Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Yliopisto on tiedeyhteisö, jonka tehtäviin kuuluvat tieteellinen toiminta ja uuden tiedon tuottaminen. Tiedeyhteisön jäseniä ovat kaikki yliopiston toimijat professoreista ja lehtoreista opiskelijoihin.

Opiskelijan tulee tiedostaa oman roolinsa tiedeyhteisön vastuullisena toimijana, toimia rehellisesti ja edistää myönteistä ilmapiiriä. Lähtökohtana on kaikkien tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja kunnioittava kohtelu sekä työpanoksen arvostaminen.

Yliopistolaki ja tutkintosääntö

Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia määritellään Yliopistolain 5. luvussa. Lisäksi opiskelijan oikeuksia ja kurinpitoa koskevia asioita on kirjattu yliopiston tutkintosääntöön (TS).

Opiskelijan odotetaan tutustuvan myös yliopiston omiin sisäisiin sääntöihin ja ohjeisiin sekä noudattavan niitä. Löydät ne sivulta Opiskelua ja tutkintoja koskevat määräykset ja ohjeet. Alla voit tutustua myös yliopiston sisäiseen muutoksenhakuprosessiin (esim. opintosuoritusten arvosteluun) sekä akateemisen vapauden ja akateemisen vastuun käsitteisiin.

Yliopiston sisäinen muutoksenhaku (esim. opintosuoritusten arvostelu)

Vaasan yliopistossa on koulutusneuvosto, joka toimii koulutuksen laadun vastaavana hallintoelimenä (Yliopistolaki 82 §, 3 ja 4 mom.; Vaasan yliopiston johtosääntö 10 §). Koulutusneuvosto toimii myös yliopiston tutkintolautakuntana.

Koulutusneuvoston tehtävänä on yliopiston johtosäännön säännön 10 §:n mukaan antaa päätös oikaisupyyntöön, joka koskee

 1. väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen tai syventäviin opintoihin kuuluvan opinnäytetyön (pro gradu, diplomityö) arvostelua
 2. muun opintosuorituksen (ml. kandidaatintutkielma) arvostelua tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista koskeneen oikaisupyynnön johdosta annettua päätöstä.

Lisäksi koulutusneuvoston tehtävänä on käsitellä muita opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä asioita ja antaa niistä lausuntoja.

Muutoksenhakuprosessi pääpiirteissään

 1. Opettaja tai muu arvioinnin suorittava taho arvioi opintosuorituksen tai hyväksiluvusta (ml. AHOT) tehdään päätös.
   
 2. Opiskelija voi pyytää opintosuorituksen arviointiin tai hyväksilukupäätökseen tai kandidaatintutkielman arviointiin oikaisua opettajalta, muulta arvioinnin suorittavalta taholta tai hyväksiluvun päättäneeltä. Oikaisua voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti.
  a) Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.
  b) Hyväksilukemista koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
   
 3. Opettaja, muu arvioinnin suorittanut taho tai hyväksiluvusta päättänyt antaa oikaisupyyntöön kirjallisen päätöksen.
   
 4. Opiskelija voi hakea oikaisua saamaansa päätökseen Vaasan yliopiston koulutusneuvostolta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

  Oikaisupyyntö pro gradu -tutkielman tai diplomityön, lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvioinnista osoitetaan suoraan Vaasan yliopiston koulutusneuvostolle. Kirjallinen oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Oikaisupyyntö toimitetaan yliopiston kirjaamoon ja osoitetaan koulutusneuvostolle. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä mitä muutosta opiskelija hakee sekä oikaisupyynnön perusteet.
   
 5. Koulutusneuvosto pyytää lausunnon arvioinnin suorittaneelta tai hyväksiluvun päättäneeltä.
   
 6. Koulutusneuvosto käsittelee asian, tekee päätöksen ja tiedottaa siitä. Koulutusneuvoston päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla (Yliopistolaki 558/2009, 84 §; Vaasan yliopiston tutkintosääntö 19 §).

  Oikaisupyynnön toimittaminen

  Vaasan yliopiston koulutusneuvostolle osoitettavat oikaisupyynnöt toimitetaan osoitteeseen:

  Vaasan yliopiston koulutusneuvosto
  Kirjaamo
  PL 700
  65101 VAASA

  Katso myös

  Akateeminen vapaus ja vastuu

  Tiedeyhteisöön liittyvät käsitteet akateeminen vapaus ja akateeminen vastuu.

  Akateeminen vapaus

  Akateemisella vapaudella tarkoitetaan mm. opiskelijan vapautta ja oikeutta oppia, tehdä opiskeluunsa liittyviä valintoja, suunnitella opintojaan sekä vapautta osallistua opetukseen. Opiskelijalla on oikeus edellyttää yliopistolta laadukasta koulutusta, tasapuolista kohtelua sekä toimivia opiskelun tukipalveluita.

  Opettajien opetus- ja tutkimustyön arvostusta voi osoittaa osallistumalla aktiivisesti opetukseen ja antamalla asiallista palautetta opetuksesta. Opiskelijalla on mm. oikeus saada tieto opintosuorituksen arvostelusta kuukauden kuluessa suorituksesta. Opiskelijalla on myös oikeus pyytää oikaisua opintosuorituksen arvosteluun tai opintojen hyväksi lukemisesta tehtyyn päätökseen.

  Jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta opetuksesta ja muusta yliopiston toiminnasta. Opiskelijat voivat myös esittää kehittämisajatuksia yhteisen opiskeluympäristön parantamiseksi. Palautteen antaminen ja vaikuttaminen yliopistoyhteisössä ovat paitsi oikeuksia myös osa akateemista vastuuta.

  Akateeminen vastuu

  Akateeminen vastuu tarkoittaa mm. velvollisuutta opiskella aktiivisesti sekä vastuuta omasta oppimisesta ja opintojen etenemisestä. Opiskelija päättää itse, miten toimimalla ja mihin osallistumalla hän oppii asettamiensa tavoitteiden mukaisesti.

  Vastuullinen opiskelija toimii rehellisesti ja antaa itselleen ja opiskelutovereille mahdollisuuden hyvään oppimiseen. Esimerkiksi työrauha opetus- ja tenttitilanteissa takaa kaikille myös hyvän opiskeluympäristön. Yliopistolain nojalla esim. tenttivilpistä tai muusta opetustoimintaan kohdistuvasta rikkomuksesta opiskelijaa voidaan rangaista varoituksella tai määräaikaisella erottamisella. Esimerkiksi tenttitilaisuudessa vilpistä epäillyn opintosuoritus voidaan keskeyttää välittömästi ja hänen suorituksensa voidaan hylätä.

  Akateemiseen vastuuseen liittyy myös yhteisten hyvinvointi- ja turvallisuusasioiden tiedostaminen sekä asiallinen käyttäytyminen kaikkia yliopistoyhteisössä toimivia kohtaan. Esimerkiksi opetus- ja ohjaushenkilöstöä lähestyttäessä on hyvä ottaa huomioon henkilöstön vastaanottoajat sekä muistaa asiallinen kielenkäyttö. Lisätietoa esim. Opintojen ohjaus -sivulla.

  Opiskelijan on syytä tuntea myös tietoturvan ja -suojan normeja. Tutustumisen voi aloittaa esimerkiksi Vaasan yliopiston IT-palveluiden käyttösäännöistä. Ne ja muut säännöt on laadittu auttamaan eri ryhmiin kuuluvia käyttäjiä tunnistamaan käyttöoikeuksiinsa liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet.