Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Kaikessa Vaasan yliopiston tutkimustyössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”.

TENKin ohjeet ja suositukset

Vaasan yliopisto on vahvistanut myös omat eettiset suositukset, joissa linjataan eettisesti kestävän opinto-, tutkimus ja hallintokulttuurin tavoitteita ja toimintaa tiedeyhteisössä.

Yliopiston tutkijat voivat suorittaa itseopiskeluna tutkimusetiikan kurssin ja myös Tutkijakoulu tarjoaa vuosittain myös tutkimusetiikkaan liittyvän kurssin jatko-opiskelijoille. Jokaisen tutkijan tulee olla tietoinen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ennen tutkimustyönsä aloittamista.

Tietyissä tutkimusasetelmissa tarvitaan tutkimuseettinen ennakkoarviointi. Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin. Ennakkoarviointi koskee vain tarkoin määriteltyjä tutkimusasetelmia.

Vaasan yliopisto tutkimuksen kohteena

Kaikkiin Vaasan yliopistoon (organisaationa, henkilökuntaan, opiskelijoihin)  kohdistuviin tieteellisiin tutkimuksiin tulee hakea tutkimuslupaa sähköisellä lomakkeella, johon liitetään vähintään tutkimussuunnitelma. Tutkimuslupaa hakevat myös yliopiston omat tutkijat, opettajat ja opiskelijat.

Yliopistoa koskevat tutkimusluvat voivat koskea esimerkiksi opetusta, opinnäytteitä, tutkimusta, henkilöstön haastattelua tai heille tehtäviä kyselyjä, jotka koskevat Vaasan yliopistoa organisaationa. Huomioithan, että Vaasan yliopisto voi antaa tutkimusluvan ainoastaan tutkimuksen tekemistä varten, päätös tutkimukseen osallistumisesta on kunkin henkilökohtainen asia.

Tutkimuslupa tulee pyytää ennen aineistonkeruun aloittamista. Jotkut tutkimusasetelma saattavat vaatia myös tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin. Se tulee olla tehtynä ennen lupapyyntöä ja sitä haetaan omasta organisaatiosta.

Mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tutkimuslupapyynnön liitteeksi tulee myös tietosuojailmoitus ja mahdollisesti vaikutustenarviointi.

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla.

Tutkimusluvat myöntää tutkimuksen vararehtori.

Yliopiston tutkijoita

Lisätiedot ja kysymykset:

Kuva
Virpi Juppo

Virpi Juppo

Tutkimuspalveluiden päällikkö
Yliopistopalvelut, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498111
Toimisto
Torni 5. krs
Avaa profiilisivu