Tieteelliset jatkotutkinnot

Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat tohtorin tutkinto ja lisensiaatin tutkinto. Vaasan yliopistossa ensijainen jatkotutkinto on tohtorin tutkinto. Jatkotutkinnot suoritetaan Vaasan yliopiston tohtoriohjelmassa. Tohtoriopiskelija saa opintojensa aikana valmiudet itsenäisen tutkimustyön tekemiseen ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneet tohtorit toimivat monipuolisissa tehtävissä kansainvälisessä toimintaympäristössä yhteiskunnan eri sektoreilla.

Vaasan yliopiston tohtoriohjelmassa tavoitetutkintona on kauppatieteiden tohtorin tutkinto, tekniikan tohtorin tutkinto, hallintotieteiden tohtorin tutkinto tai filosofian tohtorin tutkinto.

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on:

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1039/2013, 21 ja 22 §)

Opinto-oikeus myönnetään tohtorin tutkintoon mutta opiskelija voi suorittaa myös lisensiaatin tutkinnon. Jatkotutkintoja suunnittelevan kannattaa tutustua tohtoriohjelman opinto-oppaisiin. Jatkotutkintoja koskevia säädöksiä on Yliopistolaissa (558/2009), tutkintoasetuksessa (794/2004) ja Vaasan yliopiston tutkintosäännössä

Tutustu erityisesti väitöskirjoja koskeviin määräyksiin (hyväksytty 10.8.2020).

Tohtorin tutkinto

Tohtorintutkinnon merkittävin osa on väitöskirja ja siihen liittyvä tutkimustyö. Tutkintoon kuuluu väitöskirjan lisäksi tieteellisiä jatko-opintoja, jotka ovat tutkijantaitoja ja tutkimustyötä tukevia opintoja sekä muita akateemisia ja työelämätaitoja edistäviä opintoja. Akateemiset yksiköt määrittelevät tohtoriohjelmien opetussuunnitelmissa tarkemmat tutkintovaatimukset. Jatko-opintojen laajuus vaihtelee alakohtaisesti 40 - 60 opintopisteen välillä. Jatko-opinnot tukevat väitöskirjatutkimusta ja ne täsmennetään tohtorikoulutettavan henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnitelmassa. Jatko-opintojen tulee olla suoritettuna ennen väitöskirjan tarkastamista.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on:

  1. osallistuttava säännöllisesti opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla tutkintoa varten järjestettävään opetukseen,
  2. laadittava ja julkaistava väitöskirja sekä puolustettava sitä julkisesti,
  3. suoritettava muut opetussuunnitelmassa määrätyt opintosuoritukset, jotka yhdessä väitöskirjan kanssa osoittavat itsenäistä ja kriittistä ajattelua opiskelijan tutkimusalalla.

Tohtorintutkinto mitoitetaan ja ohjataan siten, että sen voi suorittaa kokopäiväisesti työskennellen neljässä vuodessa.

Doctoral promotion 2018

Lisensiaatin tutkinto

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut jatkotutkintoon sisältyvät tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot ja laatinut lisensiaatintutkimuksen. Tarkemmat tutkintovaatimukset löytyvät tohtoriohjelmien opetussuunnitelmista.
 

Lisensiaatintutkimus

Lisensiaatintutkimuksessa opiskelijan tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimus voi olla monografia tai kokoomatyö. Lisensiaatintutkimusta koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät tohtoriohjelmien sivuilta ja opinto-oppaasta.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen

Lisensiaatintutkimukseksi aiottu työ jätetään tarkastajien määräämistä varten akateemiseen yksikköön. Tutkimus tulee olla viimeistelty kirjoitusohjeiden mukaisesti. Ennen tarkastukseen jättämistä opiskelija lataa työnsä Moodle-alustalle plagiaatintunnistusta varten ohjaajansa ohjeiden mukaisesti. Ennen työn palauttamista opiskelijan tulee varmistaa työn ohjaajalta, että tutkimus on valmis tarkistamista varten.

Akateemisen yksikön johtoryhmä määrää ohjaajia kuultuaan lisensiaatintutkimukselle kaksi tarkastajaa. Ainakin toisen tarkastajan tulee olla akateemisen yksikön ulkopuolelta. Työn ohjaaja ei voi toimia tarkastajana. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajilla tulee olla tohtorin tutkinto tai vastaava tieteellinen pätevyys. Tarkastajien esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolaissa säädetään (434/2003, § 27–28).

Tarkastajien määräämisen jälkeen työn ohjaaja sopii opiskelijan ja tarkastajien kanssa tarkastustilaisuuden ajankohdasta ja muista tarkastukseen liittyvistä käytännön seikoista.

Tutkimus tarkastetaan julkisesti asianomaisen aineen seminaarissa. Lisensiaatintutkimusta on pidettävä yleisön saatavilla 10 päivän ajan ennen tarkastusta. Lisensiaatintutkimus voidaan  asetetaan myös sähköisesti saataville. Opiskelija sopii tarkastustilaisuutta varten painettavien kappaleiden määrästä työn ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee lisäksi tallentaa lisensiaatintutkimus sähköisesti yliopiston kirjaston tietokantaan.

Tarkastajien tulee antaa lisensiaatintutkimuksesta perusteltu kirjallinen lausunto 30 päivän kuluessa julkisesta tarkastustilaisuudesta. Tarkastajat ehdottavat lausunnossaan tutkimuksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Lisensiaatintutkimuksesta ei annetta arvolausetta.

Päätöksen lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä tekee akateemisen yksikön johtoryhmä tarkastajien kirjallisen lausunnon perusteella. Ennen päätöksentekoa varataan tutkimuksen tekijälle tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta.

Tutkimuksen tekijä voi tehdä arvostelusta oikaisupyynnön yliopiston koulutusneuvostolle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.