Täyttösuunnitelmat

Avaa alta tehtävän täyttösuunnitelma. Jos tarvitset täyttösuunnitelman vaihtoehtoisessa muodossa, olethan yhteydessä osoitteeseen careers@uwasa.fi

TENURE TRACK –TEHTÄVÄ, RAHOITUS

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, rahoitus

Tehtävä ja sijainti

Täytettävänä oleva tenure track -tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateemiseen yksikköön (School of Accounting and Finance). Tehtävän toimipaikka on Vaasa.

Vaasan yliopiston Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö on tunnettu korkeatasoisesta tutkimuksestaan. Yksikön tutkimukselliset fokusalueet ovat (1) Rahoitusmarkkinat, -instrumentit ja -instituutiot, (2) Yritysanalyysi, (3) Yritysten hallinto ja valvonta, (4) Vastuullisuus ja kestävä kehitys ja (5) Riskienhallinta. Yksikön tutkijat ovat julkaisset lukuisia tieteellisiä artikkeleita arvostetuissa rahoituksen, laskentatoimen ja liiketaloustieteiden julkaisuissa.

Tehtävä täytetään tenure track -järjestelmän mukaisena määräaikaisena tutkijatohtorin (Assistant Professor) tai apulaisprofessorin (Associate Professor) tehtävänä. Taso määräytyy hakijan ansioiden perusteella. Tehtävään toivotaan erityisesti hakijoita apulaisprofessorin tasolle.

Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa suoraan professorin tehtävään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen edellyttäen, että hakija täyttää professorin kelpoisuusehdot ja kelpoisuus todetaan kaikkien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnoissa. Professorin tehtävän täyttöä määrittelee yliopistolain (558/2009) 33 § ja Vaasan yliopiston johtosääntö.

Tenure track –menettelyssä yliopisto tarjoaa rekrytoitavalle henkilölle polun, jota pitkin on mahdollista edetä säännöllisten arviointien kautta kyseisen tieteenalan professorin tehtävään. Tenure track –tehtävään valittavan työskentelyä seurataan ja arvioidaan työsuhteen solmimisen yhteydessä määritellyin kriteerein. Menestyminen arvioinnissa johtaa, tehtävään valitun uravaiheesta riippuen, uuteen tenure track –kauteen tai kutsumenettelyn kautta vakinaistamiseen professoriksi.

Arviointikriteeristöstä tarkemmin kohdassa kelpoisuusvaatimukset.

Tehtäväala ja tehtävämääritys

Haettavana oleva tehtävä sijoittuu rahoituksen oppiaineeseen. Valittavan henkilön tehtävänä on vahvistaa entisestään yksikön tutkimustoimintaa jollakin / joillakin sen fokusalueista, esimerkiksi vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Vaasan yliopiston strategian mukaisesti tehtävänhaltijalla on mahdollisuus osallistua myös yliopiston monialaisten tutkimusalustojen toimintaan, joiden teema-alueet ovat energia ja kestävä kehitys, digitaalinen talous sekä innovaatiot ja yrittäjyys.

Hakijailta vaaditaan tohtorin tutkinto, akateemisia ansioita sekä näyttöä potentiaalista tuottaa korkeatasoista tutkimusta. Tämä tarkoittaa kansainväliset standardit täyttävää tutkimusta, julkaisuja ​​arvostetuissa rahoituksen alan lehdissä, erinomaista opetustaitoa sekä kykyä hankkia ulkoista rahoitusta. Hakijalla tulee olla laajat yhteistyöverkostot sekä näyttöjä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Kokemus kehittämisestä ja hallinnollisesta työstä akateemisessa ympäristössä sekä pedagoginen koulutus luetaan hakijan eduksi.

Tenure Track -tehtävä on tutkimuspainotteinen, mutta siihen sisältyy myös opetusta, opinnäytetöiden ohjausta, ulkopuolisen rahoituksen hakua tutkimushankkeille ja niissä työskentelyä sekä yliopiston hallinnollisia tehtäviä. Opetus- ja ohjauspanos kohdentuu pääsääntöisesti Laskentatoimen ja rahoituksen kandidaattiohjelmaan, EFMD-akkreditoituun Master’s Degree Programme in Finance –ohjelmaan tai Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmaan.

Yleinen uraportaan tasojen tehtävämäärittely

Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu itsenäinen väittelyn jälkeinen tutkimustyö ja opetustehtäviä sekä yliopistohallinnon tehtäviä. Tutkijatohtori voi myös toimia opinnäytteiden ohjaajana kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa sekä kakkosohjaajana väitöskirjoissa.

Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen tieteellinen tutkimustyö ja tutkimuksellisia vastuullisia organisointitehtäviä. Apulaisprofessori osallistuu laaja-alaisesti oman tutkimusalan opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Hänen edellytetään lisäksi aktiivisesti osallistuvan tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun, ulkopuolisen rahoituksen hankintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen vastuu oman erikoisalan tutkimuksellisista, opetuksellisista ja yliopistohallinnollisista tehtävistä.

Professori johtaa oman alansa tutkimusta yhdessä muiden saman alan professoreiden kanssa ja antaa siihen perustuvaa opetusta. Professorin tehtävissä painottuvat tutkimusryhmän kehittäminen ja johtaminen. Professori määrittelee tutkimuksen suunnan tutkimusryhmässään ottaen huomioon alan kehityksen ja yliopiston strategiset linjaukset ja ohjaa nuorempia kollegoitaan suuntautumaan tämän mukaisesti. Professori johtaa ja kehittää alan koulutusta. Hän myös vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadusta, rakentaa ja ylläpitää tutkimuksen ja opetuksen verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Professori kehittää ja käynnistää tutkimusprojekteja ja hankkii niihin ulkopuolista rahoitusta.

Työajasta on sovittu yliopistojen työehtosopimuksessa. Työtehtävistä sovitaan vuosittain työsuunnitelmassa.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Professorin palkkataso määräytyy vaativuustasokartan tasoihin 8-10. Apulaisprofessorin tehtävän palkka sijoittuu tasoille 6-7 ja tutkijatohtorin tehtävä tasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Kelpoisuusvaatimukset

Vaasan yliopisto noudattaa vastuullisen tutkimuksen arvioinnin ja DORA-julistuksen periaatteita

Yleiset uravaiheisiin liittyvät suuntaa antavat meritoitumisvaatimukset ovat seuraavat:

Tutkijatohtori (Assistant Professor)

Ollakseen riittävän meritoitunut tutkijatohtorin tehtävään tenure track -järjestelmässä tulee hakijalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 3 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Eduksi luetaan, mikäli tutkimusta on julkaistu korkean tason lehdissä tai kustantajien toimesta. Lisäksi hakijalla tulee olla tehtävän kannalta relevantti tutkimussuunnitelma tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta ja tehtävässä tarvittava opetustaito.

Apulaisprofessori (Associate Professor)

Ollakseen riittävän meritoitunut apulaisprofessorin tehtävään tulee hakijalla tai urajärjestelmässä eteenpäin siirtymistä hakevalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 6 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Eduksi luetaan, mikäli tutkimusta on julkaistu korkean tason lehdissä tai kustantajien toimesta. Lisäksi edellytetään kokemusta opinnäytteiden ohjauksesta (ml. vähintään toisena ohjaajana väitöskirjoissa), näyttöjä menestyksellä toteutetusta opetuksesta sekä opetuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Apulaisprofessorilta edellytetään myös kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hallinnoida tutkimusprojekteja. Edelleen, apulaisprofessoriksi hakevan on pitänyt osoittaa kykynsä ulkoisen tutkimusrahoituksen hankinnassa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi hakijalla tulee olla tehtävän kannalta relevantti tutkimussuunnitelma seuraavalla tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta. Tehtävän täytössä arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Professori (Professor)

Professorin tehtävään meritoituminen tai valinta rekrytointivaiheessa edellyttävät väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 8 vertaisarvioitua julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Julkaisuista tulee vähintään kahden olla julkaistu korkean tason lehdessä tai kustantajan julkaisusarjassa. Lisäksi professorin kelpoisuus edellyttää vahvaa näyttöä akateemisen koulutuksen toteutuksesta, johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi edellytetään näyttöjä tutkimuksen johtamisesta, sisältäen väitöskirjojen ohjaustyöskentelyä, ulkoisen rahoituksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyhteisössä ja näyttöjä tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Julkaisutoimintaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa.

Professorin tehtävään valittavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalalta, mutta se voidaan lukea hakijalle eduksi.

Tenure track -menettelyyn liittyvät rekrytoinnin ja urapolulla etenemisen arvioinnin osa-alueet ovat seuraavat:

1. Tieteellinen tutkimus

tieteellinen tuotanto ja tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus

 • vertaisarvioidut julkaisut
 • tieteelliset viittaukset (alakohtaiset käytännöt huomioiden)
 • muut tutkimusjulkaisut

2. Tutkimussuunnitelma tenure track -kaudelle

Vaasan yliopiston visio on olla arvostettu, kansainvälisesti menestyvä ja vaikuttava tiedeyliopisto. Tästä syystä tenure track -tehtäviin hakevia tai uravaiheesta toiseen siirtymistä tavoittelevia pyydetään liittämään hakemukseensa enintään 5 -sivuinen tutkimussuunnitelma siitä, millä tavoin hän edistäisi vision toteutumista. Suunnitelmaan tulee sisältyä kohdeilmiön kuvaus, oman oppiaineen näkökulma ja lisäarvo ilmiön tarkasteluun sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. Suunnitelmalle on eduksi, jos se sisältää myös mahdolliset ulkoisen rahoituksen lähteet (ohjelmat tms.) ja julkaisusuunnitelman. Tasolta toiselle siirtyessä kiinnitetään huomiota siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa.

 1. Opetus
 • opetuskokemus (ml. opinnäytteiden ohjaus)
 • opetus- ja oppimismateriaali (ml. myös digitaalinen materiaali)
 • pedagoginen koulutus

4. Toiminta tiedeyhteisöissä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tieteellinen yhteistyö ja akateemiset verkostot
 • Kansainvälinen toiminta
 • Aktiivisuus tiedeyhteisöjen toiminnassa
 • Tutkimuksen ja koulutuksen johtaminen
 • Ulkoisen rahoituksen hankinta
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö

Tavoitteena on löytää oppiaineen kannalta kyvykkäin ja yliopiston kannalta tulevaisuuden suuntaukseltaan potentiaalisin hakija.

Jos hakijat eivät täytä uravaiheelle asetettuja vaatimuksia, rekrytointia ei suoriteta tai seuraavaa kautta ei myönnetä.

Kielitaito

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti, joten tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitulta edellytetään tarpeellisen kielen taidon omaksumista Vaasan yliopiston kielilinjausten mukaisesti.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakuaika päätty 28.5.2021.

Hakijan tulee kelpoisuutta koskevaa arviointia varten täyttää hakulomake sekä lisätä järjestelmään määräaikaan mennessä:

1. Seuraavat englanninkieliset asiakirjat:

2. Lisäksi julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna:

 • sähköiset kopiot niistä enintään 10 julkaisusta ja muusta työstä, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuutta ja ansioitaan. Hakemukseen liitettävät julkaisut voi tarvittaessa yhdistää enintään seitsemäksi pdf -tiedostoksi.

Hakemuksesta tulee ilmetä, minkä tenure track -tason tehtävää hakija ensisijaisesti hakee.

TÄYTTÖMENETTELY

Asiantuntijamenettely

Hakuajan täytyttyä dekaani valmistelee nimitystoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen parhaiden hakijoiden valitsemiseksi saatettavaksi arviointimenettelyyn. Nimitystoimikunta tekee hakijoista alustavan arvion ja lähettää asiantuntijoille arvioitavaksi parhaimmiksi katsomiensa hakijoiden hakemusasiakirjat.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi asianomaisen akateemisen yksikön dekaani ja täytettävän tehtävän alaan liittyvän tutkimusalustan johtaja. Lisäksi jäseninä on toisen yksikön dekaani sekä 1-2 professoria tehtävän alalta.

Nimitystoimikunta valitsee vastuullisen dekaanin esityksestä kaksi ulkopuolista, tehtävän kannalta relevanttia lausunnonantajaa. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29 §:ää.

Asiantuntijoita pyydetään kahden kuukauden määräajassa antamaan kirjallinen arvio hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja muusta ansioituneisuudesta sekä ottamaan kantaa siihen, mille Tenure Track -tasolle hakija sijoittuu.

Asiantuntijalausuntojen saavuttua nimitystoimikunta käsittelee lausunnot.

Opetusnäyte, haastattelu ja soveltuvuuden arviointi

Lausunnonantajien annettua lausuntonsa hakijoista, nimitystoimikunta käsittelee lausunnot ja kutsuu parhaiksi arvioimansa hakijat haastatteluun.  Nimitystoimikunta päättää myös, onko hakijoiden annettava opetusnäyte ja arvioi mahdollisen opetusnäytteen osana opetustaidon kokonaisarviointia.

Nimitystoimikunta päättää myös mahdollisesta kielitaidon arvioinnista sekä tarvittaessa soveltuvuusarviointiin kutsumisesta. Soveltuvuusarviointi on ulkopuolisen palvelun tuottajan tarjoama arviointi hakijan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään.

Tehtävään ottaminen

Nimitystoimikunta arvioi hakijan kokonaispätevyyden ja sopivuuden tehtävään sekä päättää siitä, mille vakinaistamispolun tasolle kukin parhaaksi arvioidusta hakijasta yltää. Nimitystoimikunta tekee perustellun esityksen yliopiston rehtorille tehtävän täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä.

Tehtävän täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätiedot

Helinä Saarela, Dekaani, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, p. +358 29 449 8507

Sami Vähämaa, Professori, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, p. +358 29 449 8455

Kaisu Piirainen, Päällikkö, Lähipalvelut ja johdon palvelut, p. +358 29 449 8428

Säädökset

Tehtävän täyttöä säätelee yliopistolaki (558/2009), yliopistoasetus (770/2009), hallintolaki (434/2003) ja Vaasan yliopiston johtosääntö.

 

 

TENURE TRACK –TEHTÄVÄ, Kansainvälinen johtaminen

Johtamisen yksikkö, Liiketaloustiede

Tehtävä ja sijainti

Täytettävänä oleva ‘Kansainvälisen johtamisen’ tenure track -tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston Johtamisen akateemiseen yksikköön. Tehtävän tutkimusprofiili ja –aktiviteetit kiinnittyvät Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmään. Tehtävään liittyvä tutkimus kiinnittyy jollekin yliopiston kolmesta monitieteellisestä tutkimusalustasta. Tutkimuslustojen aihealueet ovat: Energia ja kestävä kehitys, digitaalinen talous sekä innovaatiot ja yrittäjyys. Tehtävän toimipaikka on Vaasa.

Tehtävä täytetään ensisijaisesti tenure track -järjestelmän mukaisena määräaikaisena tutkijatohtorin (Assistant Professor) tai apulaisprofessorin (Associate Professor) tehtävänä. Taso määräytyy hakijan ansioiden perusteella.

Tenure track –menettelyssä yliopisto tarjoaa rekrytoitavalle henkilölle polun, jota pitkin on mahdollista edetä säännöllisten arviointien kautta kyseisen tieteenalan professorin tehtävään. Tenure track –tehtävään valittavan työskentelyä seurataan ja arvioidaan työsuhteen solmimisen yhteydessä määritellyin kriteerein. Menestyminen arvioinnissa johtaa, tehtävään valitun uravaiheesta riippuen, uuteen tenure track –kauteen tai kutsumenettelyn kautta vakinaistamiseen professoriksi.

Arviointikriteeristöstä tarkemmin kohdassa kelpoisuusvaatimukset.

Tehtäväala ja tehtävämääritys

Tehtävän alana on kansainvälinen johtaminen. Hakijan tutkimusprofiilin toivotaan liittyvän siihen, kuinka kansainvälinen johtaminen kykenee vastaamaan työn muutokseen tulevaisuudessa (Future of Work) sekä demografisten muutosten luomiin haasteisiin. Future of Work –tutkimus tarkastelee sitä, kuinka yleistyvät uudet tavat tehdä töitä vaikuttavat globaaliin liikkuvuuteen ja työuriin, sekä globaaliin etätyöhön ja globaaliin johtamiseen. Demografisten muutosten osalta tutkimus tarkastelee esimerkiksi sitä, kuinka osaavan työvoiman globaali kysyntä ja tarjonta vaikuttavat parhaiden kykyjen houkuttelemiseen, kehittämiseen ja sitouttamiseen kansainvälisesti (Talent Management), sekä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien integraatioon. Tutkimus voi kohdistua näihin teemoihin joko organisaatioiden tai yksilöiden tasolla.

Tehtävän tarkoituksena on vahvistaa ja täydentää nykyistä kansainvälisen henkilöstöjohtamisen ja globaalin johtajuuden tutkimusta yliopistossamme. Lisäansioksi katsotaan hakijan osaaminen siitä, kuinka uudet digitaaliset teknologiat vaikuttavat näihin edellä mainittuihin teemoihin.

Tehtävään liittyvä erityisosaaminen voi kohdistua, mutta ei rajoitu, seuraaviin aihealueisiin:

 • Globaali liikkuvuus ja globaalit työurat
 • Globaali johtajuus ja globaalin johtajuuden kehittäminen
 • Globaali ’kykyjen’ johtaminen (Talent Management) – Houkutteleminen, kehittäminen ja sitouttaminen
 • Globaalien virtuaalitiimien ja muiden globaalisti hajautuneiden yhteistyömuotojen johtaminen

Hakijailta vaaditaan tohtorin tutkinto ja sen lisäksi erinomaisia akateemisia ansioita, näyttöä potentiaalista tuottaa erinomaista tutkimusta ja näyttöä korkeatasoisesta opetuksesta tai potentiaalia tuottaa sitä.

Tenure track -tehtävä on tutkimuspainotteinen, mutta siihen sisältyy myös opetusta, opinnäytetöiden ohjausta, ulkopuolisen rahoituksen hakua tutkimushankkeille ja yliopiston hallinnollisia tehtäviä. Tehtävän opetus- ja ohjauspanos kohdentuu kansainvälisen liiketoiminnan kandidaatti ja maisteri koulutusohjelmiin sekä liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmaan.

Yleinen uraportaan tasojen tehtävämäärittely

Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu itsenäinen väittelyn jälkeinen tutkimustyö ja opetustehtäviä sekä yliopistohallinnon tehtäviä. Tutkijatohtori voi myös toimia opinnäytteiden ohjaajana kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa sekä kakkosohjaajana väitöskirjoissa.

Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen tieteellinen tutkimustyö ja tutkimuksellisia vastuullisia organisointitehtäviä. Apulaisprofessori osallistuu laaja-alaisesti oman tutkimusalan opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Hänen edellytetään lisäksi aktiivisesti osallistuvan tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun, ulkopuolisen rahoituksen hankintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen vastuu oman erikoisalan tutkimuksellisista, opetuksellisista ja yliopistohallinnollisista tehtävistä.

Professori johtaa oman alansa tutkimusta yhdessä muiden saman alan professoreiden kanssa ja an-taa siihen perustuvaa opetusta. Professorin tehtävissä painottuvat tutkimusryhmän kehittäminen ja johtaminen. Professori määrittelee tutkimuksen suunnan tutkimusryhmässään ottaen huomioon alan kehityksen ja yliopiston strategiset linjaukset ja ohjaa nuorempia kollegoitaan suuntautumaan tämän mukaisesti. Professori johtaa ja kehittää alan koulutusta. Hän myös vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadusta, rakentaa ja ylläpitää tutkimuksen ja opetuksen verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Professori kehittää ja käynnistää tutkimusprojekteja ja hankkii niihin ulkopuolista rahoitusta.

Työajasta on sovittu yliopistojen työehtosopimuksessa. Työtehtävistä sovitaan vuosittain työsuunnitelmassa.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Professorin palkkataso määräytyy vaativuustasokartan tasoihin 8-10. Apulaisprofessorin tehtävän palkka sijoittuu tasoille 6-7 ja tutkijatohtorin tehtävä tasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Kelpoisuusvaatimukset

Vaasan yliopisto noudattaa vastuullisen tutkimuksen arvioinnin ja DORA-julistuksen periaatteita[1].

Yleiset uravaiheisiin liittyvät suuntaa antavat meritoitumisvaatimukset ovat seuraavat:

Tutkijatohtori (Assistant Professor)

Ollakseen riittävän meritoitunut tutkijatohtorin tehtävään tenure track -järjestelmässä tulee hakijalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 3 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Eduksi luetaan, mikäli tutkimusta on julkaistu korkean tason lehdissä tai kustantajien toimesta. Lisäksi hakijalla tulee olla yliopiston määrittelemien tutkimusalustojen kannalta relevantti tutkimussuunnitelma tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta ja tehtävässä tarvittava opetustaito.

Apulaisprofessori (Associate Professor)

Ollakseen riittävän meritoitunut apulaisprofessorin tehtävään tulee hakijalla tai urajärjestelmässä eteenpäin siirtymistä hakevalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 6 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Eduksi luetaan, mikäli tutkimusta on julkaistu korkean tason lehdissä tai kustantajien toimesta. Lisäksi edellytetään kokemusta opinnäytteiden ohjauksesta (ml. vähintään toisena ohjaajana väitöskirjoissa), näyttöjä menestyksellä toteutetusta opetuksesta sekä opetuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Apulaisprofessorilta edellytetään myös kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hallinnoida tutkimusprojekteja. Edelleen, apulaisprofessoriksi hakevan on pitänyt osoittaa kykynsä ulkoisen tutkimusrahoituksen hankinnassa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi hakijalla tulee olla yliopiston määrittelemien tutkimusalustojen kannalta relevantti tutkimussuunnitelma seuraavalla tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta. Tehtävän täytössä arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Julkaisutoimintaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa.

Professori (Professor)

Professorin tehtävään meritoituminen tai valinta rekrytointivaiheessa edellyttävät väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 8 vertaisarvioitua julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Julkaisuista tulee vähintään kahden olla julkaistu korkean tason lehdessä tai kustantajan julkaisusarjassa. Lisäksi professorin kelpoisuus edellyttää vahvaa näyttöä akateemisen koulutuksen toteutuksesta, johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi edellytetään näyttöjä tutkimuksen johtamisesta, sisältäen väitöskirjojen ohjaustyöskentelyä, ulkoisen rahoituksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyhteisössä ja näyttöjä tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Julkaisutoimintaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa.

Professorin tehtävään valittavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalalta, mutta se voidaan lukea hakijalle eduksi.

Tenure track -menettelyyn liittyvät rekrytoinnin ja urapolulla etenemisen arvioinnin osa-alueet ovat seuraavat:

1. Tieteellinen tutkimus

tieteellinen tuotanto ja tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus

 • vertaisarvioidut julkaisut
 • tieteelliset viittaukset (alakohtaiset käytännöt huomioiden)
 • muut tutkimusjulkaisut

2. Tutkimussuunnitelma tenure track -kaudelle

Vaasan yliopisto suuntaa painoalojensa tutkimusta kolmen monitieteisen tutkimusalustan kautta. Tästä syystä tenure track -tehtäviin hakevia tai uravaiheesta toiseen siirtymistä tavoittelevia pyydetään liittämään hakemukseensa enintään 5 -sivuinen tutkimussuunnitelma siitä, millä tavoin hän suuntaisi tutkimustaan oman alansa näkökulmasta kohti jotakin hakukuulutuksessa kuvattua tutkimusalustan ohjelmaa. Suunnitelmaan tulee sisältyä kohdeilmiön kuvaus, oman oppiaineen näkökulma ja lisäarvo ilmiön tarkasteluun sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. Suunnitelmalle on eduksi, jos se sisältää myös mahdolliset ulkoisen rahoituksen lähteet (ohjelmat tms.) ja julkaisusuunnitelman. Tasolta toiselle siirtyessä kiinnitetään huomiota siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa.

3. Opetus

 • opetuskokemus (ml. opinnäytteiden ohjaus)
 • opetus- ja oppimismateriaali (ml. myös digitaalinen materiaali)
 • pedagoginen koulutus

4. Toiminta tiedeyhteisöissä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tieteellinen yhteistyö ja akateemiset verkostot
 • Kansainvälinen toiminta
 • Aktiivisuus tiedeyhteisöjen toiminnassa
 • Tutkimuksen ja koulutuksen johtaminen
 • Ulkoisen rahoituksen hankinta
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö

Tavoitteena on löytää oppiaineen kannalta kyvykkäin ja yliopiston kannalta tulevaisuuden suuntaukseltaan potentiaalisin hakija.

Jos hakijat eivät täytä uravaiheelle asetettuja vaatimuksia, rekrytointia ei suoriteta tai seuraavaa kautta ei myönnetä.

Kielitaito

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti, joten tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitulta edellytetään tarpeellisen kielen taidon omaksumista Vaasan yliopiston kielilinjausten mukaisesti.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 15.8.2021.

Hakijan tulee kelpoisuutta koskevaa arviointia varten täyttää hakulomake sekä lisätä järjestelmään määräaikaan mennessä:

1. Seuraavat englanninkieliset asiakirjat:

2. Lisäksi julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna:

 • sähköiset kopiot niistä enintään 10 julkaisusta ja muusta työstä, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuutta ja ansioitaan. Hakemukseen liitettävät julkaisut voi tarvittaessa yhdistää enintään seitsemäksi pdf -tiedostoksi.

Hakemuksesta tulee ilmetä, minkä tenure track -tason tehtävää hakija ensisijaisesti hakee.

TÄYTTÖMENETTELY

Asiantuntijamenettely

Hakuajan täytyttyä dekaani valmistelee nimitystoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen parhaiden hakijoiden valitsemiseksi saatettavaksi arviointimenettelyyn. Nimitystoimikunta tekee hakijoista alustavan arvion ja lähettää asiantuntijoille arvioitavaksi parhaimmiksi katsomiensa hakijoiden hakemusasiakirjat.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi asianomaisen akateemisen yksikön dekaani ja täytettävän tehtävän alaan liittyvän tutkimusalustan johtaja. Lisäksi jäseninä on toisen yksikön dekaani sekä 1-2 professoria tehtävän alalta.

Nimitystoimikunta valitsee vastuullisen dekaanin esityksestä kaksi ulkopuolista, tehtävän kannalta relevanttia lausunnonantajaa. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29 §:ää.

Asiantuntijoita pyydetään kahden kuukauden määräajassa antamaan kirjallinen arvio hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja muusta ansioituneisuudesta sekä ottamaan kantaa siihen, mille Tenure Track -tasolle hakija sijoittuu.

Asiantuntijalausuntojen saavuttua nimitystoimikunta käsittelee lausunnot.

Opetusnäyte, haastattelu ja soveltuvuuden arviointi

Lausunnonantajien annettua lausuntonsa hakijoista, nimitystoimikunta käsittelee lausunnot ja kutsuu parhaiksi arvioimansa hakijat haastatteluun.  Nimitystoimikunta päättää myös, onko hakijoiden annettava opetusnäyte ja arvioi mahdollisen opetusnäytteen osana opetustaidon kokonaisarviointia.

Nimitystoimikunta päättää myös mahdollisesta kielitaidon arvioinnista sekä tarvittaessa soveltuvuusarviointiin kutsumisesta. Soveltuvuusarviointi on ulkopuolisen palvelun tuottajan tarjoama arviointi hakijan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään.

Tehtävään ottaminen

Nimitystoimikunta arvioi hakijan kokonaispätevyyden ja sopivuuden tehtävään sekä päättää siitä, mille vakinaistamispolun tasolle kukin parhaaksi arvioidusta hakijasta yltää. Nimitystoimikunta tekee perustellun esityksen yliopiston rehtorille tehtävän täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä.

Tehtävän täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätiedot

Adam Smale, Dekaani, johtamisen yksikkö, puh. +358 (0)44 024 4536, adam.smale@uwasa.fi

Kaisu Piirainen, Päällikkö, Lähipalvelut ja johdon palvelut, puh. +358 29 449 8428, kaisu.piirainen@uwasa.fi

Säädökset

Tehtävän täyttöä säätelee yliopistolaki (558/2009), yliopistoasetus (770/2009), hallintolaki (434/2003) ja Vaasan yliopiston johtosääntö.

 

[1] San Francisco Declaration on Research Assessment https://sfdora.org/read/

TÄYTTÖSUUNNITELMA 

TENURE TRACK –TEHTÄVÄ, LASKENTATOIMI

 

Tehtävä ja sijainti

 
Täytettävänä oleva tenure track -tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoi-
tuksen akateemiseen yksikköön (School of Accounting and Finance). Tehtävän toimipaikka on 
Vaasa. 

Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö on tunnettu korkeata-
soisesta tutkimuksestaan. Yksikön tutkimukselliset fokusalueet ovat (1) Rahoitusmarkkinat, -
instrumentit ja -instituutiot, (2) Yritysanalyysi, (3) Yritysten hallinto ja valvonta, (4) Vastuulli-
suus ja kestävä kehitys ja (5) Riskienhallinta. Yksikön tutkijat ovat julkaisset lukuisia tieteellisiä 
artikkeleita arvostetuissa rahoituksen, laskentatoimen ja liiketaloustieteiden julkaisuissa. 

Tehtävä täytetään tenure track -järjestelmän mukaisena määräaikaisena nuoremman apulais-
professorin (Assistant Professor) tai apulaisprofessorin (Associate Professor) tehtävänä. Taso 
määräytyy hakijan ansioiden perusteella.  

Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa suoraan professorin tehtävään toistaiseksi voi-
massa olevaan työsuhteeseen edellyttäen, että hakija täyttää professorin kelpoisuusehdot ja 
kelpoisuus todetaan kaikkien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnoissa. Professorin tehtä-
vän täyttöä määrittelee yliopistolain (558/2009) 33 § ja Vaasan yliopiston johtosääntö.  

Tenure track –menettelyssä yliopisto tarjoaa rekrytoitavalle henkilölle polun, jota pitkin on 
mahdollista edetä säännöllisten arviointien kautta kyseisen tieteenalan professorin tehtävään. 
Tenure track –tehtävään valittavan työskentelyä seurataan ja arvioidaan työsuhteen solmimi-
sen yhteydessä määritellyin kriteerein. Menestyminen arvioinnissa johtaa, tehtävään valitun 
uravaiheesta riippuen, uuteen tenure track –kauteen tai kutsumenettelyn kautta vakinaistami-
seen professoriksi.  

Arviointikriteeristöstä tarkemmin kohdassa kelpoisuusvaatimukset. 

 

Tehtäväala ja tehtävämääritys

 
Haettavana oleva tehtävä sijoittuu laskentatoimen oppiaineeseen painottuen ulkoiseen lasken-
tatoimeen ja/tai tilintarkastukseen. Valittavan henkilön tehtävänä on edelleen vahvistaa oppi-
aineen ja akateemisen yksikön tutkimustoimintaa jollakin / joillakin sen fokusalueista Vaasan 
yliopiston strategian mukaisesti. Tehtävänhaltijalla on mahdollisuus osallistua myös yliopiston 
monialaisten tutkimusalustojen toimintaan, joiden teema-alueet ovat energia ja kestävä kehi-
tys, digitaalinen talous sekä innovaatiot ja yrittäjyys. 

Hakijailta vaaditaan tohtorin tutkinto, akateemisia ansioita sekä näyttöä potentiaalista tuottaa 
korkeatasoista tutkimusta. Tämä tarkoittaa kansainväliset standardit täyttävää tutkimusta, jul-
kaisuja arvostetuissa alan lehdissä, erinomaista opetustaitoa sekä kykyä hankkia ulkoista ra-
hoitusta. Hakijalla tulee olla laajat yhteistyöverkostot sekä näyttöjä yhteiskunnallisesta vaikut-
tavuudesta. Kokemus kehittämisestä ja hallinnollisesta työstä akateemisessa ympäristössä 
sekä pedagoginen koulutus luetaan hakijan eduksi.  

Tenure track -tehtävä on tutkimuspainotteinen, mutta siihen sisältyy myös opetusta, opinnäy-
tetöiden ohjausta, ulkopuolisen rahoituksen hakua tutkimushankkeille ja niissä työskentelyä 
sekä yliopiston hallinnollisia tehtäviä. Opetus- ja ohjauspanos kohdentuu pääsääntöisesti Las-
kentatoimen ja rahoituksen kandidaattiohjelmaan, Laskentatoimen ja tilintarkastuksen mais-
teriohjelmaan ja Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmaan.  

Professorin tehtävään valittavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalalta, 
mutta se voidaan lukea hakijalle eduksi. 

Yleinen uraportaan tasojen tehtävämäärittely 

Nuoremman apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen väittelyn jälkeinen tutkimustyö ja 
opetustehtäviä sekä yliopistohallinnon tehtäviä. Nuorempi apulaisprofessori voi myös toimia 
opinnäytteiden ohjaajana kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa sekä kakkosohjaajana väitöskir-
joissa. 

Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen tieteellinen tutkimustyö ja tutkimuksellisia vas-
tuullisia organisointitehtäviä. Apulaisprofessori osallistuu laaja-alaisesti oman tutkimusalan 
opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Hänen edellytetään lisäksi aktiivisesti osallistuvan 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun, ulkopuolisen rahoituksen hankintaan sekä 
kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen vastuu oman erikoisalan 
tutkimuksellisista, opetuksellisista ja yliopistohallinnollisista tehtävistä. 

Professori johtaa oman alansa tutkimusta yhdessä muiden saman alan professoreiden kanssa 
ja antaa siihen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Professorin tehtävissä painottuvat tutkimus-
ryhmän kehittäminen ja johtaminen. Professori määrittelee tutkimuksen suunnan tutkimus-
ryhmässään ottaen huomioon alan kehityksen ja yliopiston strategiset linjaukset ja ohjaa nuo-
rempia kollegoitaan suuntautumaan tämän mukaisesti. Professori johtaa ja kehittää alan kou-
lutusta. Hän myös vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadusta, rakentaa ja ylläpitää tutkimuk-
sen ja opetuksen verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu alallaan yhteiskun-
nalliseen vuorovaikutukseen. Professori kehittää ja käynnistää tutkimusprojekteja ja hankkii 
niihin ulkopuolista rahoitusta. 

Työajasta on sovittu yliopistojen työehtosopimuksessa. Työtehtävistä sovitaan vuosittain työ-
suunnitelmassa. 

 

Palkkaus 


Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestel-
män mukaisesti. Professorin palkkataso määräytyy vaativuustasokartan tasoihin 8-11. Apulais-
professorin tehtävän palkka sijoittuu tasolle 7 ja nuoremman apulaisprofessorin tehtävä ta-
solle 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. 


Kelpoisuusvaatimukset 


Vaasan yliopisto noudattaa vastuullisen tutkimuksen arvioinnin ja DORA-julistuksen periaat-
teita.  

Hakijoilta vaaditaan tohtorin tutkinto, akateemisia ansioita sekä näyttöä potentiaalista tuottaa 
korkeatasoista tutkimusta. Tämä tarkoittaa kansainväliset standardit täyttävää tutkimusta, jul-
kaisuja arvostetuissa rahoituksen alan lehdissä, tehtävässä tarvittavaa opetus- ja ohjaustaitoa 
sekä kykyä hankkia ulkoista rahoitusta. Hakijalla tulee olla laajat yhteistyöverkostot sekä näyt-
töjä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, tieteellisestä yhteistyöstä ja kansainvälisestä toi-
minnasta uravaiheen mukaisesti. Kokemus kehittämisestä ja hallinnollisesta työstä akateemi-
sessa ympäristössä sekä pedagoginen koulutus luetaan hakijan eduksi.  


Yleiset uravaiheisiin liittyvät suuntaa antavat meritoitumisvaatimukset ovat seuraavat: 

Nuorempi apulaisprofessori (Assistant Professor)  
Ollakseen riittävän meritoitunut nuoremman apulaisprofessorin tehtävään tenure track -jär-
jestelmässä tulee hakijalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella 
urallaan vähintään 3 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsi-
kirjoitusta. Julkaisujen tulee olla luokiteltavissa tunnustettujen kansainvälisten kriteerien mu-  
kaan (ml. kansallinen Jufo luokitus). Eduksi luetaan julkaisut oman alan tunnustetun kriteeris-
tön mukaan erinomaisella tai huipputasolla. Lisäksi hakijalla tulee olla yliopiston määrittele-
mien tutkimusalustojen kannalta relevantti tutkimussuunnitelma tenure track –kaudella teh-
tävästä tutkimuksesta ja tehtävässä tarvittava opetustaito.  


Apulaisprofessori (Associate Professor)  
Ollakseen riittävän meritoitunut apulaisprofessorin tehtävään tulee hakijalla olla vähintään 10 
vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua kokonaisuudessaan huomioiden alakohtainen kansainvä-
linen taso. Julkaisuista tulee vähintään kahden kansainvälisesti erinomaisen tason julkaisua, 
huomioiden oman alan määritelmä kansainvälisesti korkeasta tasosta. Lisäksi hakijalla tulee 
olla yliopiston määrittelemien tutkimusalustojen kannalta relevantti tutkimussuunnitelma 
tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta. Tehtävän täytössä arvostetaan ulkomaista 
tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä. Edelleen, apulaisprofesso-
riksi hakevan on pitänyt osoittaa kykynsä ulkoisen tutkimusrahoituksen hankinnassa 
Lisäksi apulaisprofessorilta edellytetään kokemusta opinnäytteiden ohjauksesta (ml. vähintään 
toisena ohjaajana väitöskirjoissa), näyttöjä menestyksellä toteutetusta opetuksesta ja peda-
gogisesta osaamisesta sekä opetuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Apulaisprofessorilta 
edellytetään myös kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hallinnoida tutkimusprojekteja. 


Professori (Professor)  
Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä 
pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta ja näyttöjä edustamansa tutki-
musalan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä pedagogista osaamista ja kykyä antaa korkeata-
soista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Lisäksi professorin tehtä-
vässä edellytetään taitoa toimia akateemisena johtajana. Lisäksi edellytetään ulkoisen rahoi-
tuksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyhteisössä ja näyttöjä tutki-
musalan kansainvälisestä yhteistyöstä.  


Professorin tehtävään valinta rekrytointivaiheessa edellyttää vähintään 20 vertaisarvioitua jul-
kaisua  väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi kokonaisuudessaan huomioiden ala-
kohtainen kansainvälinen taso. Julkaisuista tulee vähintään neljän olla kansainvälisesti erin-
omaisen tason julkaisua, huomioiden oman alan määritelmä kansainvälisesti korkeasta ta-
sosta.  

Lisäksi edellytetään näyttöjä tutkimuksen johtamisesta, sisältäen väitöskirjojen ohjaustyös-
kentelyä, ulkoisen rahoituksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyh-
teisössä ja näyttöjä tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Tenure track -menettelyyn liittyvät rekrytoinnin ja urapolulla etenemisen arvioinnin osa-alueet 
ovat seuraavat: 

1. Tieteellinen tutkimus 

 • tieteellinen tuotanto ja tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus 
  • vertaisarvioidut julkaisut 
  • tieteelliset viittaukset (alakohtaiset käytännöt huomioiden) 
  • muut tutkimusjulkaisut 
 • uIkoisen rahoituksen hankinta 

2. Tutkimussuunnitelma tenure track -kaudelle 

Tenure track -tehtäviin hakevia tai uravaiheesta toiseen siirtymistä tavoittelevia pyydetään 
liittämään hakemukseensa enintään 5 -sivuinen tutkimussuunnitelma siitä, millä tavoin 
hän suuntaisi tutkimustaan oman alansa näkökulmasta kohti hakukuulutuksessa kuvattua 
haettavan tehtävän painotusta ja Vaasan yliopiston tutkimuksen strategista painotusta. 
Suunnitelmaan tulee sisältyä kohdeilmiön kuvaus, oman oppiaineen näkökulma ja lisäarvo 
ilmiön tarkasteluun sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. Suunnitelmalle on eduksi, jos 
se sisältää myös mahdolliset ulkoisen rahoituksen lähteet (ohjelmat tms.) ja julkaisusuun-
nitelman. Tasolta toiselle siirtyessä kiinnitetään huomiota siihen, miten onnistuneesti ha-
kija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa. 

3. Opetus 

 • opetuskokemus (ml. opinnäytteiden ohjaus) 
 • opetus- ja oppimismateriaali (ml. myös digitaalinen materiaali) 
 • pedagoginen koulutus 

4. Toiminta tiedeyhteisöissä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 • Tieteellinen yhteistyö ja akateemiset verkostot 
 • Kansainvälinen toiminta 
 • Aktiivisuus tiedeyhteisöjen toiminnassa 
 • Tutkimuksen ja koulutuksen johtaminen 
 • Ulkoisen rahoituksen hankinta 
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö 

Tavoitteena on löytää oppiaineen ja yliopiston kannalta kyvykkäin ja tulevaisuuden suuntauk-
seltaan potentiaalisin hakija. 

Jos hakijat eivät täytä uravaiheelle asetettuja vaatimuksia, rekrytointia ei suoriteta tai seuraa-
vaa kautta ei myönnetä.  

Kielitaito 

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti, joten tehtävän 
menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen 
taitoa. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut 
koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, 
että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitulta edellytetään tar-
peellisen kielen taidon omaksumista Vaasan yliopiston kielilinjausten mukaisesti.  

 

Hakeminen 

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakuaika päät-
tyy 25.1.2022. 

Hakijan tulee kelpoisuutta koskevaa arviointia varten täyttää hakulomake sekä lisätä järjestel-
mään määräaikaan mennessä: 

1. Seuraavat englanninkieliset asiakirjat (ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon, opetusport-
folion laatimiseen: https://www.uwasa.fi/en/open-positions/application-attachments): 

 • Ansioluettelo yliopiston ansioluettelomallin mukaisesti jaoteltuna 
 • Julkaisuluettelo 
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua), ks. sisältö kohdasta 2. / Tutkimussuunni-
 • telma tenure track –kaudelle  
 • Opetusportfolio, ansioluetteloa täydentävä 

2. Lisäksi julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna: 

 • sähköiset kopiot niistä enintään 10 julkaisusta ja muusta työstä, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuutta ja ansioitaan. Hakemukseen liitettävät julkaisut voi tarvittaessa yhdistää enintään seitsemäksi pdf -tiedostoksi. 

Hakemuksesta tulee ilmetä, minkä tenure track -tason tehtävää hakija ensisijaisesti hakee. 
 

Täyttömenettely 

Asiantuntijamenettely 

Hakuajan täytyttyä dekaani valmistelee nimitystoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen parhai-
den hakijoiden valitsemiseksi saatettavaksi arviointimenettelyyn. Nimitystoimikunta tekee ha-
kijoista alustavan arvion ja lähettää asiantuntijoille arvioitavaksi parhaimmiksi katsomiensa 
hakijoiden hakemusasiakirjat.  

Nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi asianomaisen akateemisen yksikön de-
kaani ja täytettävän tehtävän liittyessä tutkimusalustaan tutkimusalustan johtaja. Lisäksi jäse-
ninä on toisen yksikön dekaani sekä 1-2 professoria tehtävän alalta. 

Nimitystoimikunta valitsee vastuullisen dekaanin esityksestä kaksi ulkopuolista, tehtävän kan-
nalta relevanttia lausunnonantajaa. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 
(434/2003) 27–29 §:ää. 

Asiantuntijoita pyydetään kahden kuukauden määräajassa antamaan kirjallinen arvio hakijoi-
den tieteellisestä pätevyydestä ja muusta ansioituneisuudesta sekä ottamaan kantaa siihen, 
mille Tenure Track -tasolle hakija sijoittuu.  

Asiantuntijalausuntojen saavuttua nimitystoimikunta käsittelee lausunnot.  

Opetusnäyte, haastattelu ja soveltuvuuden arviointi 

Lausunnonantajien annettua lausuntonsa hakijoista, nimitystoimikunta käsittelee lausunnot ja 
kutsuu parhaiksi arvioimansa hakijat haastatteluun.  Nimitystoimikunta päättää myös, onko 
hakijoiden annettava opetusnäyte ja arvioi mahdollisen opetusnäytteen osana opetustaidon 
kokonaisarviointia.  

Nimitystoimikunta päättää myös mahdollisesta kielitaidon arvioinnista sekä tarvittaessa sovel-
tuvuusarviointiin kutsumisesta. Soveltuvuusarviointi on ulkopuolisen palvelun tuottajan tar-
joama arviointi hakijan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään.  

Tehtävään ottaminen 

Nimitystoimikunta arvioi hakijan kokonaispätevyyden ja sopivuuden tehtävään sekä sen, mille 
vakinaistamispolun tasolle kukin parhaaksi arvioidusta hakijasta yltää. Nimitystoimikunta te-
kee perustellun esityksen yliopiston rehtorille tehtävän täyttämisestä tai täyttämättä jättämi-
sestä. 

Tehtävän täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde alkaa sopimuksen mu-
kaan. 

 

Lisätiedot  

 • Marko Järvenpää, Professori, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, p. +358 29 449 8440 
 • Kaisu Piirainen, Päällikkö, Lähipalvelut ja johdon palvelut, p. +358 29 449 8428 

 

Säädökset  


Tehtävän täyttöä säätelee yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista 
(770/2009), yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), hallintolain (434/2003) esteellisyyssäännökset 
ja Vaasan yliopiston johtosääntö. 

 

Täyttösuunnitelma 

TENURE TRACK –TEHTÄVÄ, Strategia 

 

Tehtävä ja sijainti 

Täytettävänä oleva tenure track -tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston johtamisen akateemiseen 
yksikköön (School of Management). Tehtävään liittyvä tutkimus kohdentuu strategisen liike-
toiminnan kehittämisen tutkimusryhmään. Tehtävään liittyvä tutkimus kiinnittyy jollekin yli-
opiston kolmesta monitieteellisestä tutkimusalustasta. Tutkimuslustojen aihealueet ovat: 
Energia ja kestävä kehitys, digitaalinen talous sekä innovaatiot ja yrittäjyys. 

Tehtävä täytetään tenure track -järjestelmän mukaisena määräaikaisena nuoremman apulais-
professorin (Assistant Professor) tai apulaisprofessorin (Associate Professor) tehtävänä. Taso 
määräytyy hakijan ansioiden perusteella.  

Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa suoraan professorin tehtävään toistaiseksi voi-
massa olevaan työsuhteeseen edellyttäen, että hakija täyttää professorin kelpoisuusehdot ja 
kelpoisuus todetaan kaikkien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnoissa. Professorin tehtä-
vän täyttöä määrittelee yliopistolain (558/2009) 33 § ja Vaasan yliopiston johtosääntö.  

Tenure track –menettelyssä yliopisto tarjoaa rekrytoitavalle henkilölle polun, jota pitkin on 
mahdollista edetä säännöllisten arviointien kautta kyseisen tieteenalan professorin tehtävään. 
Tenure track –tehtävään valittavan työskentelyä seurataan ja arvioidaan työsuhteen solmimi-
sen yhteydessä määritellyin kriteerein. Menestyminen arvioinnissa johtaa, tehtävään valitun 
uravaiheesta riippuen, uuteen tenure track –kauteen tai kutsumenettelyn kautta vakinaistami-
seen professoriksi.  

Arviointikriteeristöstä tarkemmin kohdassa kelpoisuusvaatimukset. 

 

Tehtäväala ja tehtävämääritys  


Tehtävän alana on strategia. Erilaiset strategiasisällön ja strategiantyön tutkimuksen teoreet-
tiset ja metodologiset lähestymistavat ovat tervetulleita, mutta erityisen kiinnostuneita 
olemme hakijoista, joiden strategiatutkimus kohdistuu yrityksiin, jotka ovat siirtymässä kohti 
digitalisaatiota, palvelullistamista sekä digitaalista palvelullistamista. Tutkimus voi keskittyä 
mm. siihen, miten erilaiset makrotason muutokset liiketoimintaympäristössä muokkaavat 
strategiantyön ja strategiasisällön maisemaa, miten digitalisaatio muovaa liiketoimintamalleja, 
miten digitaalisia teknologioita hyödynnetään strategiatyössä, miten uusia strategioita syntyy 
nopeasti muuttuvissa maisemissa, organisaatioiden strategisoinnin sosiomateriaaliset näkö-
kohdat, ja miten yritysten rajat muuttuvat digitaalisen palvelullistamisen keskellä. 

Ihanteellinen tutkimusprofiili vahvistaa ja täydentää Vaasan yliopiston olemassa olevaa tutki-
musta digitaalisen palvelullistamisen, strategisen muutoksen, strategiatyön, alustojen ja 
ekosysteemien sekä kestävän kehityksen alueilla. Tehtävään liittyvä erityisosaamisen toivotaan  
kohdistuvan, mutta sen ei tarvitse rajoittua seuraaviin aihealueisiin: 

 • Palvelullistaminen, tuote-palvelujärjestelmät, digitaalinen muutos, teknologiayritysten tuote-palveluinnovaatiot 
 • Liiketoimintamallit, liiketoimintamalli-innovaatiot, liiketoimintamallien määrittelyt 
 • Strateginen muutos, strategia käytäntönä, strategiatyö, strategiaprosessit 
 • Dynaamiset kyvykkyydet, strategiset kyvykkyydet 
 • Ekosysteemit, organisaatiorajat, verkostot 

Hakijailta vaaditaan soveltuvaa tohtorin tutkinto ja sen lisäksi erinomaisia akateemisia ansi-
oita, näyttöä potentiaalista tuottaa erinomaista tutkimusta ja näyttöä korkeatasoisesta ope-
tuksesta tai potentiaalia tuottaa sitä. 

Tenure track -tehtävä on tutkimuspainotteinen, mutta siihen sisältyy myös opetusta, opinnäy-
tetöiden ohjausta, ulkopuolisen rahoituksen hakua tutkimushankkeille ja yliopiston hallinnol-
lisia tehtäviä. Tehtävän opetus- ja ohjauspanos kohdentuu johtamisen kandidaattiohjelmaan, 
Strategic Business Development -maisteriohjelmaan sekä liiketoimintaosaamisen tohtoriohjel-
maan. 

Professorin tehtävään valittavalta ei vaadita käytännön perehtyneisyyttä tehtäväalalta mutta se 
voidaan lukea hakijan eduksi. 

Yleinen uraportaan tasojen tehtävämäärittely 

Nuoremman apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen väittelyn jälkeinen tutkimustyö ja 
opetustehtäviä sekä yliopistohallinnon tehtäviä. Nuorempi apulaisprofessori voi myös toimia 
opinnäytteiden ohjaajana kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa sekä kakkosohjaajana väitöskir-
joissa. 

Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen tieteellinen tutkimustyö ja tutkimuksellisia vas-
tuullisia organisointitehtäviä. Apulaisprofessori osallistuu laaja-alaisesti oman tutkimusalan 
opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Hänen edellytetään lisäksi aktiivisesti osallistuvan 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun, ulkopuolisen rahoituksen hankintaan sekä 
kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen vastuu oman erikoisalan 
tutkimuksellisista, opetuksellisista ja yliopistohallinnollisista tehtävistä. 

Professori johtaa oman alansa tutkimusta yhdessä muiden saman alan professoreiden kanssa 
ja antaa siihen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Professorin tehtävissä painottuvat tutkimus-
ryhmän kehittäminen ja johtaminen. Professori määrittelee tutkimuksen suunnan tutkimus-
ryhmässään ottaen huomioon alan kehityksen ja yliopiston strategiset linjaukset ja ohjaa nuo-
rempia kollegoitaan suuntautumaan tämän mukaisesti. Professori johtaa ja kehittää alan kou-
lutusta. Hän myös vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadusta, rakentaa ja ylläpitää tutkimuk-
sen ja opetuksen verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu alallaan yhteiskun-
nalliseen vuorovaikutukseen. Professori kehittää ja käynnistää tutkimusprojekteja ja hankkii 
niihin ulkopuolista rahoitusta. 

Työajasta on sovittu yliopistojen työehtosopimuksessa. Työtehtävistä sovitaan vuosittain työ-
suunnitelmassa. 

 

Palkkaus

 
Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestel-
män mukaisesti. Professorin palkkataso määräytyy vaativuustasokartan tasoihin 8-11. Apulais-
professorin tehtävän palkka sijoittuu tasolle 7 ja nuoremman apulaisprofessorin tehtävä ta-
solle 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. 
 

Kelpoisuusvaatimukset 


Vaasan yliopisto noudattaa vastuullisen tutkimuksen arvioinnin ja DORA-julistuksen periaat-
teita1.  

Hakijoilta vaaditaan tohtorin tutkinto, akateemisia ansioita sekä näyttöä potentiaalista tuottaa 
korkeatasoista tutkimusta. Tämä tarkoittaa kansainväliset standardit täyttävää tutkimusta, jul-
kaisuja arvostetuissa alan lehdissä, tehtävässä tarvittavaa opetus- ja ohjaustaitoa sekä kykyä 
hankkia ulkoista rahoitusta. Hakijalla tulee olla laajat yhteistyöverkostot sekä näyttöjä yhteis-
kunnallisesta vaikuttavuudesta, tieteellisestä yhteistyöstä ja kansainvälisestä toiminnasta ura-
vaiheen mukaisesti. Kokemus kehittämisestä ja hallinnollisesta työstä akateemisessa ympäris-
tössä sekä pedagoginen koulutus luetaan hakijan eduksi.  


Yleiset uravaiheisiin liittyvät suuntaa antavat meritoitumisvaatimukset ovat seuraavat: 

Nuorempi apulaisprofessori (Assistant Professor)  
Ollakseen riittävän meritoitunut nuoremman apulaisprofessorin tehtävään tenure track -jär-
jestelmässä tulee hakijalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella 
urallaan vähintään 3 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsi-
kirjoitusta. Julkaisujen tulee olla luokiteltavissa tunnustettujen kansainvälisten kriteerien mu-
kaan (ml. kansallinen Jufo luokitus). Eduksi luetaan julkaisut oman alan tunnustetun kriteeris-
tön mukaan erinomaisella tai huipputasolla. Lisäksi hakijalla tulee olla tutkimussuunnitelma 
tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta ja tehtävässä tarvittava opetustaito.  


Apulaisprofessori (Associate Professor)  
Ollakseen riittävän meritoitunut apulaisprofessorin tehtävään tulee hakijalla olla vähintään 10 
vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua kokonaisuudessaan huomioiden alakohtainen kansainvä-
linen taso. Julkaisuista tulee vähintään kahden kansainvälisesti erinomaisen tason julkaisua, 
huomioiden oman alan määritelmä kansainvälisesti korkeasta tasosta. Lisäksi hakijalla tulee 
olla tutkimussuunnitelma tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta. Tehtävän täytössä 
arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä. Edel-
leen, apulaisprofessoriksi hakevan on pitänyt osoittaa kykynsä ulkoisen tutkimusrahoituksen 
hankinnassa.

 
Lisäksi apulaisprofessorilta edellytetään kokemusta opinnäytteiden ohjauksesta (ml. vähintään 
toisena ohjaajana väitöskirjoissa), näyttöjä menestyksellä toteutetusta opetuksesta ja peda-
gogisesta osaamisesta sekä opetuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Apulaisprofessorilta 
edellytetään myös kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hallinnoida tutkimusprojekteja. 

Professori (Professor)  
Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä 
pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta ja näyttöjä edustamansa tutki-
musalan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä pedagogista osaamista ja kykyä antaa korkeata-
soista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Lisäksi professorin tehtä-
vässä edellytetään taitoa toimia akateemisena johtajana. Lisäksi edellytetään ulkoisen rahoi-
tuksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyhteisössä ja näyttöjä tutki-
musalan kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Professorin tehtävään valinta rekrytointivaiheessa edellyttää vähintään 20 vertaisarvioitua jul-
kaisua  väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi kokonaisuudessaan huomioiden ala-
kohtainen kansainvälinen taso. Julkaisuista tulee vähintään neljän olla kansainvälisesti erin-
omaisen tason julkaisua, huomioiden oman alan määritelmä kansainvälisesti korkeasta ta-
sosta.  

Lisäksi edellytetään näyttöjä tutkimuksen johtamisesta, sisältäen väitöskirjojen ohjaustyös-
kentelyä, ulkoisen rahoituksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyh-
teisössä ja näyttöjä tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.  


Tenure track -menettelyyn liittyvät rekrytoinnin ja urapolulla etenemisen arvioinnin osa-alueet 
ovat seuraavat: 


1. Tieteellinen tutkimus 

 • tieteellinen tuotanto ja tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus 
  • vertaisarvioidut julkaisut 
  • tieteelliset viittaukset (alakohtaiset käytännöt huomioiden) 
  • muut tutkimusjulkaisut 
 • uIkoisen rahoituksen hankinta 

 

2. Tutkimussuunnitelma tenure track -kaudelle 

Tenure track -tehtäviin hakevia tai uravaiheesta toiseen siirtymistä tavoittelevia pyydetään 
liittämään hakemukseensa enintään 5 -sivuinen tutkimussuunnitelma siitä, millä tavoin 
hän suuntaisi tutkimustaan oman alansa näkökulmasta kohti hakukuulutuksessa kuvattua ha-
ettavan tehtävän painotusta ja Vaasan yliopiston tutkimuksen strategista painotusta.  Suunni-
telmaan tulee sisältyä kohdeilmiön kuvaus, oman oppiaineen näkökulma ja lisäarvo ilmiön 
tarkasteluun sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. Suunnitelmalle on eduksi, jos se sisäl-
tää myös mahdolliset ulkoisen rahoituksen lähteet (ohjelmat tms.) ja julkaisusuunnitel-
man. Tasolta toiselle siirtyessä kiinnitetään huomiota siihen, miten onnistuneesti hakija 
on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa. 

 

3. Opetus 

 • opetuskokemus (ml. opinnäytteiden ohjaus) 
 • opetus- ja oppimismateriaali (ml. myös digitaalinen materiaali) 
 • pedagoginen koulutus 

 

4. Toiminta tiedeyhteisöissä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 • Tieteellinen yhteistyö ja akateemiset verkostot 
 • Kansainvälinen toiminta 
 • Aktiivisuus tiedeyhteisöjen toiminnassa 
 • Tutkimuksen ja koulutuksen johtaminen 
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö 

Tavoitteena on löytää oppiaineen ja yliopiston kannalta kyvykkäin ja tulevaisuuden suuntauk-
seltaan potentiaalisin hakija. 

Jos hakijat eivät täytä uravaiheelle asetettuja vaatimuksia, rekrytointia ei suoriteta tai seuraa-
vaa kautta ei myönnetä.  

 

Kielitaito 

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti, joten tehtävän 
menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen 
taitoa. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut 
koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, 
että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitulta edellytetään tar-
peellisen kielen taidon omaksumista Vaasan yliopiston kielilinjausten mukaisesti.  

 

Hakeminen 


Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakuaika päät-
tyy 27.1.2022.

Hakijan tulee kelpoisuutta koskevaa arviointia varten täyttää hakulomake sekä lisätä järjestel-
mään määräaikaan mennessä: 

1. Seuraavat englanninkieliset asiakirjat (ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon, opetusport-
folion laatimiseen: Application attachments | University of Vaasa (uwasa.fi)): 

 • Ansioluettelo yliopiston ansioluettelomallin mukaisesti jaoteltuna 
 • Julkaisuluettelo 
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua), ks. sisältö kohdasta 2. 
 • Opetusportfolio, ansioluetteloa täydentävä 

2. Lisäksi julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna: 

 • sähköiset kopiot niistä enintään 10 julkaisusta ja muusta työstä, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuutta ja ansioitaan. Hakemukseen liitettävät julkaisut voi tarvittaessa yhdistää enintään seitsemäksi pdf -tiedostoksi. 

Hakemuksesta tulee ilmetä, minkä tenure track -tason tehtävää hakija ensisijaisesti hakee. 
 

Täyttömenettely 


Asiantuntijamenettely 

Hakuajan täytyttyä dekaani valmistelee nimitystoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen parhai-
den hakijoiden valitsemiseksi saatettavaksi arviointimenettelyyn. Nimitystoimikunta tekee ha-
kijoista alustavan arvion ja lähettää asiantuntijoille arvioitavaksi parhaimmiksi katsomiensa 
hakijoiden hakemusasiakirjat.  

Nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi asianomaisen akateemisen yksikön de-
kaani ja täytettävän tehtävän liittyessä tutkimusalustaan tutkimusalustan johtaja. Lisäksi jäse-
ninä on toisen yksikön dekaani sekä 1-2 professoria tehtävän alalta. 

Nimitystoimikunta valitsee vastuullisen dekaanin esityksestä kaksi ulkopuolista, tehtävän kan-
nalta relevanttia lausunnonantajaa. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 
(434/2003) 27–29 §:ää. 

Asiantuntijoita pyydetään kahden kuukauden määräajassa antamaan kirjallinen arvio hakijoi-
den tieteellisestä pätevyydestä ja muusta ansioituneisuudesta sekä ottamaan kantaa siihen, 
mille Tenure Track -tasolle hakija sijoittuu.  

Asiantuntijalausuntojen saavuttua nimitystoimikunta käsittelee lausunnot.  

 

Opetusnäyte, haastattelu ja soveltuvuuden arviointi 

Lausunnonantajien annettua lausuntonsa hakijoista, nimitystoimikunta käsittelee lausunnot ja 
kutsuu parhaiksi arvioimansa hakijat haastatteluun.  Nimitystoimikunta päättää myös, onko 
hakijoiden annettava opetusnäyte ja arvioi mahdollisen opetusnäytteen osana opetustaidon 
kokonaisarviointia.  

Nimitystoimikunta päättää myös mahdollisesta kielitaidon arvioinnista sekä tarvittaessa sovel-
tuvuusarviointiin kutsumisesta. Soveltuvuusarviointi on ulkopuolisen palvelun tuottajan tar-
joama arviointi hakijan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään.  
 

Tehtävään ottaminen 

Nimitystoimikunta arvioi hakijan kokonaispätevyyden ja sopivuuden tehtävään sekä sen, mille 
vakinaistamispolun tasolle kukin parhaaksi arvioidusta hakijasta yltää. Nimitystoimikunta te-
kee perustellun esityksen yliopiston rehtorille tehtävän täyttämisestä tai täyttämättä jättämi-
sestä. 

Tehtävän täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde alkaa sopimuksen mu-
kaan. 

Lisätiedot

 • Adam Smale, Dekaani, Johtamisen akateeminen yksikkö, p. +358 29 449 8446, email: adam.smale(a)uwasa.fi  
 • Kaisu Piirainen, Päällikkö, Henkilöstön ja johdon palvelut, p. +358 29 449 8428, email:  kaisu.piirainen(a)uwasa.fi 

 

Säädökset  

Tehtävän täyttöä säätelee yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista 
(770/2009), yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), hallintolain (434/2003) esteellisyyssäännökset 
ja Vaasan yliopiston johtosääntö. 

 

Täyttösuunnitelma

TENURE TRACK –TEHTÄVÄ, Kansainvälinen liiketoiminta

 

Tehtävä ja sijainti

Täytettävänä oleva tenure track -tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestin-
nän akateemiseen yksikköön (School of Marketing and Communication). Tehtävän toimipaikka 
on Vaasa. 

Tehtävä täytetään tenure track -järjestelmän mukaisena määräaikaisena nuoremman apulais-
professorin (Assistant Professor) tai apulaisprofessorin (Associate Professor) tehtävänä. Taso 
määräytyy hakijan ansioiden perusteella.  

Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa suoraan professorin tehtävään toistaiseksi voi-
massa olevaan työsuhteeseen edellyttäen, että hakija täyttää professorin kelpoisuusehdot ja 
kelpoisuus todetaan kaikkien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnoissa. Professorin tehtä-
vän täyttöä määrittelee yliopistolain (558/2009) 33 § ja Vaasan yliopiston johtosääntö.  

Tenure track –menettelyssä yliopisto tarjoaa rekrytoitavalle henkilölle polun, jota pitkin on 
mahdollista edetä säännöllisten arviointien kautta kyseisen tieteenalan professorin tehtävään. 
Tenure track –tehtävään valittavan työskentelyä seurataan ja arvioidaan työsuhteen solmimi-
sen yhteydessä määritellyin kriteerein. Menestyminen arvioinnissa johtaa, tehtävään valitun 
uravaiheesta riippuen, uuteen tenure track –kauteen tai kutsumenettelyn kautta vakinaistami-
seen professoriksi.  

Arviointikriteeristöstä tarkemmin kohdassa kelpoisuusvaatimukset. 

Tehtäväala ja tehtävämääritys  

Haettavana oleva tenure track -tehtävä sijoittuu kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineeseen, 
jossa opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat yritysten kansainvälistyminen, suorat ul-
komaaninvestoinnit, ja kansainväliset markkinointistrategiat. Nyt haettavan henkilön toi-
vomme tuovan vahvistusta ja uutta osaamista näihin osa-alueisiin. Hakijalle on eduksi, jos 
hänellä on tutkimus- ja opetuskokemusta joistain seuraavista teema-alueista: Uusien kansain-
välisten liiketoimintamahdollisuuksien luominen, start-up yritysten kansainvälinen kasvu, kan-
sainvälistymiseen liittyvä päätöksenteko, digitalisaatio ja vastuullisuus yritysten kansainvälis-
tymisessä, innovaatiotoiminta kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin kontekstissa. 

Valittavan henkilön tehtävänä on edelleen vahvistaa oppiaineen ja akateemisen yksikön tut-
kimustoimintaa jollakin / joillakin sen fokusalueista Vaasan yliopiston strategian mukaisesti. 
Tehtävänhaltijalla on mahdollisuus osallistua myös yliopiston monialaisten tutkimusalustojen 
toimintaan, joiden teema-alueet ovat energia ja kestävä kehitys, digitaalinen talous sekä in-
novaatiot ja yrittäjyys. 

Hakijalta vaaditaan tohtorin tutkinto, akateemisia ansioita sekä näyttöä potentiaalista tuottaa 
korkeatasoista tutkimusta. Tämä tarkoittaa kansainväliset standardit täyttävää tutkimusta, jul-
kaisuja arvostetuissa alan lehdissä, erinomaista opetustaitoa sekä kykyä hankkia ulkoista ra-
hoitusta. Hakijalla tulee olla laajat yhteistyöverkostot sekä näyttöjä yhteiskunnallisesta vaikut-
tavuudesta. Kokemus kehittämisestä ja hallinnollisesta työstä akateemisessa ympäristössä 
sekä pedagoginen koulutus luetaan hakijan eduksi.  

Tenure track -tehtävä on tutkimuspainotteinen, mutta siihen sisältyy myös opetusta, opinnäy-
tetöiden ohjausta, ulkopuolisen rahoituksen hakua tutkimushankkeille ja niissä työskentelyä 
sekä yliopiston hallinnollisia tehtäviä. Opetus- ja ohjauspanos kohdentuu pääsääntöisesti kan-
sainvälisen liiketoiminnan kandidaatiohjelmaan, maisteriohjelmaan sekä  Liiketoimintaosaa-
misen tohtoriohjelmaan.  

Professorin tehtävään valittavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalalta, 
mutta se voidaan lukea hakijalle eduksi. 

Yleinen uraportaan tasojen tehtävämäärittely 

Nuoremman apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen väittelyn jälkeinen tutkimustyö ja 
opetustehtäviä sekä yliopistohallinnon tehtäviä. Nuorempi apulaisprofessori voi myös toimia 
opinnäytteiden ohjaajana kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa sekä kakkosohjaajana väitöskir-
joissa. 

Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen tieteellinen tutkimustyö ja tutkimuksellisia vas-
tuullisia organisointitehtäviä. Apulaisprofessori osallistuu laaja-alaisesti oman tutkimusalan 
opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Hänen edellytetään lisäksi aktiivisesti osallistuvan 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun, ulkopuolisen rahoituksen hankintaan sekä kansainväliseen
yhteistyöhön. Tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen vastuu oman erikoisalan 
tutkimuksellisista, opetuksellisista ja yliopistohallinnollisista tehtävistä. 

Professori johtaa oman alansa tutkimusta yhdessä muiden saman alan professoreiden kanssa 
ja antaa siihen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Professorin tehtävissä painottuvat tutkimus-
ryhmän kehittäminen ja johtaminen. Professori määrittelee tutkimuksen suunnan tutkimus-
ryhmässään ottaen huomioon alan kehityksen ja yliopiston strategiset linjaukset ja ohjaa nuo-
rempia kollegoitaan suuntautumaan tämän mukaisesti. Professori johtaa ja kehittää alan kou-
lutusta. Hän myös vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadusta, rakentaa ja ylläpitää tutkimuk-
sen ja opetuksen verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu alallaan yhteiskun-
nalliseen vuorovaikutukseen. Professori kehittää ja käynnistää tutkimusprojekteja ja hankkii 
niihin ulkopuolista rahoitusta. 

Työajasta on sovittu yliopistojen työehtosopimuksessa. Työtehtävistä sovitaan vuosittain työ-
suunnitelmassa. 


Palkkaus 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestel-
män mukaisesti. Professorin palkkataso määräytyy vaativuustasokartan tasoihin 8-11. Apulais-
professorin tehtävän palkka sijoittuu tasolle 7 ja nuoremman apulaisprofessorin tehtävä ta-
solle 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. 
 

Kelpoisuusvaatimukset 

Vaasan yliopisto noudattaa vastuullisen tutkimuksen arvioinnin ja DORA-julistuksen periaat-
teita.  

Hakijoilta vaaditaan tohtorin tutkinto, akateemisia ansioita sekä näyttöä potentiaalista tuottaa 
korkeatasoista tutkimusta. Tämä tarkoittaa kansainväliset standardit täyttävää tutkimusta, jul-
kaisuja arvostetuissa alan lehdissä, tehtävässä tarvittavaa opetus- ja ohjaustaitoa sekä kykyä 
hankkia ulkoista rahoitusta. Hakijalla tulee olla laajat yhteistyöverkostot sekä näyttöjä yhteis-
kunnallisesta vaikuttavuudesta, tieteellisestä yhteistyöstä ja kansainvälisestä toiminnasta ura-
vaiheen mukaisesti. Kokemus kehittämisestä ja hallinnollisesta työstä akateemisessa ympäris-
tössä sekä pedagoginen koulutus luetaan hakijan eduksi.  

Yleiset uravaiheisiin liittyvät suuntaa antavat meritoitumisvaatimukset ovat seuraavat: 

Nuorempi apulaisprofessori (Assistant Professor)  

Ollakseen riittävän meritoitunut nuoremman apulaisprofessorin tehtävään tenure track -jär-
jestelmässä tulee hakijalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella 
urallaan vähintään 3 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsi-
kirjoitusta. Julkaisujen tulee olla luokiteltavissa tunnustettujen kansainvälisten kriteerien mu-
kaan (ml. kansallinen Jufo luokitus). Eduksi luetaan julkaisut oman alan tunnustetun kriteeris-
tön mukaan erinomaisella tai huipputasolla. Lisäksi hakijalla tulee olla tutkimussuunnitelma 
tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta ja tehtävässä tarvittava opetustaito.  

Apulaisprofessori (Associate Professor)  

Ollakseen riittävän meritoitunut apulaisprofessorin tehtävään tulee hakijalla olla vähintään 10 
vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua kokonaisuudessaan huomioiden alakohtainen kansainvä-
linen taso. Julkaisuista tulee vähintään kahden kansainvälisesti erinomaisen tason julkaisua, 
huomioiden oman alan määritelmä kansainvälisesti korkeasta tasosta. Lisäksi hakijalla tulee 
olla tutkimussuunnitelma tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta. Tehtävän täytössä 
arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä. Edel-
leen, apulaisprofessoriksi hakevan on pitänyt osoittaa kykynsä ulkoisen tutkimusrahoituksen 
hankinnassa.

Lisäksi apulaisprofessorilta edellytetään kokemusta opinnäytteiden ohjauksesta (ml. vähintään 
toisena ohjaajana väitöskirjoissa), näyttöjä menestyksellä toteutetusta opetuksesta ja peda-
gogisesta osaamisesta sekä opetuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Apulaisprofessorilta 
edellytetään myös kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hallinnoida tutkimusprojekteja. 

Professori (Professor)  

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä 
pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta ja näyttöjä edustamansa tutki-
musalan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä pedagogista osaamista ja kykyä antaa korkeata-
soista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Lisäksi professorin tehtä-
vässä edellytetään taitoa toimia akateemisena johtajana. Lisäksi edellytetään ulkoisen rahoi-
tuksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyhteisössä ja näyttöjä tutki-
musalan kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Professorin tehtävään valinta rekrytointivaiheessa edellyttää vähintään 20 vertaisarvioitua jul-
kaisua  väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi kokonaisuudessaan huomioiden ala-
kohtainen kansainvälinen taso. Julkaisuista tulee vähintään neljän olla kansainvälisesti erin-
omaisen tason julkaisua, huomioiden oman alan määritelmä kansainvälisesti korkeasta ta-
sosta.  

Lisäksi edellytetään näyttöjä tutkimuksen johtamisesta, sisältäen väitöskirjojen ohjaustyös-
kentelyä, ulkoisen rahoituksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyh-
teisössä ja näyttöjä tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Tenure track -menettelyyn liittyvät rekrytoinnin ja urapolulla etenemisen arvioinnin osa-alueet 
ovat seuraavat: 

1. Tieteellinen tutkimus 

 • tieteellinen tuotanto ja tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus 
  • vertaisarvioidut julkaisut 
  • tieteelliset viittaukset (alakohtaiset käytännöt huomioiden) 
  • muut tutkimusjulkaisut 
 • uIkoisen rahoituksen hankinta 

2. Tutkimussuunnitelma tenure track -kaudelle 

Tenure track -tehtäviin hakevia tai uravaiheesta toiseen siirtymistä tavoittelevia pyydetään 
liittämään hakemukseensa enintään 5 -sivuinen tutkimussuunnitelma siitä, millä tavoin 
hän suuntaisi tutkimustaan oman alansa näkökulmasta kohti hakukuulutuksessa kuvattua ha-
ettavan tehtävän painotusta ja Vaasan yliopiston tutkimuksen strategista painotusta.  Suunni-
telmaan tulee sisältyä kohdeilmiön kuvaus, oman oppiaineen näkökulma ja lisäarvo ilmiön 
tarkasteluun sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. Suunnitelmalle on eduksi, jos se sisäl-
tää myös mahdolliset ulkoisen rahoituksen lähteet (ohjelmat tms.) ja julkaisusuunnitel-
man. Tasolta toiselle siirtyessä kiinnitetään huomiota siihen, miten onnistuneesti hakija 
on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa. 

3. Opetus 

 • opetuskokemus (ml. opinnäytteiden ohjaus) 
 • opetus- ja oppimismateriaali (ml. myös digitaalinen materiaali) 
 • pedagoginen koulutus 

4. Toiminta tiedeyhteisöissä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 • Tieteellinen yhteistyö ja akateemiset verkostot 
 • Kansainvälinen toiminta 
 • Aktiivisuus tiedeyhteisöjen toiminnassa 
 • Tutkimuksen ja koulutuksen johtaminen 
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö 

Tavoitteena on löytää oppiaineen ja yliopiston kannalta kyvykkäin ja tulevaisuuden suuntauk-
seltaan potentiaalisin hakija. 

Jos hakijat eivät täytä uravaiheelle asetettuja vaatimuksia, rekrytointia ei suoriteta tai seuraa-
vaa kautta ei myönnetä.  

Kielitaito 

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti, joten tehtävän 
menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen 
taitoa. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut 
koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, 
että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitulta edellytetään tar-
peellisen kielen taidon omaksumista Vaasan yliopiston kielilinjausten mukaisesti.  

Hakeminen 

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakuaika päät-
tyy 31.1.2022. 

Hakijan tulee kelpoisuutta koskevaa arviointia varten täyttää hakulomake sekä lisätä järjestel-
mään määräaikaan mennessä: 

1. Seuraavat englanninkieliset asiakirjat (ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon, opetusport-
folion laatimiseen Application attachments | University of Vaasa (uwasa.fi)): 

 • Ansioluettelo yliopiston ansioluettelomallin mukaisesti jaoteltuna 
 • Julkaisuluettelo 
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua), ks. sisältö kohdasta 2. / Tutkimussuunnitelma tenure track –kaudelle  
 • Opetusportfolio, ansioluetteloa täydentävä 

2. Lisäksi julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna: 

 • sähköiset kopiot niistä enintään 10 julkaisusta ja muusta työstä, jotka hakijan mielestä on
  otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuutta ja ansioitaan. Hakemukseen liitettävät julkaisut voi
  tarvittaessa yhdistää enintään seitsemäksi pdf -tiedostoksi. 

Hakemuksesta tulee ilmetä, minkä tenure track -tason tehtävää hakija ensisijaisesti hakee. 


 
Täyttömenettely 


Asiantuntijamenettely 

Hakuajan täytyttyä dekaani valmistelee nimitystoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen parhai-
den hakijoiden valitsemiseksi saatettavaksi arviointimenettelyyn. Nimitystoimikunta tekee ha-
kijoista alustavan arvion ja lähettää asiantuntijoille arvioitavaksi parhaimmiksi katsomiensa 
hakijoiden hakemusasiakirjat.  

Nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi asianomaisen akateemisen yksikön de-
kaani ja täytettävän tehtävän liittyessä tutkimusalustaan tutkimusalustan johtaja. Lisäksi jäse-
ninä on toisen yksikön dekaani sekä 1-2 professoria tehtävän alalta. 

Nimitystoimikunta valitsee vastuullisen dekaanin esityksestä kaksi ulkopuolista, tehtävän kan-
nalta relevanttia lausunnonantajaa. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 
(434/2003) 27–29 §:ää. 

Asiantuntijoita pyydetään kahden kuukauden määräajassa antamaan kirjallinen arvio hakijoi-
den tieteellisestä pätevyydestä ja muusta ansioituneisuudesta sekä ottamaan kantaa siihen, 
mille Tenure Track -tasolle hakija sijoittuu.  

Asiantuntijalausuntojen saavuttua nimitystoimikunta käsittelee lausunnot.  

Opetusnäyte, haastattelu ja soveltuvuuden arviointi 

Lausunnonantajien annettua lausuntonsa hakijoista, nimitystoimikunta käsittelee lausunnot ja 
kutsuu parhaiksi arvioimansa hakijat haastatteluun.  Nimitystoimikunta päättää myös, onko 
hakijoiden annettava opetusnäyte ja arvioi mahdollisen opetusnäytteen osana opetustaidon 
kokonaisarviointia.  

Nimitystoimikunta päättää myös mahdollisesta kielitaidon arvioinnista sekä tarvittaessa sovel-
tuvuusarviointiin kutsumisesta. Soveltuvuusarviointi on ulkopuolisen palvelun tuottajan tar-
joama arviointi hakijan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään.  
Tehtävään ottaminen 

Nimitystoimikunta arvioi hakijan kokonaispätevyyden ja sopivuuden tehtävään sekä sen, mille 
vakinaistamispolun tasolle kukin parhaaksi arvioidusta hakijasta yltää. Nimitystoimikunta te-
kee perustellun esityksen yliopiston rehtorille tehtävän täyttämisestä tai täyttämättä jättämi-
sestä. 

Tehtävän täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde alkaa sopimuksen mu-
kaan. 

Lisätiedot  

Pirjo Laaksonen, Dekaani, markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, p. +358 29 449 8460 
Arto Ojala, Professori, markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, p. +358 29 449 8544 
Kaisu Piirainen, Päällikkö, Lähipalvelut ja johdon palvelut, p. +358 29 449 8428 

Säädökset

Tehtävän täyttöä säätelee yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista 
(770/2009), yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), hallintolain (434/2003) esteellisyyssäännökset 
ja Vaasan yliopiston johtosääntö. 

 

Täyttösuunnitelma

TENURE TRACK –TEHTÄVÄ, Viestintätieteet

Tehtävä ja sijainti

Täytettävänä oleva tenure track -tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön (School of Marketing and Communication). Tehtävän toimipaikka on Vaasa.

Tehtävä täytetään tenure track -järjestelmän mukaisena määräaikaisena nuoremman apulaisprofessorin (Assistant Professor) tai apulaisprofessorin (Associate Professor) tehtävänä. Taso määräytyy hakijan ansioiden perusteella.

Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa suoraan professorin tehtävään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen edellyttäen, että hakija täyttää professorin kelpoisuusehdot ja kelpoisuus todetaan kaikkien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnoissa. Professorin tehtävän täyttöä määrittelee yliopistolain (558/2009) 33 § ja Vaasan yliopiston johtosääntö.

Tenure track –menettelyssä yliopisto tarjoaa rekrytoitavalle henkilölle polun, jota pitkin on mahdollista edetä säännöllisten arviointien kautta kyseisen tieteenalan professorin tehtävään. Tenure track –tehtävään valittavan työskentelyä seurataan ja arvioidaan työsuhteen solmimisen yhteydessä määritellyin kriteerein. Menestyminen arvioinnissa johtaa, tehtävään valitun uravaiheesta riippuen, uuteen tenure track –kauteen tai kutsumenettelyn kautta vakinaistamiseen professoriksi.

Arviointikriteeristöstä tarkemmin kohdassa kelpoisuusvaatimukset.

Tehtäväala ja tehtävämääritys

Haettavana oleva tehtävä sijoittuu viestintätieteiden oppiaineeseen. Viestintätieteet on moninäkökulmainen oppiaine, jonka vahvuutena on yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa. Viestinnän muuttuvia ilmiöitä tarkastellaan niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin digitaalisen median, organisaatioiden viestinnän ja teknisen viestinnän näkökulmasta. Nyt haettava tehtävä painottuu organisaatioviestintään, joka voidaan ymmärtää laajasti yhteisyyttä tuottavana ja ylläpitävänä sosiaalisena vuorovaikutuksena. Myös strategisen viestinnän näkökulma on osa tätä tutkimusalaa.

Valittavan henkilön tehtävänä on edelleen vahvistaa oppiaineen ja akateemisen yksikön tutkimustoimintaa organisaatioiden viestinnän tutkimusalalla kytkeytyen myös Vaasan yliopiston strategiaan. Tehtävänhaltijalla on mahdollisuus osallistua myös yliopiston monialaisten tutkimusalustojen toimintaan, joiden teema-alueet ovat energia ja kestävä kehitys, digitaali-nen talous sekä innovaatiot ja yrittäjyys.

Hakijalta vaaditaan tohtorin tutkinto, akateemisia ansioita sekä näyttöä potentiaalista tuottaa korkeatasoista tutkimusta. Tämä tarkoittaa kansainväliset standardit täyttävää tutkimusta, julkaisuja arvostetuissa alan lehdissä, erinomaista opetustaitoa sekä kykyä hankkia ulkoista rahoitusta. Hakijalla tulee olla laajat yhteistyöverkostot sekä näyttöjä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Kokemus kehittämisestä ja hallinnollisesta työstä akateemisessa ympäristössä sekä pedagoginen koulutus luetaan hakijan eduksi.

Tenure track -tehtävä on tutkimuspainotteinen, mutta siihen sisältyy myös opetusta, opinnäytetöiden ohjausta, ulkopuolisen rahoituksen hakua tutkimushankkeille ja niissä työskentelyä sekä yliopiston hallinnollisia tehtäviä. Opetus- ja ohjauspanos kohdentuu pääsääntöisesti vestintätieteiden kandidaatiohjelmaan, viestinnän monialaiseen maisteriohjelmaan sekä yhteiskuntatieteelliseen tohtoriohjelmaan.

Professorin tehtävään valittavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalalta, mutta se voidaan lukea hakijalle eduksi.

Yleinen uraportaan tasojen tehtävämäärittely

Nuoremman apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen väittelyn jälkeinen tutkimustyö ja opetustehtäviä sekä yliopistohallinnon tehtäviä. Nuorempi apulaisprofessori voi myös toimia opinnäytteiden ohjaajana kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa sekä kakkosohjaajana väitöskirjoissa.

Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen tieteellinen tutkimustyö ja tutkimuksellisia vastuullisia organisointitehtäviä. Apulaisprofessori osallistuu laaja-alaisesti oman tutkimusalan opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Hänen edellytetään lisäksi aktiivisesti osallistuvan tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun, ulkopuolisen rahoituksen hankintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen vastuu oman erikoisalan tutkimuksellisista, opetuksellisista ja yliopistohallinnollisista tehtävistä.

Professori johtaa oman alansa tutkimusta yhdessä muiden saman alan professoreiden kanssa ja antaa siihen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Professorin tehtävissä painottuvat tutkimusryhmän kehittäminen ja johtaminen. Professori määrittelee tutkimuksen suunnan tutkimusryhmässään ottaen huomioon alan kehityksen ja yliopiston strategiset linjaukset ja ohjaa nuorempia kollegoitaan suuntautumaan tämän mukaisesti. Professori johtaa ja kehittää alan koulutusta. Hän myös vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadusta, rakentaa ja ylläpitää tutkimuksen ja opetuksen verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Professori kehittää ja käynnistää tutkimusprojekteja ja hankkii niihin ulkopuolista rahoitusta.

Työajasta on sovittu yliopistojen työehtosopimuksessa. Työtehtävistä sovitaan vuosittain työsuunnitelmassa.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Professorin palkkataso määräytyy vaativuustasokartan tasoihin 8-11. Apulaisprofessorin tehtävän palkka sijoittuu tasolle 7 ja nuoremman apulaisprofessorin tehtävä tasolle 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Kelpoisuusvaatimukset

Vaasan yliopisto noudattaa vastuullisen tutkimuksen arvioinnin ja DORA-julistuksen periaatteita.

Hakijoilta vaaditaan tohtorin tutkinto, akateemisia ansioita sekä näyttöä potentiaalista tuottaa korkeatasoista tutkimusta. Tämä tarkoittaa kansainväliset standardit täyttävää tutkimusta, julkaisuja ​​arvostetuissa alan lehdissä, tehtävässä tarvittavaa opetus- ja ohjaustaitoa sekä kykyä hankkia ulkoista rahoitusta. Hakijalla tulee olla laajat yhteistyöverkostot sekä näyttöjä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, tieteellisestä yhteistyöstä ja kansainvälisestä toiminnasta uravaiheen mukaisesti. Kokemus kehittämisestä ja hallinnollisesta työstä akateemisessa ympäristössä sekä pedagoginen koulutus luetaan hakijan eduksi.

Yleiset uravaiheisiin liittyvät suuntaa antavat meritoitumisvaatimukset ovat seuraavat:

Nuorempi apulaisprofessori (Assistant Professor)

Ollakseen riittävän meritoitunut nuoremman apulaisprofessorin tehtävään tenure track -järjestelmässä tulee hakijalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 3 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Julkaisujen tulee olla luokiteltavissa tunnustettujen kansainvälisten kriteerien mukaan (ml. kansallinen Jufo luokitus). Eduksi luetaan julkaisut oman alan tunnustetun kriteeristön mukaan erinomaisella tai huipputasolla. Lisäksi hakijalla tulee olla tutkimussuunnitelma tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta ja tehtävässä tarvittava opetustaito.

Apulaisprofessori (Associate Professor)

Ollakseen riittävän meritoitunut apulaisprofessorin tehtävään tulee hakijalla olla vähintään 10 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua kokonaisuudessaan huomioiden alakohtainen kansainvälinen taso. Julkaisuista tulee vähintään kahden kansainvälisesti erinomaisen tason julkaisua, huomioiden oman alan määritelmä kansainvälisesti korkeasta tasosta. Lisäksi hakijalla tulee olla tutkimussuunnitelma tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta. Tehtävän täytössä arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä. Edelleen, apulaisprofessoriksi hakevan on pitänyt osoittaa kykynsä ulkoisen tutkimusrahoituksen hankinnassa

Lisäksi apulaisprofessorilta edellytetään kokemusta opinnäytteiden ohjauksesta (ml. vähintään toisena ohjaajana väitöskirjoissa), näyttöjä menestyksellä toteutetusta opetuksesta ja pedagogisesta osaamisesta sekä opetuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Apulaisprofessorilta edellytetään myös kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hallinnoida tutkimusprojekteja.

Professori (Professor)

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta ja näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä pedagogista osaamista ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Lisäksi professorin tehtävässä edellytetään taitoa toimia akateemisena johtajana. Lisäksi edellytetään ulkoisen rahoituksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyhteisössä ja näyttöjä tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Professorin tehtävään valinta rekrytointivaiheessa edellyttää vähintään 20 vertaisarvioitua julkaisua  väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi kokonaisuudessaan huomioiden alakohtainen kansainvälinen taso. Julkaisuista tulee vähintään neljän olla kansainvälisesti erinomaisen tason julkaisua, huomioiden oman alan määritelmä kansainvälisesti korkeasta tasosta.

Lisäksi edellytetään näyttöjä tutkimuksen johtamisesta, sisältäen väitöskirjojen ohjaustyöskentelyä, ulkoisen rahoituksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyhteisössä ja näyttöjä tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tenure track -menettelyyn liittyvät rekrytoinnin ja urapolulla etenemisen arvioinnin osa-alueet ovat seuraavat:

1. Tieteellinen tutkimus

 • tieteellinen tuotanto ja tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus
  • vertaisarvioidut julkaisut
  • tieteelliset viittaukset (alakohtaiset käytännöt huomioiden)
  • muut tutkimusjulkaisut
 • uIkoisen rahoituksen hankinta

2. Tutkimussuunnitelma tenure track -kaudelle

Tenure track -tehtäviin hakevia tai uravaiheesta toiseen siirtymistä tavoittelevia pyydetään liittämään hakemukseensa enintään 5 -sivuinen tutkimussuunnitelma siitä, millä tavoin hän suuntaisi tutkimustaan oman alansa näkökulmasta kohti hakukuulutuksessa kuvattua haettavan tehtävän painotusta ja Vaasan yliopiston tutkimuksen strategista painotusta.  Suunnitelmaan tulee sisältyä kohdeilmiön kuvaus, oman oppiaineen näkökulma ja lisäarvo ilmiön tarkasteluun sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. Suunnitelmalle on eduksi, jos se sisältää myös mahdolliset ulkoisen rahoituksen lähteet (ohjelmat tms.) ja julkaisusuunnitelman. Tasolta toiselle siirtyessä kiinnitetään huomiota siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa.

3. Opetus

 • opetuskokemus (ml. opinnäytteiden ohjaus)
 • opetus- ja oppimismateriaali (ml. myös digitaalinen materiaali)
 • pedagoginen koulutus

4. Toiminta tiedeyhteisöissä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tieteellinen yhteistyö ja akateemiset verkostot
 • Kansainvälinen toiminta
 • Aktiivisuus tiedeyhteisöjen toiminnassa
 • Tutkimuksen ja koulutuksen johtaminen
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö

Tavoitteena on löytää oppiaineen ja yliopiston kannalta kyvykkäin ja tulevaisuuden suuntaukseltaan potentiaalisin hakija.

Jos hakijat eivät täytä uravaiheelle asetettuja vaatimuksia, rekrytointia ei suoriteta tai seuraavaa kautta ei myönnetä.

Kielitaito

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti, joten tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitulta edellytetään tarpeellisen kielen taidon omaksumista Vaasan yliopiston kielilinjausten mukaisesti.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 31.1.2022.

Hakijan tulee kelpoisuutta koskevaa arviointia varten täyttää hakulomake sekä lisätä järjestelmään määräaikaan mennessä:

1. Seuraavat englanninkieliset asiakirjat (ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon, opetusportfolion laatimiseen: Application attachments | University of Vaasa (uwasa.fi)):

 • Ansioluettelo yliopiston ansioluettelomallin mukaisesti jaoteltuna
 • Julkaisuluettelo
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua), ks. sisältö kohdasta 2. 
 • Opetusportfolio, ansioluetteloa täydentävä

2. Lisäksi julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna:

 • sähköiset kopiot niistä enintään 10 julkaisusta ja muusta työstä, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuutta ja ansioitaan. Hakemukseen liitettävät julkaisut voi tarvittaessa yhdistää enintään seitsemäksi pdf -tiedostoksi.

Hakemuksesta tulee ilmetä, minkä tenure track -tason tehtävää hakija ensisijaisesti hakee.

Täyttömenettely

Asiantuntijamenettely

Hakuajan täytyttyä dekaani valmistelee nimitystoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen parhaiden hakijoiden valitsemiseksi saatettavaksi arviointimenettelyyn. Nimitystoimikunta tekee hakijoista alustavan arvion ja lähettää asiantuntijoille arvioitavaksi parhaimmiksi katsomiensa hakijoiden hakemusasiakirjat.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi asianomaisen akateemisen yksikön dekaani ja täytettävän tehtävän liittyessä tutkimusalustaan tutkimusalustan johtaja. Lisäksi jäseninä on toisen yksikön dekaani sekä 1-2 professoria tehtävän alalta.

Nimitystoimikunta valitsee vastuullisen dekaanin esityksestä kaksi ulkopuolista, tehtävän kannalta relevanttia lausunnonantajaa. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29 §:ää.

Asiantuntijoita pyydetään kahden kuukauden määräajassa antamaan kirjallinen arvio hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja muusta ansioituneisuudesta sekä ottamaan kantaa siihen, mille Tenure Track -tasolle hakija sijoittuu.

Asiantuntijalausuntojen saavuttua nimitystoimikunta käsittelee lausunnot.

Opetusnäyte, haastattelu ja soveltuvuuden arviointi

Lausunnonantajien annettua lausuntonsa hakijoista, nimitystoimikunta käsittelee lausunnot ja kutsuu parhaiksi arvioimansa hakijat haastatteluun.  Nimitystoimikunta päättää myös, onko hakijoiden annettava opetusnäyte ja arvioi mahdollisen opetusnäytteen osana opetustaidon kokonaisarviointia.

Nimitystoimikunta päättää myös mahdollisesta kielitaidon arvioinnista sekä tarvittaessa soveltuvuusarviointiin kutsumisesta. Soveltuvuusarviointi on ulkopuolisen palvelun tuottajan tarjoama arviointi hakijan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään.

Tehtävään ottaminen

Nimitystoimikunta arvioi hakijan kokonaispätevyyden ja sopivuuden tehtävään sekä sen, mille vakinaistamispolun tasolle kukin parhaaksi arvioidusta hakijasta yltää. Nimitystoimikunta tekee perustellun esityksen yliopiston rehtorille tehtävän täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä.

Tehtävän täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätiedot

 • Pirjo Laaksonen, Dekaani, Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, p. +358 29 449 8460
 • Tanja Sihvonen, Professori, markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, p. +358 29 449 8269
 • Kaisu Piirainen, Päällikkö, Lähipalvelut ja johdon palvelut, p. +358 29 449 8428

Säädökset

Tehtävän täyttöä säätelee yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), hallintolain (434/2003) esteellisyyssäännökset ja Vaasan yliopiston johtosääntö.