Terveellisemmäksi reformuloitujen menestysruokatuotteiden yhteiskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Terveyttä edistävien ja ylläpitävien tuotteiden kaupallistamisessa ei pelkästään uusien terveellisemmiksi reformuloitujen elintarvikkeiden tarjoaminen riitä, vaikka niihinkin tähtäävää tuotekehitystyötä on jatkuvasti tehtävä. Jotta kuluttajat suuremalla todennäköisyydellä päätyisivät näihin vaihtoehtoihin, he tarvitsevat helposti ja aina saatavilla olevaa apua. Tunnistettujen erilaisten kuluttajaryhmien mieltymysten ja käyttäytymismallien pohjalta mukautetut elämäntapaohjauspalvelut tarjoavat tähän mahdollisen tukiratkaisun.

Tutkimuksessa selvitetään terveellisiin ruokavalintoihin liittyviä ajureita ja hidasteita suomalaisilla ja eurooppalaisilla kuluttajaryhmillä yhteistyössä eteläpohjalaisen ja kansainvälisen kumppanikonsortion kanssa.

Suomalaiset elintarvikeyritykset ovat perinteisesti olleet vahvoja terveysvaikutteisten ja ravitsemuksellisesti laadukkaiden elintarvikkeiden kehittäjiä, minkä lisäksi Suomi on kansainvälinen edelläkävijä viestintäteknologiassa. Uusi liiketoimintapotentiaali perustuu näiden kahden vahvuuden yhdistämiseen tavoitteena tehostaa terveyttä edistävien tuotteiden kansallista ja kansainvälistä kaupallistamista useissa kuluttajaryhmissä sekä vähittäiskaupan että ammattikeittiöiden tarjoomissa ja palveluissa. Kansainvälinen liiketoimintapotentiaali syntyy niin uusien tuotteiden ja palveluiden kuin terveysviestintään ja lisättyyn todellisuuteen liittyvien teknologioiden kehittämisestä.

Tutkimuksen käytännön sovellusalueita edustavat uudet tuotteet, kuluttajaryhmäkohtaiset elämäntapa-muutospalvelut, IT-teknologiat sekä erilaiset kaupalliset ympäristöt. Tutkimusidean innovaatiopotentiaali piilee tuotekehityksen ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisen yhteisanalyysissä. Yhdistämällä uusimmat reformulointiteknologiat eri kuluttajaryhmillä toteutettuihin mieltymys- ja kuluttaja-analyyseihin, tunnistetaan parhaat tuotevariaatiot ja niiden kokemusta tukevat viestit ja lisäarvopalvelut. Nämä voivat perustua esimerkiksi uusiin viestintäteknologioihin, kuten mobiilin tai lisätyn todellisuuden sovelluksiin ruoan ostopäätös- ja ruokailutilanteissa. Tällöin voidaan parhaassa tapauksessa myötävaikuttaa kuluttajien terveellisiin ruokavalintoihin samalla voimistaen väestön keskuudessa healthy=tasty -intuitiota (ja vaimentaen useissa kuluttajaryhmissä edelleen voimissaan olevaa unhealthy=tasty -intuitiota).

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia innovatiivisia tuotteita, palveluita ja niiden yhdistelmiä kaupalliset toimijat voivat kehittää kuluttajien hyvinvointipyrkimysten tukemiseksi. Yhteistyössä monitieteisen tutkimustiimin ja yritysverkoston kanssa hanke kehittää uusia avauksia yritysten ja ruokapalvelutoimijoiden terveellisten tuotteiden kansalliselle ja kansainväliselle kaupallistamiselle. 24 kk kestävässä hankkeessa toteutetaan tuotekehitys- ja kuluttajatutkimusten kokonaisuus, jossa terveellisiksi reformuloituihin tuotteiden tarjoamiseen ja nauttimiseen yhdistetään valinnan kannalta kriittisiin hetkiin healthy=tasty -assosiaatiota vahvistavia herätteitä. Tutkittavat tuotteet ovat
suomalaiseen ruokavalioon tyypillisesti kuuluvia terveellisiksi reformuloituja tuotteita, joiden ravitsemuksellista profiilia muokataan WHO:n suositusten mukaisiksi (vähemmän
suolaa/rasvaa/sokeria).

Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa Etelä-Pohjanmaalla toimivista tutkimuslaitoksista ja yrityksistä muodostettu laaja hyvinvointiteemainen osaamiskonsortio, joka verkottuu
kansainvälisesti vastaavien keskittymien kanssa. Huomion keskiössä ovat konsortion ydinosaamisalueet: kuluttaja- ja aistinvarainen tutkimus sekä elintarvikekehitys. Konsortion
osaamisaloja voidaan täydentää esiin tulevien tarpeiden mukaan. Hanke käynnistää samalla laajaa kansainvälistä TKI-yhteistyötä EU:n älykkään erikoistumisen strategian mukaisen Consumer Involvement in Agri-Food-verkoston kanssa.

Projektin päättyessä konsortio on tuottanut tutkimusaineiston, jonka pohjalta osallistujayritykset voivat entistä paremmin kaupallistaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti terveyttä edistäviä tuotteitaan yhdistämällä niihin terveellisiä ruokavalintoja tukevia viestintäkonsepteja sekä eri kohderyhmille räätälöityjä tukipalveluja. Tutkimuksen kaupallisia sovellusalueita edustavat niin uudet reformuloidut tuotteet (elintarviketeollisuus, julkiset ja yksityiset ruokapalvelut), kuin niihin liitettävä kohderyhmäviestintä, uudet teknologiat (esim. mobiilisovellukset ja lisätty todellisuus) sekä kulutusympäristöt (kauppa, ravintola, verkkokauppa). Näin ollen tutkimustuloksia sovelletaan useiden elinkeinoelämän toimijoiden toimesta, esimerkiksi kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävä elintarviketeollisuus,ruokapalveluyritykset (koulu- ja työpaikkaruokailu, hyvinvointipalveluyritykset),
viestintäteknologioita tuotteistavat yritykset sekä tulevaisuudessa myös lisättyä- ja virtuaalitodellisuutta kaupallistavat yritykset.

Tutkimuksella on myös kansanterveydellinen ulottuvuus, sillä kohderyhmävetoisella viestinnällä voidaan nostaa kuluttajien terveellisten ruokavalintojen todennäköisyyttä, samalla voimistaen väestön keskuudessa healthy=tasty -intuitiota (ja vaimentaen joissakin kuluttajaryhmissä edelleen voimissaan olevaa unhealthy=tasty -intuitiota). Hanke myötävaikuttaa Etelä-Pohjanmaa linkittymistä entistä lujemmin alan kansainvälisiin verkostoihin sekä nostaa yritysten valmiuksia vientimarkkinoille.

Hankkeen vastuullinen johtaja Vaasan yliopistossa: Harri Luomala
Hankkeen muut tutkijat: Maija Kantola

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
113 524€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Markkinointi- ja kulutustutkimus
Markkinointi ja viestintä
Hanketta koordinoiva organisaatio