Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielma on tieteellinen opinnäyte, jonka aihe sovitaan tutkielmasta vastaavan opettajan kanssa. Kandidaatintutkielmaksi hyväksytään kandidaattiseminaarissa tarkistettu ja saadun palautteen pohjalta korjattu tutkielma. Otathan huomioon jo tutkielmaa aloittaessasi, että kandidaatintutkielman tulee täyttää myös alkuperäisyyden ja lähdeviitteiden osalta annetut vaatimukset.

Kandidaatintutkielman tekeminen alkaa oman koulutusohjelmasi tutkielmaseminaarissa. Tutkielmaseminaari tukee sinua kandidaatintutkielman tekemisessä ja saat työllesi ohjaajan. Seminaariin kuuluvat yleensä johdantoluennot, seminaari-istunnot ja kandidaatintutkielman laatiminen.

Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää sinua itsenäiseen tiedonhankintaan, tutkimusongelman muotoiluun ja rajaamiseen sekä harjaannuttaa tieteelliseen kirjoittamiseen. Kandidaatintutkielman on täytettävä itsenäiselle akateemiselle työlle asetetut vaatimukset, osoitettava perehtyneisyyttä tieteelliseen ongelmanasetteluun, eri lähestymistapoihin ja metodeihin.

Opinnäyte on julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua.

Kandidaatintutkielman jättäminen viralliseen tarkastukseen

Opiskelijana vastaat itse, että työssä on noudatettu kirjoitusohjeita.

  1. Lähetä valmis tutkielmasi ohjaajalle, joka antaa tutkielmasta palautetta ja mahdollisia korjausehdotuksia.
  2. Kun ohjaajasi on antanut luvan, palauta tutkielmasi plagiaatintunnistukseen Moodle-alustalle.
  3. Kun ohjaajasi on tarkastanut plagiaatintunnistusraportin, eikä työssä ole huomautettavaa, palauta tutkielma Osuvaan sekä sähköpostitse ohjaajallesi. LibGuidesista löydät tarkat julkaisuohjeet.

Kun tutkielma on tallennettu Osuvaan ja lähetetty ohjaajallesi, alkaa 30 päivän arviointiperiodi. Kandidaatintutkielman tarkastajana toimii ohjaajasi. 

Plagiaatintunnistus

Vaasan yliopistossa laadittaville opinnäytteille tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen.  Tarkastuksesta tulee merkintä myös opintosuoritusotteelle. Ohjelmana on Turnitin.

Sähköinen plagiaatintunnistus on osa koulutuksen ja tutkimuksen laatujärjestelmää. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ei ole erillinen ohjauksen tai arvostelun muoto tai tapa, vaan järjestelmä toimii apuvälineenä ohjaus- ja arvosteluprosessissa.

Kandidaatintutkielman arviointi

Tutkielma arvostellaan erillisellä arviointilomakkeella asteikolla 0-5 (hylätty, välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen). Hyväksytty kandidaatintutkielma lasketaan mukaan opintosuunnan arvosanaan.

Opiskelija saa kopion arvioinnista.

Document
Document
Tekniikka - PDF (57 KB)
Document
Document

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Document
Document
Document

Valmistumisen aikataulu lukuvuosi 2023-2024

Täytä valmistumishakemus Pepissä viimeistään valmistumisaikatauluun merkittynä päivänä ennen valmistumispäivää. Tutkinnon sisältö on hyvä tarkistuttaa omaohjaajalla hyvissä ajoin ennen valmistumishakemuksen täyttämistä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten tulee olla tallennettu rekisteriin valmistumishakemusta täytettäessä.

Valmistumishakemuksen
viimeinen jättöpäivä
Valmistuminen
pe 11.8.2023pe 25.8.2023
pe 15.9.2023pe 29.9.2023
pe 13.10.2023pe 27.10.2023
pe 10.11.2023pe 24.11.2023
ma 4.12.2023ma 18.12.2023
pe 15.12.2023pe 29.12.2023*
pe 12.1.2024pe 26.1.2024
pe 9.2.2024pe 23.2.2024
ke 13.3.2024ke 27.3.2024
pe 12.4.2024pe 26.4.2024
pe 3.5.2024pe 17.5.2024
pe 17.5.2024pe 31.5.2024
ke 5.6.2024ke 19.6.2024
pe 28.6.2024ke 31.7.2024**

*Todistus toimitetaan valmistuneelle tammikuussa 2024
**Todistus toimitetaan valmistuneelle elokuussa 2024

Valmistumisen aikataulu lukuvuosi 2024-2025

Täytä valmistumishakemus Pepissä viimeistään valmistumisaikatauluun merkittynä päivänä ennen valmistumispäivää. Tutkinnon sisältö on hyvä tarkistuttaa omaohjaajalla hyvissä ajoin ennen valmistumishakemuksen täyttämistä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten tulee olla tallennettu rekisteriin valmistumishakemusta täytettäessä.

Valmistumis-
anomuksen
viimeinen
jättöpäivä
Valmistuminen
pe 16.8.2024pe 30.8.2024
pe 13.9.2024pe 27.9.2024
pe 11.10.2024pe 25.10.2024
pe 15.11.2024pe 29.11.2024
ke 4.12.2024ke 18.12.2024
ti 17.12.2024ti 31.12.2024 *
pe 17.1.2025pe 31.1.2025
pe 14.2.2025pe 28.2.2025
pe 14.3.2025pe 28.3.2025
pe 11.4.2025pe 25.4.2025
pe 2.5.2025pe 16.5.2025
pe 16.5.2025pe 30.5.2025
ke 4.6.2025ke 18.6.2025
ma 30.6.2025to 31.7.2025 **

*Tutkintotodistus on ladattavissa Pepistä tammikuussa 2025 (noin kuun puolessa välissä).
**Tutkintotodistus on ladattavissa Pepistä elokuussa 2025 (noin kuun puolessa välissä).

Erityistapauksia

Errata-liite

Et voi tehdä muutoksia työhösi sen jälkeen, kun olet palauttanut sen arvioitavaksi ja arkistoitavaksi. Mikäli kuitenkin huomaat työssäsi pienimuotoisia korjausta tai tarkennusta vaativia kohtia (virhe voi olla kirjoitusvirhe, nimiasuvirhe, virhe sivutuksessa, kappaleenvaihdossa tai yms.), jotka eivät pääsääntöisesti vaikuta työn arvosteluun vaan ovat enemmänkin kosmeettisia, voit ottaa yhteyttä Tritoniaan tai opiskelun ja opetuksen palveluihin. Pyydä heitä lisäämään työsi yhteyteen ns. errata eli muutostietolistaus jossa voit ilmoittaa korjatut kohdat työssäsi. Itse tarkastettuun ja hyväksyttyyn opinnäytetiedostoon ei siis voida enää tehdä muutoksia.

Errata-liitteestä tulee käydä ilmi työn ja tekijän nimi.

Esimerkki errata-liitteestä:

Essi Esimerkki

Esimerkillinen opinnäytetyö: myös alaotsikko.

Pro gradu -tutkielman hyväksymisen jälkeen työssä on havaittu seuraavat virheet:

sivu 6, 2. rivi. Henkilön nimi: Viirtanen, pitäisi olla Virtanen.

Salattu tausta-aineisto

Salattua tausta-aineistoa suositeltavampi tapa on tieteen anonymisointi.

Tilaustutkimuksen ollessa kyseessä saattaa työn tilaaja edellyttää opinnäytetyön tai sen osan pitämistä ei-julkisena vetoamalla liike- tai ammattisalaisuuteen. Tällaisessa tapauksessa liike- tai ammattisalaisuuksia ei saa sisällyttää varsinaiseen arvosteltavaan työhön, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Tausta-aineiston käytöstä sovit etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa. 

Tausta-aineiston on noudatettava kirjoitusohjeita ja se on jätettävä yhtä monena kappaleena ja yhtä aikaa kuin varsinainen opinnäytetyö. Tausta-aineistoa ei arkistoida Osuvaan vaan se jätetään paperiversiona, jossa on oma nimiölehti. Tausta-aineiston kansilehdelle tulee merkitä teksti TAUSTA-AINEISTO. Tausta-aineistoon tuleva aineisto on kuitenkin pyrittävä kirjoittamaan mahdollisuuksien mukaan yleisellä tasolla varsinaiseen opinnäytetyöhön.

Varsinaisessa opinnäytteessä on käytävä ilmi ainakin tutkielman teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmät, käytetty aineisto, tulosten analysointi ja lähdeluettelo. Varsinaisen opinnäytteen on oltava itsenäinen, ”luettava” kokonaisuus ilman tausta-aineistoa. Opinnäytetyö arvostellaan kokonaisuutena, johon sisältyy sekä varsinainen tutkielma että tausta-aineisto. Tausta-aineistoa ei aseteta julkisesti esille, vaan se arkistoidaan yksikköön lukittuun säilytystilaan.