Väitös: Tiedotus ohjaa rahapoliittisia markkinaodotuksia

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteiden maisteri Jukka Sihvosen laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja käsittelee informaatiota ja ulkoisvaikutuksia rahoitusmarkkinoilla. Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan hyötyjä, joista kaupankäynnin kohteena olevien velkakirjojen omistajat pääsevät nauttimaan omista toimistaan riippumatta.

Informaation leviäminen vaikuttaa arvopaperikauppaan

Sihvonen käsittelee tutkimuksessaan rahoitusmarkkinoita informaation kokoajina ja levittäjinä. Uuden informaation voidaan olettaa siirtyvän markkinahintoihin, kun sijoittajat tekevät arvopaperikauppaa muuttuneiden tuotto-odotustensa ohjaamina. Siksi informaation leviäminen on merkittävä arvopaperikauppaan vaikuttava tekijä.

– Kun tutkin markkinaodotuksien muuttumiseen johtavia perusteita, hyödynsin markkinahintojen informaatiosisältöä. Johdannaismarkkinoilta saamani tulokset osoittavat, että tulevaa korkopolitiikkaa koskevat markkinaodotukset nojaavat yksinkertaisen korkosäännön periaatteisiin. Se tarkoittaa, markkinatoimijat käyvät läpi pari kolme makrotaloudellista tekijää arvioidessaan tulevien korkojen tasoja, Sihvonen selittää.

Tulokset osoittavat myös, että keskuspankit pystyvät tiedotustilaisuuksilla selventämään rahapolitiikkaansa sijoittajille ja siten ohjaamaan rahapoliittisten odotusten muodostumista markkinoilla. Rahapoliittisten toimien onnistunut ennakointi vähentää markkinaepävarmuutta ja parantaa siten talouden toimintaedellytyksiä.

Velkakirjamarkkinoiden kitkatekijät ohjaavat kaupankäyntiä

Sihvonen käsittelee myös sitä, miten velkakirjamarkkinoiden kitkatekijät vaikuttavat markkinaosapuolten kaupankäyntiin. Kitkatekijät synnyttävät kaupankäyntiä vääristäviä kustannuksia, joita sijoittajat pyrkivät välttämään yhteistyöllä.

– Kitkatekijöistä johtuen kaupankäynti kohdistuu usein velkakirjoihin, jotka tunnistetaan vakiintuneiden käytäntöjen tai johdannaissopimuksien ohjaamina eli käytännössä sijoittaja tietää etukäteen, millä velkakirjalla muut sijoittajat tulevat tekemään kauppaa. Se parantaa kaupankäynnin edellytyksiä kaikille.

Kaupankäynnin koordinaatio eli yhteensovittaminen synnyttää myönteisiä ulkoisvaikutuksia, joiden hyödyistä velkakirjojen omistajat pääsevät nauttimaan riippumatta omista toimistaan. Tällaisia hyötyjä ovat velkakirjojen alentuneet kaupankäynti- ja rahoituskustannukset sekä kohonneet markkina-arvot.

Väitöksen tiedot

Sihvosen laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluvan väitöskirjan ”Essays on Information and Externalities in Financial Markets” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 10.5.2013 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-salissa C203.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jukka Perttunen (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Sami Vähämaa.

Sihvonen, Jukka (2013). Essays on Information and Externalities in Financial Markets. Acta Wasaensia 276. 177 sivua.

Mitä mieltä olit jutusta?