Ura yliopistolla

Opetus- ja tutkimustehtävät

Vaasan yliopistossa akateemiset tehtävät jakautuvat neljälle portaalle. Urarakenteen tehtäviä ovat esimerkiksi:

  1. porras: väitöskirjatutkijat, projektitutkijat
  2. porras: tutkijatohtorit, yliopisto-opettajat
  3. porras: vanhemmat tutkijat, yliopistonlehtorit
  4. porras: professorit, tutkimusjohtajat

Kaikkiin uraportaan tehtäviin sisältyy lähtökohtaisesti tutkimusta ja opetusta. Tehtävien sisällöistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa työsuunnitelmassa. Kunkin tehtävät edellytykset määritellään ensisijaisesti yliopiston johtosäännön mukaan.

Kuva
Urarakennekuva

Tenure track -tehtävät

Osa tehtävistä avataan tenure track -menettelyn kautta. Yliopisto tarjoaa strategisille painoaloille rekrytoitavalle henkilölle vakinaistamispolun, jota pitkin on mahdollista edetä kyseisen tieteenalan professorin tehtävään. Yliopisto sitoutuu siihen, että tenure track -polulla olevalla tutkijalla on mahdollisuus edetä seuraavalle tenure track -tasolle edellyttäen, että hän menestyy järjestelmän mukaisissa, säännöllisissä arvioinneissa.

Vaasan yliopiston tenure track -menettelyssä rekrytoinnin yhteydessä sekä tasolta toiselle siirryttäessä suoriutumista arvioidaan osa-alueilla: tieteellinen tutkimus, opetus, toiminta tiedeyhteisössä ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Rekrytoitava palkataan kokemuksensa ja pätevyytensä perusteella määräaikaisena joko nuoremmaksi apulaisprofessoriksi tai apulaisprofessoriksi.  Kaikki asetetut kelpoisuusvaatimukset täyttävä erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa suoraan professorin tehtävään.

Muut yliopistopalveluiden ja erillislaitosten tehtävät

Yliopistopalveluiden yksiköt tuottavat palveluja koko yliopistoyhteisölle ja tukevat näin yliopiston tutkimus- ja opetustoimintaa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Akateemisiin palveluihin kuuluvat opetuksen ja opiskelun palvelut, tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu sekä viestintä ja kumppanuudet. Yhteisiin palveluihin kuuluvat kampuspalvelut, talouden ja hankehallinnon palvelut sekä henkilöstön ja ylimmän johdon palvelut. Lisäksi yliopistossa on kaksi lähipalveluyksikköä Tervahovissa ja Fabriikissa. Vaasan yliopiston erillislaitokset ovat koulutus- ja tutkimuskeskus Levón-instituutti, kielikeskus LingInno ja tiedekirjasto Tritonia. Muuhun henkilöstöön kuuluvia tehtäviä ovat mm. eri toimintojen päälliköt, asiantuntijat ja assistentit.