SOME PELASTAA - sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa (SOPU)

Sosiaalisen ja perinteisen median muodostama tiivistahtinen mediaekosysteemi asettaa viranomaisviestinnälleuusia vaatimuksia. Luotettavaa tietoa on kyettävä muodostamaan ja jakamaan aikaisempaa nopeammin. Erityisesti kriisi- ja onnettomuustilanteissa kansalaisten tiedontarve kasvaa. Erityisen haastavaa on toiminta tilanteissa, joissa puutteellista ja virheellistä tietoa jaetaan tahattomasti (misinformaatio), tarkoituksella (disinformaatio) tai kun oikeaa tietoa levitetään haitallisessa tarkoituksessa (malinformaatio). Sosiaalinen media on luonut myös uusia mahdollisuuksia. Se mahdollistaa viranomaisille suoran yhteyden kansalaisiin ilman perinteisen median tekemää tulkintaa ja karsintaa. Sosiaalisesta mediasta on myös hyötyä päätöksentekoa tukevan tilannekuvan rakentamisessa. Kriisiajan viranomaisviestinnällä on lisäksi yhteiskunnallista luottamusta rakentava ulottuvuutensa. Parhaimmillaan seurauksena on kollektiivista toimijuutta, joka mahdollistaa yhteiskunnan riittävän yhtenäisen ja vaikuttavan toimintakyvyn. Suomesta puuttuu kattavaa tutkimustietoa sosiaalisen median hyödyntämisestä suuronnettomuustilanteissa. Hankkeessa paikataan tutkimusaukkoa tarkastelemalla monimenetelmällisesti sosiaalisen median hyödyntämistä suomalaisissa ja kansainvälisissä kriisi- ja poikkeustilanteissa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää suuronnettomuksiin liittyvässä viestinnässä ja tätä tukevassa kriisi- ja onnettomuusjohtamistyössä. Hankkeen lähtökohtana on yhtäältä lupaus sosiaalisen median hyödyllisyydestä onnettomuus- ja kriisitilanteiden viestinnässä ja toisaalta viranomaisten vähäinen kokemus toimivista käytännöistä. Hankkeen tuloksena syntyy uutta ymmärrystä sosiaalisen median hyödyntämisestä kriisi- ja onnettomuustilanteissa tilannekuvan muodostamisessa ja sen kommunikoinnissa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan kansainvälisten ja kansallisten tapausesimerkkien analyysillä sekä asiantuntijoita osallistaville menetelmillä hyviä käytäntöjä ja suosituksia sosiaalisessa mediassa toteutettavaan viranomaisviestintään. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin kyvykkyyksiin, osaamisiin ja toimintavalmiuksiin, joita eri viranomaisilla tulisi olla haastavassa ja alati muuttuvassa informaatioympäristössä toimimisessa.

2/2021–2/2023

Duration
Hankkeen kesto
-
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Kompleksisuustutkimus
Johtaminen
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Rahoittajat