Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto)

Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää viranomaisten välistä turvallisuusperusteista tietojenvaihtoa ja siihen liittyviä ongelmia sekä lainsäädännön kehittämistarpeita. Tavoitteena on ensinnäkin kartoittaa ja analysoida voimassa oleva tietojenvaihtoa koskeva lainsäädäntö sen selvittämiseksi, missä tilanteissa ja millä perusteilla voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa turvallisuusperusteisen oma-aloitteisen tietojenvaihdon määrättyjen viranomaisten välillä. Tarkoituksena on myös arvioida, miten turvallisuus- ja rikoksentorjuntaperusteisten tietoluovutusten reunaehdot ja perusteet ovat muuttuneet 2000-luvulla. Tutkimuksen tavoitteena on niin ikään tunnistaa ne tilanteet, joissa suomalainen viranomainen voi omaaloitteisesti luovuttaa hallussaan olevia tietoja ulkomaan viranomaiselle.

Tutkimuksen empiirisessä osiossa selvitetään eri viranomaistahojen kokemuksia oma-aloitteisen ja turvallisuusintressiperusteisen tietojenvaihdon osalta. Oikeusvertailun keinoin selvitetään, miten viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto on toteutettu Suomea lainsäädännöllisesti lähellä olevissa maista Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Englannissa.

Tutkimushankkeen päätavoitteena on muodostaa suositukset viranomaisten oma-aloitteisen tietojenvaihdon kehittämiseksi ja tehostamiseksi niin lainsäädäntöä, mahdollisuuksien mukaan tulkintoja kuin toimintatapoja ja osaamista kehittämällä. Tavoitteena on myös muodostaa perustellut suositukset sääntelyvaihtoehdoille perustuslain sallimissa puitteissa.

Tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopisto, mukana ovat Vaasan yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Örebro universitet, Merete Havre ja Kärt Salumaa-Lepik.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
150 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Talousoikeudellinen informaatio
Laskentatoimi ja rahoitus
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat