Nordic NaBS: New Nordic Nature Based Service Models

NaBS-hankkeen päätavoitteena on pohjoisen luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien ja kulttuuriolosuhteisiin soveltuvien liiketoiminta- ja palvelumallien kehittäminen.

Luonto on pohjoisen ihmisille jo elinkeinojen puolesta merkityksellinen, mutta tutkitusti myös hyvinvoinnin lähteenä hyvin tärkeä. Luonnossa ja maaseudun luontoyrityksissä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja resursseja, joita olisi mahdollista yhdistää sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluihin.

Hankkeessa vahvistetaan eri toimijoiden osaamista ja pilotoidaan pohjoisten luonnonvara- ja matkailualan yritysten toiminnan yhdistämistä alueen sote- ja kasvatuspalveluihin. Rajat ylittävän oppimisen ja yhteistoiminnan avulla pyritään tuottamaan uusia palveluita, tuotteita ja menetelmiä sekä yhteispohjoismainen palvelubrändi, joiden avulla lisätään asiakkaiden hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä sekä innostetaan luontoperustaisen palvelutoiminnan kestävään kehittämiseen.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä ovat mm.

  • yrittäjien ja asiakastahojen perehdyttäminen eri maiden luontoperustaisiin toimintamalleihin ja menetelmiin (Green Care, Grön arena, NUR, Inn på Tunet)
  • yrittäjien osaamisen vahvistaminen liittyen palvelumuotoiluun, tuotteistamiseen, kaupallistamiseen, markkinointiin ja laadunhallintaan
  • alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten työpajojen sekä tutustumiskäyntien toteuttaminen eri alueiden yrityksiin
  • rajat ylittävä oppiminen ja verkostoituminen
  • sote- ja kasvatusalan sekä luontoyrittäjien yhteistyömallien kokeilut
  • hankkeessa pilotoitavien luontolähtöisten palveluiden hyvinvointia tuottavien ja taloudellisten vaikutusten arviointi
  • yhteispohjoismaisen palvelubrändin kehittäminen

Toimintalinja ja erityistavoite: Yrittäjyys, rajat ylittäviä liiketoimintamalleja käyttävien pk-yritysten määrän kasvattaminen

Hankkeen nimi: NaBS - New Nordic Nature Based Service Models
Toteutusaika: 1.1.2019–31.12.2021
Hankkeen yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Martta Ylilauri, InnoLab
Hankkeen toteuttajat: Lapin amk (pääkoordinaattori), Vaasan yliopiston InnoLab, Oulun ammattikorkeakoulu, Luulajan teknillisen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
Päärahoittaja: Interreg Pohjoinen
Hankealue: Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat Suomessa sekä Norrbottenin ja Västerbottenin läänit Ruotsissa
Kokonaisbudjetti: 1 266 605 € (Vaasan yliopiston osuus: 239 394 €)

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
1 266 605€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
239 394€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab