Opiskeluoikeus ja opintoaikojen rajaukset

Opintoaika on rajattu opiskeluoikeuden mukaan. Opintoaika alkaa, kun vastaanotat opiskelupaikan.

Tavoiteajat

Jos sinut on otettu opiskelemaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, tavoitteenasi on suorittaa molemmat tutkinnot viidessä vuodessa. Sinulla on kuitenkin opintoaikaa kaksi vuotta tavoiteajan lisäksi, eli yhteensä seitsemän vuotta.

Jos sinut on otettu opiskelemaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa, tavoitteenasi on suorittaa tutkinto kahdessa vuodessa. Sinulla on kuitenkin opintoaikaa kaksi vuotta tavoiteajan lisäksi, eli yhteensä neljä vuotta.

Opintoajan päättymisajankohdan löydät Pepin Opiskelijan työpöydältä. Päättymisaika päivittyy automaattisesti ilmoittautumistietojen perusteella. Sinulle ilmoitetaan myös sähköpostitse, kun opintoaikasi on päättymässä.

Jos et ole suorittanut tutkintoa säädetyssä ajassa, voit hakea yliopistolta lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

Opintoajan kuluminen

Opintoaikasi kuluu ollessasi läsnäoleva opiskelija. Tämä sisältää myös mahdolliset vaihto-opinnot ja työharjoittelut. Jos et ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi lukukaudelle, opintoaikasi kuluu tänäkin aikana.

Opintoaikaa ei kuluta poissaolo, joka johtuu

 • varusmiespalveluksesta, 
 • siviilipalveluksesta,
 • naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta,
 • lapsen syntymän tai adoption yhteydessä pidettävästä vapaasta (ei koske hoitovapaata).

Opintoaikaa ei kuluta myöskään muu poissaolo, jos se kestää yhteensä enintään kaksi lukukautta ja olet ilmoittautunut poissaolevaksi. Poissaolon syytä ei tarvitse ilmoittaa yliopistolle. Pidempi kuin kahden lukukauden muu poissaolo kuluttaa opintoaikaa. Myönnetyn lisäajan aikana kaikki poissaolo kuluttaa opintoaikaa.

Opiskeluoikeuden pidentäminen

Yliopistolakiin perustuvat syyt

Jos sinulla on todistus lakiin perustuvasta poissaolon syystä, sinun ei tarvitse hakea lisäaikaa. Näitä syitä ovat 

 • vanhempainvapaa, 
 • asevelvollisuuden suorittaminen,
 • vapaaehtoinen asepalvelus.

Sairauden vuoksi tapahtuvia poissaoloja ei lasketa lakisääteisiin poissaoloihin.

Sinun tulee täyttää kuitenkin Ilmoitus opintoajan jatkamisesta lakiin perustuvasta syystä -lomake ja toimittaa se liitteineen omaohjaajallesi. Palauta lomake, kun opintoaika on päättymässä tai olet siirtymässä toiseen korkeakouluun opiskelemaan. 

Opintoaikaa pidennetään yhdellä lukukaudella jokaista lukukautta kohden, jolloin opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi ja lakisääteisen poissaolon aikaväli osuu kyseiseen lukukauteen yhdelläkin päivällä. Jos poissaolo kestää esimerkiksi 1,5 lukukautta, opintoaikaasi pidennetään kahdella lukukaudella.

Muut syyt

Lisäajan myöntämisen tärkeimpänä edellytyksenä on laatimasi yksityiskohtainen ja toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma. Lisäaika myönnetään, jos sinulla on realistiset edellytykset suorittaa tutkinto loppuun kohtuullisessa ajassa.

Harkinnassa otetaan huomioon suoritettujen ja jäljellä olevien opintojen määrä suhteessa tutkinnon tavoiteaikaan sekä mahdollinen aiemmin myönnetty lisäaika ja tällöin suoritetut opinnot.

Lisäajan myöntämistä puoltavia tekijöitä ovat muun muassa 

 • sairaus tai muu vaikea elämäntilanne, 
 • opiskeluaikainen yhteiskunnallinen aktiivisuus, 
 • kansainväliseen opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon osallistuminen sekä 
 • systemaattinen huippu-urheilu. 

Mahdolliset elämäntilanteeseen liittyvät perustelut tulee tuoda esille lisäaikahakemuksen liitteissä ja hakemukseen on liitettävä mahdolliset dokumentit kyseisestä elämäntilanteesta.

Toisen tutkinnon suorittaminen tai työssäkäynti ei ole riittävä perustelu.

Mikäli et ole suorittanut oman koulutusohjelmasi opintoja lainkaan tai vain hyvin vähän, eikä sinulla ole edellä mainittuja perusteluja opintojen hitaaseen etenemiseen, ei lisäaikaa myönnetä.

Anoessasi lisäaikaa ensimmäistä kertaa, edellytyksenä on, että 

 • suunniteltujen opintojen etenemisvauhti on keskimäärin vähintään 15 op/lukukausi ja
 • olet suorittanut noin puolet tavoitetutkinnon kokonaismäärästä. 

Tätä hitaampi eteneminen on hyväksyttävää edellä mainittujen perustelujen takia.  

Tämän jälkeen lisäajan saamisen edellytyksenä on, että 

 • olet suorittanut edellisen lisäajan kuluessa vähintään keskimäärin 15 op/lukukausi suunnitelman mukaisia opintoja tai 
 • opinnäytetyö on edennyt merkittävästi.

Mikäli opinnot ovat edenneet tätä hitaammin eikä sinulla ole hyväksyttyjä perusteluja opintojen hitaaseen etenemiseen, lisäaikaa ei enää myönnetä.

Lisäajan myöntämisestä päättää yksikön dekaani.

Voit hakea lomakkeella jo päättyneen opiskeluoikeuden palauttamista. Jos opiskeluoikeus on hakuhetkellä jo päättynyt, opiskelija ei ole noudattanut yliopiston ohjeita lisäajan hakemisesta tai opiskeluoikeus on päättynyt ennen lisäajan myöntämistä, peritään opiskelijalta uudelleenkirjautumismaksu (35 €).

Lisäajan hakeminen

Jos opiskeluoikeus päättyy 31.7., lisäaikaa on haettava 30.4. mennessä. Jos opiskeluoikeus päättyy 31.12., on lisäaikaa haettava 31.10. mennessä. Lisäaikaa haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella

Hakemukseen liitetään

 • yksityiskohtainen HOPS, joka on päivitetty ja aikataulutettu opintojen loppuun saattamiseksi
  • Suunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta lukukauden tarkkuudella. HOPS tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 op/lukuvuosi. 
 • selvitykset ja todistukset viivästymiseen vaikuttaneista syistä.
  • Selvityksestä tulee käydä myös ilmi suunnitelma opiskeluun käytettävissä olevasta ajasta ja mahdollisuudesta osallistua opetukseen.

Toisen tai useamman kerran lisäaikaa haettaessa hakemukseen on liitettävä myös

 • selvitys aiempien lisäaikojen aikana suoritetuista opinnoista ja opinnäytetyön etenemisestä sekä perustelut sille, miksi opinnot eivät ole edenneet suunnitelman mukaisesti,
 • opinnäytetyön realistinen, aikataulutettu toteuttamissuunnitelma, josta opiskelija on sopinut opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Jos sinulla on opiskeluoikeus sekä kandidaatin että maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoon, eikä kandidaatin tutkinto ole valmis lain salliman opintoajan päättyessä, valmistumissuunnitelman tulee keskittyä ensin kandidaatin tutkinnon loppuunsaattamiseen.

Lisäajan kesto

Lisäaika myönnetään lukukausina. Lisäaikaa myönnetään ensimmäisellä kerralla pääsääntöisesti

 • neljä lukukautta, jos sinulla on kesken sekä kandidaatin että maisterin/diplomi-insinöörin tutkinto
 • kaksi lukukautta, jos sinulla on kesken maisterin/diplomi-insinöörin tutkinto.

Sen jälkeen voidaan myöntää vielä kaksi lukukautta (yksi lukukausi kerrallaan), jos opinnot etenevät hyvin. Näiden jälkeen lisäaikaa myönnetään vain erityisin perustein.

Lisäaikana poissaolevaksi ilmoittautuminen ja ilmoittautumatta jättäminen kuluttavat tutkinnon suoritusaikaa.

Päätös

Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse tai postitse.

Jos päätös on myönteinen, sinun tulee ilmoittautua lukuvuodelle.

Jos lisäaikapäätös on kielteinen eli lisäaikaa ei myönnetä, voit halutessasi suorittaa opintoja esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai erillisten opintojen oikeudella (opinnot, joita ei avoimessa yliopistossa järjestetä). Sinun kannattaa olla yhteydessä koulutusalan opintoneuvontaan, josta saat lisäohjeita ja neuvontaa.

Sinulla on mahdollisuus anoa tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista, kun opinnot ovat merkittävästi edenneet.

Muutoksenhaku

Yksikön päätökseen tyytymätön voi hakea kirjallisesti oikaisua yksiköltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen: Vaasan yliopisto, Kirjaamo, PL 700, 65101 Vaasa tai sähköpostilla kirjaamo(at)uwasa.fi.

Yksikön oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Opinto-oikeudesta luopuminen

Opiskelija voi luopua tutkinnon suoritusoikeudesta kokonaan ilmoittamalla asiasta lomakkeella Koulutuksen järjestelmäpalveluihin (edusys(at)uwasa.fi). Opiskeluoikeudesta luopumista koskevan lomakkeen saat omaohjaajaltasi.

Tutkinnon suoritusoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivästä lukien. Opiskeluoikeuden voi saada takaisin vain normaalin valintamenettelyn kautta.

Lisätietoa valintamenettelystä löydät hakijoille suunnatuilta sivuilta