Kirjoittaminen ja tiedon hakeminen

Kirjoittaminen on lukemisen ohella yksi keskeisimpiä yliopisto-opiskelun muotoja. Kirjoitustehtävät vaihtelevat raporteista ja luentopäiväkirjoista laajoihin esseisiin ja opintojen/tutkinnon loppuvaiheessa kirjoitettavaan opinnäytetyöhön.

Kirjoittamisen tärkein tarkoitus on omien ajatusten kommunikointi, mutta se on hyvä tapa myös oman ajattelun selkiyttämiseen ja uuden oppimiseen.

Kirjoittamiselle on hyvä varata aikaa, sillä hyvä lopputulos vaatii aina useamman kirjoittamiskerran. Muokkautuvaa kirjoittamistapaa kutsutaan prosessikirjoittamiseksi, jolloin tekstiä muokataan niin monta kertaa, että lopputulos on selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen.

Tieteellinen kirjoittaminen edellyttää kykyä hankkia tietoa eri lähteistä. Tiedonhankintataitojen merkitys korostuu erityisesti opinnäytetyössä. Usein tiedonhaku käy varsin vaivattomasti ja toisinaan merkityksellisen tiedon löytäminen on isojenkin ponnistelujen takana. Yleisimpiä tiedonlähteitä ovat kirjastot, erilaiset tietokannat, elektroniset tiedonlähteet sekä internet.

Tiedonhakutaitojen harjoittelu sisältyykin uusien tutkintorakenteiden mukaisiin pakollisiin opintoihin. Kirjaston henkilökunta palvelee sinua opintoihin liittyvissä tiedonhaun ongelmissa.

Lisätietoja:

  • Kirjoittajan ABC-kortti on verkko-oppimissivusto, jonka avulla voit itsenäisesti opiskella ja kerrata suomen kielen kirjoittamisen sekä tekstinhuollon ja kielenhuollon tietoja ja taitoja. Teoriasivujen lisäksi tarjolla on erilaisia testejä ja harjoituksia.