Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla EKOINNO

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta

Tässä hankkeessa pyritään kiertotalous näkemään laajana ja moniulotteisena ilmiönä, jonka alku on ekoinnovoinnissa. Hankkeessa kiertotalouden pilottina toimii Etelä-Pohjanmaan konepajateollisuus, koska se soveltuu hyvin työkalujen rakentamisen kontekstiksi. Konepajateollisuudessa markkinoiden hyväksynnän arviointi sekä kasvun ja kannattavuuden arviointi voidaan tehdä hyödyntäen yrityksissä jo pitkään käytössä olleita toiminnanohjausjärjestelmiä.

Hankkeen päätavoitteena on edistää alueen pk-yritysten valmiuksia kestävän kehityksen ja kiertotalousajattelun omaksumiseen.
Tavoite on kaksitahoinen: 1) lisätä eteläpohjalaisten pk-yritysten tietoa ja osaamista ekoinnovoinnin mahdollisuuksista ja siten edesauttaa toisaalta uusien ekologisten innovaatioiden syntymistä ja toisaalta lisätä alueen pk-yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena on myös tuottaa konkreettisia työkaluja pk-yrityksille ekoinnovoinnin toteuttamiseen, ja 2) lisätä alueen yritysten valmiuksia kiertotalousliiketoiminnan käyttöönottoon, mikä edellyttää mahdollisuuksien kartoitusta, vaadittavan osaamisen tunnistamista ja käytettävissä olevan osaamisen (yhteistyökumppaneiden) kartoittamista, uusien teknologioiden käyttöönottoa ja yhteiskäytön mahdollisuuksien suunnittelua sekä yritysten ja toimitusketjujen nykytilan tunnistamista (osaamisen, teknologioiden, organisaation ja johtamisen näkökulmasta) siirtymän lähtökohtana.

Ensimmäisen päätavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan seuraavat toimenpiteet:
- Benchmarkataan ekoinnovaatioita kansallisesti ja kansainvälisesti
- Tuotetaan työkaluja ekoinnovointiin pk-yrityksille
- Pilotoidaan ekoinnovoinnin työkalua kahdeksan yrityksen kanssa ja kehitetään työkaluja edelleen kehitys saatujen kokemusten pohjalta. Pilotoinneissa hyödynnetään myös CESME-hankkeessa kehitettyä vihreän profiilin työkalua.
- Jalkautetaan ja testataan ekoinnovoinnin työkaluja laajemmalla yritysjoukolla työpajoissa

Toisen päätavoitteen saavuttamiseksi konkreettiset toimenpiteet:
- Kiertotalousliiketoiminnan markkinatestimittarin kehittäminen ja pilotointi. Markkinatestillä tarkoitetaan innovaation hyväksynnän tasoa markkinoilla (sekä BtoB että BtoC liiketoiminnassa).
- Kiertotalousliiketoiminnan vaikutusten arviointi yrityksen kasvuun ja kehittymiseen. Kehitetään ja pilotoidaan työkalu kiertotalousliiketoiminnan liiketaloudellisen kannattavuuden sekä kasvumahdollisuuksien arviointiin (taloudellinen menestyminen). Kehitetään ja pilotoidaan työkalu yrityksen kehittymisen (ei-taloudellinen menestyminen) arviointiin.
- Käytetään Tampereen yliopiston kehittämää KYVYKÄS-mittaria tunnistamaan eteläpohjalaisen konepajateollisuuden pk-yritysten kiertotalouskyvykkyyden nykytila. Arvioinnissa tarkastellaan myös yrityksen toimitusketjullisen aseman (päämies – alihankinta) merkitystä kiertotalousliiketoiminnassa. Mittaroinnin tuottaman tiedon perusteella suunnitellaan toimenpideohjelma eteläpohjalaisen konepajateollisuuden kiertotalouden edistämiseksi työpajassa yhdessä kohdeyritysten kanssa.
- Arvioidaan konepajojen kiertotalousliiketoiminnan teknologisia valmiuksia ja tunnistetaan teknologiset muutostarpeet sekä arvioidaan digitalisaation tuomat muutostarpeet tarkastelluissa konepajoissa.
- Alueellisten ja kansallisten kiertotalousekosysteemien tunnistaminen ja yhteistyön edistäminen eri toimijoiden kesken.
 

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus
181 090€
Kokonaisbudjetti
258 700€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Johtaminen
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio