Pro gradu -tutkielma ja diplomityö

Pro gradu -tutkielma ja diplomityö ovat yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteitä, joiden laajuus on koulutusohjelmasta riippuen 30-40 opintopistettä. Työ on pakollisiin syventäviin opintoihin kuuluva tutkimustyön luonteinen opintoprojekti, joka edellyttää opiskelijalta noin kuuden kuukauden päätoimista työpanosta. Työtä aloittavan opiskelijan oletetaan kykenevän työskentelemään tehtyjen suunnitelmien mukaisesti, vastuullisesti ja itsenäisesti. Esitietoina ovat suoritettu kandidaatin tutkinto tai vastaava tutkinto ja riittävä määrä maisteriohjelman opintoja.

Pro gradu -tutkielman tarkoitus on, että opiskelija perehtyy oman alaan tieteelliseen keskusteluun ja tutkimuksiin sekä tuottaa oman alan itsenäisen opinnäytetyön ja osoittaa osaaminen omalla tieteenalalla.

Diplomityö laaditaan suunnan ammatilliseen tehtäväalueeseen liittyvästä aiheesta, josta opiskelija ja se suunnan professori, jonka alaan aihe kuuluu, keskenään sopivat. Työn aihe voi olla myös monitieteellinen (voi sisällöllisesti liittyä sekä suunnan että sivuaineen opintoihin) suunnan professorin kanssa sovitulla tavalla.

Pro gradu -tutkielman jättäminen viralliseen tarkastukseen

Kun opinnäytetyön käsikirjoitus on mielestäsi valmis, toimita se ohjaajallesi (diplomityössä valvojalle) esitarkastukseen. Ohjaajasi antaa palautteen ja mahdolliset korjausehdotukset. Toimita korjattu versio uudelleen ohjaajalle, minkä jälkeen ohjaaja antaa luvan palauttaa opinnäytetyösi plagiaatintunnistukseen. 

Kun ohjaajasi on tarkastanut plagiaatintunnistusraportin, eikä työssä ole huomautettavaa, ohjaaja antaa sinulle luvan palauttaa opinnäytetyösi arvioitavaksi, arkistoitavaksi ja julkaistavaksi Osuva julkaisuarkistoon. Tämän version tulee olla sama kuin plagiaatintunnistukseen tallennettu versio.

LibGuides Vaasan yliopiston opinnäytteiden julkaisuohjeet

Tallenna tutkielmasi Osuva julkaisuarkistoon, ja samalla lähetä sähköpostitse sama tiedosto sekä ohjaajallesi että opiskelun ja koulutuksen palveluihin. Opiskelun ja koulutuksen palvelujen yhteyshenkilöt: 
Hallintotieteet: Marja Vettenranta
Kauppatieteet (Johtamisen, Markkinoinnin ja viestinnän sekä Laskentatoimen ja rahoituksen KTM -opiskelijat): Leena Larimo
Tekniikka (KTM ja DI): Oona Andrejeff
Viestintätieteet: Hanna Korpela

Huom. Opinnäytteeseen ei sisällytetä liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Jos opinnäytteessä käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa. Opinnäyte on julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua. 

Plagiaatintunnistus

Sähköinen plagiaatintunnistus on osa koulutuksen ja tutkimuksen laatujärjestelmää. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ei ole erillinen ohjauksen tai arvostelun muoto tai tapa, vaan järjestelmä toimii apuvälineenä ohjaus- ja arvosteluprosessissa.

Vaasan yliopistossa laadittaville opinnäytteille (kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt sekä väitöskirjat) tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen. Tarkastuksesta tulee merkintä myös opintosuoritusotteelle. Ohjelmana on Turnitin.

Opiskelija vie opinnäytteensä plagiaatintunnistusohjelman tarkistukseen Moodleen viimeistään siinä vaiheessa, kun työ aiotaan jättää arvioitavaksi. Löydät oman koulutusohjelmasi palautuslaatikon, kun kirjoitat Moodlessa hakuikkunaan sanan Turnitin.

Tutkielman arviointi

Arviointiperiodi alkaa siitä kun tutkielma on tallennettuna Osuva julkaisuarkistoon ja lähetetty ohjaajallesi sekä opiskelun ja koulutuksen palveluihin.

Tarkastajat arvioivat opinnäytetyösi. Saat arvioinnin tietoosi, kun opinnäytteesi on arvioitu. Arvioinnin jälkeen akateemisen yksikön dekaani vahvistaa tutkielman arvosanan, ja sen jälkeen arvosana tallennetaan rekisteriin ja pro gradu -tutkielmat/diplomityöt julkaistaan Osuvassa näkyväksi.

Opiskelija saa kopion pro gradu -tutkielman/diplomityön arvioinnista.

Document
Document
Document
Tekniikka - PDF (88 KB)
Document

 

Pro gradu -tutkielman/diplomityön arviointikriteerit.

Document

Document
Document
Tekniikka - PDF (171 KB)
Document

 

Valmistumisen aikataulu lukuvuosi 2022/2023

Täytä valmistumishakemus (Pepissä) viimeistään valmistumisaikatauluun merkittynä päivänä ennen valmistumispäivää. Hyvissä ajoin sitä ennen on hyvä tarkistuttaa tutkinnon sisältö omaohjaajallasi.

Opinnäytetyön 
jättäminen
arvosteltavaksi

Opinnäytetyön 
arvostelu 
viimeistään
valmis
Opinnäytetyön
hyväksyminen

Valmistumis-
hakemuksen
viimeinen 
jättöpäivä

Valmistuminen
pe 2.9.2022 ma 3.10.2022 ke 5.10.2022 pe 14.10.2022 pe 28.10.2022
pe 30.9.2022 ma 31.10.2022 ke 2.11.2022 pe 11.11.2022 pe 25.11.2022
pe 21.10.2022 ma 21.11.2022 ke 23.11.2022 ma 5.12.2022 ma 19.12.2022*
ma 7.11.2022 ke 7.12.2022 pe 9.12.2022 pe 16.12.2022 pe 30.12.2022**
pe 2.12.2022 ma 9.1.2023 ke 11.1.2023 pe 13.1.2023 pe 27.1.2023
to 5.1.2023 ma 6.2.2023 ke 8.2.2023 pe 10.2.2023 pe 24.2.2023
pe 3.2.2023 ma 6.3.2023 ke 8.3.2023 pe 17.3.2023 pe 31.3.2023
pe 3.3.2023 ma 3.4.2023 ke 5.4.2023 pe 14.4.2023 pe 28.4.2023
pe 17.3.2023 ma 17.4.2023 ke 19.4.2023 pe 28.4.2023 pe 12.5.2023
pe 31.3.2023 ti 2.5.2023 to 4.5.2023 pe 12.5.2023 pe 26.5.2023
pe 14.4.2023 ma 15.5.2023 ke 17.5.2023 pe 26.5.2023 pe 9.6.2023
pe 28.4.2023 ma 29.5.2023 ke 31.5.2023 ke 7.6.2023 ke 21.6.2023*
pe 12.5.2023 ma 12.6.2023 ke 14.6.2023 pe 30.6.2023 ma 31.7.2023***

*Publiikki
** Tutkintotodistus on ladattavissa Pepin työpöydältä 16.1.2023
*** Tutkintotodistus toimitetaan elokuussa 2023

Kauppatieteellisen alan maisteriopiskelijoiden graduvideo

Vaasan yliopiston kauppatieteellisen alan maisterivaiheen opiskelijoiden (ei tuotantotalouden eikä tietojärjestelmätieteen opiskelijat) tulee tuottaa pro gradu -tutkielmansa palauttamisen yhteydessä lyhyt, noin 3-4 minuutin pituinen esittelyvideo, jossa tiivistyy tutkielman keskeinen sisältö.

Videoesitys on pakollinen osa pro gradu -tutkielmaa ja siihen liittyvä opiskelijoiden ja tutkielmaohjaajien ohjeistus löytyy Graduvideo Moodle-alustalta. Pakollinen graduvideo ei vaikuta pro gradu -tutkielman arvosanaan.

Graduvideo tulee palauttaa ohjaajalle suunnilleen samoihin aikoihin pro gradu -tutkielman palauttamisen yhteydessä, viimeistään viikko sen jälkeen kun tutkielma on toimitettu ohjaajalle tarkastettavaksi.

Kypsyysnäyte

Pro gradu -tutkielman ja diplomityön kypsyysnäyte: Jos olet kirjoittanut kypsyysnäytteen suomalaisessa alemmassa korkeakoulu- tai yliopistotutkinnossa, sinun ei tarvitse kirjoittaa erillistä kypsyysnäytettä, vaan kypsyysnäytteenä toimii koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi) kirjoitettava opinnäytetyön tiivistelmä. Koska koulusivistyskielen hallinta on osoitettu jo alemmassa tutkinnossa, tarkistetaan tiivistelmästä vain oman tieteenalan hallinta.

Pro gradu -tutkielman ja diplomityön kypsyysnäyte: Jos olet kirjoittanut kypsyysnäytteen suomalaisessa alemmassa korkeakoulu- tai yliopistotutkinnossa, sinun ei tarvitse kirjoittaa erillistä kypsyysnäytettä, vaan kypsyysnäytteenä toimii koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi) kirjoitettava opinnäytetyön tiivistelmä. Koska koulusivistyskielen hallinta on osoitettu jo alemmassa tutkinnossa, tarkistetaan tiivistelmästä vain oman tieteenalan hallinta.

Jos sinulla ei ole aiemmassa tutkinnossa suoritettua kypsyysnäytettä (esim. olet suorittanut tutkinnon ulkomailla), tulee sinun osallistua kypsyysnäytteeseen EXAMissa. Tällöin kypsyysnäytteestä tarkistetaan sekä tieteenalan että koulusivistyskielen hallinta. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa.

Diplomityön aiheen anominen

Diplomityön aihetta voidaan hakea, kun tekniikan kandidaatin tutkinto tai mahdolliset täydentävät opinnot on suoritettu. Diplomityön aihe on voimassa hyväksymiskuukauden lopusta lukien yhden kalenterivuoden. Jos diplomityötä ei esitetä tarkastettavaksi määräaikaan mennessä, opiskelijan tulee hakea jatkoaikaa työn tekemiselle tai uutta diplomityön aihettaAiheanomuksen lomake löytyy Opintojen suorittamiseen liittyvät lomakkeet sivuilta

Erityistapaukset

Errata-liite

Opiskelija ei voi tehdä muutoksia työhönsä sen jälkeen kun se on palautettu arvioitavaksi ja arkistoitavaksi. Mikäli kuitenkin huomaat työssäsi pienimuotoisia korjausta tai tarkennusta vaativia kohtia (virhe voi olla kirjoitusvirhe, nimiasuvirhe, virhe sivutuksessa, kappaleenvaihdossa tai yms.), jotka eivät pääsääntöisesti vaikuta työn arvosteluun vaan ovat enemmänkin kosmeettisia, voit ottaa yhteyttä Tritoniaan tai opiskelun ja opetuksen palveluihin ja pyytää lisäämään työsi yhteyteen ns. erratan eli muutostietolistauksen, jossa voit ilmoittaa korjatut kohdat työssäsi. Itse tarkastettuun ja hyväksyttyyn opinnäytetiedostoon ei siis voida enää tehdä muutoksia.

Errata-liitteestä tulee käydä ilmi työn ja tekijän nimi.

Esimerkki errata-liitteestä:

Essi Esimerkki
Esimerkillinen opinnäytetyö : myös alaotsikko.
Pro gradu -tutkielman hyväksymisen jälkeen työssä on havaittu seuraavat virheet:
sivu 6, 2. rivi. Henkilön nimi: Viirtanen, pitäisi olla Virtanen.

Salattu tausta-aineisto

Tilaustutkimuksen ollessa kyseessä saattaa työn tilaaja edellyttää opinnäytetyön tai sen osan pitämistä ei-julkisena vetoamalla liike- tai ammattisalaisuuteen. Tällaisessa tapauksessa liike- tai ammattisalaisuuksia ei saa sisällyttää varsinaiseen arvosteltavaan työhön vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Tausta-aineiston on noudatettava kirjoitusohjeita ja se on jätettävä yhtä monena kappaleena ja yhtä aikaa kuin varsinainen opinnäytetyö. Tausta-aineistoa ei arkistoida Osuvaan vaan se jätetään paperiversiona, jossa on oma nimiölehti. Tausta-aineiston kansilehdelle tulee merkitä teksti TAUSTA-AINEISTO. Tausta-aineistoon tuleva aineisto on kuitenkin pyrittävä kirjoittamaan mahdollisuuksien mukaan yleisellä tasolla varsinaiseen opinnäytetyöhön.

Varsinaisessa opinnäytteessä on käytävä ilmi ainakin tutkielman teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmät, käytetty aineisto, tulosten analysointi ja lähdeluettelo. Varsinaisen opinnäytteen on oltava itsenäinen, ”luettava” kokonaisuus. Opinnäytetyö arvostellaan kokonaisuutena, johon sisältyy sekä varsinainen tutkielma että tausta-aineisto. Tausta-aineistoa ei aseteta julkisesti esille vaan se arkistoidaan yksikköön lukittuun säilytystilaan. Tausta-aineiston käyttämisestä on ehdottomasti keskusteltava ohjaajan kanssa etukäteen.

Salattua tausta-aineistoa suositeltavampi tapa on tieteen anonymisointi. Lue lisää esimerkiksi täältä.

Online opinnäytetyöpaja

Tule kokeilemaan opinnäytetyöpajaa! Työpajassa ratkotaan yhdessä opinnäytetöiden tekemiseen liittyviä ongelmia, avataan mahdollisia kirjoitusblokkeja, jaetaan vinkkejä sekä saadaan vertaistukea. Pääset opinnäytetyössäsi eteenpäin, ja saat vinkkejä mm. ajanhallintaan ja tiedonhankintaan. Voit myös vaan olla linjoilla ja kirjoittaa työtäsi kaikessa rauhassa.  

Torstaisin klo 16-17 verkossa, Zoomin-linkki  (salasana: 070149).

Yhteyshenkilöt: Ray Ohtonen, opintopsykologi | Niina Sorvari, tietoasiantuntija
Opinnäytetyöpaja | Thesis workshop - Tritonia - Vaasan tiedekirjasto

Valmiita aiheita tutkielmille

Opiskelijan on mahdollista tehdä tutkielmansa toimeksiantona, jolloin tutkielman aihe on saatu yritykseltä, kunnalta, valtionhallinnon organisaatiolta, järjestöltä tai muulta yliopiston ulkopuoliselta toimijalta. Opiskelija voi hankkia toimeksiannon itse, tai opiskelija voi valita yliopistolle ilmoitettuja valmiita aiheita. Tähän osioon on listattu organisaatioita, joiden kautta opiskelija voi valita valmiin aiheen itselleen.

  • Heinolan kaupunki tarjoaa tutkielmien aiheita ympäri vuoden. Kaupungin sivuilta löytyy lista tarjotuista aiheista, ja näiden lisäksi opiskelijan on mahdollista myös itse ehdottaa aihetta toimeksiantajalle. Heinolan kaupungin opinnäytetyöaiheet