Image
Opiskelija kirjoittaa

Sanasto

Tutustu yliopistotermeihin

Täältä löydät listan yliopisto-opintoihin liittyvistä sanoista, joihin voit tutustua jo ennen opintojen alkua tai palata myöhemmin tarkistamaan. Lisätietoja sanastossa esiityvistä aiheista löydät Opiskelijat-sivustolta.

A

AHOT

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) mahdollistaa sekä muualla suoritettujen opintojen että muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa.

AINEJÄRJESTÖ

Saman oppiaineen opiskelijat ovat järjestäytyneet ainejärjestöksi, joiden toimintaan kuuluu sekä edunvalvontaa että vapaa-ajantoiminnan järjestämistä. Vaasan yliopistossa on kuusi ainejärjestöä (CoMedia ry, Gig@ ry, Hallinnoijat ry, Tutti ry ja Warrantti ry)

AKATEEMINEN VAPAUS

Opiskelijan vapaus oppia, tehdä opiskeluun liittyviä valintoja, suunnitella opintojaan ja osallistua opetukseen.

AKATEEMINEN VASTUU

Opiskelijan velvollisuus opiskella aktiivisesti ja vastuu omasta oppimisesta ja opintojen etenemisestä.

ALUMNI

Alumni-sana on latinaa ja tarkoittaa kasvattia tai suojattia. Alumnejamme ovat kaikki Vaasan yliopistosta (aikaisemmin Vaasan korkeakoulu ja Vaasan kauppakorkeakoulu) tutkinnon suorittaneet.

AMANUENSSI

Yliopiston opintoasioiden henkilökuntaa. Antaa tutkintokohtaista opintoneuvontaa ja auttaa opiskelijaa opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

ARVOSANA

Opintosuoritus arvioidaan antamalla arvosana. Arvosteluasteikkona voi olla joko hyväksytty/hylätty tai numeroarvosana. Suoritukset arvostellaan asteikolla 1-5, josta 1 on välttävä, 2 on tyydyttävä, 3 on hyvä, 4 on erittäin hyvä ja 5 on erinomainen.

C

CASE

Opetuksessa ja tutkimuksessa käytetty termi, jolla usein tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen toimeksiannosta toteutettua projektia.

COMEDIA RY

Vaasan yliopiston viestintätieteilijöiden ainejärjestö.

D

DEKAANI

Akateemisen yksikön johtaja.

DIPLOMA SUPPLEMENT

Kaikki valmistuvat saavat tutkintotodistuksen yhteydessä erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen selvityksen tutkintoon kuuluvista opinnoista (Diploma Supplement) sekä englanninkielisen opintosuoritusotteen.

DIPLOMI-INSINÖÖRI (DI)

Yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksiköstä valmistuvien tekniikan opiskelijoiden ylempi korkeakoulututkinto.

DIPLOMITYÖ

Teknillisen alan opiskelijoiden ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö.

DOMUS BOTHNICA

Ylioppilastalo Domus Bothnica valmistui vuonna 2008. Domus Bothnicalta löytyy ylioppilaskunnan palvelutoimisto, henkilöstön toimistot sekä muun muassa Wärtsilä-sali ja ABB-sauna.

DOSENTTI

Opettaja tai luennoitsija, jolle on myönnetty dosentin arvo. Dosentuuri on arvo, ei työtehtävä, joten dosentti ei siis välttämättä ole työsuhteessa yliopistoon.

E

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System on EU:n sisäinen järjestelmä opintojen vastavuoroisen hyväksilukemisen tueksi. Opinnoissa 1 ECTS = 1 opintopiste.

ESSEE

Tieteellinen kirjallinen tuotos, jossa muodossa tenttivastaukset usein pyydetään.

EXAM

Yliopistolla käytössä oleva sähköisen tenttimisen järjestelmä, jossa voi suorittaa sekä tenttejä että kypsyysnäytteitä.

F

FABRIIKKI

Yliopiston rakennus, jossa sijaitsevat tekniikan, viestinnän ja hallintotieteiden koulutusalat sekä liikkuvuuspalvelut, koulutuksen järjestelmäpalvelut ja hakijapalvelut. Erkki-ravintola palvelee 1.kerroksessa. Rakennus on vanha tehdaskiinteistö. Fabriikin luentosalit tunnistat F-kirjaimesta, esim. sali F104.

FUKSI

Ensimmäisen vuoden opiskelija.

G

GRADU

Pro gradu -tutkielma, eli tuttavallisemmin ”gradu” on ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö.

GIG@ RY

Vaasan yliopiston teknisen viestinnän ainejärjestö.

H

HALLINNOIJAT RY

Vaasan yliopiston hallintotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.

HARJOITUSTYÖ

Osana kurssisuoritusta saattaa olla harjoitustyö, joka tehdään joko yksin, pareittain tai ryhmässä. Harjoitustyön muoto ja laajuus on määritelty kurssikohtaisesti.

HARJOITTELU

Tutkinnon osana mahdollisesti oleva opintojakso, jossa suoritetaan harjoittelujakso esimerkiksi yrityksen, julkisyhteisön tai kolmannen sektorin palveluksessa.

HARJOITTELUVOUCHER

Vaasan yliopiston myöntämä rahallinen harjoittelutuki vähintään kolmen kuukauden mittaiseen harjoitteluun.

HELPDESK

Tietohallinnon helpdesk palvelee kaikissa yliopiston laitteisiin sekä tietojärjestelmiin ja -yhteyksiin liittyvissä kysymyksissä. Helpdeskiin otat helpoiten yhteyttä sähköpostitse.

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka avulla opintoja suunnitellaan ja aikataulutetaan. HOPS:ssa määritellään myös mahdollisen vaihto-opiskelun ajankohta sekä valmistuminen.

I

ITSEOPISKELUTILA

Yliopiston tilat, joita opiskelijat voivat käyttää omaehtoiseen opiskeluun.

J

JOHTAMISEN AKATEEMINEN YKSIKKÖ

Johtamisen akateemiseen yksikköön kuuluu kuusi oppiainetta: henkilöstöjohtaminen, julkisjohtaminen, strateginen johtaminen, julkisoikeus, aluetiede sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede. Yksikköä johtaa dekaani.

JOO-OPINNOT

Joustava opinto-oikeus, jolla on mahdollista suorittaa esimerkiksi sivuaine toisessa yliopistossa osana Vaasan yliopiston tutkintoa. Voit suorittaa opintoja myös jossain muussa Vaasassa sijaitsevassa korkeakoulussa.

K

KAKSIPORTAINEN TUTKINTORAKENNE

Tutkinnon porrastaminen kahteen tasoon: kandidaatin tutkintoon sekä maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoon.

KANDIDAATTI

Alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

KIELIKESKUS

Kielikeskus Linginno tarjoaa kieliopintoja kaikille yliopiston opiskelijoille.

KIRJASTO

Tiedekirjasto Tritonia keskellä kampusta palvelee vaasalaisia korkeakouluopiskelijoita. Kirjastoa käytetään sekä tiedonhankintaan että itseopiskelutilana.

KIRJATENTTI

Kirjatentin aineistona on ainoastaan opinto-oppaan kurssikuvauksessa määritelty kirjallisuus, ei ollenkaan luentoja.

KONTTORI

Vanhan puuvillatehtaan konttorirakennus. Konttorissa sijaitsevat mm. avoin yliopisto ja täydennyskoulutusta järjestävä Levón-instituutti.

KOULUTUSVASTAAVA

Yliopiston opintoasioiden henkilökuntaa, joka vastaa muun muassa tutkintojen rakenteesta ja tutkintokohtaisesta opintoneuvonnasta.

KYPSYYSNÄYTE

Kypsyysnäyte eli maturiteetti on opinnäytetyön hyväksymisen yhteydessä tehtävä koe.

L

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN AKATEEMINEN YKSIKKÖ

Laskentatoimen ja rahoituksen akateemiseen yksikköön kuuluu neljä oppiainetta: laskentatoimi, rahoitus, talousoikeus ja taloustiede. Yksikköä johtaa dekaani.

LEHTORI

Lehtori on yliopistossa pääasiallisesti opetustehtävissä oleva henkilö. Nykyään käytetään useammin nimitystä yliopisto-opettaja tai yliopistonlehtori. Vaatimuksena yleensä tohtorin tutkinto.

LUENTOPÄIVÄKIRJA

Luentopäiväkirja tai oppimispäiväkirja on esseemuotoinen työ, jossa käsitellään kriittisesti luentojen teemoja. Luentopäiväkirja voi olla kurssin suoritustapa tai osasuoritustapa.

LUKKARI

Opiskelijoiden käytössä oleva lukujärjestyksen suunnitteluun tarkoitettu sovellus.

LUKUVUOSI

Virallinen lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta.

LUOTSI

Luotsi on yliopiston päärakennus Tervahovin edessä oleva rakennus, johon remontoidaan parhaillaan uusia tiloja tiedekirjastolle.

LÄSNÄOLEVA OPISKELIJA

Läsnäoleva opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi ja maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi suorittaa opintoja.

M

MAISTERI

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN AKATEEMINEN YKSIKKÖ

Markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön kuuluu kolme oppiainetta: kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja viestintätieteet. Yksikköä johtaa dekaani.

MOODLE

Yliopiston käyttämä sähköinen oppimisympäristö.

O

OMAOHJAAJA

Jokaisella opiskelijalla on koulutusohjelmansa mukaan nimettynä omaohjaaja, joka auttaa opiskeluun liittyvissä asioissa, esim. opintojen suunnittelussa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisessa, aiempien opintojen hyväksilukemisessa ja valmistumisprosessissa.

OPETUSSUUNNITELMA

Opetussuunnitelma on vuosittain päivitettävä ohjelma siitä, milloin ja miten mikäkin kurssi on suoritettavissa.

OPINTOKOKONAISUUS

Opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot.

OPINNÄYTETYÖ

Yliopistossa opinnäytetöitä tehdään kaksi: kandidaatintutkielma kandivaiheessa sekä pro gradu -tutkielma tai diplomityö maisterivaiheessa.

OPINTO-OPAS

Opinto-opas sisältää tiedot opintotarjonnasta, opintojen rakenteesta ja opiskelun käytännöistä. Yliopistolla on käytössä sähköinen opinto-opas Peppi.

OPINTOPISTE

Opintopiste on kansainvälisesti vertailukelpoinen opintojen laajuuden mittari. 1 opintopiste = 1 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tunnin työmäärää.

OPINTOPSYKOLOGI

Opintopsykologi työskentelee muun muassa motivaation, ajanhallinnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opintopsykologi kouluttaa ja tapaa opiskelijoita myös henkilökohtaisesti sekä käsittelee mm. tenttien erityisjärjestelypyynnöt.

OPINTOSUORITUSOTE

Opintosuoritusote näyttää kaikki suorittamasi kurssit ja niistä saamasi arvosanat. Opintosuoritusotteen voi tulostaa WebOodista.

OPINTOTUKI

Opiskelijan taloudellinen turva, joka koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Opintotuen osalta seurataan opintojen etenemistä sekä opiskeluaikaisia muita tuloja.

OPPONOINTI

Opponointi on vertaistyöskentelyä, jossa muut opiskelijat antavat rakentavaa palautetta ja kehittämisehdotuksia toisen opiskelijan työstä. Opponointia käytetään esimerkiksi opinnäytetöiden tekemisessä.

P

PEPPI

Yliopiston opiskelijatietojärjestelmä, josta löytyy mm. opiskelijan suoritukset, ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin ja lukuvuosi-ilmoittautuminen 2. lukuvuodesta eteenpäin.

POISSAOLEVA OPISKELIJA

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi suorittaa opintoja eikä ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin. Poissaoleva opiskelija voi muuttaa statuksensa läsnäolevaksi milloin tahansa lukuvuoden aikana.

PRO GRADU

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö.

PROFESSORI

Oppiaineen korkein tutkimus- ja opetusarvo.

PUBLIIKKI

Yliopiston järjestämä valmistuneiden juhla. Juhlaan voivat osallistua kandidaatin ja maisterin tutkinnon sekä jatkotutkinnon suorittaneet opiskelijat.

S

SÄHKÖINEN TENTTI

Valvotussa tilassa sähköisesti toteutettu tentti.

T

TECHNOBOTNIA

Tekniikan tutkimuslaboratorio kampusalueella. Technobotniassa on muun muassa opiskelijoiden käytettävissä olevia tietokoneita ja laboratoriotiloja.

TEKNIIKAN JA INNOVAATIOJOHTAMISEN AKATEEMINEN YKSIKKÖ

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemiseen yksikköön kuuluvat seuraavan oppiainekokonaisuudet: matemaattiset tieteet, sähkö- ja energiatekniikka, tuotantotalous sekä tietojenkäsittelytieteet (tietojärjestelmätiede, tietoliikennetekniikka, automaatiotekniikka). Yksikköä johtaa dekaani.

TENTAATTORI

Tentin tarkastaja. Yleensä sama henkilö, joka on myös toiminut kurssin luennoitsijana.

TENTTI

Kurssin suoritustapa, jossa osaamista testataan kirjallisella tuotoksella, joka tehdään valvotussa ympäristössä.

TERVAHOVI

Yliopiston päärakennus, jossa sijaitsevat muun muassa kauppatieteellisen alan yksiköt.

TRITONIA

Tiedekirjasto Tritonia on kaikkien vaasalaisten korkeakoulujen yhteinen kirjasto.

TUTKINTOTODISTUS

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot, voit pyytää tutkintotodistusta.

TUUTORI

Saman oppiaineen opiskelija, joka opastaa opinnoissa alkuun.

TUTTI RY

Tekniikan alan opiskelijoiden oma ainejärjestö.

V

VAASAN YLIOPISTO

Monitieteinen n. 5000 henkilön muodostama tiedeyhteisö.

W

WARRANTTI RY

Kauppatieteellisen alan opiskelijoiden oma ainejärjestö.

Y

YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO

Ylempi korkeakoulututkinto, eli maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinto.

YLIOPISTONLEHTORI

Yliopiston opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö.

YLIOPPILASKUNTA

Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka olemassaolo perustuu yliopistolakiin. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta tunnetaan myös lyhenteellä VYY.

YLIOPPILASTALO

Ylioppilastalo Domus Bothnica on ylioppilaskunnan omistama kiinteistö kampuksella. Ylioppilastalolta löytyy ylioppilaskunnan hallituksen ja henkilökunnan työtilat sekä ylioppilaskunnan palvelutoimisto.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yliopisto-opiskelijoille yleislääkäri-, hammashoito- ja mielenterveyspalvelut. Palveluiden käyttäminen edellyttää, että korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu on maksettu.