Ohjeita opiskeluun

Avoimella yliopistolla on omat käytäntönsä opiskeluun liittyen. Lisätietoja opiskelukäytännöistä saat näiltä sivuilta sekä avoimen yliopiston opiskelijapalveluista.

Opinto-oikeus

Avoimen yliopiston opiskelijalle myönnetään määräaikainen opinto-oikeus, joka kestää opintojakson opetuksen ja suorittamisen ajan. Opintojakson suorittamiseksi järjestetään kirjallinen tai suullinen tentti tai jokin muu suoritustapa. Suoritustavat, ajankohdat ja määräajat ilmoitetaan viimeistään opintojakson alkaessa. Opiskelijan oikeus suorittaa jokin opintojakso päättyy, kun opintojaksoon liittyvät tentit on pidetty tai muun suoritustavan määräaika on kulunut umpeen.

Ylimääräinen (neljäs) kuulustelu järjestetään vain poikkeustapauksissa ja aina opettajan suostumuksella.

Opiskelijanumero (vanhat ohjeet, sivua päivitetään)

Opiskelijanumero on osa käyttäjätunnusta. Avoimen yliopiston opiskelijat tarvitsevat opiskelijanumeroaan mm. Peppiin kirjautumisessa, verkko-opinnoissa (Moodle), tentti-ilmoittautumisessa, tenttivastauspaperissa ja muussa opiskeluun liittyvässä asioinnissa. Opiskelijat aktivoivat käyttäjätunnuksensa Käyttäjätunnuksen ja salasanan hallintapalvelussa. Opiskelijanumero on henkilökohtainen ja pysyy aina samana Vaasan yliopiston opintoja suoritettaessa.

Avoimen yliopiston yleiset tenttikäytännöt

Suurin osa opintojaksoista suoritetaan tenttimällä. Näiden opintojaksojen päätteeksi järjestetään tentti ja kaksi uusintatenttiä, jotka sisältyvät opintomaksuun. Tentit ovat keskenään samanarvoisia. Paras arvosana jää voimaan. Tentissä tarvitset opiskelijanumeroasi (numerot käyttäjätunnuksestasi, jolla kirjaudut esim. Peppiin ja Moodleen).

Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävien opintojen osalta tenttijärjestelyt noudattavat oppilaitosten omia tenttikäytäntöjä. Tenttiajat ja -paikat selviävät kyseisistä oppilaitoksista. Yhteistyöoppilaitosten tentteihin ilmoittaudutaan yhteistyöoppilaitokseen.

Lähitenttiin ilmoittautuminen (vanhat ohjeet, sivua päivitetään)

Ilmoittaudu lähitenttiin WebOodissa viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Avoimen yliopiston tentit on erotettu päiväpuolen tenteistä tekstillä (avoin yo). Oodissa tenttiin ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen tenttipäivää ja päättyy viisi (5) päivää ennen tenttipäivää. Jokaiseen tenttiin ilmoittaudutaan erikseen. Voit tarkastella ja perua tentti-ilmoittautumisiasi WebOodissa > Omat opinnot > Ilmoittautumiset. Jos et voikaan osallistua tenttiin, johon olet jo ilmoittautunut, peru se WebOodissa viimeistään kolme (3) päivää ennen tenttiä.

Tenttiminen edellyttää aina opintoihin ilmoittautumista ja myös pelkässä tentissä käyminen maksaa opintomaksun verran. Yliopiston tutkinto-opiskelijat joutuvat myös maksamaan opintomaksun (muilla kuin maksuttomilla opintojaksoilla), riippumatta arvosanasta tai siitä, onko tentti hyväksytty tai hylätty. Opintomaksun maksaminen on edellytys sille, että arvosana viedään opintorekisteriin.

Tenttiaikataulut

Tenttien tarkemmat ajankohdat selviävät opintojaksokuvauksista ja Pepistä. Tenttiaikatauluja täydennetään läpi lukuvuoden, joten muutokset ovat mahdollisia.

Tenttiaika ja -paikka

Avoimen yliopiston lähitentit ovat lauantaisin klo 12.00-15.00 Levón-auditoriossa A202, Vaasan yliopiston päärakennuksessa Tervahovissa (Wolffintie 34, Palosaari). Mahdolliset salimuutokset ilmoitetaan pääoven läheisyydessä olevalla ilmoitustaululla. Tenttitilaisuudessa noudatetaan tutkintoja ja opiskelua koskevia määräyksiä.

Tenttikäytännöt

Tentteihin tulee saapua viimeistään 15 minuutin kuluessa tenttitilaisuuden alkamisesta. Mukaan tenttitilaisuuteen tarvitset vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistuksen. Tenttivastauspaperit saat tenttitilaisuudessa. Joissakin tenteissä saa käyttää apuna myös laskinta tai lakikirjaa tms.

Tentissä ei pääsääntöisesti saa käyttää ohjelmoitavaa (graafista) laskinta. Ainoastaan tavallinen nelilaskin on sallittu. Mikäli ohjeistuksesta poiketaan, tiedottaa opettaja mahdollisista sallituista laskimista ennen tenttiä. Tentissä ei missään tilanteessa saa käyttää kännykkää laskimena.

Istumaan käydään tenttivalvojan osoittamassa istumajärjestyksessä. Istumapaikalle saa viedä vain kirjoitusvälineet ja muut tentissä sallitut apuvälineet (puhelimet, laukut, yms. jätetään salin eteen tai sivustoille).

Keskustelu on kiellettyä tenttitilaisuuksissa sen jälkeen, kun kysymyksiä on alettu jakaa.

Tentistä saa poistua aikaisintaan 45 minuutin kuluttua tentin alkamisesta. Poistuttaessa on aina palautettava ainakin yksi nimellä varustettu vastauspaperi. Yrityksestä luopuneet kirjoittavat paperiin sanan "luovun". Vastauspaperia palautettaessa on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Sähköinen EXAM-tenttiminen

Vaasan yliopistossa on käytössä sähköisen tenttimisen järjestelmä EXAM. Sähköisinä tentteinä suoritetaan sekä kurssien yleisiä tenttejä että kypsyysnäytteitä. Sähköinen tenttipalvelu EXAM on avoin kaikille, joilla on voimassa oleva Vaasan yliopiston käyttäjätunnus. Tenttitilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

Moodle-tentti

Moodle-tentti suoritetaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Tentti aukeaa ja sulkeutuu tiettynä ajankohtana. Moodle-tenttiä käytetään eniten verkkokursseilla. Moodle-tentti voi koostua esimerkiksi monivalintakysymyksistä, esseekysymyksistä tai erillisinä tekstitiedostoina kurssialustalle palautettavista töistä. 

Siirtotentti - tenttiminen toisella paikkakunnalla

Tentin voi poikkeustapauksissa suorittaa myös muualla kuin ilmoitetussa tenttipaikassa. Tiedustele kyseisestä mahdollisuudesta assistentti Marita Katajamäeltä. Tenttijärjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti. Siirtotentti on maksullinen.

Erityisjärjestelyt tenteissä

Tenttiin osallistuva voi tarvita erityisjärjestelyjä tentin suorittamiseksi. Erityisjärjestelyjä voivat olla esim. lisäaika, erillinen tila, apuvälineet tai tenttikysymykset suuremmalla fontilla. 

Erityisjärjestelyitä tarvitsevan opiskelijan tulee olla yhteydessä opintopäällikkö Kristiina Pulakkaan viimeistään opintojakson alkaessa. Opiskelijan tulee kertoa sovituista erityisjärjestelyistä tentti-ilmoittautumisen yhteydessä avoimen yliopiston tenttijärjestelyistä vastaavalle assistentti Marita Katajamäelle.

Tentti-ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä viimeistään 7 päivää ennen kyseistä tenttiä. Tämän jälkeen peruuttaminen on mahdollista vain lääkärin todistuksella.

Akvaariotentti

Erityisjärjestelyjä tentin suorittamiseksi tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa tentin ns. tenttiakvaariossa, joka on kaikkien eritysjärjestelyjä tarvitsevien Vaasan yliopiston opiskelijoiden käytössä.

Akvaariotenttitilana käytetään Tritonian ryhmätyötilaa (K328), jossa on tentin aikana tallentava kameravalvonta. Ennen ensimmäistä akvaariotenttiä opiskelijan tulee allekirjoittaa suostumus tenttitilanteen tallentamiseen.

Mikäli avoimen yliopiston opiskelija haluaa tehdä tentin tenttiakvaariossa, tulee hänen ensin ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopäällikkö Kristiina Pulakkaan ja sopia hänen kanssaan tapaamisaika. Opintopäällikkö keskustelee opiskelijan kanssa ja tekee suosituksen tarvittavista erityisjärjestelyistä.

Tenttiakvaariossa suoritettavaan tenttiin luvan saanut opiskelija ottaa yhteyttä assistentti Marita Katajamäkeen, joka varaa tenttiakvaarion ko. päivälle.

Tenttitulokset

Tenttien tarkistusaika on 30 päivää tenttipäivästä ja muiden opintosuoritusten tarkistusaika on 30 päivää viimeisestä tehtävän palautuspäivämäärästä. Tenttitulokset päivittyvät tarkistusajan päätyttyä kahden viikon kuluessa opintosuoritusrekisteriin WebOodiin.

Hyväksyttyjen suoritusten arvosanat löytyvät opiskeluoikeuksittain Pepistä. Osasuorituksien tuloksia voi tiedustella suoraan opettajalta. 

Opintosuoritusten arvostelu

Arvostelussa käytetään viisiportaista asteikkoa 1–5, jossa
5 = erinomainen,
4 = erittäin hyvä,
3 = hyvä,
2 = tyydyttävä,
1 = välttävä,
hyl = hylätty.

Opintosuoritukset voidaan myös arvostella hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Opintosuoritusten arviointiperusteet löytyvät Vaasan yliopiston tutkintosäännöstä. Arvosteluunsa tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Suoritettua arvosanaa voi korottaa, jolloin paras jää voimaan.

Lisätiedot 

Marita Katajamäki 
Assistentti, opintoasiat, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8194

Kristiina Pulakka 
Opintopäällikkö, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8457

Opintosuoritusotteen tilaaminen avoimessa yliopistossa

Voit tilata itsellesi Pepin kautta opintosuoritusotteen opiskeluoikeuksittain.

Opintosuoritukset

Avoimen yliopiston opinnot ja opintosuoritukset jakautuvat Pepin Opiskelijan työpöydällä useille eri opiskeluoikeuksille. Et siis välttämättä näe suorituksiasi yhdestä paikasta kuten WebOodissa. Työpöydän oikeasta yläreunasta oman nimesi alta pääset valitsemaan, minkä opiskeluoikeuden tietoja/suorituksia haluat tarkastella. Jokainen Opiskeluoikeudet-otsikon alta löytyvä numerosarja viittaa yhteen opiskeluoikeuteen, jolta myös kyseiseen opiskeluoikeuteen liittyvät arvosanat löytyvät.

Virallisen, sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen tilaaminen Pepin kautta:

1. Kirjaudu käyttäjätunnuksillasi sisään Pepin opiskelijan työpöydälle
2. Valitse työpöydän oikeasta yläreunasta oman nimesi alta opiskeluoikeus  (numerosarja), josta haluat todistuksen tilata.
3. Valitse Opiskelutodistukset -välilehti
4. Valitse Ote opintosuorituksista
5. Opintosuoritusote ilmestyy Dokumentit-osioon ja on ladattavissa sieltä omalle laitteelle.

Virallisen, leimatun ja allekirjoitetun opintosuoritusotteen tilaaminen (ainoastaan avoimen yliopiston opiskelijat)

Voit tilata virallisen opintosuoritusotteen opinnoistasi verkkolomakkeella.

Verkko-opinnot ja itsenäinen opiskelu

Verkko-opinnot antavat mahdollisuuden opiskella joustavasti paikkakunnasta riippumatta ja verkko-opetustarjontaa pyritään jatkuvasti laajentamaan.

Verkko-opiskelu on opiskelupaikan ja -ajan suhteen joustavampaa. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja nettiyhteys. Joihinkin verkko-opintoihin kuuluu myös lähitapaamisia, joista mainitaan erikseen opintojaksokuvauksissa. Useimmissa verkko-opinnoissa työskentely etenee opettajan etukäteen suunnitteleman aikataulun mukaan yleensä viikkojen tarkkuudella. Hyviin oppimistuloksiin päästäkseen osallistujien kannattaa noudattaa kurssille suunniteltua aikataulua, jotta oppimiselle ja tiedon prosessoimiselle jää riittävästi aikaa.

Verkko-opiskelussa riittävät perustaidot internetin ja sähköpostin käytössä. Vaasan yliopistolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Moodlessa kurssille rekisteröitymisessä tarvittava kurssiavain lähetetään normaalisti kurssin aloituspäivänä sähköpostitse. Se voidaan myös tiedottaa osallistujille kurssin aloitusluennolla.

Vaasan tiedekirjasto Tritonia

Vaasan tiedekirjasto Tritonia sijaitsee Palosaarella osoitteessa Yliopistonranta 7. Kirjastosta on myös avoimen yliopiston opiskelijan mahdollista lainata kurssikirjoja ja opintoja tukevaa tieteellistä kirjallisuutta. Kasvava osa kirjaston aineistosta on saatavissa verkkojulkaisuina internetistä.

Avoimen yliopiston opiskelijoille on tarjolla vuosittain tietokantojen ja kirjaston käytön koulutusta Tiedonhankintataidot I -kurssilla (erillinen ilmoittautuminen).

Lisää tietoa esimerkiksi aukioloajoista, lainaamisesta, kaukolainoista ja kokoelmista saat Tritonian verkkosivuilta. Kirjaston sivuilta pääset myös Finna-tietokantaan, jossa voit uusia omia lainojasi sekä tehdä varauksia kirjoihin.

Tiedekirjasto Tritonian palvelut:

Tritonian Finna

Avoimen yliopiston opiskelijana sinulla on opinto-oikeuden voimassaolon ajan pääsy Tritonian Finnaan, jonka kautta löydät kaikki kirjaston aineistot (sekä painetut kirjat että verkkoaineistot, tietokannat ym.). Finnassa pääset myös tallentamaan tekemiäsi tiedonhakuja ja suosikkejasi myöhempää käyttöä varten sekä kirjastokortin hankittuasi uusimaan lainoja ja tekemään varauksia. Tietokantojen etäkäyttö onnistuu kirjautumalla sisään Finnaan Vaasan yliopiston käyttäjätunnuksella (la+opiskelijanumero) ja salasanallasi. Voidaksesi käyttää myös lainaus- ja varauspalveluja sekä e-kirjapalveluja sinun tulee hankkia lisäksi kirjastokortti.


Tritonian kirjastokortti

Sekä kirjojen lainaustoiminnot että e-kirjapalveluiden (Ellibs ja Elib) käyttöoikeudet saat käyttöösi hankkimalla Tritonian kirjastokortin. Voit tilata kirjastokortin kirjastokorttilomakkeella Tritonian verkkosivuilta.


Muiden kirjastojen palvelut:

Jos asut muualla kuin Vaasassa kannattaa oppimateriaaleja etsiä myös oman paikkakunnan kirjaston tai sinua lähimpänä sijaitsevan korkeakoulun kirjaston kokoelmista ja hankkia kirjastokortti ko. kirjastoon. Kansallisesta tiedonhakuportaali Finnasta löydät useimpien suomalaisten kirjastojen kokoelmat ja aineistot.

Luentosalien sijainnit yliopistokampuksella

Opetus Vaasassa järjestetään yliopiston tiloissa kampusalueella. Luentosalit sijaitsevat Tervahovissa, Fabriikissa, Technobothniassa ja Tritoniassa. Salien merkintätavat:

  • Salit, jotka alkavat F:llä sijaitsevat Fabriikissa
  • Salit, jotka alkavat A:lla, B:llä, C:llä tai D:llä sijaitsevat yliopiston päärakennuksessa Tervahovissa 
  • Salit, jotka alkavat TF:llä sijaitsevat Technobothniassa

Opetuksessa yleisimmin käytetyt opetustilat

Fabriikki

Yliopistonranta 10

1. kerros
Salit: F104, F118, F119,  F140, F141
2. kerros
Atk-luokat F222, F224
Salit: F223, F249,F250, F251, F259, F268, F291
3. kerros
Atk-luokka: F351A, F351B
Salit: F309, F326, F337, F342, F345, F362A, F366
3,5. kerros
Salit: F651, F652
4.  kerros
Salit: F425, F426, F453, F454, F455

Tervahovi

Wolffintie 34

2. kerros
Atk-luokat: C215, D217
Salit: Palomäki A201, Levón A202 , A213,  Wolff  B201,B203, B209, Kurtén C203, C209, D215, D219, D218
Kielistudio: B211

1. kerros
Atk-luokka: B107, C215, D123, D 217
Oppimisympäristö: D102, D103, D115, D118A, D118B

Vaasan tiedekirjasto Tritonia

Yliopistonranta 7

Salit: Auditorio Nissi K218
Atk-salit: K322 ja K325
Videoneuvottelu: K319, K329, T611

Technobothnia

Puuvillakuja 3

  • etäopetustilat       
  • multimedialuokka
  • simulointiluokka       
  • automaatioluokka
  • PC-, Mac- ja unix-luokat   
  • salit: TF4102 - TF4111

Yhteistyöoppilaitosten opetustiloista saat opastusta ottamalla yhteyttä kyseiseen yhteistyöoppilaitokseen.

Kuva
Vaasan yliopiston pysäköintikartta

Avoimen yliopiston opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Vaasan yliopiston avoin yliopisto noudattaa Vaasan yliopiston opiskelua ja tutkintoja koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Vaasan yliopiston yhteiset säännökset, ohjeet (esim. menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä) ja suositukset (esim. eettiset suositukset) sekä linkkejä valtakunnalliseen lainsäädäntöön, ohjeisiin ja suosituksiin löydät Vaasan yliopiston opiskelijoille suunnatuilta sivuilta.