DigiNet Digitalisoituvat yritysverkostot

Euroopan unionin osarahoittama

Globalisaation ja digitalisaation vaikutusten myötä yritykset ovat aikaisempaa enemmän kytkeytyneinä toisiinsa, minkä vuoksi yritysverkostojen, toimitusketjujen sekä koko ekosysteemin merkitys liiketoiminnassa on kasvanut. Koronapandemia nosti digitalisoitumisen entistä tärkeämmäksi kehityskohteeksi yrityksissä. Etelä-Pohjanmaan alueella toimii paljon pieniä ja keskisuuria valmistavan teollisuuden yrityksiä, joiden toimialalla digitalisoituminen ja verkostoituminen on erittäin suuressa roolissa. Kuitenkin useat selvitykset osoittavat, että digitalisoitumisen taso on eteläpohjalaisissa yrityksissä vielä matalalla tasolla. Valmistavan teollisuuden pk-yritysten näkökulmasta digitalisoituminen ei rajoitu pelkästään prosessien digitalisoimiseen, vaan myös yritysten välisten prosessien digitalisoituminen on merkittävä kehityskohde. Tässä hankkeessa keskitytään yritysten väliseen ja yritysverkostojen digitalisoitumiseen ja niiden kehittämiseen eteläpohjalaisissa pk-yrityksissä.

Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yritysten digitalisoitumista sekä yritys- että verkostotasolla. Tavoite voidaan jakaa vielä kolmeen alatavoitteeseen: 1) pk-yritysten tietoisuuden lisääminen verkostojen digitalisoitumisesta ja pk-yritysten mahdollisuuksista digitalisoida liiketoimintaprosessejaan, 2) perustella, informoida ja motivoida pk-yrityksiä verkostojen ja liiketoimintaprosessien digitalisoitumisen edellytyksistä, hyödyistä, haasteista ja käytännöstä, 3) ideoida ja suunnitella käytännössä digitaalisten työkalujen ja alustojen hyödyntämistä pk-yritysten ja niiden verkostojen toiminnan kehittämisessä ja nostaa digitalisoitumisen tasoa Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset valmistavan teollisuuden yritykset ja yritysverkostot.

Hankkeen tavoitteet saavutetaan neljän työpaketin avulla: Työpaketti 1) Pitkälle digitalisoituneen case-yritysverkoston tarkastelu ja tiekartan muodostaminen, Työpaketti 2) Interaktiiviset työpajat pk-yrityksille digitalisoitumisen kehittämiseksi sekä yritys- että yritysten välisellä tasolla, Työpaketti 3) Kehittämissuunnitelman luominen toimitusketjujen digitalisoitumiselle 2-3 pilottiverkostolle ja Työpaketti 4) Verkoston digitalisoitumisen tason arvioinnin työkalu pk-yrityksille.

Hankkeen tuloksena eteläpohjalaisten yritysten tietämys, valmius, osaaminen ja digitalisoitumisen taso kehittyvät. Alueen yritysverkostot saavat konkreettista apua digitalisoitumiseen, mikä mahdollistaa jopa merkittävien hyötyjen saavuttamisen esimerkiksi toiminnan tehostamisen näkökulmasta. Täten yrityksissä vapautuu resursseja pitkän aikavälin liiketoiminnan ja liiketoimintaverkostojen kehittämiseen. Yritykset, jotka ottavat käyttöön hankkeen toimenpiteiden tuloksena uusia teknologioita, nostavat omaa digitaalista tasoaan. Tämä tulee näkymään tuloksena pk-yritysbarometreissä ja seurantakyselyissä, joissa E-P:n digitalisoitumisen tasoa mitataan. Pitkällä aikavälillä tällä on vaikutuksia myös yritysten kilpailukykyyn ja niiden verkostojen toimintaan. Menestyvät yritykset luovat alueelle laajasti hyvinvointia sekä työpaikkoina, palveluina että tuotteina. Näin ollen tämä hanke osaltaan tukee E-P:n alueen elinvoimaisuutta, älykkään erikoistumisen strategian tavoitteiden toteutumista sekä työllisyyttä.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
445 720€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
249 480€
Kokonaisbudjetti
557 150€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
311 850€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio