Viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukeminen

Viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukemisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
  • Aiempiin korkeakouluopintoihin sisältyneet kieliopinnot korvaavat sellaisenaan tutkintoasetuksessa edellytetyt kielitaidon osoittamista varten vaadittavat opinnot.
  • Opiskelijan tulee hakea korvaavuutta kielikeskuksen ohjeiden mukaisesti.
  • Pakollisiin viestintä- ja kieliopintoihin liittyvät hyväksilukuhakemukset käsitellään kielikeskuksessa.
  • Akateemiset yksiköt voivat sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja.
  • Vaikka suoritettujen kieliopintojen laajuus poikkeaisi yliopistossa käytetystä mitoituksesta, korvaavuus rekisteröidään opiskelijalle Vaasan yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti.
  • Osittaisia korvaavuuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.
  • Tutkintoon kuuluvaa toisen kotimaisen kielen (ruotsi tai suomi) opintojaksoa ei tarvitse suorittaa, mikäli opiskelija on suorittanut ruotsin tai pohjoismaisten kielten perusopinnot tai vastaavasti suomen kielen perusopinnot. Perusopinnoilla voi osoittaa tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa, ja aineopinnoilla hyvää toisen kotimaisen kielen taitoa opintokokonaisuuden loppuarvosanasta riippumatta. (Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 481/2003).