TOIVO – Toimivilla sopimuksilla sujuvaa ja vastuullista TKI-toimintaa

Euroopan unionin osarahoittama
Etelä-Pohjanmaan Liitto

Menestyksekäs tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on yritysten kasvun ja kehittymisen edellytys. TOIVO-hankkeen tavoitteena on edistää TKI-toimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa keskeisinä näkökulmina ovat ennakoiva sopiminen ja vastuullisuus. Juridiikka ja sopimukset sen osana ovat tyypillisesti olleet menneisyyteen painottuvia ja riidanratkaisukeskeisiä – kuka on syyllinen ja kenen tulisi korvata vahingot? Liiketoiminnan kannalta lähtökohta ei ole kovin hedelmällinen. Ennakoiva oikeus ja ennakoiva sopiminen ovat etenkin viime vuosina nousseet keskeisiksi suuntauksiksi niin oikeustieteellisessä opetuksessa ja tutkimuksessa kuin käytännön toimijoidenkin keskuudessa. Sopimusten rooli nähdään paljon entistä laajempana: sopimukset toimivat yhteisinä pelisääntöinä ja strategisina välineinä, jotka voivat keskeisellä tavalla ohjata myös TKI-toimintaa kohti yhteisten tavoitteiden saavuttamista. 

Riidanratkaisukeskeisyyden lisäksi sopimuksia on tyypillisesti vaivannut myös vaikeaselkoisuus. Ne ovat olleet lähinnä juristeilta juristeille laadittuja dokumentteja, joita niiden varsinaiset käyttäjät – liiketoimintaa harjoittavat tahot – eivät ole lukeneet tai ymmärtäneet. Ennakoivaan oikeuteen ja sopimiseen kytkeytyy keskeisesti oikeudellinen muotoilu. Sen avulla sopimuksista muotoillaan käyttäjäystävällisiä ja ymmärrettäviä, jolloin ne voidaan valjastaa palvelemaan paremmin käytännön TKI-toimintaa.

Tässä hankkeessa kehitetään TKI-sopimustoimintaa yhdessä yritysten kanssa ja vastataan yritysten tarpeisiin. Hanke tuottaa täysin uudentyyppisiä näkökulmia ja työvälineitä TKI-toimintaan. Syvällisen perehtymisen mahdollistamiseksi hankkeessa on valittu lähempään tarkasteluun kaksi toimialaa, jotka ovat ruoka- ja tekstiiliteollisuus. Näiden toimialojen painoarvo Etelä-Pohjanmaalla on merkittävä.

Etelä-Pohjanmaan Liitto
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
191 154€
Kokonaisbudjetti
238 943€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Talousoikeudellinen informaatio
Laskentatoimi ja rahoitus
Digitaalinen talous
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio