Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU)

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta

Hankkeen päätavoitteena on nivoa yhteen Etelä-Pohjanmaan tulevaisuustyön prosessit ja alueen pk-yritysten strategia- ja innovaatiotyö. Lähtökohdaksi otetaan Etelä-Pohjanmaalle luodut skenaariot sekä muut tuoreet tulevaisuusaineistot (esim. Sitran megatrendianalyysi), joiden pohjalta tuetaan pk-yritysten strategiatyötä. Samalla pyritään tunnistamaan ja rakentamaan yhteistyötä elinkeinotoimijoiden ja julkisten toimijoiden kesken ja tuomaan pk-yrityskentän näkemykset maakunnallisen tulevaisuustyön käyttöön. Hankkeen toimenpiteet jäsentyvät neljäksi sisällölliseksi työpaketiksi, jotka ovat seuraavat:

TP1. Pk-yritysten tulevaisuus- ja strategiajattelun kartoitus
TP2. Tulevaisuusaineistojen kartoitus, koonti ja kohderyhmien valinta
TP3. PK-yrityksille suunnatut tulevaisuusvalmennukset ja pilottityöpajat


 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
204 792€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio