Pro gradu -tutkielma, diplomityö ja tutkintotodistus

Pro gradu -tutkielma ja diplomityö ovat yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteitä, jotka kuuluvat pakollisiin syventäviin opintoihin. Opinnäytetyön laajuus on 30-40 opintopistettä koulutusohjelmasta riippuen ja edellyttää noin kuuden kuukauden päätoimista työpanosta. Ennen työn aloittamista sinulla täytyy olla suoritettuna kandidaatin tutkinto (tai sitä vastaava tutkinto) ja riittävä määrä maisteriohjelman opintoja.
Pro gradu -tutkielman tarkoitus on, että perehdyt oman alasi tieteelliseen keskusteluun ja tutkimuksiin sekä tuotat itsenäisen opinnäytetyön ja osoitat osaamisesi omalla tieteenalallasi.

Diplomityö laaditaan opintosuunnan ammatilliseen tehtäväalueeseen liittyvästä aiheesta, josta sovit tietynsuunnan professorin kanssa.

Opinnäytteeseen ei sisällytetä liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Jos opinnäytteessä käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa. Opinnäyte on julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua.

Pro gradu -tutkielman/diplomityön jättäminen viralliseen tarkastukseen

  1. Lähetä valmis tutkielmasi ohjaajalle (diplomityössä valvojalle), joka antaa tutkielmasta palautetta ja mahdollisia korjausehdotuksia.
  2. Kun ohjaajasi on antanut luvan, palauta tutkielmasi plagiaatintunnistukseen Moodle-alustalle.
  3. Kun ohjaajasi on tarkastanut plagiaatintunnistusraportin, eikä työssä ole huomautettavaa, palauta opinnäytetyösi arvioitavaksi, arkistoitavaksi ja julkaistavaksi Osuva-julkaisuarkistoon. Tämän version tulee olla sama kuin plagiaatintunnistukseen tallennettu versio.

Katso vielä Libguidesista tarkat julkaisuohjeet.

Tallenna tutkielmasi Osuva julkaisuarkistoon, ja samalla lähetä sähköpostitse sama tiedosto sekä ohjaajallesi että opiskelun ja koulutuksen palveluihin. Opiskelun ja koulutuksen palvelujen yhteyshenkilöt: 
Hallintotieteet: Marja Vettenranta
Kauppatieteet (Johtamisen, Markkinoinnin ja viestinnän sekä Laskentatoimen ja rahoituksen yksikköjen KTM -opiskelijat): Leena Larimo
Tekniikka (KTM ja DI): lähetä sähköpostiosoitteeseen suoritukset@uwasa.fi (Ulla Laakkonen)
Viestintätieteet: Hanna Korpela

Plagiaatintunnistus

Vaasan yliopistossa laadittaville opinnäytteille tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen.  Tarkastuksesta tulee merkintä myös opintosuoritusotteelle. Ohjelmana on Turnitin.

Sähköinen plagiaatintunnistus on osa koulutuksen ja tutkimuksen laatujärjestelmää. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ei ole erillinen ohjauksen tai arvostelun muoto tai tapa, vaan järjestelmä toimii apuvälineenä ohjaus- ja arvosteluprosessissa.

Tutkielman arviointi

Arviointiperiodi alkaa siitä kun tutkielma on tallennettuna Osuva julkaisuarkistoon ja lähetetty ohjaajallesi sekä opiskelun ja koulutuksen palveluihin.

Tarkastajat arvioivat opinnäytetyösi. Saat arvioinnin tietoosi, kun opinnäytteesi on arvioitu. Arvioinnin jälkeen akateemisen yksikön dekaani vahvistaa tutkielman arvosanan, ja sen jälkeen arvosana tallennetaan rekisteriin ja pro gradu -tutkielmat/diplomityöt julkaistaan Osuvassa näkyväksi.

Opiskelija saa kopion pro gradu -tutkielman/diplomityön arvioinnista.

Document
Document
Document
Tekniikka - PDF (88 KB)
Document

Pro gradu -tutkielman/diplomityön arviointikriteerit.

Document
Document
Document
Tekniikka - PDF (171 KB)
Document

Valmistumisen aikataulu lukuvuosi 2023-2024

Täytä valmistumishakemus (Pepissä) viimeistään valmistumisaikatauluun merkittynä päivänä ennen valmistumispäivää. Tarkistuta tutkinnon sisältö omaohjaajallasi hyvissä ajoin. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten täytyy olla rekisterissä tallennettuina valmistumishakemusta täytettäessä.

Pro gradu -tutkielman / DI-työn jättäminen arvioitavaksiPro gradu -tutkielman / DI-työn arviointi viimeistään valmisPro gradu -tutkielman / DI-työn hyväksyminenValmistumis-
hakemuksen
viimeinen
jättöpäivä
Valmistuminen
ke 7.6.2023ma 7.8.2023ke 9.8.2023pe 11.8.2023pe 25.8.2023
pe 4.8.2023ma 4.9.2023ke 6.9.2023pe 15.9.2023pe 29.9.2023
pe 1.9.2023ma 2.10.2023ke 4.10.2023pe 13.10.2023pe 27.10.2023
pe 29.9.2023ma 30.10.2023ke 1.11.2023pe 10.11.2023pe 24.11.2023
pe 20.10.2023ma 20.11.2023ke 22.11.2023ma 4.12.2023ma 18.12.2023
pe 3.11.2023ma 4.12.2023to 7.12.2023pe 15.12.2023pe 29.12.2023*
ma 27.11.2023ke 3.1.2024pe 5.1.2024pe 12.1.2024pe 26.1.2024
pe 22.12.2023ma 29.1.2024ke 31.1.2024pe 9.2.2024pe 23.2.2024
pe 2.2.2024ma 4.3.2024ke 6.3.2024ke 13.3.2024ke 27.3.2024
pe 1.3.2024ti 2.4.2024to 4.4.2024pe 12.4.2024pe 26.4.2024
pe 22.3.2024ma 22.4.2024ke 24.4.2024pe 3.5.2024pe 17.5.2024
pe 5.4.2024ma 6.5.2024ke 8.5.2024pe 17.5.2024pe 31.5.2024
pe 26.4.2024ma 27.5.2024ke 29.5.2024ke 5.6.2024ke 19.6.2024
pe 10.5.2024ma 10.6.2024ke 12.6.2024pe 28.6.2024ke 31.7.2024**

*Tutkintotodistus on ladattavissa Pepin työpöydältä tammikuussa 2024
**Tutkintotodistus on ladattavissa Pepin työpöydältä elokuussa 2024

Kauppatieteellisen alan maisteriopiskelijoiden graduvideo

Vaasan yliopiston kauppatieteellisen alan maisterivaiheen opiskelijoiden (ei tuotantotalouden eikä tietojärjestelmätieteen opiskelijat) tulee tuottaa pro gradu -tutkielmansa palauttamisen yhteydessä lyhyt, noin 3-4 minuutin pituinen esittelyvideo, jossa tiivistyy tutkielman keskeinen sisältö.

Videoesitys on pakollinen osa pro gradu -tutkielmaa ja siihen liittyvä opiskelijoiden ja tutkielmaohjaajien ohjeistus löytyy Graduvideo Moodle-alustalta. Pakollinen graduvideo ei vaikuta pro gradu -tutkielman arvosanaan.

Graduvideo tulee palauttaa ohjaajalle suunnilleen samoihin aikoihin pro gradu -tutkielman palauttamisen yhteydessä, viimeistään viikko sen jälkeen kun tutkielma on toimitettu ohjaajalle tarkastettavaksi.

Kypsyysnäyte

Jos olet jo kirjoittanut kypsyysnäytteen suomalaisessa aiemmassa korkeakoulututkinnossa, sinun ei tarvitse kirjoittaa erillistä kypsyysnäytettä, vaan kypsyysnäytteenä toimii koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi) kirjoitettava opinnäytetyön tiivistelmä. Koska koulusivistyskielen hallinta on osoitettu jo aiemmassa tutkinnossa, tarkistetaan tiivistelmästä vain tieteenalan hallinta.

Jos sinulla ei ole aiemmassa tutkinnossa suoritettua kypsyysnäytettä (esim. olet suorittanut tutkinnon ulkomailla), tulee sinun osallistua kypsyysnäytteeseen EXAMissa. Tällöin kypsyysnäytteestä tarkistetaan sekä tieteenalan että koulusivistyskielen hallinta. 

