuksia ei saa sisällyttää varsinaiseen arvosteltavaan työhön vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Tausta-aineiston on noudatettava kirjoitusohjeita ja se on jätettävä yhtä monena kappaleena ja yhtä aikaa kuin varsinainen opinnäytetyö. Tausta-aineistoa ei arkistoida Osuvaan vaan se jätetään paperiversiona, jossa on oma nimiölehti. Tausta-aineiston kansilehdelle tulee merkitä teksti TAUSTA-AINEISTO. Tausta-aineistoon tuleva aineisto on kuitenkin pyrittävä kirjoittamaan mahdollisuuksien mukaan yleisellä tasolla varsinaiseen opinnäytetyöhön.

Varsinaisessa opinnäytteessä on käytävä ilmi ainakin tutkielman teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmät, käytetty aineisto, tulosten analysointi ja lähdeluettelo. Varsinaisen opinnäytteen on oltava itsenäinen, ”luettava” kokonaisuus. Opinnäytetyö arvostellaan kokonaisuutena, johon sisältyy sekä varsinainen tutkielma että tausta-aineisto. Tausta-aineistoa ei aseteta julkisesti esille vaan se arkistoidaan yksikköön lukittuun säilytystilaan. Tausta-aineiston käyttämisestä on ehdottomasti keskusteltava ohjaajan kanssa etukäteen.

Salattua tausta-aineistoa suositeltavampi tapa on tieteen anonymisointi. Lue lisää esimerkiksi täältä.

Opinnäytteen pitää olla saavutettava.

Online opinnäytetyöpaja

Tule kokeilemaan opinnäytetyöpajaa! Työpajassa ratkotaan yhdessä opinnäytetöiden tekemiseen liittyviä ongelmia, avataan mahdollisia kirjoitusblokkeja, jaetaan vinkkejä sekä saadaan vertaistukea. Pääset opinnäytetyössäsi eteenpäin, ja saat vinkkejä mm. ajanhallintaan ja tiedonhankintaan. Voit myös vaan olla linjoilla ja kirjoittaa työtäsi kaikessa rauhassa.  

Torstaisin klo 16-17 verkossa,Zoomin-linkki  (salasana: 070149).

Yhteyshenkilöt: Ray Ohtonen, opintopsykologi | Niina Sorvari, tietoasiantuntija
Opinnäytetyöpaja | Thesis workshop - Tritonia - Vaasan tiedekirjasto