Täyttösuunnitelmat

Avaa alta tehtävän täyttösuunnitelma. Jos tarvitset täyttösuunnitelman vaihtoehtoisessa muodossa, olethan yhteydessä osoitteeseen careers@uwasa.fi

TENURE TRACK –TEHTÄVÄ, RAHOITUS

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, rahoitus

Tehtävä ja sijainti

Täytettävänä oleva tenure track -tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateemiseen yksikköön (School of Accounting and Finance). Tehtävän toimipaikka on Vaasa.

Vaasan yliopiston Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö on tunnettu korkeatasoisesta tutkimuksestaan. Yksikön tutkimukselliset fokusalueet ovat (1) Rahoitusmarkkinat, -instrumentit ja -instituutiot, (2) Yritysanalyysi, (3) Yritysten hallinto ja valvonta, (4) Vastuullisuus ja kestävä kehitys ja (5) Riskienhallinta. Yksikön tutkijat ovat julkaisset lukuisia tieteellisiä artikkeleita arvostetuissa rahoituksen, laskentatoimen ja liiketaloustieteiden julkaisuissa.

Tehtävä täytetään tenure track -järjestelmän mukaisena määräaikaisena tutkijatohtorin (Assistant Professor) tai apulaisprofessorin (Associate Professor) tehtävänä. Taso määräytyy hakijan ansioiden perusteella. Tehtävään toivotaan erityisesti hakijoita apulaisprofessorin tasolle.

Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa suoraan professorin tehtävään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen edellyttäen, että hakija täyttää professorin kelpoisuusehdot ja kelpoisuus todetaan kaikkien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnoissa. Professorin tehtävän täyttöä määrittelee yliopistolain (558/2009) 33 § ja Vaasan yliopiston johtosääntö.

Tenure track –menettelyssä yliopisto tarjoaa rekrytoitavalle henkilölle polun, jota pitkin on mahdollista edetä säännöllisten arviointien kautta kyseisen tieteenalan professorin tehtävään. Tenure track –tehtävään valittavan työskentelyä seurataan ja arvioidaan työsuhteen solmimisen yhteydessä määritellyin kriteerein. Menestyminen arvioinnissa johtaa, tehtävään valitun uravaiheesta riippuen, uuteen tenure track –kauteen tai kutsumenettelyn kautta vakinaistamiseen professoriksi.

Arviointikriteeristöstä tarkemmin kohdassa kelpoisuusvaatimukset.

Tehtäväala ja tehtävämääritys

Haettavana oleva tehtävä sijoittuu rahoituksen oppiaineeseen. Valittavan henkilön tehtävänä on vahvistaa entisestään yksikön tutkimustoimintaa jollakin / joillakin sen fokusalueista, esimerkiksi vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Vaasan yliopiston strategian mukaisesti tehtävänhaltijalla on mahdollisuus osallistua myös yliopiston monialaisten tutkimusalustojen toimintaan, joiden teema-alueet ovat energia ja kestävä kehitys, digitaalinen talous sekä innovaatiot ja yrittäjyys.

Hakijailta vaaditaan tohtorin tutkinto, akateemisia ansioita sekä näyttöä potentiaalista tuottaa korkeatasoista tutkimusta. Tämä tarkoittaa kansainväliset standardit täyttävää tutkimusta, julkaisuja ​​arvostetuissa rahoituksen alan lehdissä, erinomaista opetustaitoa sekä kykyä hankkia ulkoista rahoitusta. Hakijalla tulee olla laajat yhteistyöverkostot sekä näyttöjä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Kokemus kehittämisestä ja hallinnollisesta työstä akateemisessa ympäristössä sekä pedagoginen koulutus luetaan hakijan eduksi.

Tenure Track -tehtävä on tutkimuspainotteinen, mutta siihen sisältyy myös opetusta, opinnäytetöiden ohjausta, ulkopuolisen rahoituksen hakua tutkimushankkeille ja niissä työskentelyä sekä yliopiston hallinnollisia tehtäviä. Opetus- ja ohjauspanos kohdentuu pääsääntöisesti Laskentatoimen ja rahoituksen kandidaattiohjelmaan, EFMD-akkreditoituun Master’s Degree Programme in Finance –ohjelmaan tai Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmaan.

Yleinen uraportaan tasojen tehtävämäärittely

Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu itsenäinen väittelyn jälkeinen tutkimustyö ja opetustehtäviä sekä yliopistohallinnon tehtäviä. Tutkijatohtori voi myös toimia opinnäytteiden ohjaajana kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa sekä kakkosohjaajana väitöskirjoissa.

Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen tieteellinen tutkimustyö ja tutkimuksellisia vastuullisia organisointitehtäviä. Apulaisprofessori osallistuu laaja-alaisesti oman tutkimusalan opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Hänen edellytetään lisäksi aktiivisesti osallistuvan tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun, ulkopuolisen rahoituksen hankintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen vastuu oman erikoisalan tutkimuksellisista, opetuksellisista ja yliopistohallinnollisista tehtävistä.

Professori johtaa oman alansa tutkimusta yhdessä muiden saman alan professoreiden kanssa ja antaa siihen perustuvaa opetusta. Professorin tehtävissä painottuvat tutkimusryhmän kehittäminen ja johtaminen. Professori määrittelee tutkimuksen suunnan tutkimusryhmässään ottaen huomioon alan kehityksen ja yliopiston strategiset linjaukset ja ohjaa nuorempia kollegoitaan suuntautumaan tämän mukaisesti. Professori johtaa ja kehittää alan koulutusta. Hän myös vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadusta, rakentaa ja ylläpitää tutkimuksen ja opetuksen verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Professori kehittää ja käynnistää tutkimusprojekteja ja hankkii niihin ulkopuolista rahoitusta.

Työajasta on sovittu yliopistojen työehtosopimuksessa. Työtehtävistä sovitaan vuosittain työsuunnitelmassa.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Professorin palkkataso määräytyy vaativuustasokartan tasoihin 8-10. Apulaisprofessorin tehtävän palkka sijoittuu tasoille 6-7 ja tutkijatohtorin tehtävä tasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Kelpoisuusvaatimukset

Vaasan yliopisto noudattaa vastuullisen tutkimuksen arvioinnin ja DORA-julistuksen periaatteita

Yleiset uravaiheisiin liittyvät suuntaa antavat meritoitumisvaatimukset ovat seuraavat:

Tutkijatohtori (Assistant Professor)

Ollakseen riittävän meritoitunut tutkijatohtorin tehtävään tenure track -järjestelmässä tulee hakijalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 3 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Eduksi luetaan, mikäli tutkimusta on julkaistu korkean tason lehdissä tai kustantajien toimesta. Lisäksi hakijalla tulee olla tehtävän kannalta relevantti tutkimussuunnitelma tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta ja tehtävässä tarvittava opetustaito.

Apulaisprofessori (Associate Professor)

Ollakseen riittävän meritoitunut apulaisprofessorin tehtävään tulee hakijalla tai urajärjestelmässä eteenpäin siirtymistä hakevalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 6 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Eduksi luetaan, mikäli tutkimusta on julkaistu korkean tason lehdissä tai kustantajien toimesta. Lisäksi edellytetään kokemusta opinnäytteiden ohjauksesta (ml. vähintään toisena ohjaajana väitöskirjoissa), näyttöjä menestyksellä toteutetusta opetuksesta sekä opetuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Apulaisprofessorilta edellytetään myös kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hallinnoida tutkimusprojekteja. Edelleen, apulaisprofessoriksi hakevan on pitänyt osoittaa kykynsä ulkoisen tutkimusrahoituksen hankinnassa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi hakijalla tulee olla tehtävän kannalta relevantti tutkimussuunnitelma seuraavalla tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta. Tehtävän täytössä arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Professori (Professor)

Professorin tehtävään meritoituminen tai valinta rekrytointivaiheessa edellyttävät väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 8 vertaisarvioitua julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Julkaisuista tulee vähintään kahden olla julkaistu korkean tason lehdessä tai kustantajan julkaisusarjassa. Lisäksi professorin kelpoisuus edellyttää vahvaa näyttöä akateemisen koulutuksen toteutuksesta, johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi edellytetään näyttöjä tutkimuksen johtamisesta, sisältäen väitöskirjojen ohjaustyöskentelyä, ulkoisen rahoituksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyhteisössä ja näyttöjä tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Julkaisutoimintaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa.

Professorin tehtävään valittavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalalta, mutta se voidaan lukea hakijalle eduksi.

Tenure track -menettelyyn liittyvät rekrytoinnin ja urapolulla etenemisen arvioinnin osa-alueet ovat seuraavat:

1. Tieteellinen tutkimus

tieteellinen tuotanto ja tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus

 • vertaisarvioidut julkaisut
 • tieteelliset viittaukset (alakohtaiset käytännöt huomioiden)
 • muut tutkimusjulkaisut

2. Tutkimussuunnitelma tenure track -kaudelle

Vaasan yliopiston visio on olla arvostettu, kansainvälisesti menestyvä ja vaikuttava tiedeyliopisto. Tästä syystä tenure track -tehtäviin hakevia tai uravaiheesta toiseen siirtymistä tavoittelevia pyydetään liittämään hakemukseensa enintään 5 -sivuinen tutkimussuunnitelma siitä, millä tavoin hän edistäisi vision toteutumista. Suunnitelmaan tulee sisältyä kohdeilmiön kuvaus, oman oppiaineen näkökulma ja lisäarvo ilmiön tarkasteluun sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. Suunnitelmalle on eduksi, jos se sisältää myös mahdolliset ulkoisen rahoituksen lähteet (ohjelmat tms.) ja julkaisusuunnitelman. Tasolta toiselle siirtyessä kiinnitetään huomiota siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa.

 1. Opetus
 • opetuskokemus (ml. opinnäytteiden ohjaus)
 • opetus- ja oppimismateriaali (ml. myös digitaalinen materiaali)
 • pedagoginen koulutus

4. Toiminta tiedeyhteisöissä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tieteellinen yhteistyö ja akateemiset verkostot
 • Kansainvälinen toiminta
 • Aktiivisuus tiedeyhteisöjen toiminnassa
 • Tutkimuksen ja koulutuksen johtaminen
 • Ulkoisen rahoituksen hankinta
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö

Tavoitteena on löytää oppiaineen kannalta kyvykkäin ja yliopiston kannalta tulevaisuuden suuntaukseltaan potentiaalisin hakija.

Jos hakijat eivät täytä uravaiheelle asetettuja vaatimuksia, rekrytointia ei suoriteta tai seuraavaa kautta ei myönnetä.

Kielitaito

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti, joten tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitulta edellytetään tarpeellisen kielen taidon omaksumista Vaasan yliopiston kielilinjausten mukaisesti.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakuaika päätty 28.5.2021.

Hakijan tulee kelpoisuutta koskevaa arviointia varten täyttää hakulomake sekä lisätä järjestelmään määräaikaan mennessä:

1. Seuraavat englanninkieliset asiakirjat:

2. Lisäksi julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna:

 • sähköiset kopiot niistä enintään 10 julkaisusta ja muusta työstä, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuutta ja ansioitaan. Hakemukseen liitettävät julkaisut voi tarvittaessa yhdistää enintään seitsemäksi pdf -tiedostoksi.

Hakemuksesta tulee ilmetä, minkä tenure track -tason tehtävää hakija ensisijaisesti hakee.

TÄYTTÖMENETTELY

Asiantuntijamenettely

Hakuajan täytyttyä dekaani valmistelee nimitystoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen parhaiden hakijoiden valitsemiseksi saatettavaksi arviointimenettelyyn. Nimitystoimikunta tekee hakijoista alustavan arvion ja lähettää asiantuntijoille arvioitavaksi parhaimmiksi katsomiensa hakijoiden hakemusasiakirjat.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi asianomaisen akateemisen yksikön dekaani ja täytettävän tehtävän alaan liittyvän tutkimusalustan johtaja. Lisäksi jäseninä on toisen yksikön dekaani sekä 1-2 professoria tehtävän alalta.

Nimitystoimikunta valitsee vastuullisen dekaanin esityksestä kaksi ulkopuolista, tehtävän kannalta relevanttia lausunnonantajaa. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29 §:ää.

Asiantuntijoita pyydetään kahden kuukauden määräajassa antamaan kirjallinen arvio hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja muusta ansioituneisuudesta sekä ottamaan kantaa siihen, mille Tenure Track -tasolle hakija sijoittuu.

Asiantuntijalausuntojen saavuttua nimitystoimikunta käsittelee lausunnot.

Opetusnäyte, haastattelu ja soveltuvuuden arviointi

Lausunnonantajien annettua lausuntonsa hakijoista, nimitystoimikunta käsittelee lausunnot ja kutsuu parhaiksi arvioimansa hakijat haastatteluun.  Nimitystoimikunta päättää myös, onko hakijoiden annettava opetusnäyte ja arvioi mahdollisen opetusnäytteen osana opetustaidon kokonaisarviointia.

Nimitystoimikunta päättää myös mahdollisesta kielitaidon arvioinnista sekä tarvittaessa soveltuvuusarviointiin kutsumisesta. Soveltuvuusarviointi on ulkopuolisen palvelun tuottajan tarjoama arviointi hakijan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään.

Tehtävään ottaminen

Nimitystoimikunta arvioi hakijan kokonaispätevyyden ja sopivuuden tehtävään sekä päättää siitä, mille vakinaistamispolun tasolle kukin parhaaksi arvioidusta hakijasta yltää. Nimitystoimikunta tekee perustellun esityksen yliopiston rehtorille tehtävän täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä.

Tehtävän täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätiedot

Helinä Saarela, Dekaani, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, p. +358 29 449 8507

Sami Vähämaa, Professori, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, p. +358 29 449 8455

Kaisu Piirainen, Päällikkö, Lähipalvelut ja johdon palvelut, p. +358 29 449 8428

Säädökset

Tehtävän täyttöä säätelee yliopistolaki (558/2009), yliopistoasetus (770/2009), hallintolaki (434/2003) ja Vaasan yliopiston johtosääntö.

 

 

TENURE TRACK –TEHTÄVÄ, Kansainvälinen johtaminen

Johtamisen yksikkö, Liiketaloustiede

Tehtävä ja sijainti

Täytettävänä oleva ‘Kansainvälisen johtamisen’ tenure track -tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston Johtamisen akateemiseen yksikköön. Tehtävän tutkimusprofiili ja –aktiviteetit kiinnittyvät Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmään. Tehtävään liittyvä tutkimus kiinnittyy jollekin yliopiston kolmesta monitieteellisestä tutkimusalustasta. Tutkimuslustojen aihealueet ovat: Energia ja kestävä kehitys, digitaalinen talous sekä innovaatiot ja yrittäjyys. Tehtävän toimipaikka on Vaasa.

Tehtävä täytetään ensisijaisesti tenure track -järjestelmän mukaisena määräaikaisena tutkijatohtorin (Assistant Professor) tai apulaisprofessorin (Associate Professor) tehtävänä. Taso määräytyy hakijan ansioiden perusteella.

Tenure track –menettelyssä yliopisto tarjoaa rekrytoitavalle henkilölle polun, jota pitkin on mahdollista edetä säännöllisten arviointien kautta kyseisen tieteenalan professorin tehtävään. Tenure track –tehtävään valittavan työskentelyä seurataan ja arvioidaan työsuhteen solmimisen yhteydessä määritellyin kriteerein. Menestyminen arvioinnissa johtaa, tehtävään valitun uravaiheesta riippuen, uuteen tenure track –kauteen tai kutsumenettelyn kautta vakinaistamiseen professoriksi.

Arviointikriteeristöstä tarkemmin kohdassa kelpoisuusvaatimukset.

Tehtäväala ja tehtävämääritys

Tehtävän alana on kansainvälinen johtaminen. Hakijan tutkimusprofiilin toivotaan liittyvän siihen, kuinka kansainvälinen johtaminen kykenee vastaamaan työn muutokseen tulevaisuudessa (Future of Work) sekä demografisten muutosten luomiin haasteisiin. Future of Work –tutkimus tarkastelee sitä, kuinka yleistyvät uudet tavat tehdä töitä vaikuttavat globaaliin liikkuvuuteen ja työuriin, sekä globaaliin etätyöhön ja globaaliin johtamiseen. Demografisten muutosten osalta tutkimus tarkastelee esimerkiksi sitä, kuinka osaavan työvoiman globaali kysyntä ja tarjonta vaikuttavat parhaiden kykyjen houkuttelemiseen, kehittämiseen ja sitouttamiseen kansainvälisesti (Talent Management), sekä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien integraatioon. Tutkimus voi kohdistua näihin teemoihin joko organisaatioiden tai yksilöiden tasolla.

Tehtävän tarkoituksena on vahvistaa ja täydentää nykyistä kansainvälisen henkilöstöjohtamisen ja globaalin johtajuuden tutkimusta yliopistossamme. Lisäansioksi katsotaan hakijan osaaminen siitä, kuinka uudet digitaaliset teknologiat vaikuttavat näihin edellä mainittuihin teemoihin.

Tehtävään liittyvä erityisosaaminen voi kohdistua, mutta ei rajoitu, seuraaviin aihealueisiin:

 • Globaali liikkuvuus ja globaalit työurat
 • Globaali johtajuus ja globaalin johtajuuden kehittäminen
 • Globaali ’kykyjen’ johtaminen (Talent Management) – Houkutteleminen, kehittäminen ja sitouttaminen
 • Globaalien virtuaalitiimien ja muiden globaalisti hajautuneiden yhteistyömuotojen johtaminen

Hakijailta vaaditaan tohtorin tutkinto ja sen lisäksi erinomaisia akateemisia ansioita, näyttöä potentiaalista tuottaa erinomaista tutkimusta ja näyttöä korkeatasoisesta opetuksesta tai potentiaalia tuottaa sitä.

Tenure track -tehtävä on tutkimuspainotteinen, mutta siihen sisältyy myös opetusta, opinnäytetöiden ohjausta, ulkopuolisen rahoituksen hakua tutkimushankkeille ja yliopiston hallinnollisia tehtäviä. Tehtävän opetus- ja ohjauspanos kohdentuu kansainvälisen liiketoiminnan kandidaatti ja maisteri koulutusohjelmiin sekä liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmaan.

Yleinen uraportaan tasojen tehtävämäärittely

Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu itsenäinen väittelyn jälkeinen tutkimustyö ja opetustehtäviä sekä yliopistohallinnon tehtäviä. Tutkijatohtori voi myös toimia opinnäytteiden ohjaajana kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa sekä kakkosohjaajana väitöskirjoissa.

Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäinen tieteellinen tutkimustyö ja tutkimuksellisia vastuullisia organisointitehtäviä. Apulaisprofessori osallistuu laaja-alaisesti oman tutkimusalan opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Hänen edellytetään lisäksi aktiivisesti osallistuvan tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun, ulkopuolisen rahoituksen hankintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen vastuu oman erikoisalan tutkimuksellisista, opetuksellisista ja yliopistohallinnollisista tehtävistä.

Professori johtaa oman alansa tutkimusta yhdessä muiden saman alan professoreiden kanssa ja an-taa siihen perustuvaa opetusta. Professorin tehtävissä painottuvat tutkimusryhmän kehittäminen ja johtaminen. Professori määrittelee tutkimuksen suunnan tutkimusryhmässään ottaen huomioon alan kehityksen ja yliopiston strategiset linjaukset ja ohjaa nuorempia kollegoitaan suuntautumaan tämän mukaisesti. Professori johtaa ja kehittää alan koulutusta. Hän myös vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadusta, rakentaa ja ylläpitää tutkimuksen ja opetuksen verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Professori kehittää ja käynnistää tutkimusprojekteja ja hankkii niihin ulkopuolista rahoitusta.

Työajasta on sovittu yliopistojen työehtosopimuksessa. Työtehtävistä sovitaan vuosittain työsuunnitelmassa.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Professorin palkkataso määräytyy vaativuustasokartan tasoihin 8-10. Apulaisprofessorin tehtävän palkka sijoittuu tasoille 6-7 ja tutkijatohtorin tehtävä tasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Kelpoisuusvaatimukset

Vaasan yliopisto noudattaa vastuullisen tutkimuksen arvioinnin ja DORA-julistuksen periaatteita[1].

Yleiset uravaiheisiin liittyvät suuntaa antavat meritoitumisvaatimukset ovat seuraavat:

Tutkijatohtori (Assistant Professor)

Ollakseen riittävän meritoitunut tutkijatohtorin tehtävään tenure track -järjestelmässä tulee hakijalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 3 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Eduksi luetaan, mikäli tutkimusta on julkaistu korkean tason lehdissä tai kustantajien toimesta. Lisäksi hakijalla tulee olla yliopiston määrittelemien tutkimusalustojen kannalta relevantti tutkimussuunnitelma tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta ja tehtävässä tarvittava opetustaito.

Apulaisprofessori (Associate Professor)

Ollakseen riittävän meritoitunut apulaisprofessorin tehtävään tulee hakijalla tai urajärjestelmässä eteenpäin siirtymistä hakevalla olla väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 6 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Eduksi luetaan, mikäli tutkimusta on julkaistu korkean tason lehdissä tai kustantajien toimesta. Lisäksi edellytetään kokemusta opinnäytteiden ohjauksesta (ml. vähintään toisena ohjaajana väitöskirjoissa), näyttöjä menestyksellä toteutetusta opetuksesta sekä opetuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Apulaisprofessorilta edellytetään myös kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hallinnoida tutkimusprojekteja. Edelleen, apulaisprofessoriksi hakevan on pitänyt osoittaa kykynsä ulkoisen tutkimusrahoituksen hankinnassa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi hakijalla tulee olla yliopiston määrittelemien tutkimusalustojen kannalta relevantti tutkimussuunnitelma seuraavalla tenure track –kaudella tehtävästä tutkimuksesta. Tehtävän täytössä arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Julkaisutoimintaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa.

Professori (Professor)

Professorin tehtävään meritoituminen tai valinta rekrytointivaiheessa edellyttävät väitöskirjan tai siinä olevien julkaisujen lisäksi akateemisella urallaan vähintään 8 vertaisarvioitua julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Julkaisuista tulee vähintään kahden olla julkaistu korkean tason lehdessä tai kustantajan julkaisusarjassa. Lisäksi professorin kelpoisuus edellyttää vahvaa näyttöä akateemisen koulutuksen toteutuksesta, johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi edellytetään näyttöjä tutkimuksen johtamisesta, sisältäen väitöskirjojen ohjaustyöskentelyä, ulkoisen rahoituksen menestyksellistä hankintaa sekä aktiivista toimintaa tiedeyhteisössä ja näyttöjä tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Julkaisutoimintaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa.

Professorin tehtävään valittavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalalta, mutta se voidaan lukea hakijalle eduksi.

Tenure track -menettelyyn liittyvät rekrytoinnin ja urapolulla etenemisen arvioinnin osa-alueet ovat seuraavat:

1. Tieteellinen tutkimus

tieteellinen tuotanto ja tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus

 • vertaisarvioidut julkaisut
 • tieteelliset viittaukset (alakohtaiset käytännöt huomioiden)
 • muut tutkimusjulkaisut

2. Tutkimussuunnitelma tenure track -kaudelle

Vaasan yliopisto suuntaa painoalojensa tutkimusta kolmen monitieteisen tutkimusalustan kautta. Tästä syystä tenure track -tehtäviin hakevia tai uravaiheesta toiseen siirtymistä tavoittelevia pyydetään liittämään hakemukseensa enintään 5 -sivuinen tutkimussuunnitelma siitä, millä tavoin hän suuntaisi tutkimustaan oman alansa näkökulmasta kohti jotakin hakukuulutuksessa kuvattua tutkimusalustan ohjelmaa. Suunnitelmaan tulee sisältyä kohdeilmiön kuvaus, oman oppiaineen näkökulma ja lisäarvo ilmiön tarkasteluun sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. Suunnitelmalle on eduksi, jos se sisältää myös mahdolliset ulkoisen rahoituksen lähteet (ohjelmat tms.) ja julkaisusuunnitelman. Tasolta toiselle siirtyessä kiinnitetään huomiota siihen, miten onnistuneesti hakija on toteuttanut kaudelle laatimaansa tutkimussuunnitelmaa.

3. Opetus

 • opetuskokemus (ml. opinnäytteiden ohjaus)
 • opetus- ja oppimismateriaali (ml. myös digitaalinen materiaali)
 • pedagoginen koulutus

4. Toiminta tiedeyhteisöissä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tieteellinen yhteistyö ja akateemiset verkostot
 • Kansainvälinen toiminta
 • Aktiivisuus tiedeyhteisöjen toiminnassa
 • Tutkimuksen ja koulutuksen johtaminen
 • Ulkoisen rahoituksen hankinta
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö

Tavoitteena on löytää oppiaineen kannalta kyvykkäin ja yliopiston kannalta tulevaisuuden suuntaukseltaan potentiaalisin hakija.

Jos hakijat eivät täytä uravaiheelle asetettuja vaatimuksia, rekrytointia ei suoriteta tai seuraavaa kautta ei myönnetä.

Kielitaito

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti, joten tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitulta edellytetään tarpeellisen kielen taidon omaksumista Vaasan yliopiston kielilinjausten mukaisesti.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 15.8.2021.

Hakijan tulee kelpoisuutta koskevaa arviointia varten täyttää hakulomake sekä lisätä järjestelmään määräaikaan mennessä:

1. Seuraavat englanninkieliset asiakirjat:

2. Lisäksi julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna:

 • sähköiset kopiot niistä enintään 10 julkaisusta ja muusta työstä, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuutta ja ansioitaan. Hakemukseen liitettävät julkaisut voi tarvittaessa yhdistää enintään seitsemäksi pdf -tiedostoksi.

Hakemuksesta tulee ilmetä, minkä tenure track -tason tehtävää hakija ensisijaisesti hakee.

TÄYTTÖMENETTELY

Asiantuntijamenettely

Hakuajan täytyttyä dekaani valmistelee nimitystoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen parhaiden hakijoiden valitsemiseksi saatettavaksi arviointimenettelyyn. Nimitystoimikunta tekee hakijoista alustavan arvion ja lähettää asiantuntijoille arvioitavaksi parhaimmiksi katsomiensa hakijoiden hakemusasiakirjat.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi asianomaisen akateemisen yksikön dekaani ja täytettävän tehtävän alaan liittyvän tutkimusalustan johtaja. Lisäksi jäseninä on toisen yksikön dekaani sekä 1-2 professoria tehtävän alalta.

Nimitystoimikunta valitsee vastuullisen dekaanin esityksestä kaksi ulkopuolista, tehtävän kannalta relevanttia lausunnonantajaa. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29 §:ää.

Asiantuntijoita pyydetään kahden kuukauden määräajassa antamaan kirjallinen arvio hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja muusta ansioituneisuudesta sekä ottamaan kantaa siihen, mille Tenure Track -tasolle hakija sijoittuu.

Asiantuntijalausuntojen saavuttua nimitystoimikunta käsittelee lausunnot.

Opetusnäyte, haastattelu ja soveltuvuuden arviointi

Lausunnonantajien annettua lausuntonsa hakijoista, nimitystoimikunta käsittelee lausunnot ja kutsuu parhaiksi arvioimansa hakijat haastatteluun.  Nimitystoimikunta päättää myös, onko hakijoiden annettava opetusnäyte ja arvioi mahdollisen opetusnäytteen osana opetustaidon kokonaisarviointia.

Nimitystoimikunta päättää myös mahdollisesta kielitaidon arvioinnista sekä tarvittaessa soveltuvuusarviointiin kutsumisesta. Soveltuvuusarviointi on ulkopuolisen palvelun tuottajan tarjoama arviointi hakijan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään.

Tehtävään ottaminen

Nimitystoimikunta arvioi hakijan kokonaispätevyyden ja sopivuuden tehtävään sekä päättää siitä, mille vakinaistamispolun tasolle kukin parhaaksi arvioidusta hakijasta yltää. Nimitystoimikunta tekee perustellun esityksen yliopiston rehtorille tehtävän täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä.

Tehtävän täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätiedot

Adam Smale, Dekaani, johtamisen yksikkö, puh. +358 (0)44 024 4536, adam.smale@uwasa.fi

Kaisu Piirainen, Päällikkö, Lähipalvelut ja johdon palvelut, puh. +358 29 449 8428, kaisu.piirainen@uwasa.fi

Säädökset

Tehtävän täyttöä säätelee yliopistolaki (558/2009), yliopistoasetus (770/2009), hallintolaki (434/2003) ja Vaasan yliopiston johtosääntö.

 

[1] San Francisco Declaration on Research Assessment https://sfdora.org/read/