Opintokokonaisuudet ja moduulit

Opintojen suunnittelussa tärkeitä elementtejä ovat opintosuunnan ja moduulien tai opintokokonaisuuksien valinnat, joilla tutkintoa voidaan suunnata omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Valintojen tulisi samalla tukea mielekkäästi suoritettavaa tutkintokokonaisuutta. Tutkinnon opintosuunnitelman ja opintosuunnan suosittelemien moduulien tai opintokokonaisuuksien lisäksi opintojen suunnittelussa ovat keskeisellä sijalla opiskelijan tulevaisuuden suunnitelmat.

Opiskelijan on hyvä heti opintojen alusta alkaen miettiä ainevalintojaan ja etsiä aktiivisesti tietoa erilaisista mahdollisuuksista. Moduuliopintojen j opintokokonaisuuksien suorittamisajankohtaa suunniteltaessa on hyvä selvittää mahdolliset tutkinnon, koulutusohjelman tai opintosuunnan suositukset opintojen suorittamisajankohdalle. Opintojen suunnittelussa opiskelijaa auttavat omaohjaajat sekä oppiaineiden HOPS-vastaavat ja muut opettajat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on pohjana myös muissa korkeakouluissa suoritetuille moduuli- tai sivuaineopinnoille.

Yliopiston sisällä on mahdollisuus opiskella oman koulutusalan oppiaineiden lisäksi muiden koulutusalojen aineita tai monitieteisiä moduuleja sekä opintokokonaisuuksia ja rakentaa näin persoonallinen, omannäköinen tutkinto. Lisäksi avoimilla yliopistoilla ja kesäyliopistoilla on laaja tarjonta niin Vaasan yliopiston kuin muidenkin suomalaisten yliopistojen opinnoista. Opiskelija voi hakeutua myös kotimaisten yhteistyösopimusten puitteissa opiskelemaan joko Vaasan muihin korkeakouluyksiköihin tai valtakunnallisiin verkostoyliopistoihin.

Muualla suoritettavien opintojen liittämisestä tutkintoon on aina syytä neuvotella etukäteen omaohjaajan kanssa. Tutkintoon voi sisällyttää myös korkeakoulutasoisia opintoja, jotka opiskelija aikoo suorittaa/on suorittanut muualla kuin Vaasan yliopistossa, esim. avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai muussa korkeakoulussa.

Myös kansainvälinen opiskelijavaihto on hyvä tapa laajentaa tutkintoa ja parantaa asemia työmarkkinoilla. Vaihtopaikkoja on ympäri maailmaa eri alojen niin kandidaatti- kuin maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Vaihdossa voi opiskella myös poikkitieteellisiä opintoja. Vaihto-opinnoista ja niihin valmentavasta opintojaksosta on mahdollista muodostaa Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus.

Opintokokonaisuuksien ja moduulien valinnat vaikuttavat myös urasuunnitteluun

Tukea urasuunnitteluun saat urapalveluista.

Sivuaineopintojen tiedot opinto-oppaassa

Vaasan yliopisto on uudistanut kandidaatin tutkintojen rakennetta lukuvuodesta 2020-2021 alkaen. Uudistetuissa kandidaatin tutkinnoissa opiskelijat suorittavat yhteisten opintojen ja oman opintosuuntansa opintojen lisäksi aiempien sivuainekokonaisuuksien sijaan vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia ja moduuleja. Opintokokonaisuudet ja moduulit rakennetaan ilmiölähtöisesti esim. useamman oppiaineen yhdistelmänä.

Tarjolla olevat opintokokonaisuudet ja moduulit löytyvät opinto-oppaasta

Kielten ja kulttuurin opintokokonaisuus

Kielten ja kulttuurin opintokokonaisuus

Vaasan yliopiston opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet hankkia valmiudet kommunikoida eri kielillä. He voivat syventää jo olemassa olevaa kielitaitoaan tai laajentaa osaamiensa kielten valikoimaa.

Kielikeskuksen opintojaksoilla keskitytään käytännön kielitaidon ja viestintävalmiuksien hankkimiseen, parantamiseen ja syventämiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa opintoja, jotka vahvistavat kielitaitoa, kulttuuriosaamista ja ammattikielistä viestintää. Samalla kansainvälistymisvalmiudet vahvistuvat.

Tutkintoon kuuluvien pakollisten kieliopintojen lisäksi opiskelija voi koota viestintä- ja kieliopinnoista 15 tai 25 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. Kielten ja kulttuurin opintokokonaisuus koostuu yhden tai useamman kielen opinnoista.

Kokonaisuuteen voi sisällyttää kielikeskus Linginnon omasta tarjonnasta englannin, ruotsin (Swedish as a Foreign Language kansainvälisille opiskelijoille), suomen (Finnish as a Foreign Language kansainvälisille opiskelijoille), ranskan, saksan, venäjän ja kiinan kielen opintoja. Siihen voidaan sisällyttää myös toisessa korkeakoulussa (esimerkiksi KiVANET-verkoston opintojaksoja) tai ulkomailla suoritettuja (esim. tai EUNICE4U-verkostoyliopiston opintojaksoja) kielten opintoja. Kokonaisuuteen voi sisällyttää myös 1–5 op KKIE5011–5015 Across Languages and Cultures -kokonaisuudesta. Tutkintoon kuuluvia, pakollisina suoritettuja opintojaksoja, ei lasketa kokonaisuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa viestiä monipuolisesti ja pystyy osallistumaan työ- ja arkielämän viestintätilanteisiin yhdellä tai useammalla kielellä
  • osaa huomioida kulttuurin merkityksen viestinnässään

Kun kokonaisuudessa on saman kielen opintoja vähintään 10 op taitotasolla B1–C1, niin tämän kielen osalta opiskelijan kielitaito on edennyt toimivasta peruskielitaidosta (B1) kohti taitavan kielitaidon perustasoa (C1). Opiskelija

  • osaa viestiä ja pitää yllä vuorovaikutusta monenlaisissa epävirallisissa ja virallisissa työ- ja arkielämän tilanteissa
  • ymmärtää yleiskielisen puheen ja osaa puhua selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista ja erilaisissa tilanteissa
  • pystyy lukemaan ja ymmärtämään yleisiä aihepiirejä ja omaa alaansa käsitteleviä tekstejä
  • osaa käyttää erilaisia tekstityylejä, joiden avulla hän pystyy kirjoittamaan erilaisia tekstejä ja näin ottamaan huomioon viestin tarkoituksen ja lukijan
  • osaa hyvin kielen rakenteet, ja hänellä on monipuolinen ja laaja sanavarasto

Opintomaksujen korvaaminen avoimen tai kesäyliopiston opinnoista

Perustutkinto-opiskelija voi hakea opintomaksujen korvausta (puoltoa) suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja Vaasan yliopiston Avoimessa yliopistossa ja Vaasan kesäyliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja tarjoavassa yksikössä.

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna pääaineen perusopinnot tai vastaavat opinnot. Opintojen tulee olla suunnitelmallinen osa Vaasan yliopistossa suoritettavaa tutkintoa, eikä tutkinnon minimilaajuus saa ylittyä.

Puollettavien opintojen tulee pääsääntöisesti olla yliopiston strategiaa tukevia ja kohdistua mielellään kesälukukauteen. Puollon voi saada myös toisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaiseen tutkintoon soveltuvaan sivuaineeseen tai opintojaksoihin, joita Vaasan yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa.

Opintojen tulee sisältyä opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), tukea urasuunnitelmia ja edistää selvästi  tutkinnon valmistumista. Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista.

Opiskelija maksaa ensin itse puollettujen opintojen maksun. Puolletut opinnot suoritettuaan opiskelija toimittaa todistuskopion ja/tai virallisen opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista sekä maksukuitit puoltopäätöksen tekijälle. Maksu korvataan vain hyväksytysti suoritetun ja puolletun opintokokonaisuuden/opintojakson osalta. Korvaus kurssimaksusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa puollettujen opintojen suorittamisesta.

Suoritettujen opintojen kurssimaksusta korvataan enintään 250 € / 25 op opintokokonaisuus tai yksittäisen opintojakson osalta enintään 15 € / op.  Korvaus ei voi olla suurempi kuin kurssimaksu. Yhteensä opintomaksuja voidaan korvata enintään 250 € / opiskelija.

Opintoja koskeva puolto on voimassa enintään 2 lukukautta. Jatkoaikaa voidaan myöntää vain perustellusta syystä. Sitä on haettava ennen puollon päättymistä, esim. sähköpostitse.

Puoltaessaan opintoja yliopisto sitoutuu maksamaan puolletut opinnot. Opiskelija puolestaan sitoutuu sisällyttämään opinnot osaksi Vaasan yliopistossa suoritettavaa tutkintoa.

Hakulomake

Huom! Opintomaksujen korvaushakemus tulee aina toimittaa käsiteltäväksi ennen opintojen alkamista. Puoltoa ei voi hakea jälkikäteen. Lähetä puoltohakemus sähköpostillaomaohjaajallesi.

Vaasan korkeakoulukonsortion JOO-opinnot

Vaasan yliopisto ei puolla opiskelijoille maksullisia JOO-opintoja. Vaasan yliopiston opiskelijoilla on kuitenkin mahdollisuus saada puolto vaasalaisiin korkeakouluihin Vaasan korkeakoulukonsortion sopimuksen mukaisiin opintoihin.

Vaasan korkeakoulukonsortion paikallinen JOO-sopimus koskee Vaasassa toimivia yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja korkeakouluyksiköitä (Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Hanken, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikkö).

Sopimuksen mukaan läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, jolla on perus- tai jatkotutkinnon suorittamisoikeus sopimuskorkeakoulussa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa liitettäviä opintoja toisessa sopimuskorkeakoulussa. Sopimus koskee myös korkeakoulujen vaihto-opiskelijoita.

Puolto myönnetään ensisijaisesti sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla kotikorkeakoulussa ja jotka opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa HOPSinsa mukaisesti täydentävinä tai korvaavina opintoina. Opinto-oikeuden myöntämisestä päättää kohdekorkeakoulu, ja oikeuden myöntäminen riippuu aina kohdekorkeakoulun mahdollisuudesta ottaa vastaan muiden korkeakoulujen opiskelijoita.

Ennen JOO-opintoihin hakemista ota yhteyttä omaohjaajaasi.

​​​​​​

Verkostoyliopistot

Valtakunnallisissa verkostoissa suoritettavien opintojen sisällyttämisessä tutkintoon tulee ottaa huomioon opetussuunnitelman ja yksikön tutkintoja koskevat ohjeet ja määräykset. Ennen opintojen aloittamista sinun on hyvä keskustella asiasta omahjaajasi kanssa.

Vaasan yliopisto on mukana seuraavissa verkostoyliopistoissa:

Tiedot hakumenettelystä, hakulomakkeet sekä tiedot opiskelutavoista ja opintojen sisällöstä löydät verkostojen omilta verkkosivuilta. Vaasan yliopiston yhteyshenkilönä FITechissä toimii projektikoordinaattori Maria Tuuri.

Yliopistojen Aasia-verkoston suorituksista opintorekisteriotteet toimitetaan omaohjaajille.

Syksystä 2021 alkaen Aasia-verkosto tarjoaa neljä kaikille avointa MOOC-kurssia:

Johdatus Itä-Aasiaan (3 op), Johdatus Kaakkois-Aasiaan (3 op), Johdatus Etelä-Aasiaan (3 op), Introduction to Business in East and Southeast Asia (3 op),

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus LITO

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus LITO tarjoaa osallistuvien yliopistojen opiskelijoille kahdeksan 5 op laajuista opintojaksoa, jotka toteutetaan osallistuvien yliopistojen yhteistyönä  verkossa.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu muille kuin kauppatieteiden opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu opiskelijan kotiyliopistossa erikseen ilmoitettavina ajankohtina, jotka voivat poiketa kotiyliopistossa muuten noudatettavista ilmoittautumisajoista – opiskelijan tulee tarkastaa kunkin kurssin ilmoittautumisaika Pepissä ja noudattaa sitä. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Mikäli haluat todistukseesi merkinnän LITO-verkko-opintokokonaisuuden suorittamisesta, tulee sinun suorittaa vähintään 25 op LITO-opintoja sisältäen VIBu-yrityssimulaation (LITO1008, 5 op).

Valtakunnallisen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuuden yhteyshenkilönä toimii assistentti Salla Järvisalo.

Climate University

Ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen ja kiertotalouden verkko-opintokokonaisuuden opintoja voi suorittaa Climate Universityn opintotarjonnasta. Opinnot ovat avoimesti tarjolla ja opiskeltavissa itsenäisesti. Opiskelija ilmoittautuu verkostoon kuuluvan korkeakoulun tai avoimen yliopiston järjestämille kursseille ja opinnot voidaan sisällyttää Vaasan yliopiston tutkintoihin.

The EUNICE international studies module 

The “EUNICE international studies” contains courses provided by the partner universities of the EUNICE alliance, the European University for Customised Education funded by the European Union via the Erasmus+ Programme. The module is open to all students at the University of Vaasa and offers an easy accessible path to online international studies preparing the students for future positions in a global environment. The module consists of courses giving a total amount of 15 ECTS, which are selected from the EUNICE study offer  The EUNICE study offer contains courses connected to the UN Sustainable Development Goals (SDGs) within e.g. the fields of Smart Cities, Transportation, Health Care, Energy and Environment.