PEAK - Paikallisen energiajärjestelmän kehittäminen Pohjanmaalla

Euroopan unionin osarahoittama
Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa vauhdittamaan alueellisen energiajärjestelmän muutosta ja kehitystä hiilineutraaliksi uusiutuvat energiamuodot huomioiden.

Tarkastelu tehdään teknisestä, taloudellisesta ja yhteisöllisestä näkökulmasta kolmen tavoitteen kautta.

Ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa ymmärrystä siitä, millaiset edellytykset ja kehitystarpeet alueella on hiilineutraalin energiajärjestelmän kehittämiselle teknistaloudellisestä näkökulmasta. Tarkastelun keskiössä on a) uusiutuvan energian tuotantopotentiaali), b) sähköverkon kapasiteetti, joustomahdollisuudet ja jousto-/kehitystarpeet uusiutuvien energiamuotojen verkkoon integroimiselle, sekä c) teknistaloudelliset laskelmat niin energiapotentiaaliin kuin sähköverkon kehittämiseen liittyen.

Toisena tavoitteena on tuottaa ymmärrystä asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden ja kansalaisten suhtautumisesta ja näkökulmista uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon. Tarkastelu keskittyy paikallisen toimijakentän kartoitukseen ja aktivointiin sekä paikallisten toimijoiden osallistamiseen energiajärjestelmän kehittämistyöhön. 

Kolmantena tavoitteena on tunnistaa ja hahmotella liiketoimintamalleja alueellisen energiajärjestelmän eri toimintoihin ja toimijoihin liittyen sekä tunnistaa mahdolliset pullonkaulat, resurssi- ja osaamispuutteet ja lainsäädännölliset reunaehdot potentiaalisten liiketoimintamallien toteuttamiseen liittyen.

Tulokset sisältävät

  • Selvityksen alueen uusiutuvasta energiapotentiaalista; kartoituksen, laskennan tulokset sekä ehdotuksen energiajärjestelmän resilienssin ja jouston kehittämisestä uusiutuvan energiantuotannon hyödyntämisen maksimoimiseksi.
  • Tiivistelmän yhteisöllisen kartoituksen työpajojen sekä haastattelujen tuloksista sekä 2 blogitekstiä. Tiivistelmä esitetään joko word- tai powerpoint -muodossa ja se on saatavilla hankkeen nettisivuilta. Blogitekstit julkaistaan Vaasan yliopiston nettisivuilla.
  • Hiilineutraalin energiajärjestelmän potentiaaliset liiketoimintamallit ja niihin liittyvät resurssi- ja osaamistarpeet lainsäädännölliset reunaehdot huomioiden.
  • Julkisen loppuraportin, mikä sisältää tiivistelmät kunkin työpaketin keskeisistä tuloksista sekä synteesin perustuvat kehitysehdotukset hiilineutraalin alueellisen energiajärjestelmän kehittämiseksi.
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
406 353€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
342 627€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Markkinointi ja viestintä
Johtaminen
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit