Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä

Virkavastuu on tärkeä julkisen vallan käyttöön sekä hallinnon lainalaisuuteen liittyvä kontrollikeino, ja sen perimmäisenä tarkoituksen on vahvistaa kansalaisten luottamusta julkishallintoon. Julkishallinnossa on kuitenkin tapahtunut merkittäviä muutoksia, joilla on vaikutusta virkavastuun laajuuteen ja kohdentumiseen ja tätä kautta mahdollisesti myös kansalaisten luottamukseen ja virkamiesten oikeusturvaan.

Erityisesti ulkoistaminen ja yksityistäminen sekä tekoäly ja automaatio vaikuttavat siihen, että on syntynyt epäselviä kysymyksiä virkavastuun laajuudesta ja kohdentumisesta. Myös korruption vastaisessa työssä on tuotu esille huoli virkavastuun ulottuvuudesta julkisen rahankäytön siirtyessä yhä enemmän tahoille, joihin virkavastuu ei ulotu. Myös hallinnon toiminnan tehostamisvaateet sekä kansainvälistyminen asettavat haasteita vastuukysymyksille.

Tälle hankkeelle on siten selkeä yhteiskunnallinen tarve, sillä virkavastuun kehitystarpeista ei ole olemassa kokonaisselvitystä, jossa edellä mainittuja muutoksia pohdittaisiin systemaattisesti ja suhteessa muihin virkavastuuseen liittyviin kysymyksiin, kuten vastuunjakoon laajemmin (esim. suhde kolmannen osapuolen vastuuseen) tai virkamiehen toimintaa ohjaaviin muihin reunaehtoihin (esim. tulosvastuu).​

Hankkeen nimi: Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä
Hankkeen vastuullinen johtaja: Apulaisprofessori Niina Mäntylä
Rahoittaja: Valtioneuvosto (VN TEAS, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta)
Hankkeen budjetti: 149 151 euroa
Hankkeen kesto: 3.4.2020-31.12.2021
Hankkeen muut tutkijat: projektitutkijat HTM Ville Karjalainen ja KTM Nora Korhonen.
Asiantuntijat: dosentti Kristian Siikavirta, professori Vesa Annola, professori Christoph Demmke, professori Henrik Wenander (Lundin yliopisto).
Tutkimusryhmä/tutkimusalusta Vaasan yliopistossa: Julkinen toiminta ja organisaatiot InnoLab

Hankkeen tuloksia:

Raportti: Virvastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä

Mäntylä, Niina; Karjalainen, Ville; Korhonen, Nora; Siikavirta, Kristian; Wenander, Henrik & Annola, Vesa (2022) Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:14.

Policy Brief: Modernissa jukalkishallinnossa on kehitettävä virkavastuun ohella julkisyhteisön vastuuta

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
149 151€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Julkinen toiminta ja hallinto
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat