MoveIT – Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Hanke luo Vaasan seudulle edellytyksiä kohdata Suomessa parhaillaan meneillään oleva henkilöliikenteen muutos. Liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe tuli voimaan 2018. Lakimuutoksien on suunniteltu muuttavan näkemyksen joukkoliikenteestä siten, että käsite korvataan vaiheittain liikennepalveluilla ja matkaketjuilla. Laki ottaa huomioon ihmisten kestävän ja varman paikasta toiseen siirtymisen, taajamien ja harvaan asuttujen alueiden tarpeet sekä digitalisaation tuomien palveluiden mahdollisuuden helpottaa tätä läpinäkyvyyden ja tiedonkulun avulla.

Muita liikenteen muutokseen vaikuttava tekijöitä ovat kansalliset ja alueelliset päästötavoitteet, liikenne- ja infrastruktuurialan digitalisaatio, uudet viranomaisrakenteet, autotekniikan ja uudistuvien polttoaineiden kehitys sekä uudet palvelut kuten kulkuneuvojen yhteiskäyttö ja kimppakyytisovellukset. Lisäksi väestö on vähitellen muuttamassa liikenteenkäyttötapojaan. Nämä tekijät ovat myönteisiä, mutta ilman koordinoitua yhteistyötä vaarana on, että niiden tuomat mahdollisuudet sekä Vaasan seudun noussut houkuttelevuus ja kilpailukyky menetetään. Hanke tukee seudun kaupunkeja, kuntia, yrityksiä ja jatkossa myös kuntien asukkaita kestävien liikennepalvelujen toteuttamisessa ja päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeen tavoitteena on laatia toimintasuunnitelma ”Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030” yhdessä määriteltyjen kohderyhmien kanssa liikennepalveluiden kehittämiseksi ja niiden käyttöasteen nostamiseksi koordinoinnin ja digitaalisten ratkaisujen avulla. Toimintasuunnitelma sisältää osatavoitteet ja etenemisohjeet vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on myös, että liikenneasioihin liittyvät viranomaiset ja toimijat voisivat sovittaa toimenpiteitään paremmin yhteen, jotta ne jatkossa voivat myötävaikuttaa Vaasan seudun vähähiilisiin tavoitteisiin.

Hankkeessa on neljä työkokonaisuutta:

  1. nykytilanteen analyysi
  2. kaksi pilottiprojektia seudun liikennepalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin liittyen
  3. toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä määritellyn kohderyhmän kanssa viidessä työpajassa
  4. tiedon levitys ja ankkurointi.

Hankkeen tuloksena on nykytilanteen analyysi ”Julkisen liikenteen ja muun liikenteen nykytilanne ja tulevaisuus Vaasan seudulla” ja toimintasuunnitelma ”Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030”, joka perustuu määriteltyjen kohderyhmien kanssa pidettyihin työpajoihin. Hankkeen tuloksena on myös kaksi pilottiprojektia, joissa keskitytään digitaalisiin ratkaisuihin liikennepalvelujen käytön edistämiseksi. Toinen niistä on suunnattu yrityksille ja toinen kunnille. Hanketyöskentelystä viestitään jatkuvasti painetuissa ja digitaalisissa informaatiokanavissa.

Lataa Nykytila-analyysi Vaasan seudun liikennetavoitteista -raportti
VY_LevonJulkaisu_144_Siirila_NykytilaAnalyysiVaasanSeudunLiikennetavoitteista.pdf

Lataa analyysista tehty tiivistelmäkalvopaketti
MoveIT_NykytilaAnalyysi_tiivistelmäkalvot_final.pdf

Hankeaika on 1.1.2019 - 31.12.2020

Hankkeen toteuttaa Vaasanseudun Kehitys VASEK oy. Kumppanina toimii Vaasan yliopiston Levón-instituutti.

Rahoitus: Pohjanmaan liitto/ EAKR-rahoitus. Osarahoittajia ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Vaasan kaupunki sekä Mustasaaren kunta.

Yhteyshenkilö: Heli Siirilä

Kesto
Hankkeen kesto
-
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit