Minä & tiede -luennot tietosuojailmoitus

TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679),
Artiklat 13 ja 14
Laadittu: 11.5.2020

1. Rekisterinpitäjä
Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 VAASA
Y-tunnus 0209599-8
Puhelin: 029 449 8000
Sähköposti tietosuoja@uwasa.fi

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
Kyselyn yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Riikka Kalmi, riikka.kalmi@uwasa.fi, puh. 029 449 8231

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Sami Kinnunen
Sähköposti: tietosuojavastaava@uwasa.fi
Puhelin: 0443248761

4. Rekisterien nimet
Minä & tiede -luentojen osallistujat

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
A) Tietoja kerätään luennolle osallistumiseksi. Tiedot poistetaan heti luennon jälkeen.
B) Tietoja kerätään myös myöhempää, luentoihin liittyvää viestintää varten. Henkilötietojen antaminen tätä varten on vapaaehtoista.

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Peruste henkilötietojen käsittelyyn on: Rekisteröidyn suostumus

7. Tietosisältö ja säilytysajat
Luennolle osallistuvien henkilöiden yhteystiedot: nimi ja sähköposti säilytetään luentopäivään saakka, jonka jälkeen ne poistetaan. Luentotallenteen tilanneiden henkilöiden tiedot poistetaan kaksi viikkoa luentopäivän jälkeen. Ilmoituksia tulevista luennoista tai muuta yliopiston
viestintää tilanneiden tiedot (nimi, sähköposti) siirretään yliopiston CRM-järjestelmään. Järjestelmässä tietoja säilytetään toistaiseksi tai siihen asti, että henkilö lopettaa tilauksensa.

8. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan
Kyselyyn vastanneet ilmoittavat itse omat tietonsa. Tietojen antaminen on vapaaehtoista.

9. Tietojen siirto tai luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta yliopiston ulkopuolelle.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet
Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.
• Manuaalinen aineisto
o Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.
o Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.
• Automaattisesti käsiteltävät tiedot
o Kaikki tietojenkäsittely perustuu käyttöoikeuksiin, jotka riippuvat henkilön roolista ja asemasta organisaatiossa, sekä tarvittaessa erikseen kunkin rekisterin vastuutahon myöntämiin käyttölupiin. Käyttöoikeuksien voimassaolo tarkistetaan päivittäin.
o Tietotekniset järjestelmät ja palvelut on suojattu alan hyvien käytäntöjen mukaisesti asiattomalta pääsyltä, niiden toimintakyky on tarvittavassa määrin varmistettu ja niiden elinkaari on hallittu.

12. Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

13. Rekisteröidyn yleiset oikeudet
Rekisteröidyllä on
• oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä mitä häntä koskevia henkilötietoja on rekisteriin tallennettu
• oikeus vaatia, että saa puutteelliset henkilötiedot täydennettyä sekä että Vaasan yliopisto oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä
• oikeus saada poistettua henkilötietonsa ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että
o henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
o rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
o henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
o henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
• rajoittaa ja vastustaa käsittelyä jos
o rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansa pitävyyden
o käsittely on lainvastaista tai rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista
o rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
o rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
• oikeus peruuttaa suostumus
• oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritettuun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä voi olla oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, mikäli kyseessä on sellainen tieto, johon kyseinen oikeus soveltuu.
Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava.

14. Muut informoitavat tiedot
Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

15. Tietosuojailmoituksen muuttaminen
Vaasan yliopisto kehittää jatkuvasti toimintaansa ja pidättää itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojailmoitusta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Suosittelemme että tarkistat tämän ilmoituksen aika ajoin.
Merkittävissä muutoksissa joissa tietosuojailmoituksemme muuttuu olennaisesti, voimme ilmoittaa asiasta myös muulla tavoin ennen muutoksen voimaantuloa.
Tämä tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty 11.5.2020