Paikkaperustaiset innovaatiot asuinalueiden kehittämisessä – Kaksoistapaustutkimus Vaasan Olympiakorttelista ja Ristinummesta (Lähiö-Inno)

Lähiö-Inno-tutkimushanke on osa ympäristöministeriön koordinoimaa kansallista lähiöohjelmaa. Hankkeessa tuotetaan tietoa, johon tukeutumalla torjutaan asuinalueiden segregaatiota ja vahvistetaan niiden sosiaalista kestävyyttä. Vaasan kaupungissa kohteiksi valittiin Olympiakortteliin asuinalue sekä Ristinummen lähiö. Tapaustutkimusstrategian lähtökohtana on ymmärtää paremmin Pohjanmaan maakuntakeskuksen asuinalueiden urbaania muutosta osana globaaleja trendejä sekä haasteita.

Hankkeessa tutkitaan käyttäjäinnovaatioita paikkaperustaisesta näkökulmasta käsin. Lähiöt nähdään monia intressejä ja toimijuuksia yhdistävinä risteyksinä, mutta kuitenkin ensisijaisesti kaupunkimaisina asuinympäristöinä. Tarkoituksena on kartoittaa lähiöiden roolia ja luonnetta osana kehittyvän Vaasan tulevaisuutta. Sovellamme niin kutsuttuja CUPL-sessioita (Community Urban Planning Lab) tiedonhankintastrategiana sekä osallistumisen välineenä. Fokusryhmille suunnatuissa sessiokeskusteluissa pyritään synnyttämään sosiaalisille innovaatioille otollista ilmapiiriä, jonka avulla edistetään käyttäjäinnovaatioiden kehittelyä, kuten tulevaisuuden asumismuotojen hahmottelua.

Selvitämme myös, miten eri toimijoiden näkökulmat kohtaavat asuinalueiden hallinnassa ja miten toimijoiden välistä vuorovaikutusta kehitetään koko kaupungin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Lähiö-Inno-tutkimushanke vastaa yleisemminkin sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävien kaupunkien tietotarpeisiin. Hankkeessa luotavaa tietoa ja kehitettäviä osallisuutta hyödyntäviä menetelmiä sovelletaan kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon perustana.

Tutkijatiimi julkaisee yhdessä ja erikseen aihetta käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita alan julkaisusarjoissa. Tuloksia esitellään tieteellisissä konferenseissa sekä muissa yleisötilaisuuksissa. Tutkijat julkaisevat myös yleistajuisempia lähiöitä käsitteleviä tekstejä sekä politiikkasuosituksia.

Paikkaperustaiset innovaatiot asuinalueiden kehittämisessä –
Kaksoistapaustutkimus Vaasan Olympiakorttelista ja Ristinummesta (Lähiö-Inno)

Hankkeen kesto: 01.09.2020-31.12.2022
Rahoittaja/t: ARA, asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus & ympäristöministeriön lähiöohjelma
Ulkoinen rahoitus: 229 529 euroa
Hankkeen budjetti: 286 911 euroa
Vaasan yliopiston osuus budjetista: 57 382 euroa
Hankkeen vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa:  Ilkka Luoto
Hankkeen muut tutkijat: Tommi Lehtonen, Sanna Tuurnas, Tuomas Honkaniemi, Johanna Kalliokoski, Sofi Perikangas
Hankkeen yhteyshenkilöt Vaasan yliopistossa: Ilkka Luoto, Tommi Lehtonen
Tutkimusryhmät/tutkimusalusta Vaasan yliopistossa: InnoLab, aluetiede, julkisjohtaminen, julkinen toiminta ja organisaatiot
Yhteistyökumppanit: Vaasan kaupunki, VOAS, Kiinteistö Oy Pikipruukki, Kiinteistö Oy Sekahaku
 

Vaasa
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
229 529€
Kokonaisbudjetti
286 911€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Julkinen toiminta ja hallinto
Hanketta koordinoiva organisaatio