Tohtoriopinnot

Väitöskirjatutkimuksen lisäksi tohtorintutkintoon sisältyy myös opintoja. Tutkimusalasta riippuen opintojen laajuus on joko 40 op tai 60 op ja ne sisältävät yleistieteellisiä opintoja, menetelmäopintoja sekä oman tutkimusalan opintoja. Opintojen tarkempi rakenne ja sisältö löytyy opinto-oppaasta.

Tohtoriopintoja järjestävät Vaasan yliopiston tutkijakoulu, tohtoriohjelmat sekä kansalliset ja kansainväliset tohtorikoulutusverkostot. Opinnot suunnitellaan heti opintojen alussa yhdessä ohjaajan kanssa siten, että ne tukevat tutkimustyötä ja opiskelijan osaamistarpeita.

 

  Tutkijakoulun opintotarjonta

  Vaasan yliopiston tutkijakoulu järjestää tohtorin tutkintoon kuuluvia yleistieteellisiä ja menetelmäopintoja sekä tutkijan uraa ja työelämävalmiuksia tukevia kursseja. Tutkijakoulun opinnot täydentävät Vaasan yliopiston tohtoriohjelmien sekä kansallisten että kansainvälisten tohtorikoulutusverkostojen tarjoamaa koulutusta.

  Tutkijakoulun opintotarjonta löytyy opinto-oppaasta. Lukuvuonna 2020-21 Tutkijakoulun kaikki kurssit järjestetään verkko-opetuksena tai muutoin itsenäisesti. Opinto-oppaasta löytyvät kurssikuvaukset ja opetusaikataulut Lukkarikoneesta. Kursseille ilmoittaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla WebOodissa. Vain aktiiviset ja läsnäoleviksi ilmoittautuneet tohtoriopiskelijat voivat ilmoittautua kursseille. Läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskeljat voivat aktivoida tunnuksen IT-palveluiden sivuilta löytyvän ohjeistuksen avulla.

  Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa elokuun lopulla ja osalle kevään kursseista heti tammikuun alussa.Tutkijakoulun kursseja voi hakea WebOodista ja Lukkarikoneesta kurssikoodilla tai kurssin nimellä.Tutkijakoulun kursseilla on myös Moodle-alustat kurssimateriaalin jakamista ja -tehtävien palauttamista varten.

  Tutkijakoulun kursseille voidaan hyväksyä myös muiden yliopistojen tohtoriopiskeljoita (joo-opinto-oikeus) ja Vaasan yliopiston henkilökuntaan kuuluvia tutkijoita edellyttäen että kursseilla on tilaa.

  Tiedustelut graduateschool@univaasa.fi

  Tutkijakoulun opetussuunnitelma 2020-2022

  TOFO4056   Johdatus tohtoriopintoihin ja henkilökohtainen opintosuunnitelma
  TOFO4011   Tutkimusetiikka / Research Ethics 3 ECTS
  TOFO4057   Tieteenfilosofiaa ja kriittistä ajattelua 3 ECTS
  TOFO4049   Open science (online course) 1 ECTS
  TOFO4026   Managing doctoral research 3 ECTS
  TOFO4040   Researcher’s skills /Tutkijan taidot  1 ECTS
  TOFO4050   Writing Scientific Articles 2 ECTS
  TOFO4020   Writing Better Academic English 3 ECTS
  TOFO4054   Academic writing in social sciences 5 ECTS
  TITE4030     Information systems theories 5 ECTS

  TOFO4059    How to conduct and write a systematic literature rewiew 3 ECTS
  TOFO4035    Mixed methods and longitudinal research 3 ECTS
  TOFO4061    Rakenneyhtälömallinnuksen perusteet 3 ECTS
  TOFO4058    Data analytics in Applied Research 5 ECTS
  TOFO4032    Qualitative research methods 5 ECTS
  STAT3140     Applied multivariate statistics 5 ECTS
  TOFO4031   Tutkijakoulun metodiseminaari/Graduate School Method seminar 1 ECTS

  TOFO4055   Project Management for Doctoral Reserch 2 ECTS
  TOFO4041   Tutkijan sosiaalinen media / Social media for researchers 1 ECTS
  TOFO4048   Business skills for doctoral students 5 ECTS
  TOFO4053   Writing research grant proposal (online course) 1 ECTS
  TOFO4060   Interactive leadership skills 1 ECTS
  TOFO4038  Tutkijakoulun seminaari/Seminar of the Graduate School 1 ECTS

  Tutkimusalan opinnot ja tohtoriohjelmien opintotarjonta

  Tutkimusalan opinnoissa perehdytään oma tutkimusalan tieteenteoriaan ja teoriaperinteeseen sekä väitöskirjan aihepiirin aiempaan kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimukseen.Tutkimusalan opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä väitöskirjan tutkimusalalta.

  Tutkimusalan opinnot voivat olla jatko-opintokursseja tai muita, ohjaajan kanssa sovittuja opintosuorituksia. Kurssimuotoisten suoritusten tulee pääsääntöisesti olla jatko-opintotasoisia, jollei opetussuunnitelmassa ole toisin mainittu. Tutkimusalan jatko-opintokursseja voi suorittaa oman yliopiston lisäksi myös muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa, tohtorikoulutusverkostoissa sekä kesäkouluissa.

  Jokainen tohtoriopiskelija osallistuu tutkimusseminaariin, joita järjestävät sekä tutkimusalat/pääaineet että tutkimusryhmät. Kaikkien tohtoriopiskelijoiden tulee oman tutkimusseminaarinsa lisäksi esiintyä vähintään yhden kerran kansallisessa tai kansainvälisessä konferenssissa. Tohtoriopiskelijoiden tulee lisäksi mm. perehtyä oman tutkimusalansa väitöskirjoihin sekä osallistua väitöstilaisuuksiin (katso tarkemmin väitöskirja-analyysi tohtoriohjelman opetussuunnitelmasta). 

  Tutkimusalan opintoihin voi sisältyä tieteellisiä kirjoja ja artikkeleita sisältäviä kirjallisuuspaketteja opiskelijan tutkimusalalta. Opiskelijat suorittavat näitä perinteisinä kirjallisina tentteinä, kirjasta tai tutkimusartikkeleista laadittavina referaatteina tai suullisina kuulusteluina. Opintoihin voi sisällyttää myös muita ohjaajan kanssa sovittuja opintosuorituksia tohtoriohjelman opetussuunitelmassa ilmenevällä tavalla. Näitä voivat olla esimerkiksi konferenssiosallistumiset, väitöskirjaan kuulumattomat tieteelliset julkaisut sekä erilaiset tieteelliset tehtävät.

  Image
  Graduate School

  Tohtorikoulutusverkostot

  Tohtorikoulutusverkostot tekevät koulutusyhteistyötä seminaarien, kurssien, kesäkoulujen ja tapahtumien merkeissä, verkottavat opiskelijoita keskenään ja tarjoavat heille vertaistukea.

  Vaasan yliopisto on mukana mm. seuraavissa verkostoissa, joiden toimintaan ja kursseille jatko-opiskelijat voivat osallistua:

  Networks

  Muu opintotarjonta tohtoriopiskelijoille

   

  Tohtorin tutkintoon voi sisällyttää myös muissa yliopistoissa suoritettavia jatko-opintotasoisia opintoja jotka tukevat tutkimustyötäsi. Opintoja tarjoavat myös kotimaiset ja kansainväliset tohtorikoulutusverkostot ja kesäkoulut. Katso lisätietoja opinto-opaasta sekä tohtoriohjelmien sivuilta. Akateemiset yksiköt myöntävät myös tukea muualla suoritettavien opintojen matka- ja kurssikustannuksiin.Tohtoriopiskelijat voivat esittää myös kurssitoiveita Tutkijakoululle.