Image
A road with a clear target

Strategia ja arvot

Vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut yliopisto

Vaasan yliopiston opiskelijoilla on taidot ja asenne tehdä toisin ja vaikuttaa huomiseen. Ihmiskeskeinen yliopistomme luo inspiroivan ympäristön tehdä merkityksellistä tutkimusta.

Olemme vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut yliopisto, joka luo edellytyksiä kestävälle kehitykselle. Tuomme innovatiivisesti yhteen liiketoiminnan, johtamisen ja teknologioiden osaajat. Toimintamme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät monitieteiset tutkimusalustamme, jotka toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa yritysten ja julkisen sektorin kanssa.

Kuva
Visio-ikoni

Visio

Vaasan yliopistoa arvostetaan kansainvälisesti menestyvänä ja vaikuttavana tiedeyliopistona.
Kuva
Missio-ikoni

Missio

Teemme vaikuttavaa tutkimusta ja koulutamme osaajia tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskuntaa varten. Edistämme kilpailukykyä, innovaatioita ja kestävää kehitystä liiketoiminnassa, teknologioissa ja yhteiskunnassa.
Kuva
Arvot-ikoni

Arvot

Rohkeus
Yhteisöllisyys
Vastuullisuus

Tutkimus

Teemme ennakkoluulotonta ja ajan haasteisiin vaikuttavaa monitieteellistä tutkimusta, joka luo vastuullisemman tulevaisuuden. Yhdistämme vahvan tieteenalakohtaisen osaamisemme globaaleihin muutostrendeihin monitieteisissä tutkimusalustoissamme. Edistämme niiden avulla monitieteisyyttä, tieteidenvälisyyttä ja poikkitieteisyyttä, jotta voimme tutkimuksen keinoin ratkaista monimutkaisia yhteiskuntaamme kohtaavia ongelmia. Teemme eettisesti kestävää ja vastuullista tutkimusta. Noudatamme aina avoimen tieteen periaatteita.

Toimimme keskellä Pohjois-Euroopan suurinta energia- ja ympäristöalan osaamiskeskittymää. Pidämme tärkeänä tehtävänämme vaikuttaa energiasektorin uudistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Koulutus

Kansainvälisesti arvostettu koulutuksemme tuo taidot ja asenteen muuttaa huomista. Tarjoamme opiskelukokemuksen, joka perustuu mielenkiintoiseen ainevalikoimaan, yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutteisuuteen. Innostava kokonaisuus rakentuu merkityksellisistä ja ajankohtaisista sisällöistä, teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämisestä ja opiskelijoiden omaehtoisista projekteista.

Painotamme koulutuksessa oppiaineiden ja laadun lisäksi opiskelijoiden henkilökohtaista kasvua ja työelämävalmiuksia. Meiltä opiskelijat saavat työkaluja analyyttiseen, eettiseen ja kriittiseen ajatteluun, joka luo vahvan pohjan jatkuvalle oppimiselle ja ihmisenä kehittymiselle. Tarjoamme tukea opintojen ohjaukseen, henkilökohtaiseen kehittymiseen ja hyvinvointiin kaikille yliopistoyhteisön jäsenille.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä oman toimintansa takia. Ilmastonmuutos, eriarvoistuminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat globaaleja ongelmia, jotka vaativat sekä paikallisia että maailmanlaajuisia ratkaisuja.

Yliopistot tuottavat uutta tietoa ja kouluttavat eri alojen osaajia ja tiedostavia kansalaisia.

Avoin ja kansainvälinen yhteisö

Meillä pääsee tekemään merkityksellistä työtä osana hyvinvoivaa ja monimuotoista yliopistoyhteisöä. Henkilöstömme on toimintamme menestyksen avaintekijä. Toimintakulttuurimme ja yhteisömme perustuu tasa-arvoisuudelle ja yhdenvertaisuudelle.

Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa huippututkimuksen ja koulutuksen verkostoissa ja kumppanuuksissa. Yhteisömme jäsenet vierailevat, kouluttautuvat ja työskentelevät tiedeyhteisöissä ja yrityksissä eri puolilla maailmaa uransa eri vaiheissa. Edistämme vastuullisesti ulkomaalaisten osaajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Ukrainan sota - yliopiston linjaukset

Polkuja menestykseen -strategia