VEPE - Vetytalous Etelä-Pohjanmaalla

Euroopan unionin osarahoittama
VEPE-hankkeessa tarkastellaan puhtaan vetytalouden luomia mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla, niihin liittyviä potentiaalisia arvoketjuja sekä pullonkauloja ja kehittämistarpeitamaakunnan erityispiirteet huomioiden.

Vetytalouden nähdään olevan keskeisessä roolissa energiatransitiossa ja taistelussa ilmastomuutosta vastaan. Etelä-Pohjanmaalla on tunnistettu potentiaali puhtaan vedyn tuottamiselle uusiutuvaan energiaan perustuen. Kuitenkin ymmärrys siitä, millä tavoin vedyn tuottamisen hyödyt jäävät alueelle, millaisiin arvoketjuihin mahdollisuudet liittyvät, ja millaisia kehitystoimia ja investointeja se vaatii, on puutteellista.

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on tuottaa uutta tietoa vetytalouden mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä pullonkauloista Etelä-Pohjanmaalla, sekä luoda edellytyksiä vetytalouden ja vetyekosysteemin kehittymiselle ja toimenpiteiden käynnistymiselle maakunnassa.

Hankkeen tavoitteeseen pyritään neljän alatavoitteen kautta. Ensimmäisenä alatavoitteena on tuottaa vedyn nykytila-analyysi Etelä-Pohjanmaalla, missä a) tunnistetaan keskeiset ja potentiaaliset alueelliset toimijat ja sidosryhmät, b) tunnistetaan meneillään olevat, vetyyn liittyvät aloitteet ja suunnitelmat, sekä 3) kartoitetaan toimijoiden vetytalouteen liittyvät tarpeensa (mm. infrastruktuurin, investointeihin ja osaamiseen liittyvät tarpeet). Toisena alatavoitteena on puhtaan vetyekosysteemin suunnittelu, minkä keskiössä on ekosysteemin keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien mäppäys sekä ekosysteemin visualisointi, ekosysteemin arvonmuodostus ja toiminnan suunnittelu sekä ekosysteemin muotoilu (design). Kolmantena alatavoitteena on vedyn arvoketjuanalyysi, missä keskeistä on tunnistaa ja analysoida vedyn potentiaalinen arvoketju alueellisessa kontekstissa, siihen liittyvän teknis-taloudellisen analyysin suorittaminen sekä arvoketjun toteuttamiseen ja vetytalouden kehittymiseen liittyvien alueellisten osaamis- ja koulutustarpiden tunnistaminen. Neljäntenä alatavoitteena on toimintasuunnitelman laatiminen vetytalouden kehittymisen edistämiseksi Etelä-Pohjanmaalla.

Hanke tuottaa seuraavat tulokset:
  • Nykytila-analyysi Etelä-Pohjanmaan vetytalouden meneillään oleviin kehityskulkuihin ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyen
  • Etelä-Pohjanmaan puhtaan vedyn ekosysteemin muotoilu (design)
  • Tulokset arvoketjuanalyysistä ja teknistaloudellisesta analyysista, mukaan lukien alueellisten valmiuksien ja koulutustarpeiden tunnistaminen puhtaan vetytalouden kehittämiseksi alueella
  • Toimintasuunnitelma vetytalouden kehittymisen edistämiseksi Etelä-Pohjanmaalla
Hankkeella odotetaan olevan seuraanvalaisia pitkän aikavälin vaikutuksia:
  • Etelä-Pohjanmaan alueen profiilin ja näkyvyyden paraneminen puhtaan vedyn ekosysteemiin ja vetyaloitteisiin liittyen
  • Valmius alueella tapahtuvaan vedyn tuotantoon ja käyttöön kasvaa
  • Tietoisuus puhtaasta vedystä ja sen tuomista mahdollisuuksista kasvaa, ja vedyn rooli alueen oppilaitosten koulutussisällöissä lisääntyy
  • Vedyn ekosysteemiin ja arvoketjuun osallistuvien toimijoiden määrä kasvaa
  • Julkiseen ja yksityiseen rahoitukseen perustuvien puhtaaseen vetyyn liittyvien hankkeiden määrä kasvaa alueella
Etelä-Pohjanmaan Liitto
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
227 735€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
119 565€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Yhteistyökumppanit