MurSu - Materiaalivirtamurroksen ja Suupohjan kuljetuskäytävän potentiaali

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta

Globaalit materiaalivirrat ovat murroksessa ja toimitusketjujen kilpailukykytekijät ovat muuttumassa. Materiaalivirtojen ja energiamurroksen ohella myös muun muassa komponenttipula vaikuttaa kuljetuskustannuksiin ja -reitteihin.  

Hankkeen tavoitteena on Etelä-Pohjanmaan kaupan ja teollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen ja materiaalivirtamurroksen mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden jalostaminen liiketoimintamahdollisuuksiksi. Hankkeessa selvitetään Suupohjan radan kuljetuskäytävän potentiaali puun ja puutuotteiden, lannoitteiden, metallin, biotuotteiden ja sellun osalta.  

Toimenpiteet toteutetaan neljässä työpaketissa, joista ensimmäisessä kartoitetaan Etelä-Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalta suuntautuvien materiaalivirtojen nykytila. Toisessa työpaketissa selvitetään, mikä olisi vallitsevissa maailmankaupan sekä kustannus- ja päästötason mukaisissa tilanteissa kannattava kuljetusmäärä arvioiden mm. tuotekuljetusten mahdollisuudet. Menetelminä käytetään esimerkiksi operaattoreiden haastatteluja ja hankkeessa kehitettävää laskentamallia.

Kolmannessa työpaketissa selvitetään Suupohjan ratakäytävän nykyisten ja potentiaalisten toimijoiden digitalisaation nykytila ja luodaan toimitusketjudigitalisaation visio, joka perustuu sekä maatie-, rautatie- että merikuljetusketjun toimijoiden tarpeiden selvittämiseen ja sovittamiseen yhteiseksi tahtotilaksi. Tavoitteena on toimitusketjun tehokkuuden parantaminen ja oikean tiedon jakaminen keskeisille toimijoille niin, että toimitusketjuissa oleva hukka saadaan minimoitua.

Neljännessä työpaketissa verrataan valitun tuotteen/raaka-aineen toimitusketjun ja sen paluuvirtojen suorituskykyä nykytilaan ja vaihtoehtoiseen kuljetuskäytävään.

Työpakettien tuloksena muodostuvat materiaalivirta-analyysit, kustannus-hyötyanalyysit eri skenaarioille sekä alueellinen toimitusketjun kattava digitalisaation visio.

Hanke rahoitetaan osana REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen julkaisuja ja raportteja

                (Raportti on parhaillaan Vaasan yliopiston raportteja -sarjan julkaisuprosessissa)

Hankkeen podcastit

Hanke mediassa

Yrittäjä-liitteen juttu hankkeesta ja Suupohjan radasta (31.8.2023):

https://newspool.fi/artikkelit/rata-jonka-kunnostus-on-elinvoimakysymys/

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
158 654€
Kokonaisbudjetti
198 320€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Networked value systems NeVS
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio