Saavutettava opiskelu

Saavutettavan opiskelun tavoitteena on opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja palveluiden (opetus, ohjaus jne.) saavutettavuus aina opintoihin hakeutumisesta opintojen päättämisvaiheeseen.

Saavutettavuus koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä. Jokainen yliopistoyhteisön jäsen myös osallistuu saavutettavuuden tuottamiseen.

Tietoa saavutettavuudesta

Saavutettavuutta ja esteettömyyttä käytetään usein sanaparina. Yhteistä molemmille termeille on, että ympäristö ja palvelut hyödyntävät kaikkia käyttäjiä ja saatavilla.

Esteettömyydellä tarkoitetaan kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista fyysisessä ympäristössä, kuten rakennusten ja ulkoalueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Ympäristö on esteetön silloin, kun se on kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää. 

Saavutettavuudella viitataan usein muuhun kuin rakennettuun ympäristöön. Sillä tarkoitetaan ”aineetonta” ympäristöä, esim. palvelua, tietoa, verkkosivuja ja asenteita. Saavutettavassa korkeakoulussa jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Saavutettavuus merkitsee myös tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon. Tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät sekä ilmapiiri ja asenteet mahdollistavat kaikkien osallisuuden henkilökohtaisista ominaisuuksista tai elämäntilanteesta riippumatta. Esteetön ympäristö ja saavutettavat palvelut soveltuvat mahdollisimman hyvin erilaisten ihmisten käyttöön ja palvelevat kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä.

Erityisen tärkeää saavutettavuus ja esteettömyys ovat niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma tai jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin (sivuilla rajaus on tehty vammaisryhmiin ja erilaisiin oppijoihin). Saavutettavuus ja esteettömyys eivät kuitenkaan ole vain erityisryhmiä varten, vaan hyvät käytännöt hyödyttävät kaikkia yhteisön jäseniä. Saavutettavuus ja esteettömyys ovat sujuvaa elämää, kommunikointia, opiskelua, ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista. On myös tärkeää, että kaikki palvelun osatekijät ovat saavutettavia ja esteettömiä.

Katso myös

Yliopiston tilat

Useimmissa Vaasan yliopiston kampusalueen rakennuksissa on esteettömät liikkumismahdollisuudet eri kerrosten välillä ja asianmukaiset saniteettitilat. Auditorioissa ja muissa tiloissa on otettu huomioon liikuntaesteiset ja luentosaleissa on hyvä akustiikka. Kampusalueen opetustilat ovat teknisesti pääosin hyvin varusteltuja, ja niissä pystytään hyödyntämään uusinta opetusteknologiaa.Yliopistolla on kannettava, ensisijaisesti kuulokojeen käyttäjille tarkoitettu induktiolaitteisto,jota voi varata vahtimestareilta.

Yliopiston uudisrakennuksissa on otettu huomioon myös erityisryhmien liikkuminen. Vaikka kampusalueen vanhoja rakennuksia kunnostettaessa esim. liikuntaesteisten tarpeet on huomioitu entistä paremmin (mm. ulko-ovien aukaisukytkimet ja luiskat), eivät kaikki tilat kuitenkaan ole yhtä saavutettavia kuin yliopiston uudet tilat.

Rakennusten sisäänkäynnit soveltuvat melko hyvin myös liikuntaesteisille. Osa rakennusten ulko-ovista on kuitenkin raskaita ja esim. pyörätuolissa istuvan on vaikea avata niitä.

Tarvittaessa opetus voidaan järjestää sellaisiin tiloihin, joihin kaikilla on esteetön pääsy. Myös tapaamiset sellaisten henkilöiden kanssa, joiden työhuoneisiin ei ole esteetöntä pääsyä, voidaan sopia muihin tiloihin.

Yliopiston tiloissa ja lähialueella sijaitseviin opiskelijaravintoloihin on esteetön pääsy. Ravintolat tarjoavat päivittäin tavallisimmat erityisruoat, ja tarvittaessa voidaan neuvotella myös muun erityisruoan tarjoamisesta.

Kaikilla yliopiston parkkipaikoilla on liikuntaesteisille varattuja pysäköintipaikkoja.

Opintojen järjestäminen ja opintojen ohjaus

On tärkeää, että opiskelun ja opetuksen järjestelyt sekä käytännöt on toteutettu niin, että kaikki opiskelijat saavat tarvitsemansa opiskelua koskevan tuen.

Koulutusohjelmakohtaisesta opintojen ohjauksesta vastaavat omaohjaajat ja opettajat. Myös koulutusohjelmien/oppiaineiden HOPS-vastaavien kanssa voi keskustella opintojen sisällöllisistä kysymyksistä ja muista suunnitelmista. Opintojaksokohtaista neuvontaa antavat opintojakson opettajat tai muut vastuuhenkilöt.

Vaasan yliopiston opiskelijat voivat erityisestä syystä hakea opiskeluun liittyviä yksilöllisiä järjestelyitä. Yksilöllisillä opintojärjestelyillä tarkoitetaan opiskelun tueksi tehtyjä erityisiä toimenpiteitä, jotka liittyvät opintojen suorittamiseen ja arviointiin. Järjestelyiden ei kuitenkaan tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Hakemukset käsitellään ja järjestelyt hoidetaan tapauskohtaisesti.

Yksilölliset opintojärjestelyt voivat olla mm. opetuksen siirtäminen opiskelijalle saavutettavaan tilaan, opetusmateriaalien toimittaminen etukäteen tai muut suoritustapoihin ja opetukseen liittyviä tukitoimia tai ratkaisuja. Ne voivat liittyä myös tentteihin (esim. lisäaika, häiriötön tila tai tietokoneen käytön salliminen). Yksilöllisten opintojärjestelyiden hakemisen perusteita voivat olla esim. kuulo-, näkö- tai muu vamma, luki- tai muu oppimisen vaikeus, paniikkihäiriö, Asperger-oireyhtymä, mielenterveyden ongelmat, allergia tai muu yliherkkyys.

Tarkemmat ohjeet yksilöllisten opintojärjestelyiden hakemiseen löydät kohdasta Miten haen yksilöllisiä opintojärjestelyitä?. Mikäli yksilöllisten opintojärjestelyiden tarve koskee vain tenttijärjestelyitä, katso ohjeet kohdasta Yksilölliset järjestelyt tenteissä.

Yliopistolla ei ole tulkkipalveluita. Opiskelussa tarvittavia apuvälineitä pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Opintojaksoilla tarvittavasta opetusmateriaalista (mm. kirjallisuus) tiedotetaan opinto-oppaissa. Lisäksi opetuksen alkaessa ilmoitetaan muu opintojaksolla tarvittava materiaali. Opintojaksosta vastaavaan opettajaan voi olla yhteydessä esim. sähköpostitse etukäteen.

Tiedekirjasto Tritonian saavutettavaa opiskelua tukeviin palveluihin kuuluvat mm. lukivaikeuksisille opiskelijoille suunnattu kurssikirjojen pidempi laina-aika. Saavutettavuuskirjasto Celia puolestaan tarjoaa kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina ilmaiseksi kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. Voit liittyä Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi Tritoniassa.

Miten haen yksilöllisiä opintojärjestelyitä?

Mikäli tarvitset erityistä tukea ja ohjausta tai yksilöllisiä järjestelyitä opiskelun, tenttien tai kypsyysnäytteen suorittamisen tueksi ota yhteyttä opintopsykologiin.

Ota yhteyttä opintopsykologi Ray Ohtoseen joko jo ennen opintojen tai opintojakson aloittamista tai mikäli kyseessä on lyhytaikainen/äkillinen tarve (esim. käden murtuminen), mahdollisimman pian tarpeen ilmenemisen jälkeen. Näin opetuksen yksilölliset järjestelyt ehditään ottaa huomioon opetuksen ja opetustilojen suunnittelussa.

Yksilöllisiä opintojärjestelyitä haetaan Opintojen erityisjärjestelyt -hakemuksella. Voit tulostaa sen tältä sivulta, lisäksi hakemuksia saa opintopsykologilta. Muista allekirjoittaa hakemus!

Hakemuksessa määrittelet, millaisia järjestelyitä tarvitset ja perustelet ne. Liitä hakemukseen ne alkuperäiset asiantuntijalausunnot (esim. lääkärin, psykologin, puheterapeutin tai vastaavan todistus), joista ilmenee perusteet yksilöllisten opintojärjestelyiden hakemiselle.

Toimita hakemus ja asiantuntijalausunnot opintopsykologi Ray Ohtoselle, joka keskustelee kanssasi järjestelyistä. Muista varata opintopsykologilta keskusteluaika Moodlen dashboardissa etukäteen!

Tapaamisen jälkeen opintopsykologi tekee suosituksen yksilöllisistä opintojärjestelyistä. Jos suositus koskee keskitettyjä tenttijärjestelyitä, saa tenttijärjestelyistä vastaava assistentti tiedon hakemuksen 2. sivun suosituksesta. Jos suositus koskee opinnäytetyön yhteydessä suoritettavaa kypsyysnäytettä, saa kypsyysnäytteen käytännön järjestelyistä vastaava assistentti tiedon suosituksesta. Kun ilmoittaudut tenttiin tai kypsyysnäytteeseen, ilmoita yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta osoitteeseen tentit(at)uwasa.fi.

Opintopsykologi toimittaa sinulle kopion hakemuksestasi ja suosituksesta sekä palauttaa samalla asiantuntijalausunnon. Alkuperäinen hakemus ja suositus jää opintopsykologin arkistoon. Suositus säilytetään korkeintaan opiskeluoikeutesi ajan, ellet pyydä sitä poistettavaksi arkistosta jo aikaisemmin.

Suositus on voimassa siinä mainitun ajan. Tarvittaessa voit hakea yksilöllisiä opintojärjestelyitä uudelleen, esim. mikäli tilanteesi muuttuu tai opintosi jatkuvat ja tarvitset järjestelyitä suosituksen voimassaoloajan jälkeen.

Käytä suositusta sopiessasi yksilöllisistä opintojärjestelyistä opettajien kanssa. Voit esittää opettajalle pelkästään hakemuksen toisen sivun eli varsinaisen suosituksen. Hakemus on luottamuksellinen ja terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 § 1 mom kohta 25). Opintopsykologin lisäksi opettajat eivät näe hakemuksesi perusteena olevia asiantuntijalausuntoja, ellet itse halua niitä heille näyttää.

Yksilöllisten opintojärjestelyiden on tarkoitus turvata sinulle mahdollisuus oppia ja osoittaa osaamisesi. Muistathan kuitenkin, että opintojakson opettaja arvioi ja määrittelee järjestelyiden toteutuksen opintojakson tavoitteiden pohjalta. Yksilöllisten järjestelyiden ei tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista.

Tulosta tästä hakemus opintojen yksilöllisten opintojärjestelyiden hakemista varten:


Katso myös:

Kuva
Ray Ohtonen

Ray Ohtonen

Opintopsykologi
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498407
Toimisto
Fabriikki F125
Avaa profiilisivu

Yksilölliset järjestelyt tenteissä

Tenttiin osallistuva voi tarvita yksilöllisiä järjestelyitä tentin suorittamiseksi. Yksilöllisiä tenttijärjestelyitä voivat olla esim. lisäaika, erillinen tila, apuvälineet tai tenttikysymykset suuremmalla fontilla.

Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä tenttitilaisuuksissa, ota yhteyttä opintopsykologiin tai omaohjaajaasi joko hyvissä ajoin ennen ensimmäistä tenttiä tai mikäli kyseessä on lyhytaikainen/äkillinen tarve (esim. käden murtuminen), mahdollisimman pian tarpeen ilmenemisen jälkeen.

Täytä Opintojen erityisjärjestelyt -hakemus, jossa kerrot, millaisia järjestelyitä tarvitset. Liitä hakemukseen lääkärintodistus tai muu asiantuntijan lausunto, joka osoittaa yksilöllisten järjestelyiden tarpeen. Toimita hakemus ja asiantuntijalausunnot opintopsykologille.

Opintopsykologi käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen haetuista järjestelyistä, jolloin tentti yleensä järjestetään erillisessä tilassa. Opintopsykologi toimittaa järjestelyitä koskevan suosituksen sinulle ja palauttaa samalla asiantuntijalausunnon.

Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Miten haen yksilöllisiä opintojärjestelyitä?

Mikäli lyhytaikainen tai äkillinen yksilöllisten järjestelyiden tarve koskee vain ns. keskitetysti järjestettävien tenttien järjestelyitä (esim. käden murtumisesta johtuva tarve kirjoittaa tentti tietokoneella), riittää että otat yhteyttä: tentit(at)uwasa.fi.

Erillisessä tilassa suoritettava tentti

Yksilöllisiä järjestelyjä tentin suorittamiseksi tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa tentin tilassa, joka on kaikkien yksilöllisiä järjestelyitä tarvitsevien Vaasan yliopiston opiskelijoiden käytössä.

Tällöin tilana käytetään yleensä Tervahovin ryhmätyötiloja B114 ja B115, joissa on tentin aikana tallentava kameravalvonta. Ennen ensimmäistä tällaista tenttiä opiskelijan tulee allekirjoittaa suostumus tenttitilanteen tallentamiseen.

Mikäli tarvitset tenttitilanteessa yksilöllisiä järjestelyitä, muista aina muistaa ilmoittautua sekä Pepissä että sähköpostitse osoitteeseen tentit(at)uwasa.fi. Sinun pitää myös allekirjoittaa suostumus tenttitilanteen tallentamisesta ennen ensimmäistä erillisessä tilassa suoritettavaa tenttiä.

Saavutettavan opiskelun yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilö opiskelun yksilöllisissä järjestelyissä

opintopsykologi Ray Ohtonen 
puh. 029 449 8407
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi
Fabriikki-rakennus 1. kerros, huone 

Omaohjaajat

Omaohjaajien yhteystiedot löydät kohdasta Ohjaus ja neuvonta > Omaohjaajat.

Valintakokeen yksilöllisten järjestelyiden yhteyshenkilö

asiantuntija Miisa Aho
puh. 029 449 8005
sähköposti: hakijapalvelut(at)uwasa.fi
Fabriikki-rakennus 2. kerros, huone F235
Opiskelijaksi-verkkosivut

Saavutettavan opiskelun yhteyshenkilö

opintoasioiden asiantuntija Sannakaisa Holmlund
puh. 029 449 8150
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi
Fabriikki-rakennus 4. kerros, huone F420

Tiedekirjasto Tritonia

tietopalveluneuvoja Vesa Perkiömäki
puh. 029 449 8243
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi
tiedekirjasto Tritonia
Tritonian saavutettavat ja esteettömät palvelut

Avoin yliopisto

opintopäällikkö Kristiina Pulakka
puh. 029 449 8457
etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi
Konttori-rakennus 1. kerros, huone K106
Avoimen yliopiston opinnot

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

edunvalvonta-asiantuntija Elli Uusi-Kokko
puh. 044 324 8961
eva(at)vyy.fi
VYY:n palvelutoimisto, ylioppilastalo Domus Bothnica
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta 

Vaasan kaupungin esteettömyyskoordinaattori

Esteettömyysaskoordinaattori
Elisabeth Hästbacka
Kaupunkikehitys
vaasa.fi > Tietoa Vaasasta ja seudusta > Kehittyvä Vaasa > Kaupungin kehittäminen > Esteettömyys

Kuva
Ray Ohtonen

Ray Ohtonen

Opintopsykologi
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498407
Toimisto
Fabriikki F125
Avaa profiilisivu
Kuva
Miisa Aho

Miisa Aho

Opiskelijavalintojen asiantuntija
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498166
Toimisto
Fabriikki F253
Avaa profiilisivu
Kuva
Sannakaisa Holmlund

Sannakaisa Holmlund

Opintoasioiden asiantuntija
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498150
Toimisto
Fabriikki F420
Avaa profiilisivu
Kuva
Kristiina Pulakka

Kristiina Pulakka

Opintopäällikkö
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498457
Toimisto
Konttori K106
Avaa profiilisivu

Saavutettavuuden osa-alueita

Saavutettavuus voidaan jakaa eri osa-alueisiin.

Opintoasiat

Opiskelu- ja opetusjärjestelyt tulee toteuttaa yliopistossa niin, että kaikki opiskelijat saavat tarvitsemansa opiskelua koskevan tuen.

Liikkumista haittaavien fyysisten esteiden poistamisen lisäksi opetuksessa ja ohjauksessa tulee ottaa huomioon esim. lukivaikeus ja muut oppimisvaikeudet sekä yksilölliset tarpeet. Oppimateriaalien tulee olla saavutettavia ja soveltua mahdollisimman monenlaisille opiskelijoille.

Opintoasioissa tärkeitä tekijöitä ovat mm.

 • opiskelijavalinnat ja valintakokeiden käytännön järjestelyt (esim. tiedon saatavuus eri muodoissa, tilat, apuvälineet, kysymysten muoto)
 • opetuksen ja opiskelun järjestelyt ja käytännöt (opetustilanteiden järjestelyt ja opetustavat, opiskelumateriaalit, apuvälineet, tukipalvelut ja verkkopalvelut)
 • tenttijärjestelyt (mm. ilmoittautuminen, kysymysten muoto, tenttitilanteen järjestelyt)
 • opettajan toiminta (esim. äänenkäyttö, opetusmateriaalin esitystapa).

Tilat ja fyysinen ympäristö

Tilakysymykset ovat keskeisessä roolissa saavutettavuuden toteuttamisessa, sillä esteetön ympäristö soveltuu lähtökohtaisesti kaikille. Esteettömyys on myös turvallisuuskysymys.

Esteettömyys tulee ottaa huomioon mm. seuraavissa tilajärjestelyissä:

 • kulkureitit (mm. sisäänkäynnit, ovet, kynnykset, portaat ja hissit)
 • kuunteluolosuhteet (mm. akustiikka, äänensiirtojärjestelmä)
 • valaistus (kirkkaus, kontrastit)
 • opasteet (esim. koko, korkeus, selkeys)
 • lattia- ja seinäpintojen materiaalit (mm. lattiapintojen liukkaus)
 • värit ja kontrastit
 • wc-tilat (esim. hälytysjärjestelmä)
 • pysäköintipaikat (mm. alueen riittävä valaistus, etäisyys ulko-ovilta).

Viestintä

Saavutettavuuden tulee olla luonteva osa yliopiston viestintää. Tiedon saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota etenkin verkkopalveluiden teknisten ratkaisujen ja painetun viestinnän osalta. Nykyään saavutettavuus-termillä tarkoitetaankin usein digitaalista saavutettavuutta.

Yliopiston suunnittelutoiminta

Yliopiston suunnittelutoiminnassa on tärkeää, että saavutettavuuden näkökulma on selkeä osa strategista toimintaa. Avaintekijöitä ovat mm. tiedon ja tietoisuuden lisääminen sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa.

Henkilöstökoulutus

Yliopiston henkilöstökoulutuksen tulisi sisältää koulutusta myös saavutettavuusasioista. Koulutuksella on mahdollista vaikuttaa mm. henkilöstön (ja koko yliopistoyhteisön) asenteisiin ja suhtautumistapoihin. Tiedon ja tietoisuuden lisääminen esimerkiksi henkilöstökoulutuksen avulla onkin yliopiston suunnittelutoiminnan ohella yksi saavutettavuuden edistämisen avaintekijöistä.

Saavutettavuuteen liittyviä linkkejä

Tällä sivulla on linkkejä saavutettavaan opiskeluun sekä sen tukemiseen liittyviin normeihin, palveluihin ja tukisivustoihin sekä järjestöihin ja muuhun materiaaliin. 

Lait, asetukset ja sopimukset

Valtakunnalliset linjaukset

Oppimisen ja opiskelun tueksi

Järjestöjä

Muuta materiaalia ja sivustoja