Image
Sundom Smart Grid

Living labit ja alueelliset innovaatioekosysteemit

VEBICin murrosareenat – Living Labeista työkaluihin ja verkostoitumiseen

VEBICin murrosareenat vauhdittavat innovaatioiden leviämistä energiasektorilla pilotoimalla, testaamalla ja esittelemällä teknisiä ratkaisuja, talouden ja liiketoiminnan malleja sekä yhteiskunnallisia prosesseja ja rakenteistumista. Murrosareenat auttavat eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa, tietojen vaihdossa ja oppimisessa. VEBICin murrosareenat koostuvat yliopiston kampusuudistuksesta, hajautetun energiatuotannon testialue Sundom Smart Gridistä, Energiakylästä, Smart Partner Campuksesta ja Wasalinen Aurora Botnia -aluksesta.

Murrosareenat

VEBICin murrosareenat kuvina

Uusi hiilineutraali kampus Vaasan yliopistoon vuoteen 2030 mennessä

Vaasan yliopiston kampuksesta aiotaan kehittää kestävän kehityksen mukainen ja älykäs hiilineutraali kampus, joka yhdistyy muihin living lab -ympäristöihin ja energiayhteisöihin.

Tavoitteena on:

a) yhdistää uudet joustavat energiamuodot niihin sopivien hierarkkisten ohjausjärjestelmien kanssa, jotka mahdollistavat hajautettujen energiamuotojen integraation (aurinkoenergia, sähköautot, energiavarastot), sektorikytkennät  (sähkön ja lämmön yhteistuotanto), optimoidun toiminnan ja osallistumisen paikallisiin tai koko energiajärjestelmän kattaviin joustomarkkinoihin.

b) kehittää yhteyksiä, datan keruuta sekä tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamista muiden living labien ja eri energiayhteisöjen kanssa.

new campus

Sundom Smart Grid

Sundom Smart Grid on hajautetun energiatuotannon "living lab"-tyyppinen testialue Vaasan Sundomissa.

Hanke on toteutettu yhteistyössä Vaasan yliopiston,  ABB:n, Vaasan Sähkön (jakeluverkko-operaattori) ja Vaasan Sähköverkon (siirtoverkko-operaattori) kanssa

Lue lisää

Sundom smart grid

Energiakylä-konsepti kiteyttää 20 vuoden energian tutkimus ja kehitystyön tulokset Vaasan yliopistossa

Energiakylä on pieni tai pienehkö alue, joka tähtää yli 100% energiaomavaraisuuteen oman alueensa uusiutuvilla energianlähteillä. Energiakylä sisältää asutusta sekä sen ympärillä olevaa aluetta, kuten peltoja, metsää, soita ja muita maa-alueita. Teoreettisesti laajempi alue kuten kunta tai maakunta koostuu energiakylistä vaikutusalueineen, jotka rajautuvat toisiinsa ja kattavat yhdessä koko laajemman alueen. Tyypillisesti energiakylä voi sijaita maaseudulla, jolloin se on ”oikea kylä”. Pienehkö kohde voi olla myös kaupunginosa, kortteli tai rakennus, joka pyrkii järjestämään oman energiahuoltonsa itsenäisenä yksikkönä.

Energiakylä voi toimia parhaiten maaseutumaisilla alueilla, missä pääosa uusiutuvasta energiasta sijaitsee tai voidaan ottaa talteen.

Energiakylä on myös konsepti ja työkalupakki. Se kiteyttää lähes 20 vuoden tutkimus- ja kehitystyön tulokset Vaasan yliopistossa, ja sitä kehitetään edelleen systemaattisesti useissa hankkeissa ja tutkimuksissa. Sen tarkoitus on avustaa aktiivisia toimijoita (asukkaat, yritykset) energiakylän perustamisessa ja toimenpideohjelman luomisessa, tavoitteena toteuttaa kunkin kylän itselleen asettamaa visiota. Työkalupakki sisältää joukon työkaluja, joita voidaan käyttää kutakin erikseen, mutta jotka yhdessä muodostavat systeemisen kokonaisuuden prosessin hallitsemiseen.

Energiakylän toteuttaminen on pitkäkestoinen prosessi, jossa yksittäisitä toimenpiteistä, kuten esimerkiksi energian tuotantoyksiköiden perustaminen, varastointi, vähitellen koostuu toimiva kokonaisuus. Energiakylien perustamisvaiheesta on jo nyt hyviä käytännön kokemuksia, ja konseptia ollaan myös viemässä ulkomaille.

Energiakylää havainnollistava kuvio

Uusi lautta Aurora Botnia Vaasan ja Uumajan väliselle reitille

Maailman ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta, jossa on yhdistetty monipolttoainemoottori (nesteytetty maakaasu ja biokaasu) ja akkujärjestelmä. Vaasan yliopiston reunalaskentajärjestelmää käytetään energiataloudellisessa optimoinnissa sekä huoltotarpeiden ja vikatilanteiden ennakoinnissa. Lisäksi Vaasan yliopistossa kehitettyä digitaalista kaksosta (Digital Twin) hyödynnetään Aurora Botniassa.

Hanke on tehty yhteistyössä Vaasan yliopiston, Wasalinen ja Wärtsilän kanssa.

aurora botnia

Smart Partner Campus

Yhteistyö uuden toimintamallin ja oppaan (playbook) suunnittelussa Smart Partner Campus -innovaatioekosysteemiä varten.

Hanke on yhteistyötä Vaasan yliopiston ja Wärtsilän välillä.

smart partner campus