Harmonizing Profit and Planet: A Geo-Informed Machine-Learning for Environmental Accounting

LSR logo
Projektin keskeisenä tavoitteena on tutkia ympäristölaskentatoimea keskeisillä maailmanlaajuisilla teollisuudenaloilla, erityisesti Euroopan teräs- ja Australian kaivossektoreilla. Tutkimuksessa käytetään apuna moderneja teknologioita, kuten koneoppimista ja paikkatietojärjestelmiä.
Image

Taloudellisen tuloksen ja maapallon yhteensovittaminen – Paikkatieto ja koneoppiminen ympäristölaskentatoimen apuna

Ympäristökriisien eskaloituessa on tarpeen yhdistää kestävä kehitys osaksi eri yritysten ja kansakuntien kasvustrategioita. Tässä tehtävässä ympäristölaskentatoimi nousee keskeiseksi tieteenalaksi, jonka tavoitteena on kuroa yhteen kuilua taloudellisen menestyksen ja ympäristökestävyyden välillä. Tämä hanke pyrkii uudelleenmäärittelemään ympäristölaskentatoimea niin, että se kattaa kokonaisvaltaiset, datavetoiset ympäristövaikutusten arvioinnit hyödyntäen moderneja teknologioita, kuten koneoppimista (ML) ja paikkatietojärjestelmiä (GIS).

Projektin keskeisenä tavoitteena on tutkia ympäristölaskentatoimea keskeisillä maailmanlaajuisilla teollisuudenaloilla, erityisesti Euroopan teräs- ja Australian kaivossektoreilla. Tähän kuuluu:

  1. Analyysi ympäristölaskentatoimen vaikutuksesta yritysten päätöksentekoprosesseihin
  2. Ympäristövaikutusten määrittäminen ja ennustaminen koneoppimisen ja paikkatietojen avulla
  3. Arvio ympäristötiedon julkistamisen arvosta sidosryhmille
  4. Tutkimus siitä, millainen innovaatiokatalysaattori ympäristölaskentatoimi on
  5. Tutkimus ympäristökäytäntöjen ja taloudellisen suorituskyvyn suhteesta.
  6. Ympäristölaskentatoimen menetelmien parantaminen edistyksellisen data-analyysin avulla.

Keskittymällä Euroopan teräs- ja Australian kaivosaloihin tämä hanke pyrkii antamaan näkemyksen näiden ratkaisevan tärkeiden alojen kestävyyteen liittyvistä käytännöistä ja vaikutuksista. Koneoppimisen ja paikkatietojärjestelmien yhdistäminen mahdollistaa ainutlaatuisen näkökulman siihen, kuinka ympäristövastuut ja taloudelliset tavoitteet voivat olla keskenään sopusoinnussa, ja tämä tarjoaa mallin myös muille toimialoille.

Hankkeen odotetaan tuovan merkittäviä parannuksia ympäristölaskentatoimeen, sillä se kehittää uusia menetelmiä ympäristövaikutusten mittaamiseen ja raportointiin, selvittää ympäristövaikutusten alueellista jakautumista sekä tuo syventäviä työkaluja yritysten ja politiikan päätöksentekoon.

Tämä hanke sijoittuu teknologian, ympäristötieteen ja talouspolitiikan yhtymäkohtiin, ja sen tavoitteena on kehittää kestävä viitekehys, joka yhdistää liiketoimintakäytännöt ympäristön säilyttämiseen. Tulosten odotetaan vaikuttavan moniin teollisuudenaloihin ohjaten niitä kohti kestävämpiä toimintatapoja ja päätöksentekoa.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
150 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
150 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Laskentatoimi ja rahoitus
Digitaalinen talous
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Auditing and control in accounting
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Rahoittajat