Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen

Suomessa varautumisen ja valmiuden järjestelmä on hajaantunut useille eri viranomaisille ja toimijoille. Verrokkimaiden rakenteet eroavat Suomesta. Hallinnonalakohtainen malli, jossa kukin hallinnonala ja toimivaltainen viranomainen vastaa itsenäisesti kansallisen turvallisuuden kysymyksistä tulee haastetuksi jatkuvasti – käynnissä oleva COVID-19-pandemia viimeisimpänä. Siviilivalmiuden käsitettä ei ole määritelty Suomen kontekstissa. Tämä käsitteellisten ja toiminnallisten vastinparien puute voidaan nähdä Suomen ja kansainvälisten toimijoiden yhteistyötä sekä Suomen siviilivalmiusjärjestelmän kehittämistä hankaloittavana tekijänä. Suomen siviilivalmiusjärjestelmää tulee kehittää tämä kompleksinen toimintaympäristö huomioiden.

Hankkeen tavoitteena on luoda kattava kokonaiskuva suomalaisesta siviilivalmiudesta osana kansallisen varautumisen ja kokonaisturvallisuuden järjestelmää sekä hahmottaa siviilivalmiuden kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia kompleksisessa globaalissa toimintaympäristössä. Hankkeessa tunnistetaan siviilivalmiusviranomaiset ja siviilivalmiuteen liittyvät muut kansalaisyhteiskunnan toimijat, näiden lainsäädännöllinen asema sekä roolit ja tulevat tarpeet siviilivalmiuden tuottamisen osalta. Hankkeen lopputuloksena on turvallisuusympäristön muutoksen huomioiva kansalliseen varautumiseen ja valmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen tarkoitettu siviilivalmiuden malli (SIMA), jolla tuetaan alueellista turvallisuussuunnittelua ja varautumista häiriötilanteisiin. Tavoitteena on myös hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus kahden webinaarin sekä viiden yhteiskehittämistyöpajan avulla.

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Kokonaisbudjetti
144 519€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Kompleksisuustutkimus
Johtaminen
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat