Ohjeita opiskeluun

Avoimella yliopistolla on omat käytäntönsä opiskeluun liittyen. Lisätietoja opiskelukäytännöistä saat näiltä sivuilta sekä avoimen yliopiston opiskelijapalveluista.

Opiskeluoikeus

Avoimen yliopiston opiskelijalle myönnetään määräaikainen opiskeluoikeus, joka kestää opintojakson toteutuksen opetuksen ja suorittamisen ajan. Opinnot suoritetaan kirjallisella tai suullisella tentillä tai jollain muulla suoritustavalla (esim. essee, ryhmätyö, keskustelu). Suoritustavat, ajankohdat ja määräajat ilmoitetaan viimeistään opintojen alkaessa. Opiskelijan oikeus suorittaa ko. opinnot päättyy, kun opintojakson kyseiseen toteutukseen liittyvät tentit on pidetty tai muun suoritustavan määräaika on kulunut umpeen.

Ylimääräinen (neljäs) tentti järjestetään vain poikkeustapauksissa ja siihen tarvitaan aina opettajan erillinen suostumus.

Opiskelijanumero

Uudessa Peppi-opiskelijatietojärjestelmässä opiskelijalla voi olla monta eri opiskelijanumeroa. Opiskelijanumero on opiskeluoikeuskohtainen.  Mikäli tarvitset opiskelijanumeroa esim. tenttivastaukseen tai johonkin muuhun opiskeluun liittyvään asiointiin, voit tarkistaa ko. opiskeluoikeuteen liittyvän opiskelijanumerosi Pepin Opiskelijan työpöydältä. Pepin Opiskelijan työpöydälle pääset kirjautumaan Vaasan yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi.

Avoimen yliopiston opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Vaasan yliopiston avoin yliopisto noudattaa Vaasan yliopiston opiskelua ja tutkintoja koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Vaasan yliopiston yhteiset säännökset, ohjeet (esim. menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä) ja suositukset (esim. eettiset suositukset) sekä linkkejä valtakunnalliseen lainsäädäntöön, ohjeisiin ja suosituksiin löydät Vaasan yliopiston opiskelijoille suunnatuilta sivuilta.

Opintosuoritusotteen tilaaminen avoimessa yliopistossa

Voit tilata itsellesi Pepin Opiskelijan työpöydän kautta sähköisesti varmennetun opintosuoritusotteen opiskeluoikeuksittain.

Opintosuoritukset

Avoimen yliopiston opinnot ja opintosuoritukset jakautuvat Pepin Opiskelijan työpöydällä useille eri opiskeluoikeuksille. Et siis välttämättä näe suorituksiasi yhdestä paikasta. Työpöydän oikeasta yläreunasta oman nimesi alta pääset valitsemaan minkä opiskeluoikeuden tietoja/suorituksia haluat tarkastella. Jokainen Opiskeluoikeudet-otsikon alta löytyvä numerosarja viittaa yhteen opiskeluoikeuteen, jolta myös kyseiseen opiskeluoikeuteen liittyvät arvosanat löytyvät.

Virallisen, sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen lataaminen Pepistä:

1. Kirjaudu käyttäjätunnuksillasi Pepin opiskelijan työpöydälle
2. Valitse työpöydän oikeasta yläreunasta oman nimesi alta opiskeluoikeus  (numerosarja), josta haluat todistuksen tilata.
3. Valitse Opiskelutodistukset -välilehti.
4. Valitse Ote opintosuorituksista.
5. Valitse asiakirjan kieli ja valitse Tilaa.
6. Opintosuoritusote ilmestyy Dokumentit-osioon ja on ladattavissa sieltä omalle laitteelle.

Virallisen leimatun ja allekirjoitetun opintosuoritusotteen tilaaminen (ainoastaan avoimen yliopiston opiskelijat)

Voit tilata virallisen leimatun ja allekirjoitetun opintosuoritusotteen opinnoistasi verkkolomakkeella.

Verkko-opinnot ja itsenäinen opiskelu

Verkko-opinnot antavat mahdollisuuden opiskella joustavasti paikkakunnasta riippumatta. Tällä hetkellä melkein koko opetustarjontamme on verkossa.

Verkko-opiskelu on opiskelupaikan ja -ajan suhteen joustavampaa. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja nettiyhteys. Joihinkin verkko-opintoihin kuuluu myös lähitapaamisia, joista mainitaan erikseen opintojaksokuvauksissa. Useimmissa verkko-opinnoissa työskentely etenee opettajan etukäteen suunnitteleman aikataulun mukaan yleensä viikkojen tarkkuudella. Hyviin oppimistuloksiin päästäkseen osallistujien kannattaa noudattaa kurssille suunniteltua aikataulua, jotta oppimiselle ja tiedon prosessoimiselle jää riittävästi aikaa.

Verkko-opiskelussa riittävät perustaidot internetin ja sähköpostin käytössä. Vaasan yliopistolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Moodlessa kurssille rekisteröitymisessä tarvittava kurssiavain lähetetään normaalisti viimeistään kurssin aloituspäivänä sähköpostitse. Se voidaan myös tiedottaa osallistujille kurssin aloitusluennolla.

Avoimen yliopiston yleiset tenttikäytännöt

Suurin osa opinnoista suoritetaan tenttimällä. Yleensä tentit järjestetään verkkotentteinä Moodlessa, mutta myös muita tenttimistapoja on (mm. sähköinen Exam-tentti ja perinteinen lähitentti). Opiskelijalla on kolme tenttimahdollisuutta, määrättyinä aikoina järjestettävät varsinainen tentti ja kaksi uusintatenttiä, jotka sisältyvät opintomaksuun. Tentit ovat keskenään samanarvoisia. Paras arvosana jää voimaan. Joissakin tenteissä tarvitset opiskelijanumeroasi.

Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävien opintojen osalta tenttijärjestelyt noudattavat oppilaitosten omia tenttikäytäntöjä. Tenttiajat ja -paikat selviävät kyseisistä oppilaitoksista. Yhteistyöoppilaitosten tentteihin ilmoittaudutaan yhteistyöoppilaitokseen.

Tenttiminen edellyttää aina opintoihin ilmoittautumista ja myös pelkässä tentissä käyminen maksaa opintomaksun verran. Yliopiston tutkinto-opiskelijat joutuvat myös maksamaan opintomaksun (muilla kuin maksuttomilla opintojaksoilla), riippumatta arvosanasta tai siitä, onko tentti hyväksytty tai hylätty. Opintomaksun maksaminen on edellytys sille, että arvosana viedään opintorekisteriin.

Tenttiaikataulut

Tenttien tarkemmat ajankohdat selviävät opintojakso-/toteutuskuvauksista ja Pepistä. Tenttiaikatauluja täydennetään läpi lukuvuoden, joten muutokset ovat mahdollisia.

Moodle-tentti

Moodle-tentti suoritetaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Tentti aukeaa ja sulkeutuu tiettynä ajankohtana. Moodle-tenttiä käytetään eniten verkkokursseilla. Moodle-tentti voi koostua esimerkiksi monivalintakysymyksistä, esseekysymyksistä tai erillisinä tekstitiedostoina kurssialustalle palautettavista töistä. 

Sähköinen EXAM-tenttiminen

Vaasan yliopistossa on käytössä sähköisen tenttimisen järjestelmä EXAM. Sähköisinä tentteinä suoritetaan sekä kurssien yleisiä tenttejä että kypsyysnäytteitä. Sähköinen tenttipalvelu EXAM on avoin kaikille, joilla on voimassa oleva Vaasan yliopiston käyttäjätunnus. Tenttitilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

Siirtotentti - Tenttiminen toisella paikkakunnalla

Tentin voi poikkeustapauksissa suorittaa myös muualla kuin ilmoitetussa tenttipaikassa. Tiedustele ko. mahdollisuutta avoimen yliopiston opiskelijapalveluiden assistentti Marita Katajamäeltä. Tenttijärjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti. Siirtotentti on maksullinen.

Yksilölliset järjestelyt tenteissä

Tenttiin osallistuva voi tarvita yksilöllisiä järjestelyjä tentin suorittamiseksi. Yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esim. lisäaika, erillinen tila, apuvälineet tai tenttikysymykset suuremmalla fontilla. 

Yksilöllisiä järjestelyjä opintojen tai tentin suorittamiseksi tarvitsevan opiskelijan tulee ottaa heti opintojen alussa yhteyttä avoimen yliopiston opintopäällikkö Kristiina Pulakkaan. Opiskelijan tulee kertoa sovituista yksilöllisistä järjestelyistä tentti-ilmoittautumisen yhteydessä myös avoimen yliopiston tenttijärjestelyistä vastaavalle assistentti Marita Katajamäelle.

 

Tenttitulokset

Tenttien tarkistusaika on 30 päivää tenttiperiodin viimeisestä tenttipäivästä ja muiden opintosuoritusten tarkistusaika on 30 päivää viimeisestä tehtävän palautuspäivämäärästä. Tenttitulokset päivittyvät tarkistusajan päätyttyä kahden viikon kuluessa opintosuoritusrekisteriin WebOodiin.

Hyväksyttyjen suoritusten arvosanat löytyvät opiskeluoikeuksittain Pepistä. Osasuorituksien tuloksia voi tiedustella suoraan opettajalta. 

Opintosuoritusten arvostelu

Arvostelussa käytetään viisiportaista asteikkoa 1–5, jossa
5 = erinomainen,
4 = erittäin hyvä,
3 = hyvä,
2 = tyydyttävä,
1 = välttävä ja
hyl = hylätty.

Opintosuoritukset voidaan myös arvostella hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Opintosuoritusten arviointiperusteet löytyvät Vaasan yliopiston tutkintosäännöstä. Arvosteluunsa tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Suoritettua arvosanaa voi korottaa, jolloin paras jää voimaan.

Lisätiedot 

Marita Katajamäki 
Assistentti, opintoasiat, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8194

Kristiina Pulakka 
Opintopäällikkö, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8457

Vaasan tiedekirjasto Tritonia

Vaasan tiedekirjasto Tritonia sijaitsee Palosaarella osoitteessa Wolffintie 34. Kirjastosta on myös avoimen yliopiston opiskelijan mahdollista lainata kurssikirjoja ja opintoja tukevaa tieteellistä kirjallisuutta. Kasvava osa kirjaston aineistosta on saatavissa verkkojulkaisuina internetistä.

Avoimen yliopiston opiskelijoille on tarjolla vuosittain tietokantojen ja kirjaston käytön koulutusta Tiedonhankintataidot I -kurssilla (erillinen ilmoittautuminen).

Lisää tietoa esimerkiksi aukioloajoista, lainaamisesta, kaukolainoista ja kokoelmista saat Tritonian verkkosivuilta. Kirjaston sivuilta pääset myös Finna-tietokantaan, jossa voit uusia omia lainojasi sekä tehdä varauksia kirjoihin.

Tiedekirjasto Tritonian palvelut:

Tritonian Finna

Avoimen yliopiston opiskelijana sinulla on opiskeluoikeuden voimassaolon ajan pääsy Tritonian Finnaan, jonka kautta löydät kaikki kirjaston aineistot (sekä painetut kirjat että verkkoaineistot, tietokannat ym.). Finnassa pääset myös tallentamaan tekemiäsi tiedonhakuja ja suosikkejasi myöhempää käyttöä varten sekä kirjastokortin hankittuasi uusimaan lainoja ja tekemään varauksia. Tietokantojen etäkäyttö onnistuu kirjautumalla sisään Finnaan Vaasan yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Voidaksesi käyttää myös lainaus- ja varauspalveluja sekä e-kirjapalveluja sinun tulee hankkia lisäksi kirjastokortti.


Tritonian kirjastokortti

Sekä kirjojen lainaustoiminnot että e-kirjapalveluiden (Ellibs ja Elib) käyttöoikeudet saat käyttöösi hankkimalla Tritonian kirjastokortin. Voit tilata kirjastokortin kirjastokorttilomakkeella Tritonian verkkosivuilta.


Muiden kirjastojen palvelut:

Jos asut muualla kuin Vaasassa kannattaa oppimateriaaleja etsiä myös oman paikkakunnan kirjaston tai sinua lähimpänä sijaitsevan korkeakoulun kirjaston kokoelmista ja hankkia kirjastokortti ko. kirjastoon. Kansallisesta tiedonhakuportaali Finnasta löydät useimpien suomalaisten kirjastojen kokoelmat ja aineistot.

Luentosalien sijainnit yliopistokampuksella

Lähiopetus Vaasassa järjestetään yliopiston tiloissa kampusalueella Palosaarella. Luentosalit sijaitsevat Tervahovissa, Fabriikissa ja Technobothniassa.

Salien merkintätavat:

  • Salit, jotka alkavat F:llä sijaitsevat Fabriikissa
  • Salit, jotka alkavat A:lla, B:llä, C:llä tai D:llä sijaitsevat yliopiston päärakennuksessa Tervahovissa 
  • Salit, jotka alkavat TF:llä sijaitsevat Technobothniassa
Kuva
Vaasan yliopiston kampuskartta

 

Opetuksessa yleisimmin käytetyt opetustilat

 

Fabriikki

Käyntiosoite: Yliopistonranta 10

1. kerros
Salit: F104, F118, F119,  F140, F141

2. kerros
Atk-luokat F222, F224
Salit: F223, F249,F250, F251, F259, F268, F291

3. kerros
Atk-luokka: F351A, F351B
Salit: F309, F326, F337, F342, F345, F362A, F366

3,5. kerros
Salit: F651, F652

4.  kerros
Salit: F425, F426, F453, F454, F455

 

Tervahovi

Käyntiosoite: Wolffintie 32

1. kerros
Atk-luokka: B107, C215, D123, D 217
Oppimisympäristö: D102, D103, D115, D118A, D118B

2. kerros
Atk-luokat: C215, D217
Salit: Palomäki A201, Levón A202 , A213,  Wolff  B201, B203, B209, Kurtén C203, C209, D215, D219, D218
Kielistudio: B211

 

Technobothnia

Käyntiosoite: Puuvillakuja 3

Etäopetustilat       
Multimedialuokka
Simulointiluokka       
Automaatioluokka
PC-, Mac- ja unix-luokat   
Salit: TF4102 - TF4111

 

Yhteistyöoppilaitosten opetustilat

Yhteistyöoppilaitosten opetustiloista saat opastusta ottamalla yhteyttä kyseiseen yhteistyöoppilaitokseen.

HT-tutkintoon vaadittavan osavastaavuustodistuksen hakeminen

HT-tutkintoon eli tilintarkastusalan perustutkintoon osallistumislupaa hakevalta vaaditaan tiettyjä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja. Opintovaatimuksista määrätään työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessa 1442/2015. Osallistumislupaan vaadittavat opinnot on esitelty tarkemmin Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla.

Mikäli olet suorittanut Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa HT-tutkintoon vaadittavia opintoja ja tarvitset niistä osittaisen vastaavuustodistuksen (ns. osavastaavuustodistus), voit hakea todistusta oheisella hakemuksella. 

Vastaavuustodistuksia avoimessa yliopistossa ei kirjoiteta. Mikäli olet valmistunut tai valmistumassa tutkintoon Vaasan yliopistosta ja tarvitset vastaavuustodistuksen, otathan yhteyttä omaohjaajaasi tai osoitteeseen neuvonta.kauppatieteet(at)uwasa.fi. Jos taas olet suorittanut HT-tutkintoon vaadittavia opintoja useammassa korkeakoulussa, tulee sinun pyytää osavastaavuustodistus ko. korkeakouluissa suorittamistasi opinnoista jokaisesta korkeakoulusta erikseen. 

Osavastaavuustodistus maksaa Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa 35 €. Mikäli meillä suorittamasi opinnot täyttävät HT-tutkinnon vaatimukset ja todistus voidaan kirjoittaa, lähetämme sinulle virallisen, leimalla ja allekirjoituksella varustetun osavastaavuustodistuksen opintosuoritusotteen kera kahden viikon kuluessa hakemuksesta 1. luokan postina. Lomakausina toimitusajat ovat pidempiä. Tämän jälkeen saat laskun todistusmaksusta sähköpostiisi.

Mikäli  sinulla on kysymyksiä osavastaavuustodistukseen liittyen, ota yhteyttä Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin, avoinyo(at)uwasa.fi tai 029 449 8004.