Hakemuksen käsittely ja valintaprosessi

Valintaprosessi

Kaikkia avoinna olevia työpaikkoja haetaan Laura-rekrytointijärjestelmän kautta. Hakijan vastuulla on varmistaa, että hakuilmoituksessa mainitut hakuasiakirjat löytyvät Laura-hakujärjestelmästä määräaikaan mennessä.

Hakuajan päätyttyä Vaasan yliopisto valitsee hakijoiden joukosta ne, jotka jatkavat haun toiseen vaiheeseen. Tehtäväkohtaisesti rekrytoiva osapuoli tai siihen valittu nimitystoimikunta sopii haastattelukäytännöistä ja muista rekrytointiin liittyvistä toimenpiteistä sekä päättää mahdollisista kielitesteistä, soveltuvuusarvioinneista ja opetusnäytteen antamisesta.

Vaasan yliopistolla on oikeus perustellusta syystä jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Valintaa opetus- ja tutkimustehtäviin määrittelee yliopistolaki (558/2009) ja tämän perusteella laadittu Vaasan yliopiston johtosääntö.

Valinta opetus- ja tutkimustehtäviin

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviin otettaessa hakijoiden ansioita ja osaamisia arvioidaan laajasti eri osa-alueilta. Hakuilmoituksissa ilmoitetaan tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellytykset ja valintakriteerit.

Siltä osin kuin tehtävän täyttö sitä edellyttää, hakuasiakirjat voidaan lähettää sisäisille ja/tai Vaasan yliopiston ulkopuolisille tieteenalan asiantuntijoille arvioitavaksi.

Opetusnäyte

Opetus- ja tutkimustehtäviin valittaessa osa hakijoista voidaan pyytää antamaan opetusnäyte osana opetustaidon kokonaisarviointia. Opetusnäyte on julkinen tilaisuus ja sen kesto on noin 30 minuuttia. Opetusnäyte voidaan myös nauhoittaa.

Kielitaito

Yliopistoille annetun asetuksen (770/2009) mukaan henkilöltä vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Asetuksen edellyttämä kielitaito on henkilöllä, joka on saanut koulusivistyksen tai suorittanut yliopistotutkinnon asianomaisella kielellä. Kielitaito voidaan osoittaa myös muun suomalaisen korkeakoulun antamalla todistuksella. Mikäli edellytetty kielitaito ei ilmene hakijan hakemuksesta, voidaan käyttää haastattelua, näyteluentoa tai muuta sopivaa keinoa kielitaidon arvioimiseksi.

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, vaikka hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitun tulee kuitenkin hankkia tehtävän hoidon kannalta riittävä kielen taito Vaasan yliopiston kielellisten linjausten mukaisesti.

Tavoitteena on, että kaikki yliopiston tehtäviin rekrytoidut henkilöt saavuttavat suomen kielessä vähintään peruskielitaidon neljän vuoden sisällä rekrytoinnista (A2 taso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan).

Mikäli rekrytoidun henkilön tehtävänkuvaan kuuluu tai oletettavasti tulee jatkossa kuulumaan vaativia hallinnollisia tehtäviä, suositellaan henkilön tietyllä aikajänteellä saavuttavan suomen kielessä vähintään itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitotason (B1/B2 taso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan).

Englannin kielen taidon odotteet riippuvat tehtävästä. Lähtökohtaisesti kaikkiin tehtäviin rekrytoitavien henkilöiden tulee yltää englannin kielessä vähintään peruskielitaitotasolle (A2 taso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan). Suurin osa yliopiston tehtävistä on kuitenkin sellaisia, joissa edellytetään itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (vähintään B1/B2 taso).

Johtaja- ja päällikkötasoisissa tehtävissä, sekä monissa muissa yliopistopalveluiden tehtävissä edellytetään taitavan kielenkäyttäjän tasoa C1 tai C2, ellei ole erityisiä perusteita poiketa tästä taitotasosta.

Opetus- ja tutkimustehtävissä, joissa tehtävän sujuva hoitaminen edellyttää sujuvaa kielivalmiutta, edellytetään niin ikään taitavan kielenkäyttäjän tasoa C1 tai C2

Hakuilmoituksessa täsmennetään, millaista kielitaitoa tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää.

Vaasan yliopisto tukee henkilöstönsä kielitaidon kehittämistä mm. tarjoamalla säännöllistä ja monipuolista kielikoulutusta.