Opinnäytetyö toimeksiantona

Kaipaatko uusia tutkimustietoon pohjautuvia ideoita organisaation toiminnan kehittämiseen? Voit teettää opinnäytetyön toimeksiantona Vaasan yliopiston opiskelijoilla. 

Yhä useammat opiskelijat haluavat tehdä opinnäytetyönsä yritykselle. Opiskelijat kokevat työn merkitykselliseksi, kun saavat olla mukana ratkaisemassa oikean yrityksen ongelmia tai kehitystehtäviä ja heidän tuottamansa tieto menee konkreettisesti käyttöön. 

Työnantaja saa yhteistyön avulla uusinta tutkimustietoa, arvokasta tietoa omasta toiminnastaan ja asiantuntemusta organisaationsa käyttöön. Opinnäytetyö voi myös tuoda uusia näkökulmia ja ratkaisuja työnantajan ongelmiin. Opinnäytetyöaiheen tarjoaminen on hyvä tapa verkostoitua tulevaisuuden osaajien kanssa.

Katso esimerkki, miten opinnäytetyö yhdistää yliopistoa ja yritysmaailmaa.

Mitä eroa on opinnäytetyöllä, pro gradu -tutkielmalla ja diplomityöllä?

Sekä pro gradu -tutkielma että diplomityö ovat opinnäytetöitä, joiden avulla opiskelija osoittaa osaamisensa omalla tieteenalallaan ja soveltaa maisteriopinnoissa oppimaansa käytännön ongelmiin. Tekniikan alalla diplomi-insinöörin tutkinnon päätteeksi tehtävää opinnäytettä kutsutaan diplomityöksi, ja se laaditaan opiskelijan opintosuunnan ammatilliseen tehtäväalueeseen liittyvästä aiheesta. Muilla aloilla maisteriopintojen päätteeksi tehtävää opinnäytettä nimitetään pro gradu -tutkielmaksi. 

Opinnäytetyöt ovat laajahkoja, itsenäisiä töitä, jotka vaativat opiskelijalta noin kuuden kuukauden päätoimista työpanosta.

Millaisista aiheista työnantaja voi teettää opinnäytetyön?

Yritysmaailman kanssa opinnäytetyöprojekti etenee yleensä niin, että yrityksen puolelta määräytyy opinnäytetyön aihe ja yliopiston puolelta sisällön akateeminen käsittely sekä siihen liittyvä ohjaus. 

Vaasan yliopiston opiskelijat valmistuvat asiantuntijoiksi kauppatieteiden, tekniikan, hallintotieteiden ja viestinnän aloilta. Opinnäytteiden teemat voivat liittyä johtamiseen, laskentatoimeen ja rahoitukseen, markkinointiin ja viestintään sekä tekniikkaan ja innovaatiojohtamiseen.

Opinnäytetyö vaatii opiskelijalta noin kuuden kuukauden päätoimista työpanosta. Aihe tulee siis rajata niin, että työ on mahdollista toteuttaa tällä työpanoksella. 

Aihe hyväksytetään aina opinnäytetyön ohjaajalla. Näin varmistetaan, että aihe sopii opiskelijan suuntautumisalaan ja että opiskelijalla on saatavilla riittävästi alan tuoretta tutkimustietoa, jotta tutkimus voidaan toteuttaa opinnäytetyön puitteissa. 

Vaasan yliopistossa tehtyihin pro gradu -tutkielmiin ja diplomitöihin voi tutustua julkaisuarkisto Osuvassa.  

Mitä kaikkea toimeksiantosopimuksessa tulisi huomioida?

Kun opinnäyteaiheelle on löytynyt tekijä, on tärkeää, että työstä sovitaan tarkemmin. Toimeksiantosopimukseen kannattaa sisällyttää esimerkiksi

  • Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset
  • Opinnäytetyön aikataulu ja työmäärä
  • Opinnäytetyön ohjaus ja yhteydenpito ohjaajaan
  • Korvaus opinnäytetyöstä
  • Mahdollinen salassa pidettävä aineisto
  • Mahdollinen opinnäytetyön tulosten kaupallinen hyödyntäminen

Millainen korvaus opiskelijalle tulee maksaa opinnäytetyöstä?

Suosittelemme, että opinnäytetyö teetetään työsuhteessa. Tällöin opiskelija ja toimeksiantaja tekevät työsopimuksen, jossa on sovittu tavanomaisten työsuhteen ehtojen lisäksi opinnäytetyön tekemiseen liittyvistä ehdoista. Opinnäytetyön tekijälle on myös mahdollista maksaa opinnäytetyöstä apurahaa, kulukorvausta tai veronalaista palkkiota.

Opinnäytetyön julkisuus ja salassa pidettävä tausta-aineisto

Opinnäyte on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua. Näin varmistetaan opinnäytetöiden objektiivinen ja tasapuolinen arviointi.  

Julkiseen opinnäytetyöhön ei kuitenkaan sisällytetä toimeksiantajan liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne jätetään työn salassa pidettävään tausta-aineistoon. Jos opinnäytteessä käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen toimeksiantajan ja työn ohjaajan kanssa. 

Ota yhteyttä

opinnaytetyot@uwasa.fi