Image
osuva julkaisuarkisto

Avoin tiede

Avoimen tieteen politiikka ja periaatteet Vaasan yliopistossa

Yleistä avoimesta tieteestä Vaasan yliopistossa

Vaasan yliopistossa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja Suomen lakia sekä kansallisia ja kansainvälisiä avoimen tieteen suosituksia. Avoin tiede on osa yliopiston strategiaa. Yliopiston uudessa, "Polkuja menestykseen 2030" -strategiassa todetaan, että "noudatamme aina avoimen tieteen periaatteita". Yliopisto seuraa ja arvioi avoimen tieteen tasoa ja kehitystä.

Vastuullinen avoin tiede on keskeinen osa Vaasan yliopiston toimintaa. Avoin tiede kattaa muun tieteelliset julkaisut, tutkimusaineistot, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toimintakulttuurin. Avoin tiede edistää tieteellisen tutkimustiedon leviämistä ja vaikuttavuutta tiedeyhteisössä ja koko yhteiskunnassa.

Tutkimustulosten ja -aineistojen avoin julkaiseminen lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Julkaisuihin ja aineistoihin tehdyt viittaukset ovat osa tutkijan akateemista ansioitumista. Myös tutkimusprosessin sekä tutkimusmenetelmien avaaminen ja niistä viestiminen lisäävät tutkimuksen uskottavuutta ja näkyvyyttä. Näkyvyys avaa uusia mahdollisuuksia tutkijoiden väliselle yhteistyölle ja yliopiston profiloitumiselle.>

Vaasan yliopiston Avoimen tieteen toimenpidesuunnitelma täydentää yliopiston Avoimen tieteen politiikka ja periaatteet -dokumenttia. Toimenpidesuunnitelma sisältää muun muassa tutkijoille suunnatun avoimen tieteen käytännön ohjeistuksen ja vastuutahot avoimen tieteen eri osa-alueita koskien.

Tutkimusjulkaisuihin liittyvät avoimuuden periaatteet

 • Vaasan yliopisto edellyttää tutkijoiltaan avointa julkaisemista aina, kun se on mahdollista.
 • Tutkijoiden tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit, kirjan luvut, monografiat, konferenssijulkaisut tai vastaavat, saatetaan avoimiksi rinnakkaistallentamalla ne yliopiston omaan julkaisuarkisto Osuvaan sekä julkaisemalla ne Open Access -julkaisukanavissa.
 • Myös hybridimallinen avoin julkaiseminen on mahdollista välivaiheen ratkaisuna kohti täysin avointa julkaisemista. Yliopisto varaa julkaisemiseen ja avoimuuteen liittyvien kustannusten kattamiseen varoja.
 • Väitöskirjat, lisensiaatin tutkimukset, diplomityöt ja pro gradu -tutkielmat julkaistaan sähköisessä muodossa Vaasan yliopiston julkaisuarkisto Osuvassa. Ohjaajan on huolehdittava osana ohjausprosessia, että tämä on mahdollista. Etenkin väitöskirjojen osalta ohjaajan on huolehdittava, että väitöskirjan muodostamat artikkelit/esseet tai monografia ovat avoimesti julkaistavissa.
 • Yliopisto kannustaa tutkijoitaan viestimään tutkimuksestaan perinteisiä kanavia laajemmin esimerkiksi ammatillisissa julkaisuissa tai sosiaalisessa mediassa.
 • Vaasan yliopiston tutkijat hankkivat kansainvälisen ORCID-tutkijatunnisteen, jonka avulla heidän tieteellinen toimintansa identifioituu ja saa näkyvyyttä.

Tutkimusaineistojen ja tutkimusmenetelmien avoimuuden periaatteet

 • Vaasan yliopisto kannustaa tutkijoitaan tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimeen julkaisemiseen FAIR-periaatteiden mukaisesti (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable / löydettävissä, saavutettavissa, yhteensopiva, uudelleenkäytettävä).
 • Tutkimusaineistojen avaamisessa huomioidaan aineiston luottamuksellisuus, turvallisuus sekä yksityisyydensuoja ja tietoturva. Tutkimusaineistojen avaamiseen vaikuttavat myös lait, asetukset ja sopimukset. Tutkimushankkeissa sovitaan edellä mainittujen asioiden lisäksi aineiston omistajuuteen ja tekijänoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä.
 • Kannustamme myös tutkimusmenetelmien avaamiseen, mukaan lukien käytetyt algoritmit sekä tuotetun koodin julkaisemisen avoimena lähdekoodina.
 • Tutkimuksen tai tutkimushankkeen päätyttyä aineistojen julkaisemisessa sekä pitkäaikaissäilytyksessä hyödynnetään kansallisia palveluita, kuten Fairdata-palvelua ja Tietoarkistoa.

Avoimen toimintakulttuurin periaatteet

Vaasan yliopiston strategian mukaisesti “toimimme aktiivisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa huippututkimuksen ja koulutuksen verkostoissa ja kumppanuuksissa”. Digitaalisen kanssakäymisen ja henkilökohtaisten kontaktien ohella yliopiston käynnissä oleva kampusuudistus tuo yhteen yliopistolaiset, yritykset ja yhteistyökumppanit. Kaikki tämä edistää tutkimuksen infrastruktuurin avoimuutta ja siten avoimen tieteen toteutumista.

Vaasan yliopisto huomioi avoimen tieteen näkökulmat, kun se rakentaa tutkijoiden urapolkuja tai arvioi tutkijoiden meritoitumista. Avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-alueiden lisäksi Vaasan yliopisto tukee ja kehittää oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta sekä saavutettavuutta.

Vaasan yliopisto ja tiedekirjasto Tritonia tarjoavat tutkijoille koulutusta ja tukea avoimeen tieteeseen liittyen.

 • Lisätietoja avoimesta tieteestä osoitteesta: openscience@uwasa.fi
 • Lähde: Vaasan yliopiston avoimen tieteen politiikka ja periaatteet Vaasan yliopistossa, rehtorin päätös 16.3.2021.

Avoin julkaisuarkisto Osuva

Vaasan yliopiston avoin julkaisuarkisto Osuva sisältää yliopiston omat julkaisut, opinnäytteet ja tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteet. Osuvaan sisältyy julkaisujen viitetietoja, tiivistelmiä ja kokotekstejä.