Moduuli- ja sivuaineopinnot

Opintojen suunnittelussa tärkeitä elementtejä ovat opintosuunnan ja moduulien tai sivuaineiden valinnat, joilla tutkintoa voidaan suunnata omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Valintojen tulisi samalla tukea mielekkäästi suoritettavaa tutkintokokonaisuutta. Tutkinnon opintosuunnitelman ja opintosuunnan suosittelemien moduulien tai sivuaineiden lisäksi opintojen suunnittelussa ovat keskeisellä sijalla opiskelijan tulevaisuuden suunnitelmat.

Opiskelijan on hyvä heti opintojen alusta alkaen miettiä ainevalintojaan ja etsiä aktiivisesti tietoa erilaisista mahdollisuuksista. Moduuli- ja sivuaineopintojen suorittamisajankohtaa suunniteltaessa on hyvä selvittää mahdolliset tutkinnon, koulutusohjelman tai opintosuunnan suositukset opintojen suorittamisajankohdalle. Opintojen suunnittelussa opiskelijaa auttavat omaohjaajat sekä oppiaineiden HOPS-vastaavat ja muut opettajat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on pohjana myös muissa korkeakouluissa suoritetuille moduuli- tai sivuaineopinnoille.

Yliopiston sisällä on mahdollisuus opiskella oman koulutusalan oppiaineiden lisäksi muiden koulutusalojen aineita tai monitieteisiä moduuleja ja rakentaa näin persoonallinen, omannäköinen tutkinto. Lisäksi avoimilla yliopistoilla ja kesäyliopistoilla on laaja tarjonta niin Vaasan yliopiston kuin muidenkin suomalaisten yliopistojen opinnoista. Opiskelija voi hakeutua myös kotimaisten yhteistyösopimusten puitteissa opiskelemaan joko Vaasan muihin korkeakouluyksiköihin tai valtakunnallisiin verkostoyliopistoihin.

Muualla suoritettavien opintojen liittämisestä tutkintoon on aina syytä neuvotella etukäteen omaohjaajan kanssa. Tutkintoon voi sisällyttää myös korkeakoulutasoisia opintoja, jotka opiskelija aikoo suorittaa/on suorittanut muualla kuin Vaasan yliopistossa, esim. avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai muussa korkeakoulussa.

Myös kansainvälinen opiskelijavaihto on hyvä tapa laajentaa tutkintoa ja parantaa asemia työmarkkinoilla. Vaihtopaikkoja on ympäri maailmaa eri alojen niin kandidaatti- kuin maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Vaihdossa voi opiskella myös poikkitieteellisiä opintoja. Vaihto-opinnoista ja niihin valmentavasta opintojaksosta on mahdollista muodostaa Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus.

Moduulien ja sivuaineiden valinnat vaikuttavat myös urasuunnitteluun

Tukea urasuunnitteluun saat urapalveluista.

Moduulit, opintokokonaisuudet ja sivuaineet -tiedotustilaisuus 9.9.2021

Opiskelijoille järjestettiin tiedotustilaisuus moduuleista, opintokokonaisuuksista ja sivuaineista 9.9.2021.

Tilaisuudessa sai myös kysyä kysymyksiä. Vastaukset tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin tulossa.

Sivuaineopintojen tiedot opinto-oppaassa

Vaasan yliopisto uudistaa kandidaatin tutkintojen rakennetta lukuvuodesta 2020-2021 alkaen. Uudistetuissa kandidaatin tutkinnoissa opiskelijat suorittavat yhteisten opintojen ja oman opintosuuntansa opintojen lisäksi aiempien sivuainekokonaisuuksien sijaan vapaasti valittavia moduuleja. Moduulit rakennetaan ilmiölähtöisesti esim. useamman oppiaineen yhdistelmänä.

Tarjolla olevat Moduuli- ja sivuaineopinnot löytyvät opinto-oppaasta

Kielikeskuksen sivuainetarjonta

Kielikeskus Linginno tarjoaa kaksi sivuainemahdollisuutta: Kielten sivuaine -opintokokonaisuus sekä Minor in Business Communication.

Minor in Business Communication

University of Vaasa and Hanken School of Economics students have the opportunity to study a language minor of 25 or 15 credits in Business Communication. Students compile their minor by combining courses of their choice from a course pool. It is also possible to just take single courses.

As this minor is offered by both universities in collaboration, some courses are held at Hanken, and others at University of Vaasa. University of Vaasa students register for courses organized by the university in WebOodi and for courses organized by Hanken School of Economics via an e-form. Hanken students register for courses organized by the University of Vaasa via this form.

The minor focuses on oral and written communication in the business world. The scope is international, offering insight into cultural contexts, negotiation and presentation techniques, and the production of oral presentations, business reports and academic papers according to international standards.

After completing the study module in Business Communication, you will have an understanding of intercultural issues that affect business life today, such as differences in cultural values, cultural beliefs, conventions of intercultural politeness and social expectations.

Course schedules for courses held at Hanken School of Economics (search using course code).

Course schedules for courses held at University of Vaasa (search using course code).

Contact persons at the University of Vaasa are Jennifer Connolly, Hanna Snellman and Mirjam Särs, and at Hanken Amanda Åström.

Kielten sivuaine -opintokokonaisuus

Vaasan yliopiston opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet hankkia valmiudet kommunikoida kahdella tai useammalla vieraalla kielellä. He voivat syventää jo olemassa olevaa kielitaitoaan tai laajentaa osaamiensa kielten valikoimaa. Määrätietoisilla valinnoilla opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa opintoja, jotka vahvistavat heidän kielitaitoaan, kulttuuriosaamistaan ja ammattikielistä viestintäänsä sekä näiden tarkempaa tuntemusta. Samalla heidän kansainvälistymisvalmiutensa vahvistuvat. Kielikeskuksen kursseilla keskitytään nimenomaan käytännön kielitaidon viestintä-valmiuksien hankkimiseen, parantamiseen ja syventämiseen.

Pakollisten kieliopintojen lisäksi opiskelija voi koota kieliopinnoista 25 opintopisteen laajuisen sivuaineen. Sivuainekokonaisuuteen voi sisältyä yhden tai useamman kielen opintoja; englannin, ruotsin, suomen (suomi vieraana kielenä, vain kansainvälisille opiskelijoille), ranskan, saksan ja venäjän kielen opintoja. Siihen voidaan sisällyttää myös toisessa yliopistossa tai ulkomailla suoritettuja kielten opintoja. Yhdestä kielestä vähintään 10 op täytyy olla tasoilla B1-C1.

Tutkintoon kuuluvia, pakollisina suoritettuja opintojaksoja ei lasketa sivuainekokonaisuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa viestiä ensimmäisellä kielellä monipuolisesti ja pystyy osallistumaan aktiivisesti työ- ja arkielämän haastaviinkin viestintätilanteisiin. Opiskelijalla on perusvalmiudet myös tällä kielellä käytävään tieteelliseen keskusteluun osallistumiseen. Opiskelija pystyy osallistumaan toisella kielellä työ- ja arkielämän tavallisimpiin viestintätilanteisiin ja hänellä on valmiudet kehittää kielitaitoansa edelleen. Opiskelija tuntee kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset haasteet ja osaa huomioida kulttuurin merkityksen viestinnässään.

Opintomaksujen korvaaminen avoimen tai kesäyliopiston opinnoista

Perustutkinto-opiskelija voi hakea opintomaksujen korvausta (puoltoa) suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja Vaasan yliopiston Avoimessa yliopistossa ja Vaasan kesäyliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja tarjoavassa yksikössä.

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna pääaineen perusopinnot tai vastaavat opinnot. Opintojen tulee olla suunnitelmallinen osa Vaasan yliopistossa suoritettavaa tutkintoa, eikä tutkinnon minimilaajuus saa ylittyä.

Puollettavien opintojen tulee pääsääntöisesti olla yliopiston strategiaa tukevia ja kohdistua mielellään kesälukukauteen. Puollon voi saada myös toisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaiseen tutkintoon soveltuvaan sivuaineeseen tai opintojaksoihin, joita Vaasan yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa. Huom! Kauppatieteiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat saada puollon vain kieliopintoihin ja sellaisiin sivuaineisiin, joita ei voi suorittaa Vaasan yliopistossa.

Opintojen tulee sisältyä opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), tukea urasuunnitelmia ja edistää selvästi  tutkinnon valmistumista. Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista.

Opiskelija maksaa ensin itse puollettujen opintojen maksun. Puolletut opinnot suoritettuaan opiskelija toimittaa todistuskopion ja/tai virallisen opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista sekä maksukuitit puoltopäätöksen tekijälle. Maksu korvataan vain hyväksytysti suoritetun ja puolletun opintokokonaisuuden/opintojakson osalta. Korvaus kurssimaksusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa puollettujen opintojen suorittamisesta.

Suoritettujen opintojen kurssimaksusta korvataan enintään 250 € / 25 op opintokokonaisuus tai yksittäisen opintojakson osalta enintään 15 € / op.  Korvaus ei voi olla suurempi kuin kurssimaksu. Yhteensä opintomaksuja voidaan korvata enintään 250 € / opiskelija.

Opintoja koskeva puolto on voimassa enintään 2 lukukautta. Jatkoaikaa voidaan myöntää vain perustellusta syystä. Sitä on haettava ennen puollon päättymistä, esim. sähköpostitse.

Puoltaessaan opintoja yliopisto sitoutuu maksamaan puolletut opinnot. Opiskelija puolestaan sitoutuu sisällyttämään opinnot osaksi Vaasan yliopistossa suoritettavaa tutkintoa.

Hakulomake

Huom! Opintomaksujen korvaushakemus tulee aina toimittaa käsiteltäväksi ennen opintojen alkamista. Puoltoa ei voi hakea jälkikäteen. Saadaksesi puollon opintomaksujen korvaushakemukseen ota yhteys omaohjaajaasi.

 

 

Vaasan korkeakoulukonsortion JOO-opinnot

Vaasan yliopisto ei puolla opiskelijoille maksullisia JOO-opintoja. Vaasan yliopiston opiskelijoilla on kuitenkin mahdollisuus saada puolto vaasalaisiin korkeakouluihin Vaasan korkeakoulukonsortion sopimuksen mukaisiin opintoihin.

Vaasan korkeakoulukonsortion paikallinen JOO-sopimus koskee Vaasassa toimivia yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja korkeakouluyksiköitä (Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Hanken, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikkö).

Sopimuksen mukaan läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, jolla on perus- tai jatkotutkinnon suorittamisoikeus sopimuskorkeakoulussa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa liitettäviä opintoja toisessa sopimuskorkeakoulussa. Sopimus koskee myös korkeakoulujen vaihto-opiskelijoita.

Puolto myönnetään ensisijaisesti sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla kotikorkeakoulussa ja jotka opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa HOPSinsa mukaisesti täydentävinä tai korvaavina opintoina. Opinto-oikeuden myöntämisestä päättää kohdekorkeakoulu, ja oikeuden myöntäminen riippuu aina kohdekorkeakoulun mahdollisuudesta ottaa vastaan muiden korkeakoulujen opiskelijoita.

Ennen JOO-opintoihin hakemista ota yhteyttä omaohjaajaasi.

Verkostoyliopistot

Valtakunnallisissa verkostoissa suoritettavien opintojen sisällyttämisessä tutkintoon tulee ottaa huomioon opetussuunnitelman ja yksikön tutkintoja koskevat ohjeet ja määräykset. Ennen opintojen aloittamista sinun on hyvä keskustella asiasta omahjaajasi kanssa.

Vaasan yliopisto on mukana seuraavissa verkostoyliopistoissa:

Tiedot hakumenettelystä, hakulomakkeet sekä tiedot opiskelutavoista ja opintojen sisällöstä löydät verkostojen omilta verkkosivuilta. Vaasan yliopiston yhteyshenkilönä FITechissä toimii projektikoordinaattori Maria Tuuri.

Yliopistojen Aasia-verkoston suorituksista opintorekisteriotteet toimitetaan omaohjaajille.

Syksystä 2021 alkaen Aasia-verkosto tarjoaa neljä kaikille avointa MOOC-kurssia:

Johdatus Itä-Aasiaan (3 op), Johdatus Kaakkois-Aasiaan (3 op), Johdatus Etelä-Aasiaan (3 op), Introduction to Business in East and Southeast Asia (3 op),

 

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus LITO

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus LITO tarjoaa osallistuvien yliopistojen opiskelijoille kahdeksan 5 op laajuista opintojaksoa, jotka toteutetaan osallistuvien yliopistojen yhteistyönä  verkossa.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu muille kuin kauppatieteiden opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu opiskelijan kotiyliopistossa erikseen ilmoitettavina ajankohtina, jotka voivat poiketa kotiyliopistossa muuten noudatettavista ilmoittautumisajoista – opiskelijan tulee tarkastaa kunkin kurssin ilmoittautumisaika WebOodissa ja noudattaa sitä. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Mikäli haluat todistukseesi merkinnän LITO-verkko-opintokokonaisuuden suorittamisesta, tulee sinun suorittaa vähintään 25 op LITO-opintoja sisältäen VIBu-yrityssimulaation (LITO1008, 5 op).

Valtakunnallisen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuuden yhteyshenkilönä toimii assistentti Salla Järvisalo.

Climate University

Ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen ja kiertotalouden verkko-opintokokonaisuuden opintoja voi suorittaa Climate Universityn opintotarjonnasta. Opinnot ovat avoimesti tarjolla ja opiskeltavissa itsenäisesti. Opiskelija ilmoittautuu verkostoon kuuluvan korkeakoulun tai avoimen yliopiston järjestämille kursseille ja opinnot voidaan sisällyttää Vaasan yliopiston tutkintoihin.

The EUNICE international studies module 

The “EUNICE international studies” contains courses provided by the partner universities of the EUNICE alliance, the European University for Customised Education funded by the European Union via the Erasmus+ Programme. The module is open to all students at the University of Vaasa and offers an easy accessible path to online international studies preparing the students for future positions in a global environment. The module consists of courses giving a total amount of 15 ECTS, which are selected from the EUNICE study offer  The EUNICE study offer contains courses connected to the UN Sustainable Development Goals (SDGs) within e.g. the fields of Smart Cities, Transportation, Health Care, Energy and Environment.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?