Täyttösuunnitelmat

Avaa alta tehtävän täyttösuunnitelma. Jos tarvitset täyttösuunnitelman vaihtoehtoisessa muodossa, olethan yhteydessä osoitteeseen careers@uwasa.fi

Täyttösuunnitelma

Tehtävä ja sijainti

Tehtävä on osa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkostoa (Epanet) ja se on osa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa. Hallinnollisesti tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston Markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön. Tehtävän toimipaikkana on Vaasan yliopiston toimipiste Seinäjoen yliopistokeskuksessa.  

Epanet-korkeakouluverkosto rahoittaa tehtävää erillisen sopimuksen mukaisesti 5 vuoden määräajan.

Tehtäväkausi on 5 vuotta ja tehtävä täytetään ensisijaisesti professorin (Professor) tehtävänä.  Tehtävä  voidaan myös täyttää tutkimusjohtajan nimekkeellä (Research Director). Tehtävän nimike määräytyy hakijan ansioiden perusteella.

Tehtävä täytetään yliopistolain (558/2009) 33 §:n ja tämän perusteella laaditun Vaasan yliopiston johtosäännön mukaan julkista hakumenettelyä noudattaen. Tehtävän täytössä käytetään asiantuntijamenettelyä, joka on esitelty tarkemmin kohdassa täyttömenettely.

Arviointikriteeristö todetaan tarkemmin kohdassa kelpoisuusvaatimukset.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Professorin palkkataso määräytyy vaativuustasokartan tasoihin 8-9. Tutkimusjohtajan 7-8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Professorin/Tutkimusjohtajan työajasta on voimassa mitä siitä on yliopistojen työehtosopimuksessa sovittu. Työtehtävistä sovitaan vuosittain työsuunnitelmien puitteissa.

 

Tehtäväala ja tehtävämääritys

Professorin/Tukimusjohtajan tehtävänalana on liiketoiminnan kehittäminen, soveltamisalana puurakentaminen, erityisesti suuren mittaluokan puurakentaminen. Tehtävän tutkimusalana on puurakentamisen kasvua tukevan tutkimuksen tekeminen.

Tehtävän toimenkuva on tutkimuspainotteinen, mutta vuosittaiseen kokonaistyöaikasuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös opinnäytetöiden ohjaustehtäviä kuten myös vähäisessä määrin opetustehtäviä. Opetuspanos kohdentuu Vaasan yliopiston markkinoinnin koulutusohjelmiin. Tehtäviin kuuluu tehtäväalaansa liittyvien tutkimusprojektien suunnittelu, rahoituksen hankkiminen ja toteuttaminen, jatko-opintojen opinnäytetöiden ohjaus sekä oman tutkimusalueen tutkimustiedon käytön edistäminen elinkeinoelämässä.

Professorin tehtävään valittavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalalta.

Yleinen uraportaan tasojen tehtävämäärittely

Professorin tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön (Yliopistolaki 558/2009, 33 §).

Professori johtaa oman alansa tutkimusta yhdessä muiden saman alan professoreiden kanssa ja antaa siihen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Professorin tehtävissä painottuvat tutkimusryhmän kehittäminen ja johtaminen. Professori määrittelee tutkimuksen suunnan tutkimusryhmässään ottaen huomioon alan kehityksen ja yliopiston strategiset linjaukset ja ohjaa nuorempia kollegoitaan suuntautumaan tämän mukaisesti. Professori johtaa ja kehittää alan koulutusta. Hän myös vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadusta, rakentaa ja ylläpitää tutkimuksen ja opetuksen verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Professori kehittää ja käynnistää tutkimusprojekteja ja hankkii niihin ulkopuolista rahoitusta.

Tutkimusjohtajan tehtävänä on harjoittaa, ohjata ja johtaa tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tutkimusjohtajan tehtäviin kuuluu tutkimusprojektien suunnittelu ja toteuttaminen, tutkimustöiden ohjaus sekä tutkimustiedon käytön edistäminen elinkeinoelämässä. Tutkimusjohtaja vastaa myös tutkimushankkeiden rahoituksen hakemisesta ja verkottumista laajempiin tutkimushankkeisiin.

Kelpoisuusvaatimukset

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta ja näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä pedagogista osaamista ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä (ml. väitöskirjojen ohjaustyö). Lisäksi professorin tehtävässä edellytetään taitoa toimia akateemisena johtajana sekä näyttöjä ulkoisen rahoituksen menestyksellisestä hankinnasta ja aktiivisesta toiminnasta tiedeyhteisössä. 

Tutkimusjohtajan tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kykyä tieteellisen tutkimuksen johtamiseen ja näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa ja kykyä toimia akateemisena johtajana. Ansioita arvioitaessa painotetaan erityisesti näyttöjä korkeatasoisesta tutkimustyöstä, ja/tai tuloksellisesta toiminnasta tutkimustoiminnan ja tutkimusprojektien johtamisessa, menestystä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä näyttöjä kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Tehtäväkuva voi myös olla painottunut esim. tutkimusinfrastruktuurin ja tutkimusyhteisön kehittämiseen sekä tutkimusrahoituksen hankkimiseen. Ellei tutkimusjohtajan tehtäviin liity merkittävässä määrin opetustehtäviä, voi hakijan ansioita arvioitaessa opetusansioiden painoarvo olla vähäisempi. Tapauskohtaisesti: kokemus yrityselämän tai julkisten organisaatioiden johto- ja asiantuntijatehtävistä luetaan hakijalle eduksi. Yliopistotasoinen opetus- ja ohjauskokemus luetaan lisäansioksi.

Kielitaito

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti, joten tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitulta edellytetään tarpeellisen kielen taidon omaksumista Vaasan yliopiston kielilinjausten mukaisesti.

Täyttömenettely

Asiantuntijamenettely

Hakuajan täytyttyä dekaani valmistelee nimitystoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen parhaiden hakijoiden valitsemiseksi saatettavaksi arviointimenettelyyn. Nimitystoimikunta tekee hakijoista alustavan arvion ja lähettää asiantuntijoille arvioitavaksi parhaimmiksi katsomiensa hakijoiden hakemusasiakirjat.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi asianomaisen akateemisen yksikön dekaani. Lisäksi jäseninä on toisen yksikön dekaani sekä 1-2 professoria tehtävän alalta.

Nimitystoimikunta valitsee vastuullisen dekaanin esityksestä kaksi ulkopuolista, tehtävän kannalta relevanttia lausunnonantajaa. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29 §:ää.

Asiantuntijoita pyydetään kahden kuukauden määräajassa antamaan kirjallinen arvio hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja muusta ansioituneisuudesta sekä ottamaan kantaa tehtävään harkintansa mukaan parhaiten soveltuvista hakijoista.

Asiantuntijalausuntojen saavuttua nimitystoimikunta käsittelee lausunnot.

Opetusnäyte, haastattelu ja soveltuvuuden arviointi

Lausunnonantajien annettua lausuntonsa hakijoista, nimitystoimikunta käsittelee lausunnot ja kutsuu parhaiksi arvioimansa hakijat haastatteluun. Nimitystoimikunta päättää myös, onko hakijoiden annettava opetusnäyte ja arvioi mahdollisen opetusnäytteen osana opetustaidon kokonaisarviointia.

Nimitystoimikunta päättää myös mahdollisesta kielitaidon arvioinnista sekä tarvittaessa soveltuvuusarviointiin kutsumisesta. Soveltuvuusarviointi on ulkopuolisen palvelun tuottajan tarjoama arviointi hakijan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään.

Tehtävään ottaminen

Nimitystoimikunta arvioi hakijan kokonaispätevyyden ja sopivuuden tehtävään. Nimitystoimikunta tekee perustellun esityksen yliopiston rehtorille tehtävän täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä.

Tehtävän täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 27.3.2023

Hakijan tulee kelpoisuutta koskevaa arviointia varten täyttää hakulomake sekä lisätä järjestelmään määräaikaan mennessä:

1. Seuraavat englanninkieliset asiakirjat (ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon, opetusportfolion laatimiseen Application attachments | University of Vaasa (uwasa.fi)):

  • Ansioluettelo yliopiston ansioluettelomallin mukaisesti jaoteltuna
  • Julkaisuluettelo
  • Opetusportfolio, ansioluetteloa täydentävä
  • Tutkimussuunnitelma/selvitys meneillään olevasta tutkimustoiminnasta

2. Lisäksi julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna:

  • sähköiset kopiot niistä enintään 10 julkaisusta ja muusta työstä, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuutta ja ansioitaan. Hakemukseen liitettävät julkaisut voi tarvittaessa yhdistää enintään seitsemäksi pdf -tiedostoksi.

Lisätiedot

Arto Rajala, Dekaani, Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö, p. +358 29 449 8141

Hannu Makkonen, Professori, Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö, p. +358 29 449 8102

Kaisu Piirainen, Päällikkö, Henkilöstön ja johdon palvelut, p. +358 29 449 8428

Säädökset

Tehtävän täyttöä säätelee yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), hallintolain (434/2003) esteellisyyssäännökset ja Vaasan yliopiston johtosääntö.