Diplomityön aiheen anominen

Kun olet suorittanut tekniikan kandidaatin tutkinnon tai mahdolliset täydentävät opinnot, voit aloittaa diplomityön aiheen hakemisen. Diplomityön aihe on voimassa hyväksymiskuukauden lopusta alkaen yhden kalenterivuoden. Jos et esitä diplomityötä tarkastettavaksi määräaikaan mennessä, hae jatkoaikaa työn tekemiselle tai uutta diplomityön aihetta. Työn aihe voi olla monitieteellinen opintosuunnan professorin kanssa sovitulla tavalla. Aihe voi siis sisällöllisesti liittyä sekä opintosuunnan että opintokokonaisuuksien opintoihin).

Erityistapaukset

Errata-liite

Et voi tehdä muutoksia työhösi sen jälkeen, kun olet palauttanut sen arvioitavaksi ja arkistoitavaksi. Mikäli kuitenkin huomaat työssäsi pienimuotoisia korjausta tai tarkennusta vaativia kohtia (virhe voi olla kirjoitusvirhe, nimiasuvirhe, virhe sivutuksessa, kappaleenvaihdossa tai yms.), jotka eivät pääsääntöisesti vaikuta työn arvosteluun vaan ovat enemmänkin kosmeettisia, voit ottaa yhteyttä Tritoniaan tai opiskelun ja opetuksen palveluihin ja pyytää lisäämään työsi yhteyteen ns. erratan eli muutostietolistauksen, jossa voit ilmoittaa korjatut kohdat työssäsi. Itse tarkastettuun ja hyväksyttyyn opinnäytetiedostoon ei siis voida enää tehdä muutoksia.

Errata-liitteestä tulee käydä ilmi työn ja tekijän nimi.

Esimerkki errata-liitteestä:

Essi Esimerkki Esimerkillinen opinnäytetyö: myös alaotsikko.

Pro gradu -tutkielman hyväksymisen jälkeen työssä on havaittu seuraavat virheet:

sivu 6, 2. rivi. Henkilön nimi: Viirtanen, pitäisi olla Virtanen.

Salattu tausta-aineisto

Salattua tausta-aineistoa suositeltavampi tapa on tieteen anonymisointi. Jos opinnäytetyö on tilaustutkimus, työn tilaaja saattaa edellyttää opinnäytetyön tai sen osan pitämistä ei-julkisena vetoamalla liike- tai ammattisalaisuuteen. Tällaisessa tapauksessa opinnäytteen arvosteltavaan työhön ei sisällytetä liike- tai ammattisalaisuuksia vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Jos opinnäytteessäsi käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajasi ja mahdollisen toimeksiantajasi kanssa. Opinnäyte on julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua. 

Tausta-aineiston on noudatettava kirjoitusohjeita ja se on jätettävä yhtä monena kappaleena ja yhtä aikaa kuin varsinainen opinnäytetyö. Tausta-aineistoa ei arkistoida Osuvaan vaan se jätetään paperiversiona, jossa on oma nimiölehti. Tausta-aineiston kansilehdelle tulee merkitä teksti TAUSTA-AINEISTO. Tausta-aineistoon tuleva aineisto on kuitenkin pyrittävä kirjoittamaan mahdollisuuksien mukaan yleisellä tasolla varsinaiseen opinnäytetyöhön.

Varsinaisessa opinnäytteessä on käytävä ilmi ainakin tutkielman teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmät, käytetty aineisto, tulosten analysointi ja lähdeluettelo. Varsinaisen opinnäytteen on oltava itsenäinen, ”luettava” kokonaisuus. Opinnäytetyö arvostellaan kokonaisuutena, johon sisältyy sekä varsinainen tutkielma että tausta-aineisto. Tausta-aineistoa ei aseteta julkisesti esille, vaan se arkistoidaan yksikköön lukittuun säilytystilaan. Tausta-aineiston käyttämisestä on ehdottomasti keskusteltava ohjaajan kanssa

Tutkintotodistus

Tutkintotodistuksen sisältö

Kaikki valmistuvat saavat tutkintotodistuksen yhteydessä erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen selvityksen tutkintoon kuuluvista opinnoista (Diploma Supplement) sekä englanninkielisen opintosuoritusotteen. Kansainvälisestä ohjelmasta valmistuva saa myös englanninkielisen tutkintotodistuksen.

Tutkintotodistukseen merkittävät opintosuunnan opintojen ja sivuaineiden/moduulien arvosanat lasketaan opintosuoritusten arvosanoista opintopistemäärää painottavana keskiarvona (opintokokonaisuuden arvostelu). Arvosanat näkyvät virallisesta opintosuoritusotteesta.

Sähköinen tutkintotodistus

Vaasan yliopisto on siirtynyt sähköisiin tutkintotodistuksiin elokuusta 2022 alkaen.

Sähköinen tutkintotodistus on virallinen alkuperäinen todistus, jonka dekaani on sähköisesti allekirjoittanut. Sähköistä tutkintotodistusta ei siis tarvitse enää erikseen todistaa oikeaksi. Sähköinen tutkintotodistus täyttää korkeimmat EU:n komission standardin mukaiset vaatimukset. 

Sähköinen tutkintotodistus on paperista todistusta luotettavampi tapa todistaa tutkintonsa. Valmistunut opiskelija voi hyödyntää sähköistä tutkintotodistusta mm. työ- ja opiskelupaikan haussa, joihin yhä useammin halutaan liitteet sähköisessä muodossa. Myös todistuksen säilyttäminen helpottuu. Jokainen tallennettu tutkintotodistus on virallinen alkuperäinen tutkintotodistus, jonka aitouden ja muuttumattomuuden voi helposti varmentaa Vaasan yliopiston verkkosivulta löytyvällä validointipalvelulla  tai Digi- ja väestötietoviraston “tarkasta PDF-asiakirja" -palvelulla.

Sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa valmistumispäivänä (viimeistään klo 14) Pepin työpöydän ylävalikosta kohdasta "Opiskelutodistukset". Muista ottaa todistus talteen kahden viikon sisällä valmistumispäivästä, mikäli opiskeluoikeutesi Vaasan yliopistossa päättyy. Tallenna todistus useaan paikkaan kuten tietokoneelle, pilveen tai muistitikulle.

Valmistuville postitetaan paperinen kopio tutkintotodistuksesta. Kopio postitetaan kaikille normaalina kirjepostina pääsääntöisesti valmistumispäivänä. Huomaa, että tutkintotodistus on virallinen vain sähköisessä muodossa.

Tutkintotodistuksen aitouden varmentaminen

Vaasan yliopiston myöntämän sähköisen tutkintotodistuksen aitouden voi tarkistaa kuka tahansa, jolle todistus on toimitettu, Atomi Validator-palvelulla. Aitouden  pystyy varmentamaan myös Digi- ja väestötietoviraston sivulla olevassa varmennepalvelussa.

Lisätietoja sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan varmentamisesta saa osoitteesta edusys(at)uwasa.fi

Tutkintotodistuksen käännökset ja jäljennökset

Tutkintotodistus on suomenkielinen. Jos opiskelija valmistuu englanninkielisestä ohjelmasta, hän saa suomenkielisen tutkintotodistuksen lisäksi englanninkielisen tutkintotodistuksen. Opiskelija saa tutkintotodistuksen mukana aina sekä suomenkielisen että englanninkielisen opintosuoritusotteen.

Tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteiden lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplement -liitteen, jossa kerrotaan tutkinnon sisällöstä englanniksi.

Yliopisto ei anna käännöksiä tutkintotodistuksista. Jos tutkinnon suorittanut tarvitsee tutkintotodistuksesta käännöksen, hän joutuu itse käännättämään todistuksen. Käännöstyöhön suositellaan auktorisoitua kääntäjää.

Mikäli tutkinnon suorittanut on kadottanut tai turmellut ennen 1.8.2022 myönnetyn paperisen tutkintotodistuksen, voidaan hänelle antaa allekirjoitetusta ja leimatusta tutkintotodistuksesta kopio. Sähköinen tutkintotodistus kannattaa tallentaa useaan paikkaan esim. tietokoneelle, pilveen ja muistitikulle. Lisätietoja saa osoitteesta edusys(at)uwasa.fi. 

Tutkinnon suorittanut, joka on korjannut sukupuoltaan, saa pyydettäessä uuden tutkintotodistuksen, johon on korjattu uudet henkilötiedot